Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

22.

Usnesení

z 22. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 30.04.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 29/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

q       Usnesení č. 16/01: Regionální zaměstnanecká agentura:   úkol trvá

q       Usnesení č. 19/01: Žádost o podporu ( Ing. Syrovátka) :  splněno

q       Usnesení č. 23/01: hodnocení plnění Globálního plánu revitalizace: splněno

q       Usnesení č. 26/01: jednání Správní komise FPP:  úkol trvá

q       Usnesení č. 27/01: návrh na zastoupení členů HSR ve výborech a komisích kraje: splněno

Podle dostupných informací byli zastupitelstvem kraje schváleni zástupci HSRM pouze do výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, a to Miroslav Tlapák a JUDr. Jana Šmejcová.

Usnesení č. 30/01: Zábavně vzdělávací park Orbis Pictus

( kontrola usnesení č. 26/01: jednání správní komise FPP)

HSRM projednala informaci o jednání Ing. Jitky Hurábové se zodpovědným pracovníkem MMR o podmínkách, za nichž lze získat prostředky z dotačních titulů MMR:

a)       bere na vědomí:

aa) dotační tituly pro roky 2001a 2002 neobsahují program pro financování studií proveditelnosti,

ab) státní investiční pobídky jsou určeny pro projekty, ve kterých je znám investor a konkrétní prostředí (pozemky), kde bude podnikatelský záměr realizován, tyto podmínky musí být splněny pro zahájení jednání o státní podpoře,

ac) předpokládá se, že předkladatel projektu, který uvažuje o takovém objemu investic, jakým je park ORBIS PICTUS, je schopen financovat studii proveditelnosti,

ad) tyto informace již byly předneseny Ing. Rainovi a Ing. Rolandu Klimtovi (zástupci vládního zmocněnce) při jejich jednání na MMR,

b)      bere na vědomí informaci Ing. Jiřího Raina, že Ministerstvu vnitra ČR byla doručena žádost o registraci občanského sdružení Orbis Pictus, jehož členy mohou být fyzické i právnické osoby,

c)       z důvodů nepřítomnosti Ing. Bořka Valvody, předsedy Správní komise FPP bude souhrnné stanovisko HSRM k dalšímu postupu v realizaci projektu ORBIS PICTUS přijato na zasedání HSRM v květnu 2001 za přítomnosti jednatele společnosti Ing. Jiřího Raina.

Usnesení č. 31/01: žádost o přijetí za člena HSRM

HSRM projednala předloženou písemnou žádost o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství panu Zbyňku Smrčkovi bytem Litvínov, Zámecká 839, roční členský příspěvek činí min. 1.500,-Kč a bude uhrazen do 30.06.2001.

Usnesení č. 32/01: členský příspěvek Chemopetrolu,a.s.

HSRM s potěšením vyslechla informaci JUDr. Richarda Falbra o přístupu firmy Chemopetrol, a.s. k rozvoji regionu. Členský příspěvek Chemopetrolu,a.s. ve výši 10 mil Kč je určen především na podporu restrukturalizace, rozvoje podnikání a zaměstnanosti.

HSRM vyslovuje poděkování a poskytnuté finanční prostředky budou využity v rámci Fondu podpory projektů HSRM ve prospěch Mostecka.

HSRM schvaluje návrh Finanční komise HSRM na přerozdělení této částky takto:

a)       74.000,- Kč bude použito na úhradu režijních nákladů v souladu s rozpočtem HSRM pro rok 2001,

b)      9.926.000,- Kč bude finančně zhodnoceno z využitím nabídky vhodného finančního produktu ČSOB,a.s. ,

c)       čerpání prostředků ad b) podléhá režimu FPP.

Usnesení č. 33/01: ustavení Hospodářské a sociální rady kraje

( kontrola usnesení č. 28/01)

HSRM projednala předložené informace z ustavujícího jednání Hospodářské a sociální rady kraje dne 02.04.2001 a tyto bere na vědomí.

Usnesení č. 34/01: Rada hospodářské a sociální dohody

HSRM projednala předložené informace o přípravě jednání RHSD - hodnocení GPR:

a)       HSR Mostecka, Chomutovska a Sokolovska nesouhlasí s tím, že GPR se přístupem některých ministrů a ministerských úředníků proměňuje v řečnická cvičení, jejichž cílem je neplnění schválených priorit,

b)      bere na vědomí písemný materiál HSRM "Hodnocení Globálního plánu revitalizace - pánevní oblasti" ,

c)       schvaluje " Závěr a doporučení HSRM předsednictvu RHSD",

d)      jmenuje delegaci na jednání Pracovního týmu RHSD dne 21.05.2001 v Sokolově ve složení:

Ing. Vladimír Bártl, Ing. Josef Hojdar. Ing. Jitka Hurábová, JUDr. Jana Šmejcová, Miroslav Tlapák, Ing. Helena Veverková,

e)       ukládá sekretariátu HSRM odeslat seznam delegátů k rukám PhDr. Jaroslava Gacky na MMR.

Usnesení č. 35/01: problematika ČEZ,a.s., uhelných společností a regionálních distribučních společností

1.       HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra a Cyrila Zapletala, předsedy OS PHGN ČMKOS, o situaci na trhu s elektrickou energií v ČR.

2.       HSRM, HSRCh a HSRS žádají vládu ČR, aby provedla kroky k zabránění sociálních a ekonomických kolapsů v klasické elektroenergetice a hnědouhelném hornictví v regionu Severozápadních Čech:

a)       nastavit všechny přístupné legislativní nástroje na podporu trvalého zajištění kladného salda elektrické energie neklesající pod 8 Twh/r,

b)      urychleně navrhnout a zrealizovat restrukturalizaci hnědouhelného hornictví garantující jeho konkurenceschopnost (po najetí JETE a liberalizaci trhu),

c)       při privatizaci české elektroenergetiky prosadit dlouhodobý kontrakt na odběr hnědého uhlí, vyváženě stabilizující ekonomické zájmy elektroenergetiky, hnědouhelného hornictví a státu.

3.       HSRM ukládá JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi rady, informovat o závažné situaci v české elektroenergetice v rámci tohoto usnesení předsedu vlády, ministry průmyslu a obchodu, financí, práce a sociálních věcí.

Usnesení č. 36/01: informace vládního zmocněnce

HSRM vyslechla informaci Ing. Rubeše o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a tuto vzalo na vědomí, včetně " Informace o činnosti zmocněnce vlády české republiky pro region Severozápad za období 01.01.2001 - 31.03.2001".

Informace bez usnesení:

q       presentace Vysoké školy finanční a správní - předkládal rektor VŠ Prof. PhDr. Vladimír Čehák, CSc.

q       hodnotitelská komise MMR - oficiální přehled schválených podnikatelských záměrů pro rok 2001,

q       poděkování za pomoc -  Ing. Syrovátka vyslovil poděkování Heleně Přibíkové, Mgr. Weissovi, Ing. Rubešovi a Ing. Juřinovi za účinnou pomoc při řešení zrušení stavby věže GSM v CHKO,

q       mezinárodní dopravní konference -   23.06.2001 v Litvínově - zajišťuje vládní zmocněnec 

Termín 23. jednání HSRM - plénum - je 22.05.2001 v 10,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě dne 10.05.2001

zapsala: Ing. Jitka Hurábová