Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

40.

Usnesení

40. řádného jednání

Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 14.04.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 40. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 39. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

1a) III. mezinárodní konference cestovního ruchu

 předkládá Helena Přibíková, předsedkyně komise, doplňuje Ing. Rudolf Jung, předseda OHK

Příloha č.1: náklady na konferenci cestovního ruchu

2.       Fondy

2a) Fond dětí a mládeže

předkládá Miroslav Tlapák, předseda komise

Příloha č.2: Hodnotící formulář FDM ze dne 11.04.2003

2b) Fond podpory projektů

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda komise

3.       Projekt EUROCESTY

předkládá Ing. Milan Dundr, člen rady

4.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

 předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva

6.       Pracovní skupina pro energetiku HSR-ÚK

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva

7.       různé

7a) informace o jednání se starosty Mostecka

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Příloha č.3: zápis z jednání se starosty obcí Mostecka dne 04.03.2003

7b) informace z jednání HSR-ÚK

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Usnesení č. 21/03: Kontrola usnesení

usnesení  z 39. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

q       Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

q       Usnesení č. 10/03: informace o Fondu podpory projektů

úkol splněn

q       Usnesení č. 11/03: informace o Fondu podpory projektů a Fondu dětí a mládeže HSRM

úkol splněn

q       Usnesení č. 12/03: informace obce Havraň o spolupráci s firmou Nemak, s.r.o.

úkol splněn

q       Usnesení č. 13/03: informace vládního zmocněnce o ochraně investic státu do p.z. JOSEPH

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 14/03: Podkrušnohorské technické muzeum

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 15/03: Centrum rozvoje turismu

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 16/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 17/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 20/03: III. konference cestovního ruchu

úkol průběžně plněn

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 39. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

Usnesení č. 22/03: III. mezinárodní konference cestovního ruchu

( kontrola usnesení č. 20/03) 

Příloha č.1: náklady na konferenci cestovního ruchu

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Rudolfa Junga, předsedy OHK, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 20/03 ze dne 24.02.2003,

b)      náklady na III. mezinárodní konferenci cestovního ruchu dle přílohy č.1.

II.

HSRM projednala žádost OHK o finanční podporu konference a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje Okresní hospodářské komoře Most finanční příspěvek formou dotace z FPP HSRM ve výši 20.000,-Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na náklady spojené s konáním III. mezinárodní konference cestovního ruchu dne 13.05.2003. 

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 23/03: Fond dětí a mládeže HSRM

( kontrola usnesení č. 11/03) 

Příloha č.2: Hodnotící formulář FDM ze dne 11.04.2003

I.

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, předsedy Hodnotící komise FDM, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 11/03 ze dne 24.02.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání Hodnotící komise FDM dne 11.04.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Hodnotící komise FDM HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       předkladateli Basketbalová škola Jump Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 01/03 Basketbalový příměstský kemp,

b)      předkladateli Město Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 3.000,- Kč ( slovy tři tisíce korun) na projekt e.č. FDM 02/03 Loutkové divadelní představení pro děti,

c)       předkladateli Město Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 1.500,- Kč ( slovy tisíc pět set korun) na projekt e.č. FDM 03/03 Soutěž - nejkrásnější záložka do knihy,

d)      předkladateli TJ Baník Souš uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun) na projekt e.č. FDM 04/03 Pořádání turnajů v roce 2003,

e)       předkladateli Karate Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 05/03 Severočeský pohár karate,

f)        předkladateli Billiard klub Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 06/03 Mistrovství republiky kadetů ve volné hře na malém stole,

g)      předkladateli 16. ZŠ Most - oddíl JUDO uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 07/03 Soutěž v JUDO v kategoriích ml. žáci a žákyně, st. žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky,

h)      předkladateli HC Baník Most uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 08/03 Turnaj juniorů v ledním hokeji na počest Martina Soukupa,

i)        předkladateli Komunitní centrum Chanov uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 09/03 Naše písně a tance 2003,

j)        předkladateli TJ Sokol uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 15.000,- Kč ( slovy patnáct tisíc korun) na projekt e.č. FDM 10/03 Mistrovská fotbalová utkání,

k)       předkladateli TJ Baník Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun) na projekt e.č. FDM 11/03 Letní tenisový tábor,

l)        předkladateli Sbor dobrovolných hasičů Meziboří uvolnění finančních prostředků formou dotace z Fondu dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun) na projekt e.č. FDM 12/03 Mezibořský rychlík mladých hasičů.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 24/03: Fond podpory projektů HSRM

( kontrola usnesení č. 10/03)

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Bořka Valvody, předsedy Rozšířené správní komise FPP, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 10/03 ze dne 24.02.2003,

b)      informaci o průběhu a závěrech jednání komise FPP dne 26.03.2003 v Mostě.

II.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje pro rok vyhlášení dvou kol Výzvy pro předkládání návrhů na rozvojové projekty, a to v termínech:

q         červen - Výzva pro předkládání návrhů na rozvojové projekty

q         listopad - Výzva k předkládání návrhů na rozvojové projekty obcí do 7000 obyvatel,

b)      ukládá Rozšířené správní komisi FPP předložit do květnového jednání rady "Podmínky zadávání a vyhodnocování předložených návrhů na rozvojové projekty ".

c)       schvaluje, že žádosti o čerpání prostředků z Fondu podpory projektů předložené mimo Výzvy nebudou hodnoceny.

III.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě neschvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace:

a)       předkladateli Dům romské kultury, o.p.s. na projekt Dům romské kultury, č. MV/01/03

b)      předkladateli České vinařství Chrámce, s.r.o. na projekt Vybudování vinic na Hněvíně a Širokém vrchu, č. MV/03/03

c)       předkladateli RYTMUS,o.s. na projekt Agentura pro podporované zaměstnávání Litvínov, č. MV/04/03

d)      předkladateli Město Meziboří na projekt Příprava výstavby obytného objektu s občerstvením a soc. zařízením pro lyžařskou sjezdovku Meziboří, č. MV/05/03

e)       předkladateli Město Meziboří na projekt Modernizace dětských hřišť, č. MV/06/03

f)        předkladateli Město Meziboří na projekt Kompostárna Meziboří - příprava realizace, č. MV/07/03

g)      předkladateli Obec Nová Ves v Horách na projekt Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení pro projekty kanalizace, vodovodu a ČOV - Mníšek, č. MV/08/03

h)      předkladateli Nautic club Litvínov na projekt Městská rekreační zóna Matylda, č. MV/09/03

IV.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a bere na vědomí přesunutí žádosti č. MV/02/03 Severočeský pohár karate předkladatele Karate Most do Fondu dětí a mládeže.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 25/03: Fond na podporu sociálních aktivit  HSRM

HSRM projednala předložený návrh Rozšířené správní komise FPP na vytvoření Fondu na podporu sociálních aktivit a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       zřizuje Fond podpory sociálních aktivit HSRM a vkládá ho do gesce OK pro rozvoj lidských zdrojů,

b)      schvaluje vyčlenění finančních prostředků z FPP ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun) pro rok 2003 na podporu sociálních aktivit na Mostecku.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 2

Usnesení č. 26/03: Projekt EUROCESTY

I.

HSRM vyslechla presentaci Ing. Milana Dundra, ředitele Dopravního podniku měst Most a Litvínov a člena rady, k mezinárodnímu dopravnímu projektu EUROCESTY a doporučuje, aby Dopravní podnik měst Most a Litvínov, člen HSRM, byl pověřen investorskou činností zpracování přeshraniční dopravy v rámci projektu EUROCESTY.

II.

HSRM projednala předložený návrh Ing. Vladimíra Bártla a Miroslava Tlapáka a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       návrh na zpracování studie proveditelnosti "Zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón v Ústeckém kraji", který bude součástí mezinárodního dopravního projektu EUROCESTY,

b)       zpracovatele studie pro HSRM - Dopravní podnik měst Most a Litvínov.

c)       předložit do nejbližšího jednání rady technicko organizační zabezpečení studie včetně financování.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 27/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

( kontrola usnesení č. 16/03) 

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 16/03 ze dne 24.02.2003,

b)      termín jednání RHSD ČR dne 15.04.2003, jehož jedním z bodů programu je "Hodnocení Dodatku č.1 ke GPR ".

II.

HSRM ve smyslu všech přijatých usnesení svých i HSR Ústeckého kraje :

q       opakuje, že severozápadní Čechy jsou strukturálně postiženým regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a jedním z nástrojů a systémových opatření pozitivní restrukturalizace regionu je Globální plán revitalizace (GPR).

q       opakuje, že GPR navazuje na předchozí vládou schválené dokumenty, proto musí být tento program zabezpečen i po stránce finančního plnění.

q       žádá o neprodlené předložení a projednání Dodatku č. 2 ke GPR Vládou ČR, tím tento návrh opatření může být začleněn do návrhu státního rozpočtu pro rok 2004, neboť je tak umožněno jednotlivým ministerstvům v rámci obvyklých schvalovacích procesů a rozpočtových pravidel, zařadit finanční prostředky na plnění Dodatku č. 2 ke GPR v roce 2004.

q       žádá, aby základem Rozvojového programu revitalizace SZČ, jehož přípravou je pověřeno ministerstvo pro místní rozvoj, byl GPR včetně svých dodatků a HSR-ÚK byla připomínkovým místem.

q       žádá urychlit termín přípravy Rozvojového programu revitalizace SZČ tak, aby již mohl být zahrnut do přípravy státního rozpočtu pro rok 2004.

III.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat předložené závěry s Jaroslavem Zavadilem, členem předsednictva RHSD, a pověřuje Ing. Helenu Veverkovou, vedoucí řešitelského týmu, zastupováním HSRM na jednání pléna RHSD ČR dne 15.04.2003 v Praze.

hlasování: pro 10 proti 0  zdržel se 0

Usnesení č. 28/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola usnesení č. 17/03) 

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, člena meziresortní komise, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 17/03 ze dne 24.02.2003,

b)      informaci z jednání meziresortní komise dne 11.03.2003,

c)       doplnění podmínek hodnocení předložených nebo schválených nabídek meziresortní komisi o kvalifikační podmínky dle zákona č.199/1994 Sb. §2 písm. f),

d)      informace z jednání hodnotitelské komise,

e)       meziresortní komise se sejde k jednání 25.04.2003 v Praze.

Usnesení č. 29/03: Pracovní skupina pro energetiku HSR-ÚK

HSRM po vyslechnutí informací Miroslava Tlapáka, předsedy PSE HSR-ÚK:

a)       bere na vědomí zprávu o činnosti Pracovní skupiny pro energetiku HSR-ÚK,

b)      podporuje doporučení a závěry z jednání Pracovní skupiny pro energetiku ve smyslu usnesení č. 28/03 z 15. řádného jednání HSR-ÚK konaného dne 31.03.2003,

c)       bere na vědomí, že 3. řádné jednání skupiny se koná 22.04.2003 v 10,00 hod. v hotelu Širák v Mostě.

Komentář je nedílnou součástí usnesení.

Komentář:

Níže uvedené informace byly předloženy a projednány HSR-ÚK dne 31.03.2003 v Mostě.

Uhlí - strategická surovina

1.       Země, která při výrobě elektrické energie využívá vlastní zásoby uhlí a není odkázána na její dovoz, je ve strategické a ekonomické výhodě.

2.       Příznivé uložení geologických zásob hnědého uhlí v ČR, zvláště pak v SHP (Severočeské hnědouhelné pánvi), dává možnost k hospodářské exploataci.

Kvalita a propracovanost technologického procesu těžby užívaného na lomech v ČR se projevuje v nízkých úplných vlastních nákladech na těžbu 1t hnědého uhlí. Tato skutečnost má rozhodující ekonomický význam.

Povolení hornické činnosti

 Platná legislativa pro povolování hornické činnosti ( horní zákon a předpisy související )

stanovuje náročné podmínky pro povolení těžby, včetně ochrany zájmů obcí, které v minulosti

byly řešeny stanovením územních ekologických limitů pomocí vládních usnesení.

q       oprávnění organizace k dobývání vzniká sice stanovením dobývacího prostoru ( platí jako rozhodnutí o využití území ), ale zahájit dobývání může až po vydání povolení Obvodním báňským úřadem, o které musí organizace požádat,

q       se žádostí organizace předkládá Plán otvírky přípravy a dobývání (včetně následné rekultivace) s vyjádřeními všech zainteresovaných:

-         souhlasy vlastníků pozemků,

-         stanovisko České inspekce životního prostředí,

-         vyjádření odboru životního prostředí pověřeného města,

-         vyjádření OHS,

-         vyjádření dotčené obce.

q       účastníky řízení o povolení hornické činnosti jsou:

-         žadatel,

-         organizace, jejichž práva mohou být dotčena

-         občané, jejichž práva mohou být dotčena

-         obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost prováděna

q       k návrhu rekultivace se vyjadřuje i Ministerstvo životního prostředí ČR

q       pokud by hornickou činností byly ohroženy chráněné objekty a zájmy, musí být předloženy doklady o vyřešení střetu zájmů

q       celý záměr hornické činnosti musí být posouzen v procesu EIA jako podklad pro povolovací řízení

q       dobývací prostory jsou zapracovány do Územních plánů obcí a krajů

HSR-ÚK přijala následující usnesení č. 28/03:

I.

HSR-ÚK vyslechla informace Miroslava Tlapáka, předsedy komise, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení 17/03 ze dne 03.03.2003,

b)      zprávu o konání komise dne 25.03.2003,

c)       v předložené studii " Hnědé uhlí - zásoby, využití perspektivy ", kterou vypracoval odborný tým VÚHU, a.s. Most pod vedením Ing. Václava Valáška, jsou zapracovány připomínky HU společností, 

d)      jednání se zúčastnil kompetentní zástupce MPO Ing. Zbyšek Sochor, ředitel odboru hornictví,

e)       o činnosti PSE je pravidelně informován Prof. Janouch.

II.

HSR-ÚK projednala závěry a doporučení z jednání PSE a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje studii " Hnědé uhlí - zásoby, využití perspektivy ", kterou vypracoval odborný tým VÚHU,a.s. Most pod vedením Ing. Václava Valáška, jako oficiální materiál HSR-ÚK pro jednání v "Janouchově komisi", s příslušnými představiteli vlády i zástupci ministerstev,

b)      konstatuje, že územně ekologické limity vyžadují revizi,

c)       konstatuje, že nová energetická politika musí obsahovat efektivní využití zásob hnědého uhlí pro výrobu elektrické energie i po roce 2030 s výhledem do roku 2050.

III.

HSR-ÚK ukládá Miroslavu Tlapákovi, předsedovi PSE, svolat do poloviny května 3. řádné jednání PSE za účasti ředitelů odborů hornictví a energetiky MPO a Prof. Janoucha.

IV.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, informovat o činnosti, závěrech a doporučeních komise premiéra vlády Vladimíra Špidlu.

HSR-ÚK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat za účasti zástupců PSE závěry a doporučení komise s ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem.

Usnesení č. 30/03: informace o jednání se starosty Mostecka

Příloha č.3: zápis z jednání se starosty obcí Mostecka dne 04.03.2003

I.

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, a bere na vědomí:

a)       zprávu o průběhu a závěrech jednání se starosty obcí Mostecka dne 04.03.2003 v Mostě,

b)      setkání se starosty obcí budou pravidelná,

c)       dne 15.04.2003 se koná od 9,00 do 14,30 hod. "Den předsedy HSRM na Litvínovsku". 

II.

HSRM ukládá Ing. Jitce Hurábové, tajemnici rady, projednat s kanceláří vládního zmocněnce formu právní pomoci obcím při jednáních či odvolacích řízeních v rámci veřejných výběrových řízení a řízení v projektech PHARE.

Usnesení č. 31/03: informace z jednání HSR-ÚK

usnesení z 15. řádného jednání HSR-ÚK bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech 14. a 15. řádného jednání HSR-ÚK a tyto bere na vědomí.

41. řádné jednání HSRM se koná v úterý dne 27.05.2003 v 9,30 v Mostě

V Mostě 28.04.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová