Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

32.

Usnesení

32. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 14.05.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 32. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová

1a) Fond podpory dětí a mládeže

předkládá Miroslav Tlapák, garant OK LZ, a Ing. Lenka Kroupová, předsedkyně FK

2.       Podkrušnohorské technické muzeum

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

příloha č. 1: Důvodová zpráva

3.       Institut pro schvalování rekultivační strategie (ISRS)

3a) meziresortní komise, hodnotitelská komise

předkládá Miroslav Tlapák, předseda ISRS

příloha č. 2: usnesení Vlády ČR č. 446

3b) projekt Polygon - úprava povrchu výsypky pro následné využití v dopravní výchově 

předkládá Miroslav Tlapák, předseda ISRS

příloha č.3: projekt Polygon

4.       Globální plán revitalizace

předkládá Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

příloha č.4: usnesení Vlády ČR č.

5.       projekty PHARE - oblast rozvoje lidských zdrojů

5a) projekt Impuls

předkládají Petr Červenka, člen předsednictva, a Miroslav Tlapák, garant OK LZ

příloha č.5: projekt Impuls

5b) projekt Aktivace

předkládá Miroslav Tlapák, garant OK LZ

6.       různé

6a) žádosti o přijetí za člena:

Ø      ČSOB, a.s. pobočka Most

Ø      Hipodrom, a.s. Most

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

Usnesení č. 30/02: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 02/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 06/02: informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 12/02: žádost o finanční příspěvek na konání turnaje

splněno

q       Usnesení č. 24/02: delegování na mezinárodní konferenci

splněno

q       Usnesení č. 25/02: Fond podpory projektů - Výzva pro obce a města do 7 tis. obyvatel

splněno

odst.III. - termín do konce 05/02

q       Usnesení č. 27/02: informace z jednání vlády 27.02.2002 a 18.03.2002

splněno

q       Usnesení č. 28/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

splněno

q       Usnesení č. 29/02: žádost o podporu projektu PHARE

splněno

Usnesení č. 31/02: Fond podpory dětí a mládeže

( kontrola usnesení č. 12/02 odst. II.) 

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, garanta Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů, o plnění usnesení č.12/02 odst.II: "Fond podpory dětí a mládeže", a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje:

a)       návrhy na čerpání z Fondu podpory dětí a mládeže na sportovní a kulturní akce a výši finanční dotace předkládá ke schválení předsednictvu Odborná komise pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Finanční komisí HSRM,

b)      finanční dotace je určena pouze na úhradu faktur přímo dodavateli služeb a zboží objednaných pro předmětnou sportovní a kulturních akci.

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 32/02: Podkrušnohorské technické muzeum

( kontrola usnesení č. 02/02 ) 

příloha č. 1: Důvodová zpráva

I.

HSRM projednala informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, a předloženou důvodovou zprávu o průběhu projektu „Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.“ a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje vstup Hospodářské a sociální rady Mostecka do obecně prospěšné společnosti „Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.“, a to jako jeden ze zakladatelů společnosti,

b)      pověřuje Miroslava Tlapáka, člena předsednictva, jednat jménem HSRM a zároveň ho jmenuje do správní rady obecně prospěšné společnosti „Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.“.

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

II.

HSRM doporučuje HSR kraje:

a)     vstup do obecně prospěšné společnosti „Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.“, a to jako jeden ze zakladatelů společnosti,

b)      jmenovat JUDr. Richarda Falbra, předsedu HSRK, do správní rady obecně prospěšné společnosti „Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.“.

III.

HSRM žádá Helenu Přibíkovou, vedoucí řešitelského týmu, předložit závěry a doporučení HSRM ve věci obecně prospěšné společnosti „Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.“ výkonnému výboru a následně předsednictvu HSRK.

Usnesení č. 33/02: meziresortní komise, hodnotitelská komise

( kontrola usnesení č. 27/02 ) 

příloha č. 2: usnesení Vlády ČR č. 446/02

I.

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, předsedy Institutu pro schvalování rekultivační strategie, o průběhu přípravy podkladů pro jednání Vlády ČR a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM bere na vědomí, že Vláda ČR přijala dne 29.04.2002 usnesení č.446 ke jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posuzování a hodnocení nabídek k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji.

Příloha č. 2 - usnesení Vlády ČR č. 446 ze dne 29.04.2002 - je nedílnou součástí usnesení.

III.

HSRM vyslechla informaci Ing. Ivana Svobody, PhD., člena ISRS, o přípravě a vypracování materiálu pod názvem "Podklady pro meziresortní komisi jmenovanou dle usnesení Vlády ČR č.272/2002" a bere na vědomí, že tento materiál bude dne 14.05.2002 předložen předsedovi meziresortní komise Ing. Františku Kubelkovi, náměstku ministra průmyslu a obchodu.

Usnesení č. 34/02: projekt Polygon - areál "Výsypka" 

příloha č.3: projekt Polygon

I.

HSRM projednala informaci Miroslava Tlapáka, předsedy Institutu pro schvalování rekultivační strategie, a vyslechla presentaci projektu " Polygon " a na základě diskuse a po vzájemné dohodě konstatuje, že

projekt splňuje priority Hospodářské a sociální rady Mostecka a je přínosem pro region v oblastech revitalizace krajiny, cestovního ruchu a rozvoje lidských zdrojů.

II.

HSRM projekt "Polygon" podporuje a žádá Miroslava Tlapáka, předsedu komise, aby převzal projekt do kompetence Institutu pro schvalování rekultivační strategie a projednal zde možnost realizace v rámci usnesení Vlády ČR č. 272/2002.

III.

HSRM bere na vědomí návrh JUDr. Richarda Falbra na finanční dotaci ve výši 400.000,- Kč ( čtyři sta tisíc korun) předkladateli Autodrom, a.s. na projektovou dokumentaci projektu "POLYGON" a:

a)       ukládá Správní komisi FPP projednat tento návrh a své stanovisko předložit do příštího jednání HSRM,

b)      žádá Ing. Vladimíra Bártla, primátora města Most, projednat přidělení finanční dotace ve výši 100.000,- Kč ( sto tisíc korun) na projektovou dokumentaci projektu " POLYGON" s kompetentními orgány města Most, které je akcionářem společnosti.

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 35/02: Globální plán revitalizace

( kontrola usnesení č. 28/02 ) 

příloha č.4: usnesení Vlády ČR č.460/02

I.

HSRM projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o průběhu přípravy podkladů pro jednání Vlády ČR a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM bere na vědomí, že Vláda ČR přijala dne 06.05.2002 usnesení č.460/02.

Příloha č. 4 - usnesení Vlády ČR č.460/02 ze dne 06.05.2002 - je nedílnou součástí usnesení.

III.

HSRM na základě podnětu Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu:

a)       vyzývá partnerské hospodářské a sociální rady, aby se vyjádřili k případnému rozšiřování GPR o další okresy Ústeckého kraje, a to v návaznosti na usnesení č. 122/2000, které vymezuje GPR pouze pro pánevní okresy Severozápadních Čech,

b)      žádá Ing. Helenu Veverkovou seznámit a projednat výkonný výbor a předsednictvo HSRK případné problémy vyplývající z případného rozšiřování GPR o další okresy Ústeckého kraje ve vztahu k přijatému usnesení Vlády ČR č. 122/2000 ze dne 02.02.2000.

Usnesení č. 36/02: projekt Impuls

( kontrola usnesení č. 29/02 ) 

příloha č.5: projekt Impuls

I.

HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o přípravě projektu PHARE - Impuls a schvaluje oficiální partnerství v projektu.

II.

HSRM v projektu PHARE - Impuls zastupuje Odborná komise pro rozvoj lidských zdrojů a HSRM:

a)       pověřuje ji jednáními s ním spojenými,

b)      ukládá jí konzultovat zásadní kroky s předsedou a předsednictvem,

c)       ukládá jí pravidelně informovat předsedu a předsednictvo.

Usnesení č. 37/02: projekt Aktivace

HSRM projednala žádost OMNI TEMPORE o.p.s. o podporu projektu "Síť motivačních center - program Aktivace" v rámci iniciativy PHARE a na základě diskuse a po vzájemné dohodě vyslovuje podporu projektu "Síť motivačních center - program Aktivace" v rámci iniciativy PHARE a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, v tomto smyslu písemně informovat společnost OMNI TEMPORE o.p.s.

Usnesení č. 38/02: žádost o přijetí za člena

I.

HSRM projednala písemnou žádost ČSOB, a.s, pobočka Most se sídlem 434 01 Most, Moskevská 1999, zastoupenou Ing. Karlem Tvrzníkem, ředitelem pobočky, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství ČSOB, a.s., pobočka Most se sídlem 434 01 Most, Moskevská 1999, zastoupenou Ing. Karlem Tvrzníkem, ředitelem pobočky, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

II.

HSRM projednala písemnou žádost Hipodromu, a.s. Most se sídlem 434 01 Most, Velebudice 213, zastoupenou Miroslavem Suchým, ředitelem společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Hipodromu, a.s. Most se sídlem 434 01 Most, Velebudice 213, zastoupenou Miroslavem Suchým, ředitelem společnosti, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

33. jednání HSRM se koná dne 17.06.2002 v Mostě

V Mostě 14.05.2002

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás ještě jednou informovat o změně elektronické adresy HSRM:

hsrm@vuhu.cz

Hezký den.

 Sekretariát HSRM