Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

24.

Usnesení

z 24. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 26.06.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 48/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 35/01: problematika ČEZ, uhelných společností a regionálních distribučních společností: splněno

12. července 2001 proběhne schůzka mezi ministrem průmyslu Grégrem a předsedou HSRM Falbrem, předmětem jednání je mimo jiné i výše jmenovaná problematika.

q       Usnesení č. 38/01: Souhrnné stanovisko k zábavně vzdělávacímu parku Orbis Pictus:  úkol trvá

Je připravena návštěva francouzského Futuroskopu v termínu srpen nebo září.

q       Usnesení č. 40/01: Finanční komise: splněno

q       Usnesení č. 41/01: Informace z jednání Pracovní skupiny RHSD: splněno

q       Usnesení č. 44/01: Výzva FPP pro rok 2001: úkol trvá

Ø      projekt přípravy průmyslové zóny pro konkrétního vlastníka (město Most) je v současné době předložen do jednání odborných komisí,

q       Usnesení č. 47/01: Změna předsedy Finanční komise: splněno

Usnesení č. 49/01: presentace projektu "Strategie presentace hornictví na Mostecku"

( kontrola plnění usn. 44/01)

HSRM vyslechla presentaci projektu "Strategie hornictví na Mostecku - studie proveditelnosti I.etapa" a v souladu s usnesením č.44/01 odst. f):

a)       ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, pozvat dotčené instituce ke společnému jednání v termínu 28.08.2001 ( čas jednání bude upřesněn ),

b)      ustanovuje projekt do gesce Odborné komise pro cestovní ruch a ukládá Heleně Přibíkové, předsedkyni OK cestovního ruchu, úzce spolupracovat s odbornými komisemi HSRM,

c)       ukládá Heleně Přibíkové, předsedkyni OK cestovního ruchu, předložit do příštího jednání návrh dalšího postupu včetně finančního ocenění,

d)      ukládá sekretariátu připravit do příštího jednání návrh statutu obecně prospěšné společnosti.

Usnesení č. 50/01: žádost o přijetí za člena

HSRM projednala písemnou žádost Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., zastoupenou Dr. Bohuslavou Šenkýřovou, ředitelkou o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., zastoupenou Dr. Bohuslavou Šenkýřovou, roční členský příspěvek činí 7.500,- Kč a bude uhrazen do 31.08.2001.

Usnesení č. 51/01: informace z jednání Plenárního zasedání RHSD dne 19.06.2001

( kontrola plnění usn. 41/01)

HSRM vyslechla informaci Ing. Heleny Veverkové o jednání Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody dne 19.06.2001, tuto bere na vědomí a jmenuje pracovní tým pro jednání s MMR pod vedením JUDr. Richarda Falbra ve složení: Ing. Helena Veverková, JUDr. Jana Šmejcová, Ing. Jitka Hurábová, Miroslav Tlapák, Ing. Jiří Syrovátka.

Pozn.

RHSD vzala hodnocení GPR na vědomí včetně připomínek z jednání Pracovní skupiny RHSD v Sokolově dne 21.05.2001 a doporučila Dodatek č.1- 2001-2002 předložit prostřednictvím MMR jednotlivým resortům k připomínkování .

Koordinátorem je pro vládu MMR, po dohodě s náměstkem Durčokem se v co nejkratším možném termínu uskuteční setkání pracovních týmů HSRM a MMR, účelem setkání bude příprava návrhu usnesení pro jednání vlády ČR.

Usnesení č. 52/01: závěry projektu "Tvorba pracovních míst v rámci rekultivace a sanace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí"

 ( kontrola plnění usn. 15/01)

1.       HSRM bere na vědomí splnění zadání úkolu HSRM společnosti R - PRINCIP, s.r.o. Most předáním projektu "Tvorba pracovních míst v rámci rekultivace a sanace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí" v dohodnutém termínu do 31.05.2001.

2.       HSRM ukládá předsedovi HSRM JUDr. Richardu Falbrovi projednat tento projekt s ministerstvy průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, životního prostředí a s představiteli Ústeckého kraje.

Usnesení č. 53/01: příprava pro jednání HSRK

1.       HSRM vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra o připraveném jednání Hospodářské a sociální rady kraje dne 25.06.2001 v 15,00 hod. v Mostě a tuto bere na vědomí.

2.       HSRM potvrzuje návrhy zastoupení HSRM v HSRK takto:

členové rady: Ing. Vladimír Bártl, Ing. Antonín Koláček, Ing. Jiří Syrovátka, Miroslav Tlapák, Ing. Helena Veverková.

členové předsednictva:  Ing. Antonín Koláček, Ing. Helena Veverková

post místopředsedy:  Miroslav Tlapák

post předsedy:  JUDr. Richard Falbr

3.       HSRM navrhuje do funkce tajemníka HSRK Ing. Jitku Hurábovou.

4.       HSRM prosazuje Globální plán revitalizace doplněný o problematiku ústeckého okresu jako strategický dokument HSRK.

Informace bez usnesení:

q       problematika přípravy průmyslové zóny v Havrani pro konkrétního investora - firma Nemak

( JUDr. Falbr)

25. jednání HSRM se uskuteční v září, termín bude písemně upřesněn

V Mostě dne 27.06.2001

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

6. diskuse

7. různé