Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

23.

Usnesení

z 23. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 22.05.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 37/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 32/01: členský příspěvek Chemopetrolu,a.s.: splněno

Dne 16.05.2001 byla vystavena depozitní směnka na částku 10.100.000,- Kč se splatností 16.07.2001 za použití diskontní sazby 4,55%. Směnka je uschována v depozitáři ČSOB a v den splatnosti bude výplata připsána na účet HSRM.

q       Usnesení č. 34/01: Rada hospodářské a sociální dohody:  splněno

q         Usnesení č. 35/01: problematika ČEZ,a.s., uhelných společností a regionálních distribučních společností: splněno

Miroslav Tlapák a Ing. Antonín Koláček informovali o jednáních s generálním ředitelem ČEZ, a.s. Ing. Mílem.

HSRM se k dané problematice vrátí po jednáních JUDr. Richarda Falbra s předsedou RHSD Vladimírem Špidlou a ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem.

Usnesení č. 38/01: Souhrnné stanovisko k zábavně vzdělávacímu parku Orbis Pictus

( kontrola usn. č. 30/01c)

HSRM projednala v rámci plnění usnesení č. 30/01c) zaslaný přípis Ing. Jiřího Raina a Václava Marhoula ze dne 27.04.2001 a:

a)       konstatuje, přestože výsledky přípravy projektu zábavně vzdělávacího parku Orbis Pictus jsou po dvou letech neuspokojivé, HSRM myšlenku vybudování parku nezpochybňuje,

b)      konstatuje, že HSRM je občanské sdružení a v žádném případě nemůže, a ani nechce, vstoupit do žádné obchodní společnosti, tj. ani do Orbis Pictus s.r.o.,

c)       bere na vědomí, že JUDr. Richard Falbr navštíví během květnového zasedání OECD ve Francii park Futuroscop,

d)      žádá vládního zmocněnce Ing. Františka Rubeše, aby převzal do své gesce projekt Orbis Pictus, neboť v současné době jsou ze strany jednatelů požadavky především na finanční prostředky ze státního rozpočtu,

e)       ukládá Ing. Bořku Valvodovi spolupracovat s kanceláří vládního zmocněnce v rámci projektu Zábavně vzdělávací park Orbis Pictus a informovat pravidelně o postupu řešení.

Usnesení č. 39/01: Žádost o přijetí za člena HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Ing. Jiřímu Šulcovi, bytem Most, Javorová 3102, roční členský příspěvek činí min. 1.500,-Kč a bude uhrazen do 30.06.2001.

Usnesení č. 40/01: Finanční komise

HSRM projednala informaci Ing. Stanislava Stejskala, předsedy FK o výsledku hospodaření za rok 2000 schvaluje:

a)       hospodářský výsledek za rok 2000 ve výši - 2.398.000,- Kč,

b)      vytvořenou ztrátu za rok 2000 ve výši 2.398.000,- Kč (v souladu s rozpočtem) uhradit  z Fondu podpory projektů.

Usnesení č. 41/01: Informace z jednání Pracovní skupiny RHSD v Sokolově dne 21.05.2001

( kontrola usn. č. 34/01)

HSRM po vyslechnutí informace Miroslava Tlapáka z jednání Pracovní skupiny RHSD v Sokolově dne 21.05.2001 ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, projednat osobně s příslušnými ministry nedostatky, na které jednání upozornilo, a to ještě dříve než budou projednávány na jednání RHSD dne 19.06.2001.

Usnesení č. 42/01: Omluva Ing. Miroslavu Kulihovi

Předseda HSRM se omlouvá Ing. Miroslavu Kulihovi, že nedostal požadované materiály potřebné pro hodnocení Výzvy FPP 2001, ukládá Ing. Jitce Hurábové, aby vždy osobně zajistila předání požadovaných materiálů Ing. Kulihovi, a HSRM bere na vědomí, že zástupce Chemopetrol, a.s. se zdrží hlasování.

Usnesení č. 43/01: Informace Rozšířené správní komise

HSRM projednala předloženou písemnou zprávu o činnosti odborných komisí a průběhu výběrových kol Fondu podpory projektů a

a)       bere s potěšením na vědomí, že do Výzvy 2001 byl přihlášen 61 projekt,

b)      bere na vědomí, že k rozhodnutí mu bylo předloženo Rozšířenou správní komisí FPP 16 projektů,

c)       s potěšením konstatuje, že předložené projekty zahrnují všechny radou stanovené priority.

Usnesení č. 44/01: Výzva FPP pro rok 2001

HSRM projednala doporučení Rozšířené správní komise FPP dle Protokolu RSK FPP ze dne 15.05.2001 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje zvýšení limitní hranice Výzvy 2001 na 2.639.000,- Kč (slovy dva miliony šestset třicet devět tisíc korun), tedy o 639.000,- Kč (slovy šestset třicet devět tisíc korun),

b)      schvaluje poskytnutí účelového příspěvku 16 projektům v celkové výši 2.639.000,- Kč dle protokolu Rozšířené správní komise,

c)       souhlasí, že tyto příspěvky budou každým subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 30.06.2002. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekty přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce,

d)      ukládá svému členovi - Statutárnímu městu Most urychleně dopracovat projekty:

da) příprava průmyslové zóny pro konkrétního vlastníka,

db) vzdělávací projekt pro budoucí pracovníky Zóny technických památek,

e)       ukládá svému členovi - Okresní komoře v Mostě urychleně dopracovat projekt " Systém podpory podnikání" ve spolupráci s firmami Web a Multimedia s.r.o. Most, BUSINESS CENTRE Litvínov, s.r.o, VVV Most, spol. s r.o., ASOCIACE mezinárodní spolupráce firem,

f)        souhlasí,aby projekty:

Ø      Strategie presentace hornictví  ( Okresní úřad),

Ø      vzdělávací projekt pro budoucí pracovníky Zóny technických památek (město Most),

Ø      příprava průmyslové zóny pro konkrétního vlastníka (město Most)

byly posuzovány ve zvláštním režimu mimo Výzvu 2001, neboť jsou prioritami HSRM.

Projekty budou po dopracování předloženy do jednání HSRM. 

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

Usnesení č. 45/01: Schválené projekty Výzvy FPP 2001

HSRM projednala předložený písemný seznam doporučených projektu podle Protokolu Rozšířené správní komise ze dne 15.05.2001 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli NATURA INTERIER CZ, s.r.o. na projekt "Truhlárna",  e.č. 01/01 Fr.

pro 6 proti 0 zdržel se 2 

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli Hospic Most, o.p.s. na projekt "Vybudování hospicového zařízení", e.č. 03/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 96.000,- Kč ( slovy devadesát šest tisíc korun) předkladateli Obec Nová Ves v Horách na projekt " Inženýrská činnost k územnímu řízení pro projekty kanalizace, vodovodu a ČOV ",  e.č. 05/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

d)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli Energie, o.p.s. Meziboří na projekt " Studie proveditelnosti, rekonstrukce levé části Energie, o.p.s. ", e.č. 09/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

e)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli Handlíř a synové na projekt " GARDEROPARK Litvínov - Janov, soubor 4 staveb ", e.č. 19/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

f)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 180.000,- Kč ( slovy sto osmdesát tisíc korun) předkladateli VÚHU, a.s. Most na projekt " Možnosti využití biomasy při výrobě ekologických pelet z mosteckého uhlí ",  e.č. 20/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

g)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli VÚHU, a.s. Most na projekt " Projektová studie výstavby pískovny ", e.č. 22/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

h)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 46.000,- Kč ( slovy čtyřicet šest tisíc korun) předkladateli HUMECO, a.s. Kopisty na projekt " Komerční výroba sošky a kachle Maribyly ", e.č. 24/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

i)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 110.000,- Kč ( slovy sto deset tisíc korun) předkladateli AEROKLUB Most na projekt " Využití letiště Most pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu ", e.č. 25/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

j)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč ( slovy sto padesát tisíc korun) předkladateli Olga Syrovátková, Chrámce na projekt " Ovocný lihovar ", e.č. 26/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

k)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 180.000,- Kč ( slovy sto osmdesát tisíc korun) předkladateli REMAPUR, s.r.o. Most - Kopisty na projekt " Technologie řezání (štípání) výlisků z pojené recyklované pryže ", e.č. 31/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

l)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 190.000,- Kč ( slovy sto devadesát tisíc korun) předkladateli KARTEK, a.s. Most na projekt " Výroba specielních substrátů se sorbčními vlastnostmi vhodnými pro revitalizaci území zasažených emisemi ", e.č. 42/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

m)    schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli Město Meziboří na projekt " Studie rozvoje města Meziboří ", e.č. 46/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

n)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 80.000,- Kč ( slovy osmdesát tisíc korun) předkladateli Věra Kroupová, Bečov u Mostu na projekt " Rozšíření pekárny PE - KR ", e.č. 50/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

o)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli Vision Compound, s.r.o. na projekt " Projektová dokumentace potřebná ke stavebnímu řízení pro zahájení výroby zpracování nestandartních plastů", e.č. 51/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

p)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( slovy dvěstě tisíc korun) předkladateli Okresní hospodářská komora Most na projekt " Systém podpory podnikání v mikroregionu Krušnohoří", e.č. 58/01 Fr.

pro 7 proti 0 zdržel se 1 

Usnesení č. 46/01: Žádost K - centra o prominutí půjčky z FPP HSRM:

HSRM projednala písemnou žádost Občanského sdružení Most k naději ze dne 14.05.2001 ve věci prominutí půjčky z FPP.

HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě revokuje své usnesení č. 36/2000 odst. c) ze dne 12.04.2000 a mění půjčku ve výši 300.000,- Kč ( slovy třista tisíc korun) poskytnutou Občanskému sdružení Most k naději na účelový příspěvek. V tomto smyslu bude vypracován dodatek smlouvy.

Občanské sdružení Most k naději předloží vyúčtování účelového příspěvku do 31.07.2001.

pro 8 proti 0 zdržel se 0 

HSRM ukládá sekretariátu HSRM informovat o poskytnuté dotaci příslušné ministerstvo.

Usnesení č. 47/01: Změna předsedy Finanční komise

HSRM projednala návrh Ing. Miroslava Kulihy, garanta Finanční komise, na změnu předsedy Finanční komise HSRM a:

a)       odvolává k 31.05.2001 z funkce předsedy Finanční komise HSRM Ing. Stanislava Stejskala,

b)      jmenuje k 01.06.2001 do funkce předsedy Finanční komise HSRM Ing. Lenku Kroupovou, vedoucí sekce finanční účtárny Chemopetrolu,a.s.

Informace bez usnesení:

q       problematika přípravy průmyslové zóny Statutárního města Most pro potencionálního investora,

( JUDr. Falbr)

q       problematika výstavby věže GSM v CHKO České středohoří

( Ing. Syrovátka)

Termín červnového jednání HSRM: pátek 29.06.2001 v 10,00 hod. ve VÚHU, a.s.

V Mostě dne 29.05.2001

zapsala: Ing. Jitka Hurábová

(