Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

27.

Usnesení

z 27. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 01.11.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 27. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

2.       procedurální otázky

3.       informace z jednání HSRK

3a)  žádost Hospodářské a sociální rady kraje o sanování nákladů za rok 2001 z prostředků HSRM

3b)  Institut schvalování rekultivační strategie

4.       Fond podpory projektů

5.       různé

 5a) presentace firmy NEMAK, s.r.o. 

Usnesení č. 76/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 38/01: Souhrnné stanovisko k zábavně vzdělávacímu parku Orbis Pictus:

 Ing. Vladimír Bártl, primátor města Most informoval o návštěvě mostecké delegace ve Francii a o nabídce francouzských partnerů začlenit do připravovaného projektu Naturoskop Mostecko. Názor mosteckých zastupitelů k otázce přistoupení do společnosti Orbis Pictus, s.r.o. není jednoznačný a bude prodiskutován na dalším jednání městského zastupitelstva.

  úkol trvá

q       Usnesení č. 64/01: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum": 

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 65/01: jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

 splněno

q       Usnesení č. 66/01: energetický operátor

úkol trvá

q       Usnesení č. 67/01: akcie měst a obcí a privatizace společností ČEZ, Unipetrol, Transgaz

úkol trvá

q       Usnesení č. 68/01: privatizace ČEZ a malí výrobci elektrické energie

úkol trvá

q       Usnesení č. 69/01: informace Úřadu práce v Mostě: 

úkol trvá

(problematika aktivní politiky zaměstnanosti bude předložena komplexně a v plném rozsahu na příštím jednání HSRM)

q       Usnesení č. 70/01: žádost společnosti Energie, o.p.s. o záštitu projektů:

splněno

q       Usnesení č. 71/01: projekt NVF "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR": HSRK bude ve spolupráci s HSRS pořadatelem semináře v termínu 05.12.2001 od 9,00 hod. POZ bude HSRK předloženo písemně do 20.11.2001, přípravou a zajištěním pracovního semináře byla pověřena Odborná komise lidských zdrojů HSRM ve spolupráci se sekretariáty okresních HSR.

q       Usnesení č. 72/01: Fond podpory projektů:

splněno

q       Usnesení č. 73/01: příprava pro jednání HSRK dne 15.10.2001: 

 splněno

Usnesení č. 77/01: žádost o přijetí za člena

1.       HSRM projednala písemnou žádost United Energy, a.s. se sídlem Most - Komořany, zastoupenou Ing. Liborem Zapletalem, generálním ředitelem společnosti o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství United Energy, a.s. se sídlem Most - Komořany, zastoupenou Ing. Liborem Zapletalem, generálním ředitelem společnosti, členský příspěvek pro rok 2001 činí 18.500,- Kč a bude uhrazen do 30.11.2001.

pro  6 proti 0 zdrželo se 0

2.       HSRM projednala ústní žádost pana Cyrila Zapletala, bytem Praha 5- Hlubočepy, Voskovcova 1075/51, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství pana Cyrila Zapletala, bytem Praha 5- Hlubočepy, Voskovcova 1075/51, členský příspěvek pro rok 2001 činí 1.500,- Kč a bude uhrazen do 30.11.2001.

pro  6 proti 0 zdrželo se 0

Usnesení č. 78/01: doporučení vládnímu zmocněnci

1.       HSRM projednala předložený návrh JUDr. Richarda Falbra a doporučuje vládnímu zmocněnci Ing. Františku Rubešovi pověřit Cyrila Zapletala koordinací stanovisek a postupů schválených HSR pánevních okresů a HSRK ve smyslu usnesení vlády č. 805 ze dne 22.08.2001 k restrukturalizaci hornictví, energetiky a průmyslu Ústeckého kraje.

2.       HSRM ukládá Richardu Falbrovi, předsedovi rady, s tímto seznámit ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita, místopředsedy vlády Vladimíra Špidlu a Miroslava Grégra i Hospodářskou a sociální radu kraje.

 pro 6 proti 0 zdrželo se 0

Usnesení č. 79/01: činnost odborných komisí

HSRM vzala na vědomí písemné zápisy z jednání odborných komisí.

Usnesení č. 80/01: informace z jednání HSRK

( kontrola plnění usn. 73/01)

HSRM projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra o činnosti HSRK a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 81/01: žádost HSRK o sanování nákladů za rok 2001 z prostředků HSRM

HSRM projednala předloženou žádost HSRK na sanování nákladů Hospodářské a sociální rady kraje za rok 2001 z prostředků HSRM a schvaluje finanční příspěvek ve výši 90.000,- Kč účelově vázaný na činnost Hospodářské a sociální rady kraje v roce 2001.

pro 6 proti 0 zdrželo se 0

Usnesení č. 82/01: Institut schvalování rekultivační strategie

1.       HSRM projednala předloženou informaci JUDr. Richarda Falbra o přípravě projektu  "Institut schvalování rekultivační strategie", podporuje tento projekt a bere na vědomí, že:

a)       HSRK schválila přípravu projektu "Institut schvalování rekultivační strategie".

b)      HSRK jmenovala pracovní skupinu pod vedením Miroslava Tlapáka, ve které budou zástupci všech tří hnědouhelných společností, VÚHU,a.s., RVM,a.s., Rekultivace,a.s., R- princip, s.r.o., příslušné úřady práce a zástupci okresních HSR a vedoucí řešitelského týmu GPR Ing. Helena Veverková.

c)       HSRK uložila Miroslavu Tlapákovi předložit závěry a doporučení v termínu do 03.12.2001 do jednání předsednictva.

2.       HSRM jmenuje do pracovní skupiny projektu "Institut schvalování rekultivační strategie" Cyrila Zapletala.

Usnesení č. 83/01: Fond podpory projektů

( kontrola plnění usn. 72/01)

1.       HSRM projednala předložený písemný materiál na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje "Podmínky zadávání a vyhodnocování předložených návrhů na rozvojové projekty obcí a měst do 7000 obyvatel",

b)      vyhlašuje dnem 15.11.2001 Výzvu k předkládání návrhů na rozvojové projekty obcí a měst do 7000 obyvatel,

c)       schvaluje, že žadatelem o dotaci mohou být obce a města do 7000 obyvatel či svazky těchto obcí.

pro  6 proti 0 zdrželo se 0

2.       HSRM projednala předložená doporučení Rozšířené správní komise FPP ve věci projektů, které žádají finanční podporu v roce 2001 mimo Výzvu k předkládání návrhů na rozvojové projekty, na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun ) předkladateli město Litvínov na projekt " Projektová dokumentace pro průmyslovou zónu Litvínov - Louka u Litvínova - I.etapa - pro územní řízení".

b)      schvaluje zařazení projektů, které žádají o finanční podporu v roce 2001 mimo Výzvu k předkládání návrhů na rozvojové projekty, do Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty v roce 2002 za předpokladu, že projekty budou splňovat veškeré formální požadavky.

c)       schvaluje, že uvolňování finančních prostředků formou dotace předkladatelům, kteří žádají o finanční podporu mimo Výzvu k předkládání návrhů na rozvojové projekty, bude zcela výjimečné,

d)      ukládá Rozšířené správní komisi FPP specifikovat pravidla, za kterých je možno v případě výjimky uvolnit finanční prostředky.

pro  6 proti 0 zdrželo se 0

3.       HSRM projednala předložené doporučení Rozšířené správní komise FPP ve věci žádosti TJ Baník Meziboří o finanční podporu na pořízení investičního majetku a na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun ) předkladateli TJ Baník Meziboří na zakoupení investičního prostředku "Stroj na úpravu lyžařských a sáňkařských tratí".

pro  6 proti 0 zdrželo se 0

informace bez usnesení:

q       presentace firmy NEMAK, s.r.o.

q       informace Mgr. Weisse o přípravě mezinárodního projektu v oblasti lidských zdrojů

Termín 28. jednání: HSRM se koná 10.12.2001 v 10,00 hod. ve VÚHU,a.s. v Mostě 

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 12.11.2001