Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

43.

Usnesení

44. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 30.10.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a senátor za Mostecko

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

zápis ze 43. řádného jednání byl zaslán elektronickou poštou

2.              procedurální otázky - členství v HSRM

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

3.              Fondy

3.1 Vyhodnocení FPP- program obce

 předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda Rozšířené správní komise FPP

 Příloha č.1: Závěrečný protokol z vyhodnocení žádostí o dotaci FPP HSRM – program pro obce do 7 tisíc obyvatel

3.2 Vyhodnocení FPP- program rozvojové projekty

 předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda Rozšířené správní komise FPP

 Příloha č.2: Závěrečný protokol z vyhodnocení žádostí o dotaci FPP HSRM – program rozvojové projekty 2003-2004

3.3 žádost o příspěvek z FPP – zhotovení obecního znaku a vlajky

 předkládá Gabriela Nekolová, DiS., administrátorka fondů

 3.4 žádost o dotaci – seminář v rámci Roku zdravotně postižených

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

4.              dotazníky předběžného zájmu o realizaci projektů s podporou strukturálních fondů EU

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice, doplňuje Karel Firla, zástupce firmy INTEREL

5.              meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

Příloha č.3: seznam společností realizujících rekultivační práce a rekultivační projekty v regionu SZČ

Tabulka – Veřejné zakázky – hnědouhelné společnosti – aktuální stav byla zaslána elektronickou poštou

6.              různé

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 52/03: Kontrola usnesení

zápis z 43. řádného jednání HSRM byl zaslán elektronickou poštou

þ        Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

ü         Usnesení č. 14/03: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol splněn

10.10.2003 se uskutečnilo jednání Správní rady o.p.s. PTM, na tomto jednání byla na vlastní žádost odvolána Helena Přibíková, novým ředitelem společnosti byl jmenován František Pavel, jeho zástupkyní Ing. Jana Kružíková. Do 20.11.2003 tito předloží správní radě harmonogram postupu prací pro zbytek roku 2003 a rok 2004, včetně návrhu na rozpočet. 

þ        Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol průběžně plněn

návrh projektu byl předložen dne 22.10.2003 v zasedací místnosti Chemopetrolu, a.s.na společném jednání OK ŽPaZ HSR-ÚK, Chemopetrolu, měst Most a Litvínov a dotčených obcí (Mariánské Radčice, Louka u Litvínova), VÚHU a ÚK. Závěry z jednání budou předloženy do jednáním předsednictva HSR-ÚK – projekt byl spolu s PZ Kohinoor doporučen jako priorita jak do GPR 2004, tak jako ukázkový projekt regenerace podnikatelského území (brownfields).

plnění usnesení bude součástí samostatného bodu programu 45. jednání HSRM

ü         Usnesení č. 46/03: Fond podpory projektů HSRM

úkol splněn

þ        Usnesení č. 47/03: Fond na podporu sociálních aktivit HSRM

úkol trvá

v současné době komise hodnotí projekty předložené do Výzev FPP a řádné jednán, které bylo naplánováno na 27.10.2003, bylo z důvodů podzimních prázdnin přesunuto na 1. dekádu měsíce listopad.

ü             Usnesení č. 49/03: Žádost o příspěvek z FPP – zhotovení obecního znaku a vlajky

úkol splněn

HSRM provedla kontrolu plnění zápisu ze 43. řádného jednání konaného dne 25.09.2003 v Mostě, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 52/03 bylo schváleno

Usnesení č. 53/03: procedurální otázky - Kooptace za člena předsednictva

I.

HSRM bere na vědomí, že k 31.08.2003 ukončila svou činnost ve společnosti Chemopetrol, a.s. Ing. Alena Pivoňková a jejím nástupcem pro zastupování v HSRM byl představenstvem jmenován Mgr. René Keller.

II.

HSRM bere na vědomí:

a)       změnu zástupce společnosti Chemopetrol, a.s. v HSRM z důvodů organizačních změn ve společnosti

b)      Mgr. René Keller, vedoucí odboru komunikací, zastupuje v předsednictvu HSRM společnost Chemopetrol, a.s.

III.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Aleně Pivoňkové za její aktivní činnost a spolupráci ve funkci člena předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka a přeje jí hodně zdraví a úspěchů v její další činnosti.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 53/03 bylo schváleno

Usnesení č. 54/03: procedurální otázky - žádost o přijetí za člena HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost firmy SIAD Czech spol.s r.o., se sídlem Braňany u Mostu, č.p. 193, zastoupenou Ing. Petrem Kabíčkem, jednatelem společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství firmy SIAD Czech spol.s r.o., se sídlem Braňany u Mostu, č.p. 193, zastoupenou Ing. Petrem Kabíčkem, jednatelem společnosti, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 54/03 bylo schváleno

Usnesení č. 55/03:  Vyhodnocení FPP – program obce

(kontrola plnění usnesení č. 34/03)

HSRM projednala předložený Závěrečný protokol z vyhodnocení žádostí o dotaci z FPP HSRM – program pro obce do 7 tisíc obyvatel:

a)          bere na vědomí, že do Výzvy byl přihlášeno 21 projektů,

b)         schvaluje poskytnutí účelových příspěvků pro 10 projektů v celkové výši 1.500.000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun) dle Závěrečného protokolu,

c)          souhlasí, že tyto příspěvky budou každým subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2007. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 55/03 bylo schváleno

Usnesení č. 56/03:  Vyhodnocení FPP – program obce - doporučené žádosti

Příloha č.1: Závěrečný protokol z vyhodnocení žádostí o dotaci FPP HSRM – program pro obce do 7 tisíc obyvatel

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektu podle Protokolu Rozšířené správní komise ze dne 16.10.2003 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Lužice na projekt „Územní plán obce Lužice a její části Svinčice“ ev.č. 01-25/06/03

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 85.000,- Kč (slovy osmdesát pět tisíc korun českých) předkladateli obec Louka u Litvínova na projekt „Výstavba RD – projekt pro zasíťování pozemků“ ev. č. 02-12/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Lišnice na projekt „Pořízení územně plánovací dokumentace obce“ ev. č. 03-19/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 180.000,- Kč (slovy sto osmdesát tisíc korun českých) předkladateli město Lom na projekt „Průmyslová zóna – studie proveditelnosti“  ev. č. 04-07/08/03.

hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 4

schváleno

e)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 135.000,- Kč (slovy sto třicet pět tisíc korun českých) předkladateli město Meziboří na projekt „Výstavba bytů pro matky s dětmi v soc. ubytovně čp.107, Meziboří“ ev. č. 06-21/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

f)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Hora Svaté Kateřiny na projekt „Zpracování ÚP obce Hora Svaté Kateřiny, s rozšířením na spádové obce “ ev. č. 10-25/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

g)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) předkladateli obec Skršín na projekt „Havarijní řešení kanalizace a septiků části Chrámce obce Skrčím s následným vypracováním PD “ ev. č. 11-28/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

h)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Polerady na projekt „Územní plán obce Polerady“ ev.č. 14-28/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

i)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Bečov na projekt „Územní plán“ ev. č. 16-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

j)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Malé Březno na projekt „Územní plán“ ev. č. 19-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení č. 56/03 bylo schváleno

Usnesení č. 57/03:  Vyhodnocení FPP – program rozvojové projekty

 (kontrola plnění usnesení č. 34/03)

HSRM projednala předložený Závěrečný protokol z vyhodnocení žádostí o dotaci z FPP HSRM – program rozvojové projekty 2003 - 2004:

a)          bere na vědomí, že do Výzvy byl přihlášeno 40 projektů,

b)         schvaluje zvýšení limitní hranice Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty 2003 - 2004 na 1.752.500,- Kč( slovy jeden milion sedm set padesát dva tisíce pět set korun ), tedy o 252.500,- Kč (slovy dvě stě padesát dva tisíce pět set korun ),

c)          schvaluje poskytnutí účelových příspěvků pro 11 projektů v celkové výši 1.752.500,- Kč (slovy jeden milion sedm set padesát dva tisíce pět set korun) dle Závěrečného protokolu,

d)         souhlasí, že tyto příspěvky budou každým subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2004. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 57/03 bylo schváleno

Usnesení č. 58/03:  Vyhodnocení FPP – program rozvojové projekty - doporučené žádosti

Příloha č.2: Závěrečný protokol z vyhodnocení žádostí o dotaci FPP HSRM – program rozvojové projekty 2003 -2004

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektu podle Protokolu Rozšířené správní komise ze dne 16.10.2003 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) předkladateli město Most na projekt „MiniMost - studie“ ev.č. 08-25/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 180.000,- Kč (slovy sto osmdesát tisíc korun českých) předkladateli David Kratochvíl na projekt „Zpracování a prodej ekologické produkce“ ev. č. 10-25/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) předkladateli VÚHU, a.s. Most na projekt „Brownfields – staré průmyslové plochy na Mostecku“ ev. č. 16-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 90.000,- Kč (slovy devadesát tisíc korun českých) předkladateli VŠFS, o.p.s. Most na projekt „Studie proveditelnosti – Vzdělávací středisko Most“  ev. č. 21-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

e)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 195.000,- Kč (slovy sto devadesát pět tisíc korun českých) předkladateli REMED Meziboří, s.r.o. na projekt „Rozvoj zdravotnických služeb v medicínském oboru léčebné rehabilitace a fyzioterapie“ ev. č. 23-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

f)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 135.000,- Kč (slovy sto třicet pět tisíc korun českých) předkladateli NAUTIC CLUB Litvínov na projekt „Městská rekreační zóna Matylda“ ev. č. 31-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

g)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 198.000,- Kč (slovy sto devadesát osm tisíc korun českých) předkladateli Střední školy EDUCHEM, a.s. na projekt „Rodinná včelí farma – pilotní projekt “ ev. č. 36-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

h)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 190.000,- Kč (slovy sto devadesát tisíc korun českých) předkladateli CELIO, a.s. na projekt „Chráněná dílna pro separaci odpadů“ ev.č. 37-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

i)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 135.000,- Kč (slovy sto třicet pět tisíc korun českých) předkladateli město Litvínov na projekt „Revitalizace výsypky Rudý sever – rozvojové plochy individuální bytové výstavby Nové Záluží“ ev. č. 38-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

j)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 139.500,- Kč (slovy sto třicet devět tisíc pět set korun českých) předkladateli Petr Hennrich na projekt „Sportovně rekreační středisko Klíny“ ev. č. 39-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

k)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 90.000,- Kč (slovy devadesát tisíc korun českých) předkladateli FERDA CZ, spol. s r.o. na projekt „Privatizační a podnikatelský záměr (odkup areálu + rozšíření výroby)“ ev.č. 40-29/08/03.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

schváleno

Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení č. 58/03 bylo schváleno

Usnesení č. 59/03:  Žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

(kontrola plnění usnesení č.49/03)

I.

a)         14  Meziboří dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

b)         15  Polerady dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

II.

HSRM konstatuje, že pro čerpání mimořádné dotace platí podmínky schválené na 41. řádném jednání předsednictva HSRM dne 25.08.2003 usnesením č. 49/03 odst. II. písm. b) .

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 59/03 bylo schváleno

Usnesení č. 60/03:  žádost o dotaci – seminář v rámci Roku zdravotně postižených

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o zahájení semináře o zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností pořádaný v rámci Roku zdravotně postižených dne 30.10.2003 v Mostě a je pořádán společností IDEA CZ ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě, a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku formou dotace z Fondu sociálních aktivit ve výši 3.000,- Kč ( slovy tři tisíce korun )

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 60/03 bylo schváleno

Usnesení č. 61/03: dotazníky předběžného zájmu o realizaci projektů s podporou strukturálních fondů EU

 (kontrola plnění usnesení č. 51/03 písm.a))

HSRM vyslechla informace Ing. Jitky Hurábové, výkonné tajemnice, a Karla Firly, jednatele firmy INTEREL, a bere na vědomí:

a)          dotazníky předběžného zájmu o realizaci projektů s podporou strukturálních fondů EU byly vyplněny a odeslány dne 20.10.2003 na MMR,

b)         projektové záměry vycházely z předložených priorit GPR – Dodatek č.2.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 61/03 bylo schváleno

Usnesení č. 62/03: 5. meziresortní komise, hodnotitelská komise

 (kontrola plnění usnesení č. 28/03)

Příloha č.3: seznam společností realizujících rekultivační práce a rekultivační projekty v regionu SZČ

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy a senátora, o průběhu a závěrech 10. jednání meziresortní komise dne 26.09.2003 v Praze a tyto bere na vědomí.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 62/03 bylo schváleno

Usnesení č. 63/03: žádost o doplnění člena do hodnotící komise Programu PHARE

HSRM projednala písemnou žádost JUDr. Hany Jeníčkové, náměstkyně primátora a místopředsedkyně Euroregionu Krušnohoří, o doplnění člena hodnotící komise Programu PHARE a souhlasí s návrhem Statutárního města Most na jmenování Ing. Jitky Hurábové, výkonné tajemnice HSRM, za člena hodnotící komise Programu PHARE ( společný fond malých projektů).

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 63/03 bylo schváleno

Termín 45. řádného jednání HSRM je stanoven na 11.12.2003 od 10,00 hod. v sídle OAK ve Vtelně

V Mostě 20.11.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová