Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

28.

Usnesení

z 28. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 10.12.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 28. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

2.       procedurální otázky

3.       informace z jednání HSRK

3a)  Globální plán revitalizace - závěry z jednání RHSD dne 22.11.01

3b)  Institut schvalování rekultivační strategie

3c)  členský příspěvek HSRM do HSRK

3d)  tiskové komuniké

4.       informace z jednání Agrární komory

5.       různé

5a) informace o postupu privatizace ČEZ,a.s.

5b) podpora žádosti města Litvínov - rekonstrukce KOLDOMU

Usnesení č. 84/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 64/01: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum": 

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 65/01: jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

splněno

q       Usnesení č. 66/01: energetický operátor

splněno - žádost na umístění operátoru byla odmítnuta (dopisem ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra)

q       Usnesení č. 67/01: akcie měst a obcí a privatizace společností ČEZ, Unipetrol, Transgaz

splněno - odmítnuto sněmovnou

q       Usnesení č. 68/01: privatizace ČEZ a malí výrobci elektrické energie

informace o plnění usnesení bude předložena v příštím jednání rady (omluvená nepřítomnost Ing. Šulce)

q       Usnesení č. 69/01: informace Úřadu práce v Mostě:

informace o plnění usnesení bude předložena v příštím jednání rady (omluvená nepřítomnost JUDr. Šmejcové)

q       Usnesení č. 70/01: žádost společnosti Energie, o.p.s. o záštitu projektů

splněno 

q       Usnesení č. 71/01: projekt NVF "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR":

splněno 

q       Usnesení č. 78/01: doporučení vládnímu zmocněnci: 

splněno

q       Usnesení č. 82/01: Institut schvalování rekultivační strategie

splněno

q       Usnesení č. 83/01: Fond podpory projektů: 

splněno

Usnesení č. 85/01: žádost o přijetí za člena:

HSRM projednala písemnou žádost Dopravního podniku měst Most a Litvínov, a.s. zastoupeného Ing. Milanem Dundrem, ředitelem společnosti o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Dopravního podniku měst Most a Litvínov, a.s. zastoupeného Ing. Milanem Dundrem, ředitelem společnosti, roční členský příspěvek činí 74.000,- Kč a bude uhrazen do 31.03.2002.

pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 86/01: informace z jednání HSRK

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSRM a HSRK, o průběhu a závěrech jednání HSR kraje dne 03.12.2001 a tuto bere na vědomí.

Ø     zástupce za HSRK do Výboru regionálního rozvoje

HSRK projednala předložené usnesení výkonného výboru k písemné žádosti Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, o možnosti jmenování zástupce za odbory a zaměstnavatelské svazy do Výboru regionálního rozvoje, který byl ustaven Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a na základě diskuse a po vzájemné dohodě navrhl jmenování za člena Výboru regionálního rozvoje pana Radka Vonku, místopředsedu HSRK.

Ø      seminář " Lidské zdroje a konkurenceschopnost kraje"

Seminář " Lidské zdroje a konkurenceschopnost kraje" se konal dne 05.12.2001 od 9,00 hod. v Mostě ve velké zasedací místnosti OkÚ pod záštitou JUDr. Richarda Falbra a spolupořadateli byly HSRK, HSRS a Národně vzdělávací fond.

Ø      Plán rozvoje Ústeckého kraje

HSRK se domnívá, že Plán rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK) je dokument vyvážený, odpovídající skutečnému stavu jednotlivých oblastí regionu, a jehož postupnou realizací lze dosáhnout zásadních cílů včetně řešení hlavního problému, kterým je otázka zaměstnanosti.

HSRK považuje PRÚK za dokument zásadního významu, a proto jej bude plně podporovat a podílet se na jeho realizaci.

Ø      SFŽP - Program na zlepšení stavu krajiny SZČ v oblastech narušených těžbou uhlí

HSRK projednala předložené usnesení výkonného výboru rozšířeného o předsedu HSRS ze dne 29.11.2001 k "Programu na zlepšení stavu krajiny Severozápadních Čech v oblastech narušených těžbou uhlí", který byl vytvořen při Státním fondu životního prostředí.

Ø      komise HSRK

HSRK konstatovala, že je potřebné ustavit odborné komise HSRK pro tyto oblasti:

q       životní prostředí, cestovní ruch a kulturu

q       výchova, vzdělávání a zaměstnanost

q       oblast legislativní a právní

q       zdravotnictví a sociální oblast

q       regionální rozvoj a investice

q       doprava, hospodářství, bydlení a zemědělství 

HSRK je připomínkovým místem Ústeckého kraje, a proto je uloženo výkonnému výboru projednat s představiteli kraje zkušenosti s činností komisí a výborů rady a zastupitelstva a předložit do dalšího jednání konkrétní návrhy na ustavení komisí.

Ø      smlouva s HSRS

HSRK schválila předložený návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska a pověřila podpisem JUDr. Richarda Falbra.

Ø      Stanovisko k Prohlášení HSRÚ k přípravě stavby "Sekundární výroba hliníku v Neštěmicích"

HSRK o vývoji schvalovacího řízení stavby "Sekundární výroba hliníku v Neštěmicích".

HSRK projednala návrh a doporučení výkonného výboru a na základě diskuse a po vzájemné dohodě podpořila stanovisko uvedené v Prohlášení HSRÚ k přípravě stavby "Sekundární výroba hliníku v Neštěmicích".

Ø      návrh na konání mezinárodní konference k zaměstnanosti

HSRK projednala návrh výkonného výboru na uspořádání konference:

a)       souhlasí s konáním 3.mezinárodní konference k zaměstnanosti,

b)      ukládá pracovní skupině (ve složení - Miroslav Tlapák, Radek Vonka, Ing. Hurábová, JUDr. Šmejcová) předložit do 31.01.2002 konkrétní návrh programového a organizačního zabezpečení.

Usnesení č. 87/01: Globální plán revitalizace - závěry z jednání RHSD dne 22.11.01

( kontrola usn. č. 65/01)

1.       HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra a Ing. Heleny Veverkové o průběhu jednání dne 05.12.2001 v senátu za účasti ministrů Špidly, Grégra a Rusnoka a náměstka ministra pro místní rozvoj Gacky a tuto bere na vědomí.

2.       HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi a Miroslavu Tlapákovi vést jednání směřující k projednání Dodatku č.1 ke GPR ve vládě.

Usnesení č. 88/01: Institut schvalování rekultivační strategie

 ( kontrola usn. č. 82/01)

HSRM projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o přípravě a průběhu jednání v rámci projektu "Institut schvalování rekultivační strategie" a:

1.       bere na vědomí předloženou informaci Ing. Heleny Veverkové o průběhu jednání pracovní skupiny dne 23.11. a 03.12.2001 v Mostě .

2.       podporuje usnesení HSRK ve znění:

HSRK bere na vědomí

a)       Pracovní skupina podporuje stanovisko HSRK, ve kterém žádá vládu, aby se stát přihlásil ke svým dluhům z minulosti, které vznikly na krajině v pánevních okresech během těžby hnědého uhlí státními podniky.

b)      Pracovní skupina pro přípravu projektu bude pracovat ve složení:

·        zástupci hnědouhelných společností - MUS, SD, SU

·        R-princip, RVM, Rekultivace, VÚHU

·        V. Aubrecht, Ing. Veverková, JUDr. Šmejcová, C. Zapletal, M. Tlapák, Ing. Rubeš

·        zástupci HSR okresů a KHK Ústí nad Labem

·        vedoucí pracovní skupiny: Ing.Helena Veverková

c)       Pracovní skupina připraví návrh na financování a organizování činností.

d)      Termín jednání je 03.12.2001 ve 13,00 hod. ve VÚHU.

e)       Jednání skupiny se zúčastní na pozvání Vlastimila Aubrechta Ing. Bučilová, ředitelka SFŽP.

HSRK žádá Vládu ČR:

a)       vyčlenit z prodeje ČEZ částku ve výši 15 mld. Kč na úhradu dluhů minulosti, které vznikly činností státních důlních podniků,

b)      účelově vázat tuto částku v samostatné kapitole SFŽP tak, aby byla využita na zahlazení škod po hnědouhelné činnosti a následně pro přípravu území k dalšímu efektivnímu využití .

HSRK žádá Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Radu hospodářské a sociální dohody o podpůrné stanovisko.

HSRK ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, neprodleně informovat o tomto stanovisku Vládu ČR.

Usnesení č. 89/01: členský příspěvek HSRM do HSRK

HSRM projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o předloženém návrhu rozpočtu HSRK pro rok 2002 a o navrhované výši členského příspěvku HSRM do HSR kraje a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje členský příspěvek HSRM do HSR kraje pro rok 2002 ve výši 100.000,- Kč ( slovy sto tisíc korun).

pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 90/01: stanovisko HSRM k odvysílané reportáži ČT1 dne 01.11.2001 v pořadu Tady a teď pod názvem "Bludný Mexičan"

1.       HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra o odvysílané reportáži ČT1 dne 01.11.2001 v pořadu Tady a teď pod názvem "Bludný Mexičan" a na základě diskuse a po vzájemné dohodě konstatuje, že tato emotivně laděná reportáž hrubě zkreslující pravdu a opomíjející záměrně známá fakta může vážně poškodit připravovaný projekt výstavby továrny, která má přispět k řešení nezaměstnanosti na Mostecku.

2.       HSRM schvaluje "Tiskové komuniké", které je dáno přílohou a je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 91/01: informace Agrární komory

HSRM vyslechla informaci o jednání Agrární komory okresů Most a Teplice a připravovaném materiálu pro Ministerstvo zemědělství a tuto informaci bere na vědomí.

Usnesení č. 92/01: podpora žádosti města Litvínov

HSRM projednala žádost města Litvínov o morální podporu na udělení výjimky, případně rozšíření programů podpor údržby bytového fondu potřebné pro nutnou opravu Koldomu, tuto bere na vědomí a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi informovat ministra pro místní rozvoj o požadavku města Litvínov.

Informace bez usnesení:

q       privatizace společnosti ČEZ,a.s.

q       vstup města Most do VŠFS, o.p.s.

q       stavební řízení pro zónu JOSEPH

q       postoj města Most k reportáži "Bludný Mexičan"

Termín 29. jednání: HSRM se koná 21.01.2002 v 10,00 hod. ve VÚHU,a.s. v Mostě 

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 07.01.2002