Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

ZÁPIS

ze 43. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 25.09.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a senátor za Mostecko

Přítomni:  dle presenční listiny – předsednictvo bylo neusnášeníschopné

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.              kontrola plnění usnesení

 předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 42. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.              Globální plán revitalizace – Dodatek č. 2 pro rok 2004

 předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

Příloha č.1: přípis JUDr. Falbra premiéru PhDr. Šidlovi

GPR – Dodatek č. 2 byl rozeslán všem členům HSRM elektronickou poštou dne 17.09.2003

3.              priorita  „Cestovní ruch a image regionu“

3.1 Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

předkládá Helena Přibíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti PTM

Příloha č.2: písemná informace o činnosti PTM

3.2 Centrum rozvoje turismu

 předkládá Gabriela Nekolová, předsedkyně občanského sdružení CRT

4.              informace Okresní agrární komory Most - Teplice

 předkládá Ludmila Holadová, předsedkyně představenstva OAK Most - Teplice

Příloha č.3: informace o výsledku sklizně za rok 2003

Příloha č.4: informace Agrární komory ČR ze dne 22.08.2003

5.              různé

 5.1 MZK MMR – program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů NUTS II

 předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

 příloha č. 5: tabulka z 10.09.2003 – seznam žadatelů a doporučení ministru pro místní rozvoj

zápis z 4. zasedání MZK Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů v území NUTS 2 pro Severozápad

 5.2 žádost o oficiální partnerství – seminář v rámci Roku zdravotně postižených

 předkládá JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka Úřadu práce Most

 příloha č. 6: žádost s návrhem programového a organizačního zabezpečení akce

Pozn. : Procedurální otázky, žádosti o příspěvek z FPP přesunuty do 44. jednání HSRM

1. kontrola plnění usnesení

usnesení  z 42. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

 ( informaci předložila Ing. Jitka Hurábová )

þ        Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

Vláda ČR hodnotila na svém jednání práci obou zmocněnců (SZČ a MSK), HSRM se k tomu nevyjádřila, JUDr. Falbr seznámí HSRM na příštím jednání s usnesením Vlády ČR k činnosti VZ.

þ        Usnesení č. 14/03: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol trvá

ü             Usnesení č. 15/03: Centrum rozvoje turismu

úkol průběžně plněn

ü            Usnesení č. 27/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol splněn

ü             Usnesení č. 30/03: informace o jednání se starosty Mostecka

úkol průběžně plněn

þ        Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

v rámci programu senátora a předsedy JUDr. Falbra na měsíc říjen je zahrnut komplexní bod – průmyslové zóny v okrese Most, proto bude plnění usnesení věnován samostatný bod programu 44. jednání HSRM

þ        Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol průběžně plněn

návrh projektu byl předložen OK ŽPa Z HSR-ÚK, společné jednání se uskuteční pravděpodobně 22.10.2003 v zasedací místnosti Chemopetrolu, a.s.

ü             Usnesení č. 39/03: návrh na udělení Ceny města Most

úkol splněn

návrh byl v termínu předložen Statutárnímu městu Most,

Cena města Most byla udělena Bohdanu Kopeckému, akademickému malíři, a Josefu Houzákovi, in memoriam.

þ        Usnesení č. 46/03: Fond podpory projektů HSRM

úkol průběžně plněn

informaci o plnění usnesení předložila Gabriela Nekolová, Dis., administrátorka fondů

þ        Usnesení č. 47/03: Fond na podporu sociálních aktivit HSRM

úkol trvá

v současné době komise hodnotí projekty předložené do Výzev FPP a řádné jednání proběhne v průběhu měsíce října

ü             Usnesení č. 48/03: Fond dětí a mládeže HSRM

úkol průběžně plněn

všichni žadatelé byli seznámeni se závěry jednání předsednictva

sekretariátu byly doručeny další žádosti

ü             Usnesení č. 49/03: Žádost o příspěvek z FPP – zhotovení obecního znaku a vlajky

úkol průběžně plněn

ü             Usnesení č. 50/03: Projekt EUROCESTY

úkol splněn

projekt byl předložen do jednání VV HSR-ÚK a projednán na společném jednání komisí dopravy HSR-ÚK a ÚK

závěr:

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 42. řádného jednání konaného dne 25.08.2003 v Mostě a vzala na vědomí jeho plnění.

2. Globální plán revitalizace – Dodatek č. 2

(kontrola plnění usn. 27/03)

příloha č. 1: přípis JUDr. Falbra předsedovi vlády PhDr. Špidlovi

GPR – Dodatek č. 2 byl rozeslán všem členům HSR-ÚK elektronickou poštou dne 17.09.2003

( informaci předložila Ing. Helena Veverková,vedoucí řešitelského týmu, doplnil JUDr. Richard Falbr, předseda a senátor )

Þ           07.09.2003 – schůzka s předsedou vlády Špidlou – V. Aubrecht, M. Tlapák, R. Tomíček ( R. Falbr omluven - zahraniční dovolená )

-        pro rok 2004 byly - po projednání s jednotlivými HSR a ve shodě - vyčleněny nejdůležitější priority GPR

-        Ing. Helena Veverková je po zpracování předložila MMR – PhDr. Jaroslavu Gackovi

-        Materiál předkládá do jednání Vlády ČR ministr pro místní rozvoj

-        návrh usnesení doporučuje uvolnit cca 300 mil. Kč z Veřejné pokladní správy na financování předložených priorit

-        GPR naplňuje v celém rozsahu zadání Programového prohlášení vlády, a proto bude základem státního plánu revitalizace SZČ

-        MMR bude vypsán nový dotační program pro SZČ s účinností od roku 2004

Þ           aktualizovaný GPR – Dodatek č. 2 byl odeslán na MMR a členům HSR dne 17.09.2003

závěr:

I.

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, senátora a předsedy, o průběhu a závěrech jednání s předsedou vlády Vladimírem Špidlou v neděli 07.09.2003 v Kramářově vile, kterého se zúčastnili Vlastimil Aubrecht, Miroslav Tlapák a Rudolf Tomíček, a tyto bere na vědomí.

II.

HSRM vyslechla informace Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu pro GPR, a bere na vědomí splnění usnesení č. 27/03 ze dne 14.04.2003.

Elektronická verze GPR – Dodatek č. 2 – návrh do jednání vlády je nedílnou součástí usnesení.

3. Podkrušnohorské technické muzeum

(kontrola plnění usn. 14/03)

příloha č. 2: písemná informace o činnosti PTM, o.p.s.

( informaci předložila Helena Přibíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti PTM )

závěr:

I.

HSRM vyslechla předloženou informaci Heleny Přibíkové, ředitelky PTM, o.p.s., o dosavadní činnosti Podkrušnohorského technického muzea a současném stavu obecně prospěšné společnosti a vyslovuje nespokojenost s jejím současným stavem.

II.

HSRM projednala předloženou informaci a s odvoláním na usnesení HSRM č. 57/01 ze 17.09.2001 a usnesení HSRK č. 38/01 z 03.12.2001 žádá předsedu správní rady PTM, o.p.s. JUDr. Richarda Falbra o svolání správní rady PTM, o.p.s. do 10.10.2003 a jejímž programem by bylo zhodnocení dosavadní činnosti a stanovení dalšího postupu rozvoje společnosti.

4. Centrum rozvoje turismu

(kontrola plnění usn. 15/03)

 ( informaci předložila Gabriela Nekolová, DiS., předsedkyně občanského sdružení CRT )

Þ           prozatímní pracoviště CRT – vstupní hala magistrátu

Þ           2 zaměstnanci - v rámci spolupráce s Úřadem práce v Mostě

Þ           CRT má v současnosti 18 členů

Þ           personální změny v předsednictvu CRT – Jiří Kroužek požádal o uvolnění z funkce předsedy,

 - Gabriela Nekolová byla zvolena předsedkyní sdružení

 - Miroslav Suchý byl zvolen místopředsedou sdružení

Þ           příprava výstavby kanceláře CRT - v současnosti je schváleno stavební povolení

závěr:

HSRM vyslechla předloženou informaci Gabriely Nekolové, DiS., předsedkyně občanského sdružení CRT, o činnosti Centra rozvoje turismu a tuto bere na vědomí.

5. informace Okresní agrární komory Most - Teplice

Příloha č.3: informace o výsledku sklizně za rok 2003

Příloha č.4: informace Agrární komory ČR ze dne 22.08.2003

( informaci předložila Ludmila Holadová, předsedkyně představenstva OAK Most – Teplice )

Þ           v obilovinách jsou v normálním roce dosahovány v okrese průměry 4,5 – 5 t/ ha, v letošním roce došlo k výpadků cca 1000 vagónů, což představuje 35 mil. Kč.

Þ           finanční situace zemědělců je kritická, obilí neprodávají – pouze zálohově, neboť ceny obilí, které jsou nabízeny, jsou velmi nízké. Zemědělci čekají na růst cen, neboť situace ve sklizni je v celé Evropě včetně Ukrajiny obdobná

Þ           MZe se staví k těmto problémům laxně – nebyly proplaceny kompenzační platby za zaorávky ozimů na jaře letošního roku a II. záloha na uvedení půdy do klidu

Þ           v současnosti řada zemědělců nesplatí tzv. zelené úvěry

Þ           živočišná výroba – vlivem sucha již teď je dobytek na pastvě přikrmován zásobami pro zimní období

Þ           pozn. litr stolní vody stojí více než litr mléka

Þ           požadavek – prominutí nájemného za pozemky a budovy pronajaté od PF ČR na jeden rok a odklad splátek na nákup státní půdy od PF o 1 rok

Þ           východiskem z tíživé situace je zrovnoprávnit postavení zemědělců ve výrobní vertikále a realizovat produkci za takové ceny, které umožní rentabilitu výroby

Þ           problémy se zabývala OK ŽPaZ HSR-ÚK dne 27.08.2003

závěr:

I.

HSRM vyslechla předložené informace Ludmily Holadové, předsedkyně představenstva OAK Most - Teplice, o výsledcích sklizně v okrese a o průběhu a závěrech jednání Agrární komory ČR dne 22.08.2003 ve Větrném Jeníkově a tyto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala předložené informaci a doporučuje předsednictvu HSR-ÚK

uložit

Robertu Kopeckému, členovi předsednictva HSR-ÚK a poslanci, svolat pracovní schůzku se zástupci zemědělců a kompetentními pracovníky Ústeckého kraje, jejímž programem bude stanovení priorit a určení strategie a taktiky pro jednání s kompetentními pracovníky MZe a členy zemědělských výborů Parlamentu ČR.

6. MZK MMR –program rozvoje - průmyslové podnikatelské subjekty

příloha č. 5: tabulka z 10.09.2003 – seznam žadatelů a doporučení ministru pro místní rozvoj

zápis z 4. zasedání MZK Regionálního programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů v území NUTS 2 pro Severozápad

( předložila Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice )

Þ           program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů NUTS II – vypsán MMR

Þ           pro rok 2003 přihlášeno 18 žadatelů:

 počet žádostí úspěšné neúspěšné  odstoupil

Ústecký kraj 11 5 5 0

Děčín 0

Chomutov 5 1 3

Louny 1 1 

Litoměřice 0

Most 3 2 1

Teplice 1 1

Ústí nad Labem 1 1

 počet žádostí úspěšné neúspěšné  odstoupil

Karlovarský kraj 7 4 0 3

Cheb 2 2

Karlovy Vary 5 4 1

Sokolov 0

1 žadatel doporučen po splnění podmínek (CV)

Všichni, kteří odstoupili, byli doporučeni ke schválení

Þ           doporučeno ke schválení 9 projektů v celkové částce 54 451 000 Kč

Þ           MZK se sešla čtyřikrát, z toho dvakrát byla neusnášeníschopná

Þ           Připomínky HSR-ÚK byly akceptovány a zapracovány do závěrů jednání MZK

Þ           závěry (příloha č. 6)

ü     Zásady pro rok 2003 platí i pro rok 2004. 

ü     Prodloužit termín předkládání projektů pro rok 2004 do 30.11.2003.

ü     Hodnocení projektů provést v souladu s již dříve uloženými termíny

- za rok 2003 do 31.3.2004.

- za roky 2001 až 2002 průběžně tak, jak bude mít administrativa odboru připraveno k předložení.

ü     Přistoupit k procesu projednávání předložených projektů již v průběhu měsíce března. 2004. Za tím účelem vyvinout úsilí o zrychlení  hodnocení předložených projektů odbornou agenturou.

ü     Prosadit do Zásad následující bod: „V odůvodněných a zvláštního zřetele hodných případech může ministr, na základě doporučení komise, udělit žadateli výjimku ze Zásad.“

ü     Využívat pro administrativu spojenou s činností komise výhradně mail – pozvánky, zápisy, hodnocení, aj.

ü     Administrací Programu je pověřena paní Ing. Novotná, oddělení administrativ programů, odboru regionálního rozvoje.

Þ           členové MZK hlasovali na základě diskuse a po vzájemné dohodě ve shodě

Þ           doporučení: žádost o zařazení členů HSR do všech MZK MMR ( obce, cestovní ruch, apod.)

závěr:

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Jitky Hurábové, výkonné tajemnice, o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise MMR pro vyhodnocení žádostí v programu podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů NUTS II a tyto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala předložené informace a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi ve spolupráci s Vlastimilem Aubrechtem, vládním zmocněncem, projednat s ministrem pro místní rozvoj členství zástupců HSR v meziresortních komisích MMR pro vyhodnocování žádostí v programech rozvoje pro region NUTS II.

Příloha č. 5 je nedílnou součástí usnesení.

7. seminář v rámci Roku zdravotně postižených

příloha č. 7: žádost s návrhem programového a organizačního zabezpečení akce

( informaci předložila JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka Úřadu práce Most )

Þ           ÚP Most je pověřen uspořádáním semináře Roku zdravotně postižených - usn. vlády č. 644 z 19.06.2002 v souladu s opatřením 7.5 Národního akčního plánu zaměstnanosti na rok 2003

Þ           cíl – zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech zaměstnávání zdravotně postižených osob a o způsobu plnění povinnosti zaměstnávat tyto osoby ( §24 zák. č.1/1991 Sb. o zaměstnanosti)

Þ           presentace chráněných dílen v regionu

Þ           termín konání semináře 30.10.2003

Þ           žádost o partnerství HSRM, přímá účast zástupců HSRM bude zahrnuta do programu akce,

Þ           žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na drobné pohoštění bude předložena do příštího jednání předsednictva

závěr:

HSRM vyslechla informaci JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky Úřadu práce v Mostě, o přípravě semináře o zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností pořádaný v rámci Roku zdravotně postižených, který se koná ve dne 30.10.2003 v Mostě a je pořádán společností IDEA CZ ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě, a tuto bere na vědomí.

44. řádné jednání HSRM se koná ve čtvrtek 30.10.2003 v 10,00 hod. v Mostě

V Mostě 07.10.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Ludmila Holadová

 Ing. Jitka Hurábová

 Helena Přibíková

 Ministerstvo pro místní rozvoj

 Úřad práce Most