Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

26.

Usnesení

z 26. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 11.10.2001 na Hoře Svaté Kateřiny

penzion Groeschl

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

JUDr. Richard Falbr, předseda rady, poděkoval Evě Horákové, starostce obce Hora Svaté Kateřiny za pozvání a záštitu konání 26.jednání předsednictva HSRM.

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 26. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

2.       jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

2a) energetický operátor

3.       informace Úřadu práce v Mostě

3a)  žádost společnosti Energie, o.p.s. o záštitu projektů, které byly předloženy 27.09.2001 MPSV 

3b)  informace o projektu NVF "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku"

3c)  problémy obcí a malých měst na Mostecku

4.       Fond podpory projektů

5.       příprava pro jednání HSRK dne 15.10.2001

 - kooptace člena

6.       různé

Usnesení č. 63/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 38/01: Souhrnné stanovisko k zábavně vzdělávacímu parku Orbis Pictus:

úkol trvá

Ing. Bořek Valvoda, předseda správní komise, informoval o návštěvě zástupců města Most ve Francii. Primátor města Ing. Bártl předkládá do jednání městské rady dne 18.10.2001 návrh na vstup města do společnosti. Další informace budou předloženy v listopadovém jednání HSRM.

q       Usnesení č. 56/01: Globální plán revitalizace

splněno

q       Usnesení č. 57/01: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum"

úkol průběžně plněn

q       Usnesení č. 58/01: smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

splněno

q       Usnesení č. 60/01: smlouva o spolupráci HSRK a KHK

 splněno

q       Usnesení č. 61/01: hodnocení činnosti kanceláře vládního zmocněnce

splněno

q       Usnesení č. 62/01: privatizace české energetiky

splněno

Usnesení č. 64/01: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum"

( kontrola plnění usn. 57/01)

HSRM projednala zprávu o plnění usnesení č.57/01 projekt " Podkrušnohorské technické muzeum" a tuto bere na vědomí.

HSRM ukládá:

1.       Finanční komisi HSRM připravit ve spolupráci s Helenou Přibíkovou, vedoucí projektu, do 15.11.2001 návrh rozpočtu provozních nákladů na první rok trvání obecně prospěšné společnosti.

2.       Heleně Přibíkové při projednávání problematiky v HSRK předložit návrh na usnesení:

HSRK projednala předložené písemné informace o jednání pracovní skupiny pro přípravu a založení obecně prospěšné společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. a tyto bere na vědomí.

HSRK bere na vědomí, že Finanční komise HSRM připraví ve spolupráci s Helenou Přibíkovou, vedoucí projektu, do 15.11.2001 návrh rozpočtu provozních nákladů na první rok trvání obecně prospěšné společnosti.

HSRK ukládá sekretariátu připravit pověření pro Helenu Přibíkovou pro jednání s potenciálními zakladateli společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. a předložit pověření k podpisu JUDr. Richardu Falbrovi.

Usnesení č. 65/01: jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

 ( kontrola plnění usn. 56/01)

HSRM projednala předložený záznam ze zasedání Pracovní skupiny RHSD dne 02.10.2001 v Praze a 

1.       konstatuje:

a)       usnesení vlády ČR č. 122 z 02.02.2000 stále platí a Dodatek č. 1 je rozpracováním GPR pro rok 2002,

b)      předkládaný materiál bude předložen do jednání vlády s rozpory,

c)       přístup Ministerstva financí k projednávání materiálu je více než liknavý,

d)      v otázce financování rekultivací a sanací krajiny po těžbě jsou kompetentními pracovníky všech ministerstev neustále zaměňovány ( uvolňované ) prostředky na likvidaci nových škod (po roce 1993) s prostředky na likvidaci dluhů minulosti.

2.       požaduje:

a)       aby škody, které vznikly před privatizací hnědouhelných společností a před účinností novely horního zákona v roce 1993, byly uznány jako státní dluh s tím, že úhradu dluhu na sebe musí vzít stát,

b)      aby jednání na Ministerstvu financí se uskutečnilo do 10 dnů.

HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, neprodleně informovat místopředsedy vlády Špidlu a Grégra o závěrech zasedání pracovní skupiny a s požadavkem okamžitě svolat jednání k řešení finančního zajištění GPR s ministrem financí Rusnoken za účasti výše jmenovaných místopředsedů vlády, zástupců regionu a odpovědného zástupce MMR. 

Usnesení č. 66/01: energetický operátor

HSRK projednala předložený návrh Ing. Jiřího Šulce, hejtmana , a na základě diskuse a po vzájemné dohodě požaduje umístění "energetického operátora" do pánevní oblasti Severozápadních Čech (okresy Chomutov, Most) s odůvodněním, že se v pánevních okresech vyrábí nejvíce elektrické energie, a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi předložit návrh do jednání HSRK a následně tento požadavek projednat s ministrem průmyslu.

Usnesení č. 67/01: akcie měst a obcí a privatizace společností ČEZ, Unipetrol, Transgaz

HSRM projednala předložené informace Ing. Jiřího Šulce, hejtmana kraje, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě žádá Vládu ČR, aby v rámci privatizace společností ČEZ, Unipetrol a Transgaz byl zajištěn prodej akcií výše jmenovaných společností ve vlastnictví měst a obcí za stejných podmínek, za kterých prodává akcie stát, neboť se předpokládá, že cena za akcii bude v tomto případě vyšší než na burze.

Usnesení č. 68/01: privatizace ČEZ a malí výrobci elektrické energie

HSRM vyslechla informace Ing. Jiřího Šulce, hejtmana kraje, o potenciálních těžkostech a problémech, které mohou v rámci privatizace ČEZ nastat drobným a malým výrobcům elektrické energie. Jedním z nich je i United Energy, a.s. v Komořanech, který zaměstnává v současné době 150 lidí. Kombinovaný zdroj energie (teplárna, elektrárna) odebírá uhlí z MUS ve výši 300 tisíc tun za rok, elektrická energie je distribuována společností SČE,a.s. Louny.

HSRM ukládá Ing. Jiřímu Šulcovi, místopředsedovi rady, zorganizovat jednání mezi zúčastněnými partnery - United Energy, a.s. Komořany, MUS,a.s. a SČE, a.s. Louny - v termínu do 01.11.2001 a předložit informaci do listopadového jednání rady.

Usnesení č. 69/01: informace Úřadu práce v Mostě

HSRM vyslechla informace zástupce Úřadu práce v Mostě a tyto vzala na vědomí.

HSRM na základě bohaté diskuse se starosty obcí a malých měst souhlasí s návrhem JUDr. Jany Šmejcové, že na příštím jednání HSRM bude problematika aktivní politiky zaměstnanosti přednesena komplexně a v plném rozsahu. Materiál bude připraven na jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů.

Usnesení č. 70/01: žádost společnosti Energie, o.p.s. o záštitu projektů 

HSRM projednala předloženou žádost obecně prospěšné společnosti Energie o záštitu nad projekty, které společnost postoupila MPSV ČR v rámci poskytování dotací ze státního rozpočtu, nestátním neziskovým subjektům.

HSRM si je vědoma, že projekt Energie je s ohledem na připravovanou komplexnost poskytovaných služeb osobám zdravotně a mentálně postiženým jediným na území Ústeckého kraje, a proto podpořila tuto společnost finančními prostředky formou dotace v celkové výši 400.000,- Kč.

HSRM přejímá záštitu nad projekty "Komplexní řešení zateplení střední a pravé části objektu Energie, o.p.s. a "Energie pro život" a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby v tomto smyslu písemně informoval ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu.

Usnesení č. 71/01: projekt NVF "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR"

HSRM projednala předloženou informaci o projektu "Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku" zpracovanou pro NUTS II a podporuje návrh Mgr. Pavla Weisse, přednosty OkÚ v Mostě a Ing. Jana Juřiny, předsedy OK lidských zdrojů na uspořádání pracovního semináře na téma "Lidské zdroje a konkurence schopnost kraje" pod záštitou HSRK a senátora JUDr. Richarda Falbra.

HSRM ukládá JUDr. Falbrovi, aby předložil návrh do jednání HSRK s doporučením, aby se HSRK stala pořadatelem semináře v termínu 05.12.2001 od 9,00 hod.

Usnesení č. 72/01: Fond podpory projektů

HSRM projednala návrh JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       vyhlašuje dnem 15.11.2001 1. kolo Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty obcí do 7000 obyvatel,

b)      schvaluje maximální částku uvolněnou na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy dva miliony korun českých),

c)       schvaluje maximální výši dotace na jeden projekt v částce 200.000,- Kč ( slovy dvě stě tisíc korun českých),

d)      schvaluje minimální výši spoluúčasti žadatele v částce 10% žádané dotace,

e)      souhlasí s konečným termínem předkládání návrhů na rozvojové projekty dne 21.12.2001ve 12,00 hod.

f)        ukládá Rozšířené správní komisi FPP předložit do listopadového jednání "Podmínky zadávání a vyhodnocování předložených návrhů na rozvojové projekty obcí do 7000 obyvatel".

Usnesení č. 73/01: příprava pro jednání HSRK dne 15.10.2001

HSRM vyslechla informace o přípravě HSR kraje a bere na vědomí:

Ø      jednání výkonného výboru se koná 15.10.2001 ve 14,00 hod. v malé zasedací místnosti ústavu,

Ø      jednání předsednictva HSRK následuje od 15,00 hod ve velké zasedací místnosti,

Ø      program jednání:

1.       kontrola usnesení

2.       jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

3.       informace finanční komise

4.       smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

5.       informace o činnosti hospodářských a sociálních rad okresů

6.       různé

Ø      budou projednány závěry a doporučení z dnešního jednání HSRM 

-         jednání pracovní skupiny RHSD ke Globálnímu plánu revitalizace

-         kooptace člena za HSRM

-         Fond podpory projektů

-         energetický operátor

Usnesení č. 74/01: kooptace člena HSRM do HSRK

HSRM projednala předložené návrhy Ing. Heleny Veverkové a:

1.       bere na vědomí rezignaci Ing. Heleny Veverková na členství v HSR kraje s tím, že zůstává členkou předsednictva HSRK,

2.       navrhuje Ing. Miroslava Kulihu, statutárního zástupce Chemopetrolu, a.s. za člena HSR kraje.

Usnesení č. 75/01: příprava rozpočtu roku 2002

HSRM ukládá předsedům odborných komisí předložit sekretariátu HSRM do 15.11.2001 návrh rozpočtu svých komisí.

informace bez usnesení:

q       diskuse nad GPR a jeho přípravou pro rok 2003,

q       sanace a rekultivace a jejich financování,

q       pracovníci pro energetický operátor,

q       informace starostky Evy Horákové o problémech, záměrech a rozvoji obce Hora Svaté Kateřiny,

q       problematika výstavby pečovatelského domu v obci Hora Svaté Kateřiny

Termín 27. jednání HSRM se koná 01.11.2001 v 9,00 hod. ve VÚHU,a.s. v Mostě 

zpracovala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 22.10.2001