Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

37.

Usnesení

37. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 02.12.2002 v Mostě - Vtelně

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 37. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 36. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

příloha č.1: Zpráva o postupu založení společnosti

2.       informace Rozšířené správní komise Fondu podpory projektů

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda komise

příloha č. 2: přehled předkládaných projektů

Protokol  z jednání RSK FPP byl rozeslán elektronickou poštou

3.       návrh rozpočtu HSRM pro rok2003

 předkládá Finanční komise HSRM

Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003 byl rozeslán elektronickou poštou

4.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

 předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

GPR byl rozeslán elektronickou poštou

5.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6.       různé

6a) procedurální otázky

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6b) Centrum rozvoje turismu

 předkládá Gabriela Nekolová, DiS, vedoucí řešitelského týmu

6c) hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Usnesení č. 76/02: Kontrola usnesení

usnesení z 36. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 36. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

příloha č.1: Zpráva o postupu založení společnosti

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 61/02: projekt "Centrum rozvoje turismu"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 64/02: sloučení pracovišť Pozemkového fondu ČR

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 66/02: informace povodňové komise

splněno

q       Usnesení č. 67/02: informace finanční komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 68/02: Fond dětí a mládeže

splněno

q       Usnesení č. 69/02: žádosti o dotaci předložené mimo výzvy FPP

splněno

q       Usnesení č. 71/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 75/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

úkol průběžně plněn

Usnesení č. 77/02: informace Rozšířené správní komise FPP

( kontrola usnesení č. 68/02, 69/02) 

příloha č. 2: přehled předkládaných projektů

Protokol  z jednání RSK FPP byl rozeslán elektronickou poštou

I.

HSRM vyslechla informaci Ing. Bořka Valvody, předsedy Rozšířené správní komise FPP, o splnění usn. č. 68/02 a 69/02 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM po vyslechnutí informace o průběhu a závěrech jednání komise dne 15.11.2002 v Mostě konstatuje:

a)        byl nastaven systém podpory podnikatelům, který v ČR chybí,

b)        úroveň předložených zpracovaných projektů a studií plně odůvodňuje požadavek HSRM na potřebu a možnost čerpání finančních prostředků z dotačních programů i na projektovou dokumentaci,

c)        FPP vytváří předpoklad pro možnost čerpání strukturálních fondů EU.

III.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace:

a)        ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun ) předkladateli Obec Havraň  na projekt Územní plán obce Havraň.

b)        ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun ) předkladateli Obec Skršín na projekt Územně plánovací dokumentace.

c)        ve výši 120.000,- Kč ( sto dvacet tisíc korun ) předkladateli Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. na projekt EVO-Mobile- sériová výroba elektromobilů.

d)        ve výši 300.000,- Kč ( tři sta tisíc korun ) předkladateli SNHK Baník Souš na projekt Výstavba sportovního areálu.

e)        ve výši 180.000,- Kč ( sto osmdesát tisíc korun ) předkladateli M a Bajer, spol. s r.o. na projekt Výstavba moderní tkalcovny a finalizace tkanin v areálu Šumná- Litvínov.

f)          ve výši 70.000,- Kč ( sedmdesát tisíc korun ) předkladateli Statutární město Most na projekt Projektová dokumentace pro vybudování informační kanceláře - v rámci projektu Centrum rozvoje turismu.

g)        ve výši 180.000,- Kč ( sto osmdesát tisíc korun ) předkladateli Humeco, a.s. na projekt Pískovna- realizační projekt

h)        ve výši do 65.000,- Kč ( sto tisíc korun ) předkladateli Softex, s.r.o. ve spolupráci s ÚP Most na projekt pro seniory "Nebojte se počítače".

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

IV.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě neschvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace:

a)        předkladateli Obec Havraň na projekt Plánovací dokumentace pro obnovu a rozvoj koupaliště

b)        předkladateli Okresní hospodářská komora Most na projekt Publikace- Historie průmyslu a hospodářských komor v podkrušnohorské oblasti.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

V.

HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace:

a)        ve výši 9.000,- Kč ( devět tisíc korun ) předkladateli SKST Baník Most  na projekt Mistrovství ČR - žactva, e.č. FDM/08/02

b)        ve výši 5.000,- Kč ( pět tisíc korun ) předkladateli Soukromé baletní studio CASSIO na projekt "Mohelnická rolnička 2002" - taneční celorepubliková soutěž.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 78/02: návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003

 ( kontrola usnesení č. 67/02) 

Návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003 byl rozeslán elektronickou poštou

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Lenky Kroupové, předsedkyně komise, bere na vědomí:

a)       splnění usnesení č. 67/02,

b)      návrh rozpočtu byl rozeslán všem členům, předsedům komisí elektronickou poštou, připomínky jsou v současné době zapracovávány,

c)       HSRK schválila rozpočet pro rok 2003 ve čtvrtek 28.11.2002 a příspěvek HSR činí 96 650,- Kč

II.

HSRM ukládá finanční komisi:

a)       neprodleně dopracovat návrh rozpočtu HSRM pro rok 2003,

b)      s dopracovaným návrhem rozpočtu HSRM pro rok 2003 seznámit členy a předsedy komisí HSRM a následně ho předložit do jednání rady.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 79/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

( kontrola usnesení č. 59/02) 

GPR byl rozeslán elektronickou poštou

I.

HSRM projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu o plnění usnesení č. 59/02 a o postupu přípravných prací na GPR - Dodatku č. 2 pro rok 2003 a o průběhu meziresortního připomínkového řízení dne 18.11.2002 v Praze a 25.11.2002 v Mostě a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM trvá na předloženém znění GPR - Dodatku č. 2 pro rok 2003 a na předložení materiálu do jednání předsednictva RHSD s požadavkem na jeho projednání ve Vládě ČR.

III.

HSRM žádá zástupce meziresortní komise RHSD o důraznou kritiku postoje jednotlivých ministerstev k projednávání Globálního plánu revitalizace SZČ a jeho přípravě do jednání RHSD a Vlády ČR.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 80/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 71/02)

I.

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o plnění usnesení č. 71/02 a o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise dne 25.11.2002 v Praze a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra o průběhu a závěrech jednání s Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem průmyslu a obchodu, a tuto bere na vědomí.

III.

HSRM bere na vědomí, že HSRK uložila Miroslavu Tlapákovi, předsedovi Institutu rekultivační strategie:

a)       svolat v nejkratším termínu jednání pracovní skupiny ISRS,

b)      navrhnout změnu pracovní skupiny v návaznosti na jednání s premiérem vlády a s navrhovanou změnou převodu 15 miliard Kč do SFŽP (viz Návrh Směrnice MŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci programu na revitalizaci krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků v oblastech SZČ dle usn.46/02).

Usnesení č. 81/02: prohlášení o vystoupení z HSRM

I.

HSRM projednala předložené písemné prohlášení společnosti United Energy, a.s., zastoupenou Ing. Liborem Zapletalem, předsedou představenstva, o vystoupení z HSRM a bere na vědomí, že společnost United Energy, a.s., zastoupená Ing. Liborem Zapletalem, předsedou představenstva, vystupuje z HSRM k 31.12.2002.

II.

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, písemně informovat vedení společnosti United Energy, a.s. o rozčarování, které vyvolalo jejich vystoupení z HSRM.

Usnesení č. 82/02: Centrum rozvoje turismu

HSRM vyslechla informace Gabriely Nekolové, DiS, vedoucí řešitelského týmu, o postupu realizace projektu "Centrum rozvoje turismu",  o registraci sdružení na ministerstvu vnitra a slavnostní schůzce dne 18.12.2002 v 10,00 hodin na magistrátu města Most a tyto bere na vědomí.

Usnesení č. 83/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

(kontrola plnění usn. 75/02)

HSRM projednala žádost HSRK o zhodnocení činnosti vládního zmocněnce a jeho kanceláře a žádá své členy o předložení závěrů a připomínek k dané problematice do lednového jednání HSRM.

Na závěr poděkoval JUDr. Richard Falbr, předseda rady,

paní Ludmile Holadové za připravené pohoštění

a

všem členům, předsedům komisí a spolupracovníkům

popřál vše nejlepší do nového roku 2003.

38. jednání HSRM se koná v pondělí 20.ledna 2003 v Mostě

V Mostě 07.01.2003

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová