Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

25.

Usnesení

z 25. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 17.09.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

HSRM schválila navržená doplnění programu jednání.

Program 25. řádného jednání předsednictva:

1.       kontrola usnesení

 1a) žádost o Olgy Syrovátkové prominutí půjčky

2.       Globální plán revitalizace

3.       projekt " Zóna technických památek"

4.       smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

 4b) příprava pro jednání HSRK dne 17.09.2001

 - kooptace člena

 - smlouva o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou

5.       hodnocení činnosti kanceláře vládního zmocněnce

6.       diskuse

7.       různé

Usnesení č. 54/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 38/01: Souhrnné stanovisko k zábavně vzdělávacímu parku Orbis Pictus: úkol trvá

  informaci o plnění usnesení a absolvované cestě do Francie předloží Ing. Bořek Valvoda, předseda správní komise na říjnovém jednání rady

q       Usnesení č. 49/01: projekt "Strategie presentace hornictví na Mostecku": splněno

q       Usnesení č. 51/01: informace z jednání Plenárního zasedání RHSD dne 19.06.2001: splněno

q       Usnesení č. 52/01: závěry projektu " Tvorba pracovních míst v rámci rekultivace a sanace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí": splněno

q       Usnesení č. 53/01: příprava pro jednání HSRK: splněno

Usnesení č. 55/01: žádost Olgy Syrovátkové o prominutí půjčky z FPP HSRM:

HSRM projednala žádost Olgy Syrovátkové - zámecké sady Chrámce ve věci prominutí bezúročné půjčky z FPP.

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě revokuje své usnesení č 70/2000 odst. b) ze dne 17.07.2000 a mění půjčku ve výši 100.000,- Kč ( slovy sto tisíc korun ) poskytnutou Olze Syrovátkové - zámecké sady Chrámce na účelový příspěvek. V tomto smyslu bude vypracován dodatek smlouvy. Olga Syrovátková předloží vyúčtování účelového příspěvku do 31.10.2001.

Usnesení č. 56/01: Globální plán revitalizace

( kontrola plnění usn. 51/01)

1.       HSRM po vyslechnutí informací o průběhu přípravy návrhu usnesení Dodatku č.1- 2001-2002 ke GPR do jednání vlády ČR:

a)    žádá své členy - poslance Parlamentu ČR - o podporu Dodatku č. 1 pro rok 2001-2002 při schvalování státního rozpočtu pro rok 2002,

b)    ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, aby projednal návrh usnesení Dodatku č. 1 pro rok 2001-2002 s ministry financí, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu.

2.       HSRM vyslovuje poděkování Ing. Heleně Veverkové za přípravu Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí a Dodatku č.1 pro roky 2001-2002.

3.       HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou odměny ve výši 50.000,- Kč ( padesát tisíc korun) Ing. Heleně Veverkové za přípravu a zpracování Globálního plánu revitalizace a Dodatku č.1 pro rok 2001-2002.

4.       HSRM ukládá Ing. Veverkové, vedoucí řešitelského týmu pro GPR, aby zahájila přípravu Dodatku pro rok 2003 do 30.11.2001.

Usnesení č. 57/01: projekt " Podkrušnohorské technické muzeum"

 ( kontrola plnění usn. 49/01)

HSRM projednala  písemnou informaci Heleny Přibíkové, předsedkyně Odborné komise cestovního ruchu, o průběhu a závěrech jednání k projektu " Zóna technických památek" v Bílině dne 28.08.2001:

a)       souhlasí plně se závěry z jednání v Bílině dne 28.08.2001,

b)      do pracovní komise jmenuje Zbyňka Smrčku,

c)       doporučuje název Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

d)      předkládá HSRK, aby rozhodla o dalším postupu prací na projektu.

Usnesení č. 58/01: smlouva o spolupráci s krajským zastupitelstvem

HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy rady, o přípravě návrhu dohody o vzájemné spolupráci s krajským zastupitelstvem, tuto bere na vědomí a doporučuje předsednictvu HSRK jmenovat pracovní tým pro přípravu a projednání návrhu smlouvy o spolupráci.

Usnesení č. 59/01: kooptace člena HSRM do HSRK

HSRM projednala předložené návrhy Miroslava Tlapáka a:

1.       bere vědomí rezignaci Miroslava Tlapáka na členství v HSR kraje,

2.       navrhuje Ing. Ivana Ottise, statutárního zástupce České rafinérské, a.s., za člena HSR kraje.

Usnesení č. 60/01: smlouva o spolupráci HSRK a KHK

HSRM projednala předloženou informaci o přípravě návrhu smlouvy o spolupráci mezi HSRK a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a o schválení návrhu představenstvem KHK dne 12.09.2001.

HSRM bere tuto informaci na vědomí a doporučuje předsednictvu HSRK předložený návrh smlouvy schválit.

Usnesení č. 61/01:  hodnocení činnosti kanceláře vládního zmocněnce

HSRM projednala předložený písemný materiál o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a na základě diskuse a po vzájemné dohodě vyslovuje nespokojenost s prací vládního zmocněnce a jeho kanceláře a ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit toto usnesení na jednání HSRK.

Usnesení č. 62/01: privatizace české energetiky

1.       HSRM v souvislosti s blížící se privatizací české energetiky žádá ministra průmyslu a obchodu, aby při projednávání této problematiky ve vládě prosadil zajištění odběru hnědého uhlí od uhelných společností nejméně po dobu patnácti let ve formě "take or pay" kontraktů se státní garancí pro případy výpovědi nebo nedodržení takto uzavřených smluv , a to v takové výši dodávek, aby nebyla ohrožena zaměstnanost, tvorba prostředků na sanace a rekultivace a byly také plně využity zásoby domácích strategických surovin.

2.       HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, předložit toto usnesení na jednání HSR kraje a souhlasí s tím, že toto usnesení bude HSR kraje předloženo jako výzva vládě k problematice privatizace elektrárenské společnosti ČEZ,a.s.

Informace bez usnesení:

q       územní plán Meziboří

Starosta města Meziboří Petr Červenka požádal radu o pomoc při zajištění územního plánu města, neboť územní plán je strategickým dokumentem nezbytným pro rozvoj obce.

q       vyplácení příspěvku

Miroslav Tlapák informoval o již probíhajícím uvolňování pracovníků hnědouhelných společností v souvislosti s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, na tyto pracovníky se však nevztahuje příspěvek dle nařízení vlády ze dne 9. července 2001.

Odborový svaz PHGN předložil do RHSD návrh na změnu § 2 odst.1) nařízení vlády ze dne 09.07.2001 o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví. Požadavkem je, aby vyplácení příspěvku nebylo nabylo vázáno na vliv uvedení Jaderné elektrárny Temelín do provozu a na termín ukončení pracovního poměru od 01.01.2002.

q       doplnění dohody

Ing. Stanislav Štýs požádal, aby dohoda o vzájemné spolupráci s krajským zastupitelstvem byla doplněna o bod " * ochrana životního prostředí".

q       průmyslová zóna v Havrani - firma Nemak

Primátor města Most Ing. Vladimír Bártl informoval o postupu přípravy průmyslové zóny - územní řízení

q       irský investor v Korozlukách

Předseda HSRM JUDr. Richard Falbr informoval o otevření nového závodu firmy Ward a. Ward v Korozlukách, v současné době je zde zaměstnáno 57 pracovníků, do budoucna se předpokládá až 500 zaměstnanců.

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 21.09.2001