Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

44.

Usnesení

45. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 11.12.2003 v Mostě - Vtelně

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a senátor za Mostecko

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

zápis ze 44. řádného jednání byl zaslán elektronickou poštou

2.              procedurální otázky - členství v HSRM

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

3.              informace o výchovně vzdělávací soustavě a návrhu koncepce jejího dalšího vývoje SMM

předkládá Mgr. Pavel Weiss, náměstek primátora Statutárního města Most

příloha č. 1: Výchovně vzdělávací soustava a návrh koncepce jejího dalšího vývoje pro Statutární město Most

4.              Fondy

4.1 Fond dětí a mládeže

 předkládá Gabriela Nekolová, DiS., administrátorka fondů

4.2 Fond sociálních aktivit

 předkládá Miroslav Tlapák, předseda OK RLZ

příloha č. 2: pravidla pro čerpání finančních prostředků z Fondu sociálních aktivit

 formulář žádosti o dotaci z FSA

5.              meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva a člen MZK

6.              různé

6.1 informace o záměrech Appian Group, a.s.

 předkládá Ing. Antonín Koláček, generální ředitel AG a místopředseda

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen

Usnesení č. 64/03: Kontrola usnesení

usnesení z 44. řádného jednání HSRM byl zaslán elektronickou poštou

þ        Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

þ        Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol průběžně plněn

ü         Usnesení č. 47/03: Fond na podporu sociálních aktivit HSRM

úkol splněn

þ        Usnesení č. 56/03: Vyhodnocení FPP – program obce - doporučené žádosti

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 58/03:  Vyhodnocení FPP – program rozvojové projekty - doporučené žádosti

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 59/03:  Žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

úkol průběžně plněn

ü         Usnesení č. 63/03: žádost o doplnění člena do hodnotící komise Programu PHARE

úkol splněn

Statutární město Most předložilo návrh na doplnění člena hodnotící komise Programu PHARE, nejvyšší orgán Euroregionu Krušnohoří tento návrh neschválil.

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení ze 44. řádného jednání konaného dne 30.10.2003 v Mostě, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 64/03 bylo schváleno

Usnesení č. 65/03: procedurální otázky - členství v HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost firmy Fireclay, stavební společnost s.r.o, se sídlem Chemopetrol, a.s. - DS 18, Záluží, zastoupenou Bc. Zdeňkem Kadlecem, jednatelem společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství firmy Fireclay, stavební společnost s.r.o, se sídlem Chemopetrol, a.s. - DS 18, Záluží, zastoupenou Bc. Zdeňkem Kadlecem, jednatelem společnosti, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 65/03 bylo schváleno

Usnesení č. 66/03: informace o výchovně vzdělávací soustavě a návrhu koncepce jejího dalšího vývoje SMM

příloha č. 1: Výchovně vzdělávací soustava a návrh koncepce jejího dalšího vývoje pro Statutární město Most

HSRM po vyslechnutí informace Mgr. Pavla Weisse, náměstka primátora Mostu, o výchovně vzdělávací soustavě na území statutárního města Most a návrhu koncepce jejího dalšího rozvoje a žádá členy HSRM o předložení návrhů, podnětů a doporučení v termínu do 15.01.2004 do sekretariátu HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 66/03 bylo schváleno

Usnesení č. 67/03: Fond dětí a mládeže

(kontrola plnění usnesení č.48/03)

I.

HSRM vyslechla informace Gabriely Nekolové, DiS., administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 48/03 ze dne 25.08.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání Hodnotící komise FDM dne 11.11.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       předkladateli Basketbalová škola Jump Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 25/03 Vánoční turnaj,

b)      předkladateli Centrum volného času v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 26/03 Školákoviny,

c)       předkladateli Soukromé taneční studio Cassio uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun)  na projekt e.č. FDM 27/03 Taneční soutěž – Mohelnické tancování,

d)      předkladateli DHK Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 7.000,- Kč ( slovy sedm tisíc korun) na projekt e.č. FDM 28/03 Mikulášský turnaj,

e)       předkladateli Atletický klub Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 30/03 Mistrovství České republiky,

f)        předkladateli Klub sportovní gymnastiky Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 31/03 Mistrovství České republiky,

g)      předkladateli Fotbalová škola Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 32/03 Halový fotbalový turnaj „O pohár Josefa Masopusta“ a „Vánoční turnaj“,

h)      předkladateli SK Bivoj Litvínov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 34/03 Florbalové turnaje juniorů.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

II. odst. usnesení schválen 

III.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě neschvaluje:

a)         předkladateli Baník Most – oddíl házené (muži)  uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 29/03 Výcvikový letní tábor mládeže,

b)         předkladateli Tomáš Hrnčák – škola bojových umění Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 33/03 Nominace na Mistrovství Evropy,

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

III. odst. usnesení schválen 

IV.

HSRM projednala předloženou písemnou žádost HBC Most a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje

předkladateli Hokejbalový Club Most (HBC MOST) uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši  20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 35/03 Pohár Mistrů evropských zemí 2003.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

IV. odst. usnesení schválen 

V.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na sportovní nebo kulturní akce případně vybavení dětí

a)       Dětský domov Hora Svaté Kateřiny ve výši 27.000,- Kč ( slovy dvacet sedm tisíc korun),

b)      Dětský domov Most, K.H. Borovského ve výši 53.000,- Kč ( slovy padesát tři tisíc korun).

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

V. odst. usnesení schválen 

VI.

HSRM projednala předložený návrh Gabriely Nekolové, administrátorky fondů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě souhlasí s prodloužením termínu vyúčtování dotace z FDM do 31.03.2004 s tím, že tento příspěvek bude zúčtován k 31.12.2003. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

VI. odst. usnesení schválen 

Usnesení č. 67/03 bylo schváleno

Usnesení č. 68/03: Fond sociálních aktivit

(kontrola plnění usnesení č.47/03)

příloha č. 2: pravidla pro čerpání finančních prostředků z Fondu sociálních aktivit

 formulář žádosti o dotaci z FSA

I.

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, předsedy OK RLZ, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 47/03 ze dne 25.08.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání OK RLZ dne 28.11.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení OK RLZ HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       pravidla pro čerpání dotace z FSA,

b)      formulář žádosti o dotaci pro čerpání z FSA

c)       vyhlašuje dnem 15.01.2004 1. kolo Výzvy k předkládání žádostí na čerpání dotace z FSA,

d)      maximální výši dotace na jeden projekt v částce 50.000,- Kč ( slovy padesát tisíc korun),

e)       minimální výši spoluúčasti žadatele v částce 10% přidělené dotace,

f)        konečný termín předkládání návrhů na rozvojové projekty dne 31.03.2004 ve 12,00 hod.

Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 68/03 bylo schváleno

Usnesení č. 69/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usnesení č. 62/03)

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, člena meziresortní komise, o průběhu a závěrech 11. jednání meziresortní komise dne 18.11.2003 v Praze a tyto bere na vědomí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 69/03 bylo schváleno

Na závěr jednání poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda,

  Ludmile Holadové, předsedkyni Agrární komory Most, Teplice, za pohoštění

  a popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a dobrý start do nového roku 2004.

V Mostě 11.12.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS.

 Statutární město most