Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

36.

Usnesení

36. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 21.10.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 36. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola plnění usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení z 35. řádného jednání bylo zasláno elektronickou poštou

příloha č.1: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

1a) informace povodňové komise

příloha č.2: stav povodňového konta 12.10.2002

1b) informace finanční komise 

příloha č.3: vývoj hospodaření k 30.09.2002

 tvorba a čerpání FPP k 30.09.2002

1c) Fond dětí a mládeže 

1d) žádosti o dotaci předložené mimo výzvy FPP

příloha č.4: přehled podaných žádostí o dotaci předložených mimo výzvu

2.       informace z jednání s premiérem Vladimírem Špidlou

3.       meziresortní komise, hodnotitelská komise

4.       informace z jednání HSRK

usnesení HSRK z 14.10.2002 bylo rozesláno elektronickou poštou

5.       různé

5a) procedurální otázky

Usnesení č. 65/02: Kontrola usnesení

usnesení z 35. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 35. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

příloha č.1: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 51/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 59/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 60/02: informace povodňové komise

splněno

q       Usnesení č. 61/02: projekt "Centrum rozvoje turismu"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 63/02: procedurální otázky - žádost o změnu zástupce

splněno

q       Usnesení č. 64/02: sloučení pracovišť Pozemkového fondu ČR

úkol průběžně plněn

Usnesení č. 66/02: informace povodňové komise

 ( kontrola usnesení č. 60/02) 

příloha č.2: stav povodňového konta 12.10.2002

I.

HSRM vyslechla informaci o plnění usnesení č.60/02 - informace povodňové komise a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM revokuje usnesení č.60/02 a schvaluje změnu v odst.III. písm. g) takto:

"schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 20.000,- Kč ( slovy dvacet tisíc korun ) městu Bohušovice nad Ohří na výrobu nábytku pro mateřskou školu ( Nová ulice čp. 55, Bohušovice nad Ohří) postiženou povodněmi."

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 67/02: informace finanční komise   

příloha č.3: vývoj hospodaření k 30.09.2002

 tvorba a čerpání FPP k 30.09.2002

I.

HSRM vyslechla informace Ing. Lenky Kroupové, předsedkyně komise, o průběhu a závěrech jednání  finanční komise a o vývoji hospodaření HSRM k 30.09.2002 a tyto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala návrhy finanční komise a schvaluje:

a)       změnu v doručování platebních příkazů do ČSOB Most z fyzického na internetové,

b)      Blanku Hofmanovou, účetní rady, jako osobu zajišťující platby prostřednictvím internetové banky,

c)       vnitřní kontrolní systém, který je shodný s dosavadním kontrolním systémem.

HSRM bere na vědomí, že za plnění a dodržování tohoto organizačního zajištění zodpovídá finanční komise, která musí předložit předsednictvu vždy za uplynulé čtvrtletí kontrolní zprávu.

III.

HSRM ukládá finanční komisi předložit návrh rozpočtu pro rok 2003 k připomínkování členům, předsedům odborných komisí a následně předsednictvu HSRM v termínu do 15.11.2002.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 68/02: Fond dětí a mládeže   

( kontrola usnesení č. 31/02) 

I.

HSRM projednala doporučení Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů a finanční komise a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun) předkladateli 16. ZŠ Most - oddíl JUDO na akci "Velká cena města Most" e.č. FDM/07/02,

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) předkladateli Atletický klub MUS Most na akci "Účast družstva starších žaček ve finále mistrovství ČR" e.č. FDM/13/02,

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 6.000,- Kč (slovy šest tisíc korun) předkladateli TJ Baník Most - oddíl házené (mužská složka) na akci "Letní soustředění oddílu házené" e.č. FDM/10/02,

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun) předkladateli MARTY Baník Most - šachy na akci "Velká cena Mostu ve zrychleném šachu" e.č. FDM/02/02.

e)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun) předkladateli HC Most na akci "Memoriál Martina Soukupa" e.č. FDM/09/02.

f)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) předkladateli Box klub Baník Most na akci "Účast na sportovních akcích září - prosinec" e.č. FDM/12/02.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

II.

HSRM:

a)       konstatuje, že finanční dotace je ve smyslu usn. č. 31/02 odst.b) určena pouze na úhradu faktur přímo dodavateli služeb a zboží objednaných pro předmětnou sportovní akci,

b)      souhlasí, že tento příspěvek bude zúčtován k 31.12.2002. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

III.

HSRM bere na vědomí, že žádosti předkladatelů SKST Baník Most e.č. FDM/ 08/02 a Cassio Litvínov  e.č. FDM/11/02 budou doplněny a následně předloženy k posouzení komisím.

Usnesení č. 69/02: žádosti o dotaci předložené mimo výzvy FPP 

příloha č.4: přehled podaných žádostí o dotaci předložených mimo výzvu

I.

HSRM vyslechla informaci Ing. Jitky Hurábové, tajemnice rady, o administraci žádostí o dotaci z FPP předložených mimo výzvy FPP ( příloha č.4 ) a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM ve smyslu usn. 83/01 odst. 2 písm.c),d) ze dne 01.11.2001 ukládá Rozšířené správní komisi FPP dopracovat pravidla, za kterých je možno v případě výjimky uvolnit finanční prostředky z FPP, v termínu do 15.11.2002.

III.

HSRM ukládá Rozšířené správní komisi FPP předložit do příštího jednání předsednictva HSRM návrhy a doporučení ve věci předložených žádostí o dotaci z FPP předložených mimo výzvy FPP specifikovaných v příloze č.4.

IV.

HSRM projednala doporučení OK pro rozvoj lidských zdrojů, předložené Miroslavem Tlapákem, garantem OK, a na základě diskuse o po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 170.000,- Kč (slovy sto sedmdesát tisíc korun) předkladateli Protidrogové centrum Most na činnost v rámci protidrogové prevence v okrese Most.

V.

HSRM projednala žádost Společnosti Hedviky Mukdenové, občanského sdružení, o finanční podporu na vydání publikace "Hedvika Mukdenová aneb korespondence mostecké pradleny" a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 20.000,-Kč (slovy dvacet tisíc korun) předkladateli Společnost Hedviky Mukdenové, občanské sdružení.

VII.

HSRM přijímá finanční dar společnosti Česká rafinérská, a.s. ve výši 500.000,- , vyslovuje poděkování zástupcům společnosti. Poskytnuté finanční prostředky budou využity v rámci Fondu podpory projektů HSRM ve prospěch Mostecka.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 70/02: informace z jednání s premiérem Vladimírem Špidlou

(kontrola plnění usn. 59/02)

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech jednání s premiérem PhDr. Vladimírem Špidlou dne 09.10.2002 v 19,30 hod. ve Strakově akademii a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 71/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

(kontrola plnění usn. 51/02)

HSRK vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, o plnění usnesení č.51/02 a o průběhu a závěrech jednání k Návrhu Směrnice MŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci programu na revitalizaci krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků v oblastech SZČ a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 72/02: informace z jednání HSRK

usnesení HSRK ze dne 14.10.2002 bylo rozesláno elektronickou poštou

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech jednání pléna HSRK dne 14.10.2002 v Lounech a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 73/02: jmenování garanta finanční komise

(kontrola plnění usn. 63/02)

HSRM ve smyslu usn. 63/02 odst. 1 jmenuje garantem Finanční komise HSRK Ing. Petra Cingra, člena předsednictva HSRM a generálního ředitele společnosti Chemopetrol, a.s.

hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 74/02: jmenování nového člena komise

HSRM jmenuje, na základě doporučení OK pro rozvoj lidských zdrojů, Mgr. Viktora Koláčka, zástupce společnosti Educhem, členem OK pro rozvoj lidských zdrojů HSRM.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 75/02: hodnocení kanceláře vládního zmocněnce

HSRM doporučuje na nejbližší schůzi HSRK projednat informaci o práci vládního zmocněnce a jeho kanceláře.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

informace bez usnesení:

Ø      Petr Červenka, starosta města Meziboří, informoval o připravovaných projektech města a o jejich předložení do fondu rozvoje Ústeckého kraje

Ø      Ludmila Holadová, předsedkyně OAK Most, Teplice, informovala o rozhodnutí PF ČR o přesunutí územního pracoviště do PF do Teplic,

Ø      Ludmila Holadová, předsedkyně OAK Most, Teplice, informovala a o petici zemědělců ke vstupu do EU a o připravovaném setkání zemědělců 11.11.2002 v Jihlavě. 

37. jednání HSRM se koná 02.12.2002 v 9,30 hod. v Mostě.

V Mostě 04.11.2002

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS