Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

42.

Usnesení

42. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 25.08.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM a senátor za Mostecko

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

1.       kontrola plnění usnesení

Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 41. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.       rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002

Blanka Hofmanová, účetní HSRM

Příloha č.1

3.       procedurální otázky

3.1 procedurální otázky - členství v HSRM

JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

Příloha č.2

3.2 procedurální otázky - odborné komise

Miroslav Tlapák, člen předsednictva a garant OK LZ

Příloha č.3

4.       informace o činnosti fondů

4.1 FPP - výzvy 2003

4.2 Fond sociálních aktivit

4.3 Fond dětí a mládeže

Gabriela Nekolová, administrátorka fondů

Příloha č.4

4.4 žádost o příspěvek z FPP - zhotovení obecního znaku a vlajky

JUDr. Richard Falbr, předseda rady a senátor

Příloha č.5

5.       EUROCESTY - studie provedit. "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v ÚK"

zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, řešitel projektu a člen rady

Příloha č.6

6.       informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK

JUDr. Richard Falbr, předseda

Příloha č.7

7.       různé

Příloha č.8

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Program jednání byl schválen.

Usnesení č. 40/03: Kontrola usnesení

usnesení  z 41. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

q       Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

q       Usnesení č. 14/03: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol trvá

q       Usnesení č. 15/03: Centrum rozvoje turismu

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 23/03: Fond dětí a mládeže HSRM

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 25/03: Fond na podporu sociálních aktivit  HSRM

úkol trvá

q       Usnesení č. 26/03: Projekt EUROCESTY

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 27/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 28/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 29/03: Pracovní skupina pro energetiku HSR-ÚK

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 30/03: informace o jednání se starosty Mostecka

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 34/03: Fond podpory projektů HSRM

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 36/03: informace z jednání HSR-ÚK

úkol průběžně plněn

Usnesení č. 39/03: návrh na udělení Ceny města Most

úkol splněn

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 41. řádného jednání konaného dne 27.05.2003 v Mostě, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 40/03 schváleno. 

Usnesení č. 41/03: rozdělení hospodářského výsledku HSRM za rok 2002

příloha č. 1: tabulka - rozdělení HV roku 2002

 vývoj hospodaření k 31.07.2003

I.

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu finanční komise:

a)       schvaluje hospodářský výsledek roku 2002 dle přílohy č. 1: tabulka - rozdělení HV roku 2002

b)      bere na vědomí výši daně z příjmů právnických osob pro rok 2002 dle přílohy č. 1: tabulka- rozdělení HV roku 2002

Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení.

II.

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu finanční komise a bere na vědomí vývoj hospodaření HSRM k 31.07.2003.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 41/03 schváleno. 

Usnesení č. 42/03: Kooptace za člena předsednictva

příloha č. 2: dopis Ing. Ivana Ottise

I.

HSRM bere na vědomí, že k 31.07.2003 ukončil svou činnost ve společnosti Česká rafinérská, a.s. Ing. Ivan Ottis a novým generálním ředitelem a předsedou představenstva byl jmenován Ing. Ivan Souček.

II.

HSRM bere na vědomí:

a)          změnu zástupce společnosti Česká rafinérská, a.s. v HSRM z důvodů jmenování nového generálního ředitele

b)         Ing. Ivan Souček, generální ředitel a předseda představenstva zastupuje v předsednictvu HSRM společnost Česká rafinérská, a.s.

III.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Ivanu Ottisovi za jeho aktivní činnost a spolupráci funkci člena předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka a přeje mu hodně zdraví a úspěchů v jeho další činnosti.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 42/03 schváleno. 

Usnesení č. 43/03: žádost o přijetí za člena HSRM

příloha č. 2: žádost Jaroslava Knorre o přijetí za člena HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost Jaroslava Knorre, bytem Most, J. Kříže 932/18, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Jaroslava Knorre, bytem Most, J. Kříže 932/18, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 43/03 schváleno. 

Usnesení č. 44/03: Změny v personálním složení komise

příloha č. 3: dopis Ing. Jana Juřiny, starosty obce Boleboř, o uvolnění z funkce předsedy OK LZ

 žádost Mgr. Jiřího Škrábala o přijetí za člena OK LZ

I.

HSRM projednala předloženou písemnou žádost a schvaluje uvolnění Ing. Jana Juřiny z funkce předsedy Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů a pověřuje Miroslava Tlapáka, garanta komise, do doby jmenování nového předsedy vedením OK LZ. 

II.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Janu Juřinovi za jeho aktivní činnost a spolupráci ve funkci předsedy Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů Hospodářské a sociální rady Mostecka a přeje mu hodně zdraví a úspěchů ve funkci starosty obce.

III.

HSRM projednala předloženou písemnou žádost a jmenuje Mgr. Jiřího Škrábala, ředitele ISŠT COP Velebudice, členem OK pro rozvoj lidských zdrojů.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 44/03 schváleno. 

Usnesení č. 45/03: žádost OMNI TEMPORE o.p.s o záštitu veletrhu vzdělávání "SOKRATES 2003"

příloha č. 3: žádost OMNI TEMPORE o.p.s o záštitu veletrhu vzdělávání "SOKRATES 2003"

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o přípravě 2. ročníku reprezentačního regionálního veletrhu vzdělávání "SOKRATES 2003", který se koná ve dnech 09. až 11.11.2003 a je pořádán společností OMNI TEMPORE, o.p.s ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě, a schvaluje oficiální záštitu nad touto akcí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 45/03 schváleno. 

Usnesení č. 46/03: FPP - výzvy 2003

(kontrola plnění usnesení č.34/03)

HSRM vyslechla informaci Gabriely Nekolové, DiS., administrátorky fondů, o plnění usnesení č.34/03 z 27.05.2003 a o přípravě a průběhu Výzev FPP HSRM pro rok 2003 a tuto bere na vědomí.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 46/03 schváleno. 

Usnesení č. 47/03: Fond sociálních aktivit

(kontrola plnění usnesení č.25/03)

HSRM vyslechla informaci Gabriely Nekolové, DiS., administrátorky fondů, o plnění usn. č. 25/03 z 14.04.2003 o ustavení FSA a ve smyslu tohoto usnesení ukládá OK LZ připravit "Podmínky předkládání a vyhodnocování žádostí o dotaci z Fondu sociálních aktivit (FSA)" a tyto předložit do jednání rady.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 47/03 schváleno. 

Usnesení č. 48/03: Fond dětí a mládeže

(kontrola plnění usnesení č.23/03)

příloha č. 4: hodnotící formulář FDM ze 17.07.2003

I.

HSRM vyslechla informace Gabriely Nekolové, DiS., administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 23/03 ze dne 14.04.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání Hodnotící komise FDM dne 17.07.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       předkladateli BOX KLUB Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 9.600,- Kč ( slovy devět tisíc šest set korun) na projekt e.č. FDM 14/03 Příspěvek na činnost klubu,

b)      předkladateli Klub dětí CVČ v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 15/03 Dětský jarmark,

c)       předkladateli Centrum volného času v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun)  na projekt e.č. FDM 17/03 Soutěž - Dětská porta,

d)      předkladateli Město Meziboří - Městská knihovna a kino v Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 1.500,- Kč ( slovy tisíc pět set korun) na projekt e.č. FDM 19/03 Představení pro děti - " Hraní o čertech",

e)       předkladateli Město Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 2.000,- Kč ( slovy dva tisíce korun) na projekt e.č. FDM 20/03 Drakiáda,

f)        předkladateli SČT KL Sport Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 21/03 Maratón na horském kole,

g)      předkladateli Dámský házenkářský klub Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 9.000,- Kč ( slovy devěttisíc korun) na projekt e.č. FDM 22/03 Letní soustředění,

h)      předkladateli Marty Baník - Šachy uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 3.000,- Kč ( slovy tři tisíce korun) na projekt e.č. FDM 23/03 Šachové turnaje,

i)        předkladateli Městská policie Litvínov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 4.000,- Kč ( slovy čtyři tisíce korun) na projekt e.č. FDM 24/03 Prevence kriminality.

III.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě neschvaluje:

a)         předkladateli Fotbalová škola Most, o.p.s. uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 13/03 Mistrovské zápasy a turnaje v sezóně podzim 2003,

b)         předkladateli Klub dětí CVČ v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 16/03 Letní dětský tábor,

c)         předkladateli Centrum volného času v Mostě uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže na projekt e.č. FDM 18/03 Letní dětský tábor.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 48/03 schváleno. 

Usnesení č. 49/03: Žádost o příspěvek z FPP- zhotovení obecního znaku a vlajky

(kontrola plnění usnesení č.30/03)

příloha č. 5: přehled žádostí o dotaci na zhotovení obecního znaku a vlajky

I.

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady a senátora, a bere na vědomí:

a)         plnění usnesení č. 30/03 ze dne 27.05.2003,

b)         informaci o průběhu a závěrech setkání se starosty obcí dne 23.06.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené žádosti obcí o dotaci na zhotovení obecního znaku a vlajky a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)         mimořádnou dotaci z FPP HSRM obcím do 7 tisíc obyvatel na zhotovení obecního znaku a vlajky v maximální výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun),

b)         dotace bude uvolněna po schválení obecního znaku a vlajky Parlamentem ČR a na základě předložených skutečných nákladů na jejich zhotovení.

III.

HSRM projednala předložený přehled žádostí obcí a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje dotaci na zhotovení obecního znaku a vlajky:

a)         01  Bělušice dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

b)         02  Braňany dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

c)         03  Brandov dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

d)         04  Havraň dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

e)         05  Hora Svaté Kateřiny dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

f)           06  Horní Jiřetín dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

g)         07  Korozluky dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

h)         08  Líšnice dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

i)           09  Lužice dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

j)           10  Malé Březno dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

k)         11  Mariánské Radčice dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

l)           12  Nová Ves v Horách dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

m)       13  Patokryje dle skutečných nákladů na zhotovení max. 20.000,- Kč

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 49/03 schváleno. 

Usnesení č. 50/03: EUROCESTY - studie proveditelnosti "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v ÚK"

 (kontrola plnění usnesení č.26/03)

Příloha č.6: shrnutí závěrů studie

I.

HSRM vyslechla informace zástupce DPmMaL, a.s., člena rady, a bere na vědomí:

a)          plnění usnesení č. 26/03 ze dne 14.04.2003,

b)         informaci o průběhu a závěrech setkání JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady a senátora,  s představiteli Dopravního podniku dne 18.08.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala závěry a doporučení DpmMaL, a.s., člena rady a zhotovitele studie, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)         schvaluje studii proveditelnosti "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v Ústeckém kraji" (dále jen studie) jako oficiální materiál HSRM pro jednání s příslušnými představiteli Ústeckého kraje, ŘSD a Vlády ČR a zástupci ministerstev,

b)         konstatuje, že studie potvrdila opodstatněnost a reálnost projektu kolejového propojení měst Most a Žatec v návaznosti na průmyslovou zónu TRIANGL, a to z hlediska technického, časového a ekonomického,

c)         konstatuje, že projekt pozitivně ovlivní rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

III.

HSRM ukládá Ing. Milanu Dundrovi, řediteli DpmMaL, a.s. a členovi rady, předložit studii do jednání OK dopravy HSR-ÚK za účasti zástupců Výboru pro dopravu Ústeckého kraje a následně projednat její závěry a doporučení v HSR-ÚK.

IV.

HSRM projednala doporučení JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady a senátora, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků z FPP HSRM ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun) na úhradu studie proveditelnosti "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v Ústeckém kraji", kterou pro HSRM zpracoval Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s..

Příloha č.6 je nedílnou součástí usnesení

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 50/03 schváleno. 

Usnesení č. 51/03:  informace z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK

usnesení z jednání VV HSR-ÚK bylo rozesláno elektronickou poštou

Příloha č.7: tabulka - Veřejné zakázky - hnědouhelné společnosti- aktuální stav

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady a senátora, a bere na vědomí:

a)         informaci o průběhu a závěrech jednání VV HSR-ÚK dne 04.08.2003 v Mostě,

b)         informace o průběhu a závěrech jednání "Janouchovy komise" s premiérem Vlády ČR dne 29.07.2003,

c)         informace o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise dne 03.07.2003,

d)         přílohu č.7 - tabulka - Veřejné zakázky - hnědouhelné společnosti - aktuální stav 

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 51/03 schváleno. 

Informace bez usnesení:

Þ             členům byla předložena písemná informace o změnách v MUS, a.s.

Termín 43. řádného jednání předsednictva HSRM je stanoven na čtvrtek 25.09.2003.

V Mostě 03.09.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS

 Blanka Hofmanová

 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.