Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

29.

Usnesení

29. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 21.01.2002 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil JUDr. Richard Falbr, předseda HSRM

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 29. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

2.       procedurální otázky

2a) vystoupení z HSRM

2b) žádost o přijetí za člena HSRM

3.       informace z jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002

4.       informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

5.       návrh rozpočtu pro rok 2002

6.       různé

6a)  železniční obslužnost průmyslových zón

6b)  příprava jednání HSR kraje

 6c) informace o problematice Euroregionu

Usnesení č. 01/02: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 83/01: Fond podpory projektů: 

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 87/01: Globální plán revitalizace - závěry z jednání RHSD dne 22.11.01

splněno

q       Usnesení č. 88/01: Institut schvalování rekultivační strategie

splněno

q       Usnesení č. 89/01: členský příspěvek HSRM do HSRK

splněno

q       Usnesení č. 90/01: stanovisko HSRM k odvysílané reportáži ČT1 dne 01.11.2001 v pořadu Tady a teď pod názvem "Bludný Mexičan"

splněno

q       Usnesení č. 92/01: podpora žádosti města Litvínov

splněno

Usnesení č. 02/02: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum "

(kontrola usn.č. 64/01)

HSRM vyslechla informaci Heleny Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu, o plnění usnesení č.64/01- Podkrušnohorské technické muzeum a:

a)       vítá příspěvek ČEZ,a.s. na muzeum pro rok 2001 ve výši 250 tis. Kč,

b)      bere na vědomí přednesenou zprávu o průběhu jednání ve věci založení obecně prospěšné společnosti,

c)       souhlasí s návrhem Heleny Přibíkové, vedoucí řešitelského týmu, aby jako zakladatelé byli osloveni:

·        Ústecký kraj

·        Spolek Severočeských havířů

·        Statutární město Most

·        Město Litvínov

·        Ing. Jiří Syrovátka

d)      ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby předložil návrh do jednání HSRK s doporučením, aby spolu s Helenou Přibíkovou zahájili jednání s potenciálními zakladateli.

Usnesení č. 03/02: prohlášení o vystoupení z HSRM

HSRM projednala písemné prohlášení Agrobohemie, a.s. zastoupené Ing. Andrejem Babišem, předsedou představenstva, o vystoupení z v HSRM a bere na vědomí, že společnost Agrobohemie, a.s. zastoupená Ing. Andrejem Babišem, předsedou představenstva, ukončila k 21.12.2001 členství v HSRM a z HSRM vystoupila.

Usnesení č. 04/02: žádost o přijetí za člena:

HSRM projednala písemnou žádost VVV Most, s.r.o. zastoupenou RNDr. Jaroslavem Jochmanem, jednatelem společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství VVV Most, s.r.o. zastoupenou RNDr. Jaroslavem Jochmanem, jednatelem společnosti, roční členský příspěvek činí 15.000,- Kč a bude uhrazen do 31.03.2002.

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 05/02: informace z jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002

 (kontrola usn. 87/01 a 88/01)

Hospodářská a sociální rada Mostecka:

a)       vyslechla informace o průběhu a závěrech jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002 a bere je na vědomí,

b)      vítá usnesení Vlády ČR č.50/02 o postupném vyčlenění 15 mld. Kč na revitalizaci regionu,

c)       upozorňuje na nutnost přijetí změny zákona o výnosech z privatizace, aby bylo možno schválené částky pro revitalizaci čerpat,

d)      žádá všechny poslance a senátory, aby bez rozdílu politické příslušnosti podporovali přijetí novely poslaneckého návrhu výše uvedeného zákona,

e)       žádá o doplnění skupiny jmenované vládou o vládního zmocněnce Vlastimila Aubrechta a místopředsedu HSRK Miroslava Tlapáka.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby o přijatých závěrech neprodleně písemně informoval předsedu vlády, příslušné ministry, hejtmana Ústeckého kraje a HSRK.

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 06/02: informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum

1.       HSRM vyslechla informaci Miroslava Tlapáka o přípravě projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum a bere na vědomí oficiální partnerství v projektu.

2.       HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě jmenuje Ing. Jitku Hurábovou odpovědnou osobou za HSRM v projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum:

a)       pověřuje ji jednáními s ním spojenými,

b)      ukládá jí konzultovat zásadní kroky s předsedou a předsednictvem,

c)       ukládá jí pravidelně informovat předsedu a předsednictvo.

Usnesení č. 07/02: návrh rozpočtu pro rok 2002

HSRM ukládá:

1.       svým členům a předsedům odborných komisí do 05.02.2002 předložit písemné připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2002,

2.       finanční komisi předložit upravený návrh rozpočtu pro rok 2002 k projednání do únorového jednání HSRM.

Usnesení č. 08/02: železniční obslužnost průmyslových zón:

1.       HSRM vyslechla informaci Ing. Rudolfa Junga, předsedy KHK, o konzultačním setkání k zajištění průmyslových zón v Ústeckém kraji železniční dopravou a tuto bere na vědomí.

2.       HSRM doporučuje HSR kraje, aby převzala projekt do své kompetence a v souladu se svým statutem ustavila pro řešení problematiky "zajištění průmyslových zón v Ústeckém kraji železniční dopravou" odbornou komisi.

3.       HSRM ukládá sekretariátu, na základě žádosti Ing. Vladimíra Bártla, primátora Mostu, přizvat na příští jednání pro řešení problematiky "zajištění průmyslových zón v Ústeckém kraji železniční dopravou"  Ing. Milana Dundra, ředitele Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

4.       HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit toto usnesení na jednání předsednictva HSRK.

Usnesení č. 09/02: příprava HSR kraje

HSRM doporučuje předsednictvu HSRK dne 12.02.2002 v Ústí nad Labem projednat:

Ø      informace z jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem dne 16.01.2002,

Ø      informace o projektu EQUAL - Krajské vzdělávací centrum,

Ø      železniční obslužnost průmyslových zón,

Ø      problematika financování Euroregionů Krušnohoří a Labe

Usnesení č. 10/02: žádost o finanční příspěvek na konání turnaje

1.       HSRM vyslechla žádost pana Václava Veverky, hlavního pořadatele turnaje karate "O pohár primátora města Most", o finanční příspěvek na tento turnaj a tuto bere na vědomí.

2.       HSRM bere na vědomí návrh JUDr. Richarda Falbra na finanční dotaci ve výši 100.000,- Kč na turnaj karate "O pohár primátora města Most" a ukládá:

a)       předsedům odborných komisí projednat tento návrh v komisích a svá stanoviska předložit Správní komisi FPP do 18.02.2002,

b)      Správní komisi FPP předložit doporučení do příštího jednání HSRM. 

informace bez usnesení:

q       "Hliníkárna Neštěmice"  - průběh a závěry jednání 

( Radek Vonka - místopředseda HSRÚ )

q       průmyslová zóna JOSEPH - slavnostní zahájení prací na výstavbě infrastruktury dne 22.01.02

 ( Ing. Vladimír Bártl )

q       mezinárodní konference na téma "Strategie hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje"

( Miroslav Tlapák)

30. jednání HSRM se koná dne 18.02.2002 v 10,00 ve VÚHU,a.s.

V Mostě 01.02.2002

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

podklady: Gabriela Nekolová, DiS.

Vážená kolegyně a vážený kolego,

dovoluji si Vás upozornit, že přílohy, které jsou součástí usnesení, Vám byly předloženy v písemných materiálech pro 28. jednání předsednictva HSRM.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem