Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

30.

Usnesení

30. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 18.02.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle presenční listiny ( tato je k nahlédnutí v sekretariátu rady )

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 30. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

1a) žádost o finanční příspěvek na konání turnaje

2.       procedurální otázky

3.       informace z jednání Rady hospodářské a sociální dohody v Praze dne 14.02.2002

4.       návrh rozpočtu pro rok 2002

4a) mezinárodní konference

5.       různé

5a) návrhy na zastoupení v komisích HSRK

5b) informace přednosty OkÚ v Mostě

5c) problematika KSK, a.s.

Usnesení č. 11/02: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 02/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 05/02: informace z jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002

splněno

q       Usnesení č. 06/02: informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 07/02: návrh rozpočtu pro rok 2002

splněno

q       Usnesení č. 08/02: železniční obslužnost průmyslových zón:

úkol trvá

Usnesení č. 12/02: žádost o finanční příspěvek na konání turnaje

( kontrola plnění usnesení č.10/02)

I.

HSRM projednala informaci Ing. Bořka Valvody, předsedy Správní komise FPP, o plnění usnesení č.10/02: žádost o finanční příspěvek na konání turnaje, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun) předkladateli Václavu Veverkovi, bytem Most, Lidická 84 bl. 601, na úhradu nákladů spojených s pořádáním turnaje v karate " O pohár primátora města Mostu",

b)      schvaluje doporučení Finanční komise HSRM, aby částka dle bodu a) tohoto usnesení byla čerpána pouze na základě úhrad faktur přímo dodavateli služeb a zboží objednaných pro výše jmenovanou sportovní akci.

II.

HSRM projednala návrh Správní komise FPP na vyčlenění finančních prostředků z Fondu podpory projektů na sportovní a kulturní akce dětí a mládeže a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje vyčlenění finančních prostředků z FPP ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun) pro rok 2002 na podporu sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež,

b)      ukládá Ing. Bořku Valvodovi, předsedovi Správní komise FPP, předložit do dubnového jednání rady návrh postupu a principu přidělování těchto finančních prostředků žadatelům.

pro 7 proti 0 zdrželo se 0

Usnesení č. 13/02: návrh na ukončení členství

HSRM projednala písemný návrh Středního odborného učiliště služeb, Litvínov - Hamr, zastoupeného Mgr. Věrou Chýlovou, ředitelkou, o ukončení členství v HSRM z důvodů nemožnosti hrazení členských příspěvků z prostředků státního rozpočtu dle zákona 576/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že Střední odborné učiliště služeb, Litvínov - Hamr, zastoupené Mgr. Věrou Chýlovou, ředitelkou, ukončilo k 31.01.2002 členství v HSRM.

Usnesení č. 14/02: žádost o přijetí za člena

I.

HSRM projednala písemnou žádost Mgr. Věry Chýlové, bytem Most, tř. Budovatelů 2403, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Mgr. Věry Chýlové, bytem Most, tř. Budovatelů, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

II.

HSRM projednala písemnou žádost společnosti Autodrom Most, a.s. se sídlem 434 01 Most, Tvrzova 1313, zastoupenou Jiřím Kroužkem, předsedou představenstva, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství společnosti Autodrom Most, a.s. se sídlem 434 01 Most, Tvrzova 1313, zastoupenou Jiřím Kroužkem, předsedou představenstva, v Hospodářské a sociální radě Mostecka.

pro 7 proti 0 zdrželo se 0

Usnesení č. 15/02: informace z jednání RHSD dne 14.02.2002 - 15 miliard Kč na revitalizaci území

( kontrola plnění usnesení č.05/02)

I.

HSRM vyslechlo předloženou informaci Jaroslava Zavadila, místopředsedy ČMKOS, o průběhu a závěrech jednání Rady hospodářské a sociální dohody v Praze dne 14.02.2002 k problematice čerpání finančních prostředků na ekologické škody, které vznikly na krajině v pánevních okresech během těžby hnědého uhlí státními podniky.

II.

HSRM bere na vědomí, že ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo meziresortní komisi k hledání cesty k naplnění usnesení vlády č.50/02 ze dne 16.01.2002.

III.

HSRM:

a)       doporučuje, aby do meziresortní komise byli jmenováni tito členové komise HSRK "Institut pro schvalování rekultivační strategie" : Vlastimil Aubrecht, JUDr. Richard Falbr, Ing. Josef Štrudl,

 Ing. Stanislav Štýs, Ing. Jiří Šulc, Miroslav Tlapák.

b)      ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat toto doporučení v předsednictvu HSRK.

IV.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat s čelnými představiteli parlamentních politických stran možnou podporu pro naplňování usnesení č.50/02 a priorit Globálního plánu revitalizace a zjistit jejich postoj a vztah k činnosti hospodářských a sociálních rad v Ústeckém kraji.

Usnesení č. 16/02: Globální plán revitalizace

poslední verze Dodatku č.1 ke GPR je členům rozeslána elektronickou poštou

I.

HSRM projednala předloženou informaci Jaroslava Zavadila, místopředsedy ČMKOS, o průběhu a závěrech jednání Rady hospodářské a sociální dohody v Praze dne 14.02.2002 k problematice Globálního plánu revitalizace a:

a)       konstatuje, že region Severozápadní Čechy byl Vládou ČR vyhlášen strukturálně postiženým regionem,

b)      trvá na svém požadavku, aby Dodatek č. 1 ke GPR byl v co nejbližším termínu projednán a schválen Vládou ČR,

c)       trvá na naplňování priorit Dodatku č.1 ke GPR,

d)      žádá, aby Vláda ČR uložila jednotlivým zodpovědným ministrům naplnit finančně priority Dodatku č.1 ke GPR pro rok 2002.

Usnesení č. 17/02: návrh rozpočtu pro rok 2002

( kontrola plnění usnesení č.07/02)

1.       HSRM projednala předloženou informaci Ing. Miroslava Kulihy, garanta finanční komise, a Ing. Lenky Kroupové, předsedkyně finanční komise, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2002.

2.       HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2002 v souladu s jednotlivými kategoriemi finančního řádu:

Fyzická osoba   min. 1 800,00 Kč max. 1 000 000,00 Kč

Neziskové organizace a obce  min. 10 000,00 Kč max. 5 000 000,00 Kč

do 10 tis. obyvatel

Obce nad 10 tis. obyvatel  min.  18 400,00 Kč max. 50 000 000,00 Kč

Podniky do 250 zaměstnanců  min. 18 400,00 Kč max. 50 000 000,00 Kč

Podniky nad 250 zaměstnanců  min. 95 000,00 Kč max. 100 000 000,00 Kč

3.       HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě souhlasí, že ponese ke své tíži náklady ve výši 30.024,-Kč vynaložené na zajištění počátečních nákladů na HSRK v měsících duben až září 2001.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 18/02: mezinárodní konference

I.

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra o průběhu přípravy Mezinárodní konference na téma Strategie hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje a bere na vědomí:

a)       programové a organizační zabezpečení:

·        pořadatel:  Hospodářská a sociální rada kraje

Ústecký kraj

·        garant:  JUDr. Richard Falbr

 Ing. Jiří Šulc

·        termín:  29.04.2002

 9,00 - 16,30 hod. - konference

 17,00 hod. - tisková konference, raut 

·        místo konání: Ústí nad Labem

·        počet účastníků: 150 (15 zahraniční hosté, 10 HSRS/KVK, 20 novináři )

·        konferenční jazyk: čeština, němčina

·        moderátor:  Ing. Aleš Soukup

·        přípravný výbor: HSRK: Ing. Hurábová, J. Šifta, JUDr. Šmejcová, M. Tlapák, R. Vonka

 ÚK: PhDr. Tomčová

b)      předpokládané náklady

ve výši 300.000,- Kč,

c)       příspěvek MPSV

 ve výši 100.000,- Kč.

II.

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši do 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun) předkladateli - Výkonnému výboru HSRK - na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mezinárodní konference na téma Strategie hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje.

III.

HSRM ukládá Miroslavu Tlapákovi projednat s představiteli HSR okresů finanční spoluúčast na konferenci.

hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 19/02: návrhy na zastoupení v komisích HSRK

I.

HSRM projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra o ustavení odborných komisí HSR kraje a doporučuje zastoupení HSRM takto:

1.         odborná komise pro životní prostředí a zemědělství - Ludmila Holadová

2.         odborná komise pro cestovní ruch a kulturu - Helena Přibíková

3.         odborná komise pro rozvoj lidských zdrojů - JUDr. Jana Šmejcová

4.         odborná komise pro regionální rozvoj a investice - Ing. Bořek Valvoda

5.         odborná komise pro hospodářství a bydlení - Petr Červenka

6.         odborná komise dopravy - Ing. Milan Dundr

7.         odborná komise legislativní a právní- JUDr. Jan Růžek

II.

HSRM projednala návrh Ing. Libora Zapletala a doporučuje HSRK zřízení odborné komise pro energetickou politiku.

III.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi předložit tato doporučení do jednání předsednictva HSRK.

Usnesení č. 20/02: jmenováni předsedy odborné komise zemědělství a rozvoje venkova

HSRM projednala návrh Ing. Jiřího Syrovátky, garanta Odborné komise zemědělství a rozvoje venkova, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě jmenuje paní Ludmilu Holadovou, předsedkyní Odborné komise zemědělství a rozvoje venkova.

Usnesení č. 21/02: informace přednosty OkÚ v Mostě

HSRM vyslechla informaci Mgr. Pavla Weisse, přednosty OkÚ v Mostě, o postupu přípravy reformy státní správní a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 22/02: problematika KSK, a.s.

HSRM vyslechla informaci k problematice konkurzu Krušnohorských strojíren Komořany, a.s. a bere na vědomí, že 22.02.2002 se uskuteční jednání mezi správcem konkurzní podstaty a zástupci Sč SOO.

31. jednání HSRM se uskuteční 04.03.2002 v 10,00 hod. v budově VÚHU, a.s. v Mostě

V Mostě 22.02.2002

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás požádat, abyste kancelář HSRK neprodleně informovali v případě jakýchkoli změn v kontaktních adresách, telefonních číslech či personálním obsazení. Pomůžete nám tak zabránit problémům a nejasnostem při zasílání pošty.

Děkuji a těším se na další setkání Ing. Jitka Hurábová