Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

33.

Usnesení

33. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 17.06.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 33. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

2.       informace Správní komise FPP a odborných komisí HSRM

2a) projekty obce Hora Svaté Kateřiny

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda komise

2b) projekt "Polygon"

předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda komise

2c) Fond podpory dětí a mládeže

předkládá Miroslav Tlapák, garant OK LZ, a Ing. Lenka Kroupová, předsedkyně FK

2d) projekt rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu " Koordinační centrum"

předkládá Miroslav Tlapák, garant OK LZ 

3.       informace Agrární komory

3a) problematika prodeje půdy

předkládá Ludmila Holadová, předsedkyně Agrární komory okresů Most a Teplice

4.       Institut pro schvalování rekultivační strategie (ISRS)

4a) meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, předseda ISRS

5.       různé

5a) žádost o přijetí za člena

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

5b) informace Ing. Antonína Koláčka o aktivitách Appian Group, a.s.

předkládá Ing. Antonín Koláček, místopředseda

5c) žádost Hornické matice česko - moravsko - slezské

předkládá Miroslav Tlapák, garant OK LZ

Usnesení č. 39/02: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu plnění usnesení 32. jednání, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 25/02: Fond podpory projektů - Výzva pro obce a města do 7 tis. obyvatel

splněno ( odst.III. )

q       Usnesení č. 31/02: Fond podpory dětí a mládeže

splněno

q       Usnesení č. 32/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 33/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 34/02: projekt Polygon - areál "Výsypka" 

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 35/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

úkol průběžně plněn

návrh termínů pro jednání komise: 21.06.02  8,00 - 10,00 24.06.02 8,00 - 14,00

25.06.02        8,00 -14,00 26.06.02 po 12,30

q       Usnesení č. 36/02: projekt Impuls

splněno

q       Usnesení č. 37/02: projekt Aktivace

splněno

písemná podpora HSRM byla odeslána 14.05.2002

Usnesení č. 40/02: projekty obce Hora Svaté Kateřiny

( kontrola usnesení č.25/02 odst. III.) 

I.

HSRM vyslechla zprávu Rozšířené správní komise FPP o výsledcích rozboru žádostí o dotaci, které byly obcí Hora Svaté Kateřiny předloženy HSRM a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala doporučení Rozšířené správní komise a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje zvýšení limitní hranice Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty obcí do 7 tis. obyvatel na 2.384.000,- Kč( slovy dva miliony tři sta osmdesát čtyři tisíce korun ), tj. o 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun ),

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun) předkladateli obec Hora Svaté Kateřiny na projekt „Výstavba minifarem - Rybářská bašta l., Agroopravárenský komplex ll.“ ev. . 01/01.

c)       bere na vědomí, že tento příspěvek bude čerpán v souladu s usnesením č. 25/02 odst.I. bod 5.

hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 2

Usnesení č. 41/02: projekt "Polygon"

 ( kontrola usnesení č. 34/02 odst. III.) 

HSRM projednala doporučení Rozšířené správní komise a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun) předkladateli Autodrom, a.s. na projektovou dokumentaci projektu "POLYGON",

b)      souhlasí, že tento příspěvek bude subjektem veden v oddělené účetní evidenci a zúčtován k 30.06.2003. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce,

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 42/02: Fond podpory dětí a mládeže

( kontrola usnesení č. 31/02) 

I.

HSRM projednala doporučení Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů a finanční komise a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) předkladateli Billiard- hockey club Most na akci "Pohár v billiard - hockey" e.č. FDM/04/02,

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun) předkladateli Fotbalová škola Most o.p.s. na akci " Mezinárodní turnaj Holland Cup 2002" e.č. FDM/06/02,

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) předkladateli Basketbalová škola při TJ Baník Most na akci "Příměstský basketbalový kemp" e.č. FDM/05/02,

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 11.000,- Kč (slovy jedenáct tisíc korun) předkladateli Sportovní klub národní házené Baník Souš na akci "Pohár ČR mladších žáků" e.č. FDM/03/02.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

II.

HSRM:

a)       konstatuje, že finanční dotace je ve smyslu usn. č. 31/02 odst.b) určena pouze na úhradu faktur přímo dodavateli služeb a zboží objednaných pro předmětnou sportovní akci,

b)      souhlasí, že tento příspěvek bude zúčtován k 31.12.2002. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

III.

HSRM bere na vědomí, že žádosti předkladatelů Box klub Baník Most e.č. FDM/ 01/02 a MARTY Baník Most - šachy e.č. FDM/02/02 budou doplněny a následně předloženy k posouzení komisím.

Usnesení č. 43/02: projekt rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu "Centrum rozvoje turismu"

I.

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, garanta OK LZ, a vyslechla presentaci projektu rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu - "Centrum rozvoje turismu" a na základě diskuse a po vzájemné dohodě konstatuje, že projekt splňuje priority Hospodářské a sociální rady Mostecka a Globálního plánu revitalizace, je přínosem pro region v oblastech cestovního ruchu a rozvoje lidských zdrojů a rozšiřuje  možnosti přeshraniční spolupráce.

II.

HSRM projekt rozvoje lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu - "Centrum rozvoje turismu" podporuje, doporučuje jeho dopracování a pověřuje Miroslava Tlapáka, garanta OK LZ, aby se podílel na přípravě a zajištění. 

III.

HSRM žádá Ing. Vladimíra Bártla, primátora města Most, o projednání podpory projektu v příslušných orgánech města.

IV.

HSRM bere na vědomí, že město Most připravuje projekt na zřízení Informačního centra a žádá o spolupráci na tomto projektu Hospodářskou a sociální radu Mostecka.

Usnesení č. 44/02: problematika prodeje půdy

HSRM vyslechla informaci Ludmily Holadové, předsedkyně Agrární komory okresů Most a Teplice, o situaci v zemědělství v regionu, o problémech zemědělců spojených s prodejem půdy a vstupem do Evropské unie a žádá Ludmilu Holadovou, aby tuto problematiku projednala v OK zemědělství a životního prostředí HSRK a závěry a doporučení předložila do jednání předsednictva HSR kraje.

Usnesení č. 45/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola usnesení č. 33/02 ) 

Příloha č. 1: Výpis usnesení HSRK č. 27/02 ze dne 03.06.2002 k 15 miliardám Kč pro Severozápad

 přípis VV FNM Čj. 240/152/02 Ing. Ireně Kreisingerové, ředitelce odboru privatizace MF ČR

I.

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, předsedy Institutu pro schvalování rekultivační strategie, a Vlastimila Aubrechta, vládního zmocněnce, o průběhu a závěrech jednání meziresortní komise dne 07.06.2002 a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM projednala usnesení HSR kraje č. 27/02 ze dne 03.06.2002 k 15 miliardám Kč pro Severozápad a na základě diskuse a po vzájemné dohodě mu vyslovuje podporu.

Příloha č.1 je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení č. 46/02: žádost o přijetí za člena

HSRM projednala žádost Ing. Jiřího Racka, bytem 434 01 Most, Česká 1 o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Ing. Jiřího Racka, bytem 434 01 Most, Česká 1 v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 47/02: informace Ing. Antonína Koláčka o aktivitách Appian Group, a.s.

I.

HSRM vyslechla informaci Ing. Antonína Koláčka, místopředsedy rady, o současných aktivitách a předpokládané strategii společnosti Appian Group, a.s. a:

a)       bere na vědomí zájem o začlenění společnosti ŠKODA Plzeň do skupiny Appian Group, a.s. ještě v roce 2002,

b)      bere na vědomí začlenění Krušnohorských strojíren, a.s. v konkursu do skupiny Appian Group, a.s. a vítá záchranu 310 pracovních míst.

II.

HSRM vyslechla informaci Ing. Antonína Koláčka, místopředsedy rady:

a)       prezident Appian Group, a.s. pan de Groote informoval již dříve výkonnou radu společnosti o tom, že řeší svůj osobní právní spor se švýcarskou společností Conseil Alain Aboudaram, která jemu osobně dluží určitou částku peněz, a on jako poškozená osoba tyto prostředky vymáhá mimo jiné i vzájemným zápočtem jiných pohledávek. Pan de Groote se v tomto sporu brání využitím procedury bankrotu, která je ve Spojených státech obvyklá.

b)      osobní spor pana de Groota se netýká společnosti APPIAN Group, a.s. a nijak neovlivňuje podnikatelské záměry této společnosti.

HSRM konstatuje, že kroky skupiny Appian Group, a.s nelze zpochybnit a její iniciativy a aktivity napomáhají smysluplné restrukturalizaci a revitalizaci pánevních oblastí Severozápadních Čech.

III.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, v tomto smyslu písemně informovat místopředsedu Vlády ČR Vladimíra Špidlu.

pro  7 proti 0 zdrželo se 0

Usnesení č. 48/02: žádost Hornické matice česko - moravsko - slezské

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, garanta OK pro rozvoj lidských zdrojů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun) předkladateli Hornická matice česko - moravsko - slezská na akci "mezinárodní hornická konference",.

b)      konstatuje, že finanční dotace je určena pouze na úhradu faktur přímo dodavateli služeb a zboží objednaných pro předmětnou akci,

c)       souhlasí, že tento příspěvek bude zúčtován k 31.12.2002. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Termín 34. jednání HSRM bude upřesněn v měsíci červenec

Vážené kolegyně a vážení kolegové, přejeme Vám příjemné prožití dovolené. 

Sekretariát HSRM

V Mostě 20.06.2002

připravila: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS