Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

38.

Usnesení

38. řádného jednání

Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 20.01.2003 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 38. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 37. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

2.       návrh rozpočtu HSRM pro rok2003

 předkládá Finanční komise HSRM

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003

3.       Institut schvalování rekultivační strategie

 předkládá Miroslav Tlapák, předseda ISRS

Příloha č. 2: Restrukturalizace hnědouhelného průmyslu a GPR - přehled usnesení HSRM a HSRK 1999 -2002

4.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

 předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

Příloha č. 3: závěry z jednání RHSD ke GPR

Hodnocení Dodatku č. 1 ke GPR bylo rozesláno elektronickou poštou

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda, doplňuje Miroslav Tlapák, člen předsednictva

Příloha č. 4: Usnesení z 12. jednání HSRK dne 16.12.2003

6.       různé

6a) procedurální otázky

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Usnesení č. 01/03: Kontrola usnesení

usnesení z 37. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 37. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 64/02: sloučení pracovišť Pozemkového fondu ČR

splněno

pracoviště PF ČR bylo definitivně přestěhováno v prosinci 2002 do Teplic

q       Usnesení č. 77/02: informace Rozšířené správní komise FPP

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 78/02: návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003

splněno

q       Usnesení č. 79/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 80/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 82/02: Centrum rozvoje turismu

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol trvá

- bude svoláno společné jednání předsednictva HSRM s poslanci PČR za Mostecko a výsledek z jednání bude předložen do jednání výkonného výboru HSRK a následně předsednictva HSRK.

Usnesení č. 02/03: návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003   

( kontrola usnesení č. 78/02) 

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003

( Návrh byl rozeslán v předstihu elektronickou poštou)

I.

HSRM vyslechla informace Blanky Hofmanové, účetní HSRM a členky komise, bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 78/02,

b)      návrh rozpočtu byl rozeslán všem elektronickou poštou, připomínky byly zapracovány,

c)       informaci o činnosti FK HSRM.

II.

HSRM projednala předložený návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       návrh rozpočtu pro rok 2003 - rozpočet s využitím přebytku ve Fondu HSRM

výdaje: 1 179 968,- Kč 

příjmy: 905 600,- Kč

schodek: 274 368,- Kč

Fond HSRM - zdroj krytí: 382 645,- Kč

Příloha č. 1 je nedílnou součástí usnesení.

Pozn. Fond HSRM nezaměňovat s FPP HSRM

b)      platnost stávajícího finančního řádu i pro rok 2003

c)       aby, náklad na mezinárodní konferenci v dubnu 2002, který je nárokován u MPSV, byl uhrazen z FPP HSRM s tím, že bude-li ministerstvem uhrazen, bude tato částka vrácena do FPP

d)      aby, zbývající prostředky připsané na povodňové konto HSRM dle předložené zprávy budou ponechány jako rezerva pro případ nepředvídatelných okolností.

III.

HSRM konstatuje, že finanční situace je dobrá, a děkuje touto cestou Blance Hofmanové za vykonanou práci v roce 2002.

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 03/03: Institut schvalování rekultivační strategie

Příloha č. 2: Restrukturalizace hnědouhelného průmyslu a GPR - přehled usnesení HSRM a HSRK 1999 -2002

I.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, člena předsednictva a předsedy ISRS, o činnosti a úkolech ISRS a bere na vědomí, že skupina splnila svůj úkol.

II.

HSRM projednala návrh Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje předsednictvu HSRK:

a)       u s t a v i t Pracovní skupinu pro energetiku HSRK (PSE),

b)      s t a n o v i t hlavní úkoly PSE:

b1) příprava "Návrhu koncepce využití hnědého uhlí v rámci energetické strategie státu"

b2) kompetentní vyjadřování se k materiálům vycházejícím z činnosti "Janouchovy komise"

c)       p o v ě ř i t vedením komise Miroslava Tlapáka, místopředsedu HSRK

d)      s ch v á l i t návrh na složení komise - vládní zmocněnec SZČ, zástupci hnědouhelných společností (MUS, a.s., SD, a.s., SU, a.s., PKÚ, s.p.), VÚHU, a.s., zástupci jednotlivých HSR, zástupci krajů, Ing. Josef Hojdar, Petr Pudil.

e)       s t a n o v i t podmínky zastupování:

e1)  každá společnost nebo organizace jmenuje jednoho zástupce za člena komise a jednoho náhradníka

e2)  zástupce nebo jeho náhradník jedná na základě pověření společnosti nebo organizace

a)       uložit Miroslavu Tlapákovi, předsedovi PSE, svolat jednání komise

III.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o přípravě územní energetické koncepce a na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje předsednictvu HSRK požádat Jaroslava Foldynu, zástupce hejtmana Ústeckého kraje, aby na základě Smlouvy o spolupráci mezi ÚK a HSRK konzultoval s HSRK  postup přípravy, priority a základní teze územní energetické koncepce Ústeckého kraje.

IV.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit doporučení HSRM do předsednictva HSRK. 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 04/03: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

( kontrola usnesení č. 79/02) 

Příloha č. 3: závěry z jednání RHSD ke GPR

Hodnocení Dodatku č. 1 ke GPR bylo rozesláno elektronickou poštou

I.

HSRM projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, a Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce, o plnění usnesení č. 79/02 a o průběhu a závěrech jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 10.12.2002 v Praze a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM opakuje, že severozápadní Čechy jsou strukturálně postiženým regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a jedním z nástrojů a systémových opatření pozitivní restrukturalizace regionu je Globální plán revitalizace.

HSRM proto žádá Vládu ČR, aby přijala usnesení respektující závěry 32. plenární schůze RHSD konané dne 10.12.2002 v Praze.

III.

HSRM žádá Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce, aby v tomto smyslu a při vědomí přijatých usnesení Vlády ČR, RHSD ČR a HSRK Ústeckého kraje důrazně prosazoval přijetí Dodatku č.2 ke GPR a schválení návrhů opatření pro rok 2003 v něm obsažených Vládou ČR.

IV.

HSRM vyslechla informaci Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce, o návrhu na usnesení vlády, kterým bude uloženo ministru pro místní rozvoj předložit do 31.12.2003 rozvojový plán SZČ, jehož základem bude GPR a HSRK bude připomínkovým místem, a tuto bere na vědomí. 

V.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit závěry HSRM ke GPR do jednání předsednictva HSRK. 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 05/06: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 80/02)

Příloha č. 4: Usnesení z 12. jednání HSRK dne 16.12.2002

(Usnesení bylo rozesláno v předstihu elektronickou poštou)

I.

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o plnění usnesení č. 80/02

a o průběhu jednání HSRK dne 16.12.2002 v Ústí nad Labem a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala závěry jednání HSRK dne 16.12.2002 v Ústí nad Labem a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       podporuje usnesení HSRK č. 78/02 ze dne 16.12.2002

b)      doporučuje HSRK:

b1) uložit svým zástupcům v meziresortní komisi předložit a prosazovat návrh změny způsobu hodnocení předložených nabídek, a to z jednokriteriální podmínky hodnocení (ceny) na vícekriteriální podmínky hodnocení (důraz na podporu zaměstnanosti v regionu, reference, požadovaná zkušenost atd.)

b2) požádat ministra průmyslu, aby činnost hodnotitelské komise byla zahájena již okamžikem otevírání obálek s nabídkami.

III.

HSRM vyslechla informace Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce, o průběhu jednání hodnotitelské komise a o předložení novely zákona o FNM do Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PČR a tyto bere vědomí.

IV.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit doporučení HSRM do předsednictva HSRK. 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 06/03: žádost o členství v HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost společnosti Herkul spol. s.r.o. se sídlem v Mostě, Vtelno čp. 85, zastoupenou Františkem Břečkou a Vladimírem Repáčem, jednateli společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství společnost Herkul spol. s.r.o. se sídlem v Mostě, Vtelno čp. 85, zastoupenou Františkem Břečkou a Vladimírem Repáčem, jednateli společnosti, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Členský příspěvek se řídí schváleným Finančním řádem HSRM.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 07/03: kooptace za člena

I.

HSRM projednala žádost Statutárního města Most o změnu zástupce města v HSRM z důvodů změn ve vedení města na základě výsledků komunálních voleb a bere na vědomí, že Ing. Vladimír Bártl, primátor, zastupuje v předsednictvu HSRM Statutární město Most.

II.

HSRM bere na vědomí, že z důvodů změn ve vedení Statutárního města Most odstupuje z funkce místopředsedy HSRM Ing. Jiří Šulc.

HSRM kooptuje do funkce místopředsedy HSRM Ing. Vladimíra Bártla.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

III.

HSRM vyslovuje poděkování Ing. Jiřímu Šulcovi za jeho činnost ve funkci místopředsedy a věří, že bude dále pokračovat v započatých aktivitách jako člen Hospodářské a sociální rady Mostecka.

Usnesení č. 08/03: doplnění v zastupování

HSRM projednala přípis o rozhodnutí představenstva OHK Most o vzájemné zastupitelnosti při jednání předsednictva HSRM a bere na vědomí, že v novém funkčním období jsou jednáním a zastupováním OHK Most v HSRM pověřeni Luboš Měkota a Ing. Rudolf Jung.

39. jednání HSRM se koná v pondělí 17. února 2003 v 10,00 hod.  v Mostě

V Mostě 23.01.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Ing. Jitka Hurábová