Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

45.

Usnesení

46. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 09.02.2004 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a senátor za Mostecko

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

zápis ze 45. řádného jednání byl zaslán elektronickou poštou

2.              návrh rozpočtu pro rok 2004

Finanční komise HSRM, přednáší Blanka Hofmanová, účetní rady

příloha č. 1: návrh rozpočtu HSRM pro rok 2004

3.              informace z jednání HSR-ÚK

JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

příloha č. 2: Zhodnocení činnosti a práce zmocněnce vlády pro revitalizaci SZČ

 Rozbor pololetní informace ZV SZČ

4.              problematika privatizace hnědouhelného hornictví

JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

5.              různé

5.1 procedurální otázky - členství v HSRM

  JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

5.2 Fondy

 JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 01/04: Kontrola usnesení

usnesení z 45. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

ü         Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol splněn

þ        Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 56/03: Vyhodnocení FPP – program obce - doporučené žádosti

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 58/03:  Vyhodnocení FPP – program rozvojové projekty - doporučené žádosti

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 59/03:  Žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 66/03: informace o výchovně vzdělávací soustavě a návrhu koncepce jejího dalšího vývoje SMM

úkol trvá

informace o plnění usnesení:

v termínu do 15.01.2003 nebyly sekretariátu předloženy žádné návrhy, podněty nebo doporučení

26.02. je v Mostě připraven seminář, jehož tématem je i rozvoj vzdělávání

þ        Usnesení č. 67/03: Fond dětí a mládeže

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 68/03: Fond sociálních aktivit

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 69/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol trvá

informace o plnění usnesení:

další jednání MZK se koná 10.02.2004 v 10,30 hod. v Praze

program jednání:

°      projednávání upraveného návrhu směrnice MK – metodika pro proces odstraňování ekol. škod

°      projednávání dopadů novely zákona č. 171/1991 Sb. (zák.č.480/2003 Sb.) na proces odstraňování ekologických škod

°      projednávání projektu Lom Chabařovice, severní svahy II – střed – sanace sesuvů, havárie

°      návrh postupu předkládání projektů MK pro zahájení v roce 2004 a jejich finanční zabezpečení z prostředků FNM

°      informace FNM o postupu vyhlašování a hodnocení projektů doporučených MK k realizaci

°      návrh FNM – dohoda s právnickou osobou (hnědouhelnou těžební společností) o organizačním spolupůsobení v rámci přípravy a realizace jednotlivých projektů

°      návrh HSR-ÚK na vytvoření seznamu společností realizujících stavební práce v regionu severozápadních Čech

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 45. řádného jednání konaného dne 11.12.2003 v Mostě - Vtelně, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.01/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 02/04:  návrh rozpočtu pro rok 2004

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2004 se zapracovanými připomínkami

 ( Návrh byl rozeslán v předstihu elektronickou poštou) 

I.

HSRM vyslechla informace Blanky Hofmanové, účetní HSRM a členky Finanční komise HSRM, a bere na vědomí:

a)       návrh rozpočtu byl rozeslán všem elektronickou poštou, připomínky byly zapracovány,

b)      informaci o činnosti FK HSRM.

II.

HSRM projednala předložený návrh rozpočtu HSRM pro rok 2004 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       návrh rozpočtu pro rok 2004 - rozpočet s využitím přebytku z Fondu HSRM

Æ         celkové rozpočtované náklady pro rok 2004 1 373 661,- Kč

Æ         příjmová část rozpočtu  982 800,- Kč

členské příspěvky v nezměněné výši dle finančního řádu

Æ         schodek rozpočtu 390 861,- Kč

krytí schodku z Fondu HSRM 

Pozn. Fond HSRM nezaměňovat s FPP HSRM

Æ        rozpočet je proti roku 2003

v nákladech zvýšen o  193 693,- Kč

důvody zvýšení

o       zvýšení daňové zátěže DPH v položkách krátkodobý pronájem, tel.poplatky, zpracování dat na internet, úklid pronajatých prostor, nájemné os.automobilu, reprografické služby

( HSRM není plátcem DPH, je tedy konečným spotřebitelem nákupů, které budou zvýšeny vlivem změny sazby DPH z 5% na 22%)

o       5% nárůst mezd

o       náklady na zahraniční služební cestu

o       zvýšení nákladů na kancelářské potřeby

Na základě meziročního srovnání skutečných nákladů byly některé nákladové položky sníženy i přesto, že u nich byla promítnuta zvýšená sazba DPH .

Dále byly na základě úspory jednotlivých odborných komisí sníženy náklady na OK .

v příjmech zvýšen o  77 200,- Kč

v roce 2003 přistoupilo 6 členů ( 4 PO, 2 FO)

b)      platnost stávajícího finančního řádu i pro rok 2004

III.

HSRM konstatuje, že finanční situace je dobrá, a děkuje tímto Blance Hofmanové a dalším členům finanční komise za vykonanou práci v roce 2003.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.02/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 03/04:  informace z jednání HSR-ÚK

( kontrola plnění usnesení 83/02)

příloha č. 2: Zhodnocení činnosti a práce zmocněnce vlády pro revitalizaci SZČ

 Rozbor pololetní informace ZV SZČ

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o průběhu a závěrech jednání výkonného výboru a předsednictva HSR-ÚK dne 02.02.2004 v Mostě a na základě diskuse a po vzájemné dohodě bere tyto na vědomí.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.03/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 04/04:  problematika privatizace hnědouhelného hornictví

I.

HSRM se zabývala privatizací hnědouhelných společností a vyjadřuje znepokojení nad dosavadním průběhem privatizace. Podporuje stanovisko HSR-ÚK obsažené v dopise předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi.

II.

HSRM žádá vládu, aby vzala v úvahu, že v případě sporného rozhodnutí může dojít k ohrožení narušené stability regionu a k prohloubení sociálního napětí s těžko předvídatelnými následky.

III.

HSRM žádá vládu o vytvoření pracovní skupiny složené  z báňských odborníků VÚHU, a.s., R-Principu, spol. s r.o., odborníka v oblasti revitalizace Ing. Stanislava Štýse, DrSc. a zástupců Českého báňského úřadu, která by posoudila předložené nabídky z báňsko technického hlediska a zhodnotila je ve všech souvislostech s tím spojených.

Dopis premiérovi a usnesení HSR-ÚK jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.04/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 05/04:  procedurální otázky - členství v HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost společnosti SSŽ, a.s. – stavební správa Litvínov, se sídlem Litvínov, Nádražní, zastoupenou Ing. Zdeňkem Soukupem, zástupcem ředitele stavební správy, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství společnosti SSŽ, a.s. – stavební správa Litvínov, se sídlem Litvínov, Nádražní, zastoupenou Ing. Zdeňkem Soukupem, zástupcem ředitele stavební správy, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.05/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 06/04:  žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

(kontrola plnění usnesení č.59/03)

I.

HSRM projednala předložené žádosti obcí a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje dotaci na zhotovení obecního znaku a vlajky

a)         16 Lom dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

II.

HSRM konstatuje, že pro čerpání mimořádné dotace platí podmínky schválené na 41. řádném jednání předsednictva HSRM dne 25.08.2003 usnesením č. 49/03 odst. II. písm. b) .

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.06/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 07/04:  žádost o půjčku z FPP

HSRM projednala předloženou žádost Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. o půjčku a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

schvaluje

uvolnění finančních prostředků formou bezúročné půjčky ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvě stě tisíc korun) předkladateli Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. na podporu rozvoje společnosti se splatností k 31.12.2004

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.07/04 bylo schváleno.

Usnesení č. 08/04:  organizační

I.

HSRM vyslechla informaci o personálních změnách v administraci FPP HSRM a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM vyslovuje poděkování Gabriele Nekolové, DiS za její činnost a práci v Hospodářské a sociální radě Mostecka a přeje jí hodně zdraví a úspěchů v  další činnosti.

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.08/04 bylo schváleno.

V Mostě 09.02.2004

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Blanka Hofmanová

 Ing. Jitka Hurábová

 Ing. Helena Veverková