Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

39.

Usnesení

39. řádného jednání

Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 24.02.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 39. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 38. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

1a) informace o Fondu podpory projektů a Fondu dětí a mládeže 

předkládá Gabriela Nekolová, DiS, administrátorka fondů

Příloha č.1: Tvorba a čerpání FPP k 31.12.2002

2.       informace vládního zmocněnce o ochraně investic státu do p.z. JOSEPH

 předkládá Vlastimil Aubrecht, vládní zmocněnec

3.       projekty cestovního ruchu

3a) Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

předkládá Helena Přibíková, vedoucí řešitelského týmu PTM, o.p.s.

3b) Centrum rozvoje turismu

předkládá Gabriela Nekolová, DiS, vedoucí řešitelského týmu a výkonná místopředsedkyně CRT

Příloha č.2: Informace o činnosti občanského sdružení Centrum rozvoje turismu

4.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

 předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva

6.       různé

6a) procedurální otázky

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6b) III. konference cestovního ruchu

předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

Příloha č.3: Pracovní program III. konference cestovního ruchu "Česko - saské návštěvy"

Usnesení č. 09/03: Kontrola usnesení

usnesení  z 38. řádného jednání HSRM bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 38. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 77/02: informace Rozšířené správní komise FPP

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 82/02: Centrum rozvoje turismu

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

q       Usnesení č. 02/03: návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003

splněno

q       Usnesení č. 03/03: Institut schvalování rekultivační strategie

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 04/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 05/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

Usnesení č. 10/03: informace o Fondu podpory projektů

( kontrola usnesení č. 77/02) 

Příloha č.1: Tvorba a čerpání FPP k 31.12.2002

I.

HSRM vyslechla informace Gabriely Nekolové, DiS, administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 77/02,

b)      zaevidování  7 nových žádostí o dotaci z FPP HSRM předložených mimo výzvy.

II.

HSRM projednala předložený návrh Gabriely Nekolové, DiS, administrátorky fondů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě ukládá:

a)       sekretariátu HSRM svolat v průběhu měsíce března Rozšířenou správní komisi FPP (RSK FPP),

b)      RSK FPP předložit do příštího jednání rady návrh podmínek administrace a vyhodnocování žádostí o dotaci z FPP HSRM předložených mimo výzvy. 

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 11/03: informace o Fondu podpory projektů a Fondu dětí a mládeže HSRM

I.

HSRM vyslechla informace Gabriely Nekolové, DiS, administrátorky fondů, a bere na vědomí:

a)       evidenci  3 nových žádostí o dotaci z Fondu dětí a mládeže (FDM),

b)      čerpáno v roce 2002 z FDM bylo ve výši 140.652,50 Kč.

II.

HSRM projednala předložený návrh Gabriely Nekolové, DiS, administrátorky fondů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)        převedení zůstatku roku 2002 FDM ve výši 159 347,50 Kč do roku 2003,

b)        vyčlenění finančních prostředků z FPP ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun) pro rok 2003 na podporu sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež.

III.

HSRM projednala předložený návrh Gabriely Nekolové, DiS, administrátorky fondů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě jmenuje Hodnotící komisi pro FDM HSRM ve složení:

předseda komise:  Miroslav Tlapák

členové: Ing. Lenka Kroupová, Ing. Oldřich Malý, Jan Matiko, Jaroslav Kozel, František Uhlíř

tajemnice komise:  Gabriela Nekolová, DiS

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 12/03: informace obce Havraň o spolupráci s firmou Nemak, s.r.o.

HSRM bere na vědomí nepřítomnost Zděnky Smetanové, starostky obce Havraň, na dnešním jednání rady z důvodů krádeže v obci a přesunuje bod programu do příštího jednání HSRM.

Usnesení č. 13/03: informace vládního zmocněnce o ochraně investic státu do p.z. JOSEPH

HSRM vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce a bere na vědomí:

V souvislosti s ochranou investic státu do rozvojové průmyslové zóny JOSEPH, zejména kvůli neustávajícím útokům proti výstavbě mexické investice NEMAK uzavřela Kancelář vládního zmocněnce SZČ smlouvu o právní pomoci s renomovanou pražskou advokátní kanceláří Brož - Sokol - Novák.

prvním jejím úkolem bylo zpracování odpovědi obce Havraň Ústavnímu soudu ČR, kde již hrozilo prodlení. Poté zpracovávali právníci podání vysvětlení pro Policii ČR v souvislosti s podáním terstního oznámení na několik zastupitelů obce Havraň.

Nyní obdržela advokátní kancelář veškeré podklady týkající se zóny JOSEPH a věnuje se studiu celého případu, neboť v celé kauze je navíc Ekologickým právním servisem podaných několik trestních oznámení.

Služby právníků jsou hrazené na základě smlouvy z rozpočtu kanceláře vládního zmocněnce. Po dohodě s mosteckým primátorem Ing. Vladimírem Bártlem se bude na úhradě podílet i město Most, které také hodlá chránit své investice v zóně.

Usnesení č. 14/03: Podkrušnohorské technické muzeum

( kontrola usnesení č. 32/02) 

I.

HSRM vyslechla informace Heleny Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 32/02 ze dne 14.05.2002,

b)      postup přípravných prací projektu Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.,

c)       do dnešního dne jsou vypracovány studie v hodnotě cca 1 mil Kč.

II.

HSRM projednala informace Heleny Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu, a žádá Helenu Přibíkovou, aby do příštího jednání HSRM předložila časový harmonogram projektu a plán činnosti pro rok 2003 a návrhy na personální a materiálně technické zabezpečení chodu společnosti.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 15/03: Centrum rozvoje turismu

( kontrola usnesení č. 82/02) 

Příloha č.2: Informace o činnosti občanského sdružení Centrum rozvoje turismu

I.

HSRM vyslechla informace Gabriely Nekolové, DiS, vedoucí řešitelského týmu a výkonné místopředsedkyně CRT, a bere na vědomí:

a)       plnění usnesení č. 82/02 ze dne 02.12.2002,

b)      informaci o postupu realizace projektu,

c)       informaci o činnosti občanského sdružení CRT,

d)      schválení rozpočtu a finančního řádu CRT.

HSRM bere s potěšením na vědomí poskytnutí sponzorského daru ve výši 300 tis. Kč Statutárním městem Most. 

HSRM bere na vědomí, že projekt Centrum rozvoje turismu bude představen obcím Mostecka dne 04.03.2003.

II.

HSRM podporuje projekt Centrum rozvoje turismu a činnost sdružení a konstatuje, že tento projekt splňuje priority HSRM.

HSRM tímto vyslovuje poděkování Jiřímu Kroužkovi, Gabriele Nekolové, DiS a Miroslavu Tlapákovi za dosavadní činnost v projektu vedoucí ke vzniku a rozvoji sdružení.

III.

HSRM projednalo předloženou písemnou informaci Gabriely Nekolové, DiS, vedoucí řešitelského týmu a výkonné místopředsedkyně CRT, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje členský příspěvek pro rok 2003 ve výši 50.000,- Kč ( slovy padesát tisíc korun), který bude uhrazen z FPP.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 16/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

( kontrola usnesení č. 04/03) 

I.

HSRM projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, a bere na vědomí:

a)       informaci o plnění usnesení č. 04/03,

b)      informaci o průběhu závěrečných prací na Dodatku č. 2 ke GPR,

c)       informaci, že materiál bude předložen Vládě ČR s rozpory.

II.

HSRM trvá na usnesení č. 04/03 odst. II. a III. ze dne 20.01.2002 a žádá Vládu ČR o urychlené projednání Dodatku č. 2 ke GPR .

III.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit závěry HSRM ke GPR do jednání předsednictva HSRK. 

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 17/03: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 05/03)

HSRM vyslechla informace Miroslava Tlapáka, člena meziresortní komise, a bere na vědomí.

a)       plnění usnesení č. 05/03,

b)      informaci z jednání meziresortní komise dne 07.02.2003,

c)       změnu způsobu hodnocení předložených nabídek - vícekriteriální podmínky hodnocení ( cena: 0,4 bodu, místní zaměstnanost: 0,3 bodu, materiální zabezpečení a reference:0,2 bodu, garance: 0,1 bodu),

d)      splnění požadavku HSR-ÚK - činnost hodnotitelské komise je zahájena okamžikem otevírání obálek.

Usnesení č. 18/03: žádost o vystoupení z HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost Ing. Jana Dobiáše, bytem Most, Prokopova 1009 o vystoupení z HSRM a bere na vědomí ukončení členství Ing. Jana Dobiáše, bytem Most, Prokopova 1009 v Hospodářské a sociální radě Mostecka k 28.02.2003.

Usnesení č. 19/03: kooptace za člena

I.

HSRM projednala žádost města Litvínov o změnu zástupce města v HSRM z důvodů změn ve vedení města na základě výsledků komunálních voleb a bere na vědomí, že PaedDr. Karel Zdražil, starosta, zastupuje v předsednictvu HSRM město Litvínov.

II.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Janu Slabému za jeho činnost v předsednictvu, přeje mu hodně zdraví a věří, že bude dále spolupracovat s Hospodářskou a sociální radou Mostecka.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 20/03: III. konference cestovního ruchu

Příloha č.3: Pracovní program III. konference cestovního ruchu "Česko - saské návštěvy"

I.

HSRM vyslechla informaci Ing. Rudolfa Junga, předsedy OHK Most, o přípravě III. mezinárodní konference cestovního ruchu pod názvem "Česko - saské návštěvy" a bere na vědomí:

a)       cíl této konference - představit Mostecko jako turisticky atraktivní region,

b)      pracovní program konference

II.

HSRM projednala žádost o záštitu a finanční podporu konference a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje záštitu nad III. mezinárodní konferencí cestovního ruchu pod názvem "Česko - saské návštěvy",

b)      ukládá Odborné komisi cestovního ruchu projednat pracovní program konference a do příštího jednání předložit návrh na výši finančního příspěvku a případné programové doplnění.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

40. jednání HSRM se koná v pondělí 31.03.2003 v 10,00 hod. v Mostě - Velebudicích v sídle VŠFS

V Mostě 26.02.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS