Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

34.

Usnesení

34. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 26.08.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržený program jednání.

Program 34. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

2.       účast HSRM na řešení problémů vzniklých v důsledků povodní

předkládá JUDr.Richard Falbr, předseda HSRM

3.       Institut pro schvalování rekultivační strategie (ISRS)

3a) meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá JUDr.Richard Falbr, předseda HSRM

3b) připomínky k programovému prohlášení vlády

předkládá JUDr.Richard Falbr, předseda HSRM

4.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

5.       procedurální otázky

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

6.       různé

6a) žádost o podporu

Ø      podpora projektu HOSPIC

Ø      záštita veletrhu vzdělávání

předkládá Miroslav Tlapák, člen předsednictva a garant OK pro rozvoj lidských zdrojů

Usnesení č. 49/02: Kontrola usnesení

usnesení z 33. jednání bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 33. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 40/02: projekty obce Hora Svaté Kateřiny

splněno

smlouva o dotaci byla podepsána 29.07.2002

q       Usnesení č. 41/02: projekt "Polygon"

splněno

smlouva o dotaci byla podepsána 26.08.2002

q       Usnesení č. 42/02: Fond podpory dětí a mládeže

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 43/02: projekt rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu "Centrum rozvoje turismu"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 44/02: problematika prodeje půdy

příloha č. 1 : výpis usnesení HSRK č. 33/02 ze dne 08.07.2002

splněno

q       Usnesení č. 45/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

splněno

q       Usnesení č. 48/02: žádost Hornické matice česko - moravsko - slezské

splněno

Usnesení č. 50/02: účast HSRM na řešení problémů vzniklých v důsledků povodní

příloha č. 2 : informace o zřízení povodňového konta HSRM v Deníku Mostecka ze dne 15.08.2002

do jednání HSRM byli pozváni starostové povodní dotčených obcí mosteckého okresu

I.

HSRM vyslechla informaci o rozsahu škod způsobených povodněmi v okrese Most a v Ústeckém kraji a vyslovuje poděkování všem, kteří se podílejí na odstraňování škod a kteří přispěli na humanitární pomoc postiženým oblastem.

II.

Předsednictvo HSRM projednalo informaci JUDr. Richarda Falbra a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje per rolam:

a)       zřízení zvláštního povodňového konta:

číslo účtu: 15216023/0300

variabilní symbol: 140802

konstantní symbol: 0558

b)      uvolnění finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun) na pomoc obcím Mostecka postiženým povodněmi,

III.

Předsednictvo HSRM schvaluje:

a)       příspěvek je určen na pořízení posudků, projektové dokumentace a doprovodné inženýrské činnosti související s obnovou obecního majetku poškozeného povodněmi,

b)      uvolnění příspěvku formou dotace schvaluje předsednictvo HSRM na základě doporučení komise jmenované v čl. V tohoto usnesení,

c)       písemná žádost o finanční příspěvek schválená usnesením zastupitelstva obce bude předložena sekretariátu HSRM okamžitě po zjištění škod znaleckými posudky.

IV.

HSRM prostřednictvím komise jmenované v čl. V tohoto usnesení zajistí pro všechny postižené obce okresu odborné znalce a jejich úhradu. V případě skluzu prací odborných znalců bude prodloužen termín předložení žádostí o finanční příspěvek.

Po vypracování odborného posudku bude zajištěno krytí části oprav obecního majetku jednotlivých postižených obcí.

HSRM podpoří na příslušných ministerstvech veškeré opodstatněné požadavky obcí na úhradu škod způsobených povodněmi.

HSRM upozorňuje, že 31.08.2002 bude ukončen stav nouze a do 7 dnů musí být předloženy požadavky na úhradu škod způsobených povodněmi na Krajském úřadě v Ústí nad Labem.

V.

Předsednictvo HSRM jmenuje komisi pro posouzení žádostí související s obnovou obecního majetku poškozeného povodněmi ve složení:

předseda komise: Petr Červenka, člen předsednictva a starosta města Meziboří

členové komise: Ing. Jiří Šulc, místopředseda a hejtman Ústeckého kraje

 Ludmila Holadová, předsedkyně Okresní agrární komory

 Blanka Hofmanová, účetní HSRM 

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 51/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola usnesení č. 45/02 ) 

HSRM projednala informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSRM a člena meziresortní komise, a Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce SZČ a místopředsedu meziresortní komise, o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise dne 09.08.2002 a bere tuto na vědomí.

Usnesení č. 52/02: připomínky k programovému prohlášení vlády

příloha č. 3 : připomínky do programového prohlášení vlády

 programové prohlášení Vlády ČR bylo zasláno elektronickou poštou

HSRM projednala informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSRM, a Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce SZČ, o průběhu a závěrech připomínkového řízení k programovému prohlášení Vlády ČR a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 53/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

( kontrola usnesení č. 35/02 ) 

HSRM projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o plnění usnesení č. 35/02 ze dne 14.05.2002 a o přípravných práce na GPR -Dodatku č.2 pro rok 2003 a tyto bere na vědomí.

Usnesení č. 54/02: procedurální otázky

HSRM projednala písemnou žádost firmy AQUATEST a.s., divize Most se sídlem 434 37 Most, Budovatelů 2830, zastoupenou Dr. Ing. Lubomírem Chytkou, ředitelem divize, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství firmy AQUATEST a.s., divize Most se sídlem 434 37 Most, Budovatelů 2830, zastoupenou Dr. Ing. Lubomírem Chytkou, ředitelem divize, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 55/02: podpora projektu HOSPIC, o.p.s.

HSRM projednala žádost HOSPIC v Mostě, o.p.s. o podporu projektu při jednání s městem Most na základě diskuse a po vzájemné dohodě vyslovuje podporu projektu HOSPIC v Mostě, o.p.s. a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, v tomto smyslu písemně informovat Ing. Vladimíra Bártla, primátora, a Radu Statutárního města Most.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 56/02: záštita veletrhu vzdělávání

I.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o přípravě 1. ročníku reprezentačního regionálního veletrhu vzdělávání SOKRATES 2002, který se koná ve dnech 12. a 13.11.2002 a je pořádán Úřadem práce v Mostě ve spolupráci se společností OMNI TEMPORE, o.p.s, a schvaluje oficiální záštitu nad touto akcí.

II.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s JUDr. Petrou Buzkovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, osobní účast na veletrhu SOKRATES 2002 v Mostě.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 57/02: podzimní slavnost "Návrat Maribyly"

HSRM projednala žádost Heleny Přibíkové, předsedkyně OK cestovního ruchu, o podporu podzimní slavnosti "Návrat Maribyly" a na základě diskuse a po vzájemné dohodě vyslovuje podporu a schvaluje finanční dotaci z FPP ve výši 10.000,- Kč ( slovy deset tisíc korun ) na náklady spojené s konáním slavnosti.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

35. jednání HSRM se koná 23.09.2002 v 9,30 hod.

V Mostě 29.08.2002

připravila: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS