Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

41.

Usnesení

41. řádného jednání

předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

dne 27.05.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 41. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 40. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

Příloha č.1: Technicko organizační zabezpečení studie proveditelnosti

1a) Průmyslová zóna Kohinoor

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

2.       Fond podpory projektů

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda komise

Příloha č.2: Podmínky předkládání a vyhodnocování rozvojových projektů pro rok 2003- 2004

Podmínky předkládání a vyhodnocování rozvojových projektů obcí a měst do 7000 obyvatel pro rok 2003-2004

3.       Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

předkládá JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora města Most

4.       informace z jednání HSR-ÚK

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

usnesení z 16. řádného jednání HSR-ÚK bylo zasláno elektronickou poštou

Příloha č.3: Zápis z 3. jednání PSE dne 22.04.2003, předmluvy Tony Blair

5.       různé

5a) procedurální otázky

předkládá Ing. Jitka Hurábová

5b) návrh na udělení Ceny města Most

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Usnesení č. 32/03: Kontrola usnesení

usnesení  z 40. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

q       Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

q       Usnesení č. 14/03: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol trvá

q       Usnesení č. 15/03: Centrum rozvoje turismu

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 22/03: III. mezinárodní konference cestovního ruchu

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 23/03: Fond dětí a mládeže HSRM

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 24/03: Fond podpory projektů HSRM

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 25/03: Fond na podporu sociálních aktivit  HSRM

úkol trvá

q       Usnesení č. 26/03: Projekt EUROCESTY

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 27/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 28/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 29/03: Pracovní skupina pro energetiku HSR-ÚK

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 30/03: informace o jednání se starosty Mostecka

úkol průběžně plněn

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 40. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

Usnesení č. 33/03: Průmyslová zóna Kohinoor

I.

HSRM vítá záměr na vybudování Průmyslové zóny KOHINOOR v Mariánských Radčicích.

II.

HSRM pověřuje Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, k vytvoření pracovního týmu, který předloží do příštího jednání návrh postupu a přípravy projektu.

III.

HSRM pověřuje JUDr. Richarda Falbra, předsedu rady, jednáními s příslušnými činiteli vlády, Appian Group, CzechInvestu a dalšími tak, aby se realizace projektu uspíšila.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 34/03: Fond podpory projektů HSRM

( kontrola usnesení č. 24/03) 

Příloha č.2: Podmínky předkládání a vyhodnocování rozvojových projektů pro rok 2003- 2004

Podmínky předkládání a vyhodnocování rozvojových projektů obcí a měst do 7000 obyvatel pro rok 2003-2004

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Bořka Valvody, předsedy Rozšířené správní komise FPP, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 24/03 ze dne 14.04.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání komise FPP dne 20.05.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje Podmínky předkládání a vyhodnocování rozvojových projektů dotovaných z FPP HSRM,

b)      vyhlašuje dnem 15.06.2003 1. kolo Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty,

c)       schvaluje maximální částku uvolněnou na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu ve výši 1.500.000,- Kč ( slovy jeden milion pět set tisíc korun),

d)      schvaluje maximální výši dotace na jeden projekt v částce 200.000,- Kč ( slovy dvě stě tisíc korun),

e)       schvaluje minimální výši spoluúčasti žadatele v částce 10% žádané dotace,

f)        souhlasí s konečným termínem předkládání návrhů na rozvojové projekty dne 29.08.2003 ve 12,00 hod.

III.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje "Podmínky předkládání a vyhodnocování předložených návrhů na rozvojové projekty obcí a měst do 7000 obyvatel",

b)      vyhlašuje dnem 15.06.2003 Výzvu k předkládání návrhů na rozvojové projekty obcí a měst do 7000 obyvatel,

c)       schvaluje, že žadatelem o dotaci mohou být obce a města do 7000 obyvatel či svazky těchto obcí.

d)      schvaluje maximální částku uvolněnou na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu ve výši 1.500.000,- Kč ( slovy jeden milion pět set tisíc korun),

e)       schvaluje maximální výši dotace na jeden projekt v částce 200.000,- Kč ( slovy dvě stě tisíc korun),

f)        schvaluje minimální výši spoluúčasti žadatele v částce 10% žádané dotace,

g)      souhlasí s konečným termínem předkládání návrhů na rozvojové projekty dne 29.08.2003 ve 12,00 hod.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 35/03: Presentace projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty"

I.

HSRM vyslechla presentaci projektu "Studie revitalizace území Růžodol - Kopisty" v návaznosti na jezero Most a bere na vědomí:

a)       projekt je připravován ve spolupráci DUK, s.p., Chemopetrol, a.s., NSN Consultants, s.r.o., města Most a Litvínov,

b)      obsah projektu, kterým je kompletní rešerše dokumentací stávajících a připravovaných aktivit, doporučení vůči stávajícím a připravovaným aktivitám a návrh budoucího způsobu revitalizace území jako celku,

c)       studie bude sloužit jako podklad pro přípravu a realizaci konkrétních revitalizačních opatření.

II.

HSRM vyslovuje projektu podporu.

Usnesení č. 36/03: informace z jednání HSR-ÚK

( kontrola usnesení č. 27/03, 28/03, 29/03) 

usnesení  z 16. řádného jednání HSR-ÚK bylo zasláno elektronickou poštou

Příloha č.3: Zápis z 3. jednání PSE dne 22.04.2003, předmluvy Tony Blair

I.

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech 13. řádného jednání HSR-ÚK v Chomutově dne 19.05.2003 a tyto bere na vědomí.

II.

HSRM podporuje závěry a doporučení z jednání ve smyslu usnesení č.38/03, 39/03, 40/03 HSR-ÚK ze dne 19.05.2003. 

III.

HSRM ukládá Ing. Jitce Hurábové a Miroslavu Tlapákovi, aby výkonnému výboru HSR-ÚK urychleně předložili seznam společností se sídlem v okrese Most (mj. havárie, pěstební péče), které by mohly být potenciálními zhotoviteli prací financovaných z 15 miliard.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 37/03: žádost o přijetí za člena rady - ALFA TERM MOST, a.s.

HSRM projednala předloženou písemnou žádost společnosti ALFA TERM MOST, a.s. se sídlem v Mostě, Lomená 47, zastoupenou Liborem Mišíkem a Jiřím Pomahačem, statutárními zástupci společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství společnost ALFA TERM MOST, a.s. se sídlem v Mostě, Lomená 47, zastoupenou Liborem Mišíkem a Jiřím Pomahačem, statutárními zástupci společnosti, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 38/03: žádost o přijetí za člena rady - Ing. Eva Šmejkalová

HSRM projednala předloženou písemnou žádost Ing. Evy Šmejkalové, bytem Most, Komenského 614/518, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Ing. Evy Šmejkalové, bytem Most, Komenského 614/518, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 39/03: návrh na udělení Ceny města Most

HSRM projednala předložený návrh JUDr. Richarda Falbra na udělení Ceny města Mostu JUDr. Janě Šmejcové, ředitelce Úřadu práce v Mostě, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě tento návrh jednomyslně schvaluje.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Termín 42. řádného jednání HSRM bude upřesněn.

V Mostě 12.06.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová