Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

35.

Usnesení

35. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 23.09.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 35. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

usnesení bylo zasláno elektronickou poštou

2.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

GPR byl zaslán elektronickou poštou

3.       informace povodňové komise

předkládá Petr Červenka, předseda komise

Příloha č. 1: informace o stavu a čerpání povodňového konta

4.       projekt "Centrum rozvoje turismu"

 předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva

Příloha č. 2: projekt "Centrum rozvoje turismu"

5.       informace z jednání HSRK

 předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Příloha č. 3: usnesení HSRK z 02.09.2002

6.       různé

6a) procedurální otázky

Usnesení č. 58/02: Kontrola usnesení

usnesení z 34. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 34. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 43/02: projekt rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu "Centrum rozvoje turismu"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 50/02: účast HSRM na řešení problémů vzniklých v důsledků povodní

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 51/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 52/02: připomínky k programovému prohlášení vlády

splněno

q       Usnesení č. 53/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

splněno

q       Usnesení č. 56/02: záštita veletrhu vzdělávání

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 57/02: podzimní slavnost "Návrat Maribyly"

splněno

Usnesení č. 59/02: Globální plán revitalizace - dodatek č. 2 pro rok 2003

 ( kontrola usnesení č. 53/02) 

GPR - Dodatek č. 2 byl zaslán elektronickou poštou

I.

HSRM projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o plnění usnesení č. 53/02 ze dne 26.08.2002 a připravenosti GPR -Dodatku č. 2 pro rok 2003 k připomínkovému jednání v HSRK a RHSD a tyto bere na vědomí.

II. 

HSRM projednala předložený GPR -Dodatek č. 2 pro rok 2003 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje jeho znění a doporučuje předsednictvu HSRK jeho schválení a předložení do jednání Vlády ČR.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 60/02: informace povodňové komise

( kontrola usnesení č. 50/02) 

Příloha č. 1: informace o stavu a čerpání povodňového konta

I.

HSRM vyslechla informaci Petra Červenky, předsedy komise, o plnění usnesení č. 50/02 ze dne 26.08.2002 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala návrh Petra Červenky, předsedy povodňové komise, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

1.       schvaluje rozdělení finančních prostředků z povodňového konta HSRM v celkové výši 2.483.183,- Kč ( slovy dva miliony čtyři sta šedesát tři tisíce sto osmdesát tři koruny ) 7 příjemcům,

2.       souhlasí, že tyto příspěvky budou každým subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2003. Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

III.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektu podle dle přílohy č.1 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 440.000,- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet tisíc korun ) obci Brandov na úhradu škod způsobených povodněmi,

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun ) obci Český Jiřetín na úhradu škod způsobených povodněmi, 

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 453.183,- Kč (slovy čtyři sta padesát tři tisíce sto osmdesát tři koruny ) obci Hora Svaté Kateřiny na úhradu škod způsobených povodněmi, 

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 270.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun ) obci Horní Jiřetín na úhradu škod způsobených povodněmi, 

e)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 420.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet tisíc korun ) obci Nová Ves v Horách na úhradu škod způsobených povodněmi, 

f)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 530.000,- Kč (slovy pět set třicet tisíc korun ) obci Lužice na úhradu škod způsobených povodněmi, 

g)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou daru ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun ) Střednímu odbornému učilišti v Hamru na materiál na výrobu nábytku pro mateřskou školku v Roudnici postiženou povodněmi.

hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 61/02: projekt "Centrum rozvoje turismu"

( kontrola usnesení č. 43/02 ) 

Příloha č. 2: projekt "Centrum rozvoje turismu"

I.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, o plnění usnesení č. 43/02 ze dne 17.06.2002 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala předložený projekt Gabriely Nekolové, DiS, pod názvem "Centrum rozvoje turismu" zpracovaný pro HSRM a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje vstup Hospodářské a sociální rady Mostecka do sdružení fyzických a právnických osob "Centrum rozvoje turismu", a to jako jeden za zakladatelů společnosti,

b)      pověřuje Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, jednat jménem HSRM a zároveň ho jmenuje garantem projeku,

c)       schvaluje přípravný výbor ve složení Gabriela Nekolová, DiS, Jiří Kroužek, Miroslav Tlapák.

III.

HSRM jmenuje Gabrielu Nekolovou, DiS, vedoucí řešitelského týmu pro projekt " Centrum rozvoje turismu ":

a)       pověřuje ji jednáními s ním spojenými,

b)      ukládá jí konzultovat zásadní kroky s garantem projektu,

c)       ukládá jí pravidelně informovat předsedu a předsednictvo.

IV.

HSRM projednala žádost Miroslava Tlapáka, člena předsednictva a garanta projektu, na finanční dotaci z FPP a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun ) na projekt "Centrum rozvoje turismu",

b)      ukládá Blance Hofmanové, účetní rady, aby tyto příspěvky byly vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.03.2003. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. 

Příloha č.2 je nedílnou součástí usnesení.

hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 62/02: informace z jednání HSRK

Příloha č. 3: usnesení HSRK z 02.09.2002

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o průběhu a závěrech jednání předsednictva HSRK a o návštěvě ministra pro místní rozvoj dne 20.09.2002 na Mostecku a tyto bere na vědomí.

Usnesení č. 63/02: procedurální otázky - žádost o změnu zástupce

I.

HSRM bere na vědomí, že z důvodů personálních změn ve společnosti Chemopetrol, a.s. odstoupil z funkce garanta finanční komise HSRM Ing. Miroslav Kuliha a že návrh na jmenování jeho nástupce bude do předloženo do jednání příští rady.

II.

HSRM projednala žádost Chemopetrolu, a.s. o změnu zástupce společnosti v HSRM z důvodů jmenování nového generálního ředitele společnosti a bere na vědomí, že Ing. Petr Cingr, generální ředitel a předseda představenstva zastupuje v předsednictvu HSRM společnost Chemopetrol, a.s.

III.

HSRM vyslovuje dík Ing. Miroslavu Kulihovi za jeho činnost a práci v Hospodářské a sociální radě Mostecka a přeje mu na novém působišti Spolana, a.s. Neratovice hodně úspěchů.

hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 64/02: sloučení pracovišť Pozemkového fondu ČR

HSRM vyslechla informaci Ludmily Holadové, předsedkyně Okresní agrární komory Most, Teplice, o rozhodnutí o sloučení okresních pracovišť Pozemkového fondu ČR Teplice a Most a umístění sloučeného pracoviště do Teplic a zásadně s tímto rozhodnutím nesouhlasí.

HSRM pověřuje JUDr. Richarda Falbra, předsedu, jednáním s Jaroslavem Palasem, ministrem zemědělství a předsedou presidia Pozemkového fondu ČR, za účelem přehodnocení výše uvedeného rozhodnutí a žádá senátory a poslance o pomoc v těchto jednáních. 

Termín 36. jednání HSRM se koná v pondělí 21.10.2002 v Mostě

V Mostě 24.09.2002

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS