Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

31.

Usnesení

31. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 25.03.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny

( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 31. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

Ing. Jitka Hurábová

2.       Fond podpory projektů - vyhodnocení Výzvy pro obce a města do 7 tis. obyvatel

Ing. Bořek Valvoda, předseda Správní komise FPP

příloha č. 1: Závěrečný protokol z jednání RSK FPP dne 27.02.2002

3.       informace finanční komise

Blanka Hofmanová, členka finanční komise a účetní HSRM

příloha č. 2: Rozdělení HV roku 2001

 přehled hospodaření jednotlivých odborných komisí

4.       informace z jednání vlády 27.02.2002 v Karlových Varech a 18.03.2002 v Praze

JUDr. Richard Falbr, předseda

příloha č. 3: usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18.03.2002

5.       Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

Ing. Helena Veverková, vedoucí řešitelského týmu

6.       různé

6a) žádost o podporu projektu PHARE

Petr Červenka, člen předsednictva

Usnesení č. 23/02: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 02/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 06/02: informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 08/02: železniční obslužnost průmyslových zón:

splněno

q       Usnesení č. 12/02: žádost o finanční příspěvek na konání turnaje

odstavec I. : splněn

odstavec II. : termín do 04/2002

q       Usnesení č. 15/02: informace z jednání RHSD dne 14.02.2002 - 15 miliard Kč na revitalizaci území

splněno

q       Usnesení č. 16/02: Globální plán revitalizace

splněno

q       Usnesení č. 19/02: návrhy na zastoupení v komisích HSRK

slněno

q       Usnesení č. 20/02: jmenováni předsedy odborné komise zemědělství a rozvoje venkova

splněno

q       Usnesení č. 22/02: problematika KSK, a.s.

splněno

Usnesení č. 24/02: delegování na mezinárodní konferenci

( kontrola usnesení č. 18/02) 

I.

HSRM deleguje na mezinárodní konferenci dne 29.04.2002 v Ústí nad Labem tyto členy:

Červenka Petr, Ing. Juřina Jan, Ing. Kuliha Miroslav, Ing. Ottis Ivan, Ing. Slabý Jan, Ing. Syrovátka Jiří. 

II.

HSRM bere na vědomí, že na mezinárodní konferenci dne 29.04.2002 v Ústí nad Labem byli HSR kraje a Ústeckým krajem delegováni tito zástupci HSRM:

Ing. Bártl Vladimír, JUDr. Falbr Richard, Holadová Ludmila, Ing. Jung Rudolf, Ing. Koláček Antonín, JUDr. Šmejcová Jana, Ing. Šulc Jiří, Tlapák Miroslav, Ing.Veverková Helena, Zapletal Cyril.

Usnesení č. 25/02: Fond podpory projektů - Výzva pro obce a města do 7 tis. obyvatel

( kontrola usnesení č. 72/01) 

příloha č. 1: Závěrečný protokol z jednání RSK FPP dne 27.02.2002

I.

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu o činnosti odborných komisí a průběhu výběrových kol Fondu podpory projektů a:

1.       bere na vědomí, že do Výzvy byl přihlášeno 18 projektů,

2.       bere na vědomí, že k rozhodnutí jí bylo předloženo Rozšířenou správní komisí FPP 17 projektů,

3.       schvaluje zvýšení limitní hranice Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty obcí do 7000 obyvatel na 2.184.000,- Kč( slovy dva miliony sto osmdesát čtyři tisíce korun ), tedy o 184.000,- Kč (slovy sto osmdesát čtyři tisíce korun ),

4.       schvaluje poskytnutí účelových příspěvků pro 14 projektů v celkové výši 2.184.000,- Kč dle závěrečného protokolu Správní komise,

5.       souhlasí, že tyto příspěvky budou každým subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2006. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce,

hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

II.

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektu podle Protokolu Rozšířené správní komise ze dne 27.02.2002 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 170.000,- Kč (slovy sto sedmdesát tisíc korun českých) předkladateli obec Patokryje na projekt „Územní plán“ ev. č. 02/01. 

pro 7 proti 0 zdržel se 0

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 123.000,- Kč (slovy sto dvacet tři tisíc korun českých) předkladateli obec Korozluky na projekt „Územní plán obce Korozluky“ ev. č. 03/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 108.000,- Kč (slovy sto osm tisíc korun českých) předkladateli obec Klíny na projekt „Územní plán obce Klíny“ ev. č. 04/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) předkladateli obec Bělušice na projekt „Územní plán obce Bělušice“ ev. č. 05/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

e)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) předkladateli Nová Ves v Horách na projekt „Územní plán obce Nová Ves v Horách“ ev. č. 06/01

pro 7 proti 0 zdržel se 0

f)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 135.000,- Kč (slovy sto třicet pět tisíc korun českých) předkladateli obec Český Jiřetín na projekt „Územní plán obce Český Jiřetín“ ev. č. 08/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

g)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 180.000,- Kč (slovy sto osmdesát tisíc korun českých) předkladateli město Meziboří na projekt „Modernizace sportovišť u sportovní haly“ ev. č. 10/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

h)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 180.000,- Kč (slovy sto osmdesát tisíc korun českých) předkladateli město Lom na projekt „Rozvoj obce včetně územně plánovací dokumentace – změna územního plánu“ ev. č. 11/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

i)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) předkladateli obec Obrnice na projekt „Územní plán obce Obrnice“ ev. č. 12/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

j)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) předkladateli obec Braňany na projekt „Zadání územního plánu obce Braňany a osady Kaňkov“ ev. č. 13/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

k)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) předkladateli obec Brandov na projekt „Územní plán obce Brandov“ ev. č. 14/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

l)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých) předkladateli obec Louka u Litvínova na projekt „Změna územního plánu Louka u Litvínova ev. č. 16/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

m)    schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých) předkladateli Mariánské Radčice na projekt „Změna územního plánu obce Mariánské Radčice“ ev. č. 17/01.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

n)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 198.000,- Kč (slovy sto devadesát osm tisíc korun českých) předkladateli obec Horní Jiřetín na projekt „Územní plán obce Horní Jiřetín“ ev. č. 18/01

pro 7 proti 0 zdržel se 0

III.

HSRM projednala návrh Rozšířené správní komise FPP na odložení hodnocení projektu „Výstavba minifarem“ předkladatele obec Hora Sv. Kateřiny a:

a)       souhlasí s provedením rozboru všech žádostí o dotaci, které byly obcí Hora Sv. Kateřiny předloženy HSRM,

b)      ukládá Rozšířené správní komisi FPP, na základě rozboru a po projednání se starostkou obce, předložit předsednictvu HSRM závěry a návrhy do 30. 05. 2002.

pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 26/02: informace finanční komise

příloha č. 2: Rozdělení HV roku 2001

 přehled hospodaření jednotlivých odborných komisí

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu finanční komise a:

a)       schvaluje hospodářský výsledek roku 2001 dle přílohy č. 2 - tab.1,

b)      bere na vědomí zápis z 16. jednání FK HSRM ze dne 23.03.2002,

c)       bere na vědomí výši daně z příjmů právnických osob pro rok 2001 dle přílohy č. 2 - tab.1.

Příloha č. 2 je nedílnou součástí usnesení.

Usnesení č. 27/02: informace z jednání vlády 27.02.2002 a 18.03.2002

(kontrola usn. 15/02 )

příloha č. 3: usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18.03.2002

I.

HSRM projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy, o průběhu a závěrech jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a o přípravě podkladů pro jednání Vlády ČR a tuto bere na vědomí.

II.

HSRM bere na vědomí, že Vláda ČR přijala dne 18.03.2002 usnesení č.272 k návrhu na čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

III.

HSRM podporuje usnesení HSRK ze dne 25.03.2002 ve znění:

HSRK ve smyslu znění usnesení Vlády ČR č.272 ze dne 18.03.2002:

a)       doporučuje:

aa)  aby do meziresortní komise nabídek byli jmenováni tito členové komise HSRK "Institut pro schvalování rekultivační strategie" :

HSRK: JUDr. Richard Falbr,

HSRCH: Ing. Karel Žáček,

HSRM: Miroslav Tlapák,

HSRT: Ing. Antonín Vincenc,

HSRÚ: František Frolík.

ab) aby do komise pro posuzování a hodnocení nabídek byli jmenováni tito členové komise HSRK "Institut pro schvalování rekultivační strategie" :

HSRCH: Josef Vejvoda ( náhradník Jiří Slabyhoud ),

HSRM: Ing. Helena Veverková ( náhradník Ing. Ivan Svoboda),

HSRT: Oldřich Řáha, ( náhradník Ing. Jiří Klement )

HSRÚ: Radek Vonka ( náhradník Ing. Ladislav Hruška )

HSRS: Ing. Josef Štrudl ( náhradník Václav Veselý )

b)      doporučuje, aby supervisorem FNM pro odstraňování důlně ekologických škod byl jmenován Ing. Stanislav Štýs, DrSc.,

c)       ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat tato doporučení neprodleně s PhDr. Vladimírem Špidlou, 1.místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, Doc. Ing. Miroslavem Grégrem, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu, a JUDr. Zdenkou Němcovou, předsedkyní výkonného výboru FNM.

d)      pověřuje Miroslava Tlapáka další koordinací mezi MPO a HSRK při realizaci usnesení Vlády ČR č.272 ze dne 18.03.2002 k čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Usnesení č. 28/02: Globální plán revitalizace - Dodatek č. 2 pro rok 2003

(kontrola usn. 16/02)

poslední verze Dodatku č.1 ke GPR je členům rozeslána elektronickou poštou

I.

HSRM projednala předloženou informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí pracovního týmu, a trvá na usnesení HSRM č.16/02 ze dne 18.02.2002.

II.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s PhDr. Vladimírem Špidlou, 1.místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, důrazné připomenutí ministru pro místní rozvoj Ing. Petru Lachnitovi, že ještě nepředložil do jednání Vlády ČR Dodatek č. 1 pro rok 2002 ke Globálnímu plánu revitalizace.

pro 12 proti 0 zdržel se 0

III.

HSRM bere na vědomí, že bude svolána pracovní skupina pro GPR a zahájeny přípravy Dodatku č.2 pro rok 2003. 

Usnesení č. 29/02: žádost o podporu projektu PHARE

HSRM vyslechla předloženou informaci Petra Červenky, člena předsednictva,o přípravě projektu PHARE 2000 - Fond rozvoje lidských zdrojů - IMPULS, předkladatele Educhem, a.s. Meziboří, a ukládá Odborné komisi pro lidské zdroje projednat s předkladatelem podrobnosti projektu a závěry předložit do květnového jednání předsednictva.

Jednání předsednictva HSRM se v měsíci dubnu nekoná, neboť HSRK ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají dne 29.04.2002 v Ústí nad Labem mezinárodní konferenci.

V Mostě 09.04.2002

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

přílohy: Gabriela Nekolová, DiS