Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

20.

Usnesení

z 20. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 26.02.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 10/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 112/2000: Správní komise FFP pro rok 2001: splněno
 

·        Usnesení č. 02/01: Globální plán revitalizace 2001:  úkol trvá, bude projednán na březnové jednání

·        Usnesení č. 05/01: hospodářská a sociální rada s krajskou působností:  splněno

·        Usnesení č. 06/01: závěry z prosincového jednání s ministrem průmyslu a obchodu: splněno

·        Usnesení č. 07/01: informace vládního zmocněnce :  úkol trvá

Usnesení č. 11/01: jednání Správní komise FPP dne 21.02.2001

( kontrola usn. č. 112/2000)

HSRM projednala písemnou informaci Ing. Bořka Valvody, předsedy Správní komise FPP, o jednání rozšířené SK FPP dne 21.02.2001:

1.       bere na vědomí, že rozšířená správní komise FPP na svém jednání dne 21.02.2001 zhodnotila průběh Výzvy 1999 projednala dopracování postupu hodnocení předkládaných projektů, studií a návrhů ve Výzvě 2001,

2.       bere na vědomí přehled informací o čerpání finančních prostředků z FPP, příjemcích dotace a výši jim přidělené dotace ( dáno přílohou usnesení),

3.       konstatuje:

a)       obecné hodnocení Výzvy 1999 je kladné,

b)      byl nastaven systém podpory podnikatelům, který v ČR chybí,

c)       průběh Výzvy 1999 a úroveň předložených zpracovaných projektů a studií plně odůvodňuje požadavek HSRM na potřebu a možnost čerpání finančních prostředků ze státních  dotačních programů i na projektovou dokumentaci,

d)      FPP vytváří předpoklad pro možnost čerpání strukturálních fondů EU,

4.       schvaluje změnu formulace ve smlouvách o poskytování dotací v hlavě IV. odst.3 takto " Účelový příspěvek bude uhrazen na základě soupisu nákladů vynaložených na řešení projektu",

5.       ukládá předsedům odborných komisí plnění závěrů a doporučení SK FPP pro jednotlivé projekty a předložení výsledků do dubnového jednání SK FPP,

6.       bere na vědomí, že do nejbližšího jednání rozšířené SK FPP bude přizván jednatel Orbis Pictus, s.r.o. Ing. Jiří Rain.

Usnesení č. 12/01: Koordinační a srovnávací mapa

HSRM projednala návrh Ing. Valvody, předsedy SK FPP a po diskusi a vzájemné dohodě:

1.       schvaluje návrh Rozšířené správní komise FPP na zpracování "Koordinační a srovnávací mapové dokumentace okresu Most" zahrnující:

Ø      bývalou důlní činnost ( uhlí, rudy, nerudy)

Ø      bývalou průmyslovou činnost

Ø      chráněné oblasti

§         chráněná ložiska

§         chráněná krajinná území

Ø      koridory a ochranná území

Ø      dopravní a technická infrastruktura a liniové stavby

Ø      bonitu půdy

Ø      územní plány měst

Ø      urbanistické studie obcí

Dokumentace bude obsahovat grafickou a textovou část.

Zpracovatel: VÚHU,a.s.

Finanční částka: 200.000,- Kč včetně DPH

Termín: 03/2002

Dílčí výstupy po zpracování jednotlivých částí.

2.       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun) na tento projekt.

Usnesení č. 13/01: Hospodářská a sociální rada kraje

( kontrola usn. č. 05/01)

HSRM vyslechla informace JUDr. Richarda Falbra a Miroslava Tlapáka o jednáních souvisejících se založením hospodářské a sociální rady s krajskou působností a schvaluje:

1.       založení Hospodářské a sociální rady kraje ( dále jen HSRK ),

2.       statut,

3.       členy přípravného výboru pro registraci: Ing. Antonín Koláček,Miroslav Tlapák,

4.       pět zástupců HSRM do rady HSRK : Ing. Antonín Koláček, primátor Mostu, Ing. Jiří Syrovátka, Miroslav Tlapák, Ing. Helena Veverková,

5.       dva zástupce HSRM do předsednictva HSRK: Ing. Antonín Koláček, Ing. Helena Veverková,

6.       kandidáta HSRM na funkci předsedy HSRK- JUDr. Richard Falbr,

7.       kandidáta HSRM na funkci místopředsedy - Miroslav Tlapák.

HSRM pověřuje zástupce HSRM JUDr. Richarda Falbra a Miroslava Tlapáka jednáním o přistoupení k HSRK se zástupci ostatních okresů ústeckého kraje.

HSRM ukládá Ing. Jitce Hurábové, tajemnici HSRM, provést registraci HSRK na Ministerstvu vnitra ČR.

Usnesení č. 14/01: spolupráce HSR a Ústeckého kraje

( kontrola usn. č. 05/01)

HSRM vyslechlo přednesenou informaci pana Miroslava Tlapáka o jednáních se zástupci Ústeckého kraje - Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem, Jaroslavem Foldynou, statutárním zástupcem hejtmana.

HSRM jako jeden ze zakladatelů Hospodářské a sociální rady kraje v zájmu spolupráce při naplňování programových cílů Ústeckého kraje a jeho oblastí:

1.       nabízí zastupitelstvu kraje aktivní spoluúčast HSRK při plnění Programu rozvoje kraje a jeho oblastí schváleného zastupitelstvem kraje,

2.       žádá zastupitelstvo kraje, aby respektovalo HSRK jako svého partnera při projednávání otázek souvisejících s hospodářským a sociálním rozvojem kraje a jeho oblastí,

3.       žádá zastupitelstvo kraje, aby považovalo GPR pro pánevní okresy Chomutov, Most, Teplice a Louny za součást programu rozvoje Ústeckého kraje a vyjádřilo mu podporu,

4.       žádá zastupitelstvo a radu kraje o projednání návrhů na zastoupení ve výborech zastupitelstva a komisích rady,

5.       doporučuje uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Ústeckým krajem a HSRK,

6.       žádá, aby zastupitelstvo pověřilo a jmenovalo zástupce kraje pro přípravu návrhu smlouvy o spolupráci,

7.       žádá, aby dalším jednáním se zástupci HSRK byla pověřena rada kraje.

HSRM pověřuje přípravou Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a HSRK JUDr. Richarda Falbra, předsedu HSRM, a Miroslava Tlapáka.

Usnesení č. 15/01: jednání pracovní skupiny

( kontrola usn. č. 06/01)

HSRM vyslechlo přednesenou informaci pana Miroslava Tlapáka o jednání pracovní skupiny svolané na základě usnesení č. 06/01 odst.4) ze dne 29.01.2001 a projednalo její doporučení a po diskusi a po vzájemné dohodě:

1.       schvaluje:

a)       název projektu " Tvorba pracovních míst v rámci rekultivace a sanace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí",

b)      základní obsah zadání, který bude součástí smlouvy,

c)       zpracovatele studie - společnost R - PRINCIP Most s.r.o., zastoupenou Ing. Ivanem Svobodou, Ph.D.,

d)      konzultanty společnosti R - PRINCIP Most s.r.o. - zástupce společností: Mostecká uhelná,a.s.

 Severočeské doly,a.s.

 Sokolovská uhelná,a.s.

 RVM,a.s.

 Rekultivace,a.s.

- JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka ÚP Most

e)       koordinátora mezi zpracovateli projektu, konzultanty a HSRM pana Miroslava Tlapáka,

f)        termín dokončení studie a předání studie koordinátorovi HSRM do 31.05.2001.

2.       žádá představitele všech uhelných společností o podporu a poskytnutí potřebných podkladů zpracovateli studie společnosti R - PRINCIP s.r.o.

3.       ukládá:

a)       Ing. Hurábové připravit návrh smlouvy o dílo se zástupcem společnosti R - PRINCIP s..r.o, podpisem smlouvy pověřuje předsedu HSRM JUDR. Falbra,

b)      koordinátorovi pana Tlapákovi předložit studii ihned po jejím převzetí do nejbližšího zasedání předsednictev HSRM, HSRCh, HSRS k rozhodnutí o dalším postupu využití studie. ( Komise doporučuje studii projednat přímým jednáním předsedy HSRM JUDr. Richarda Falbra s ministry průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, s hejtmanem Ústeckého kraje).

Usnesení č. 16/01: informace o založení Regionální zaměstnanecké agentury

HSRM vyslechla informaci JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky ÚP v Mostě, o založení Regionální zaměstnanecké agentury v Mostě, tuto bere na vědomí, zařazuje tuto problematiku jako jeden z hlavních bodů do dubnového jednání HSRM a žádá ředitelku úřadu o přípravu materiálů.

Usnesení č. 17/01: informace vládního zmocněnce

HSRM vyslechla informaci Ing. Rubeše o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a tuto vzalo na vědomí, včetně tiskové zprávy.

HSRM ukládá Ing. Syrovátkovi, předsedovi OK zemědělství, ve spolupráci s Ing. Rubešem projednat s kompetentními pracovníky Ministerstva zemědělství provázanost mezi GPR a programy Mze.

 HSRM doporučuje Ing. Františku Rubešovi, vládnímu zmocněnci, ve věci Orbis Pictus vyčkat na závěry schůzky mezi HSRM a Ing. Jiřím Rainem.

Usnesení č. 18/01: informace Vision Compound s.r.o.

HSRM vyslechla informaci zastupitele firmy Vision Compound s.r.o. , vítá záměry firmy o investici v okrese a žádá firmu o předložení dalších informací o podnikatelském záměru HSRM a Úřadu práce v Mostě do 31.03.2001.

Usnesení č. 19/01: žádost o podporu

HSRM vyslechla žádost Ing. Jiřího Syrovátky o podporu proti výstavbě věže pro šíření signálu GSM v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Protože v současné době probíhá správní řízení v dané věci, žádá HSRM Ing. Syrovátku, aby předložil veškeré podklady co nejkratší době k rukám předsedy HSRM a sekretariátu vládního zmocněnce. HSRM vítá iniciativu a nabídku pomoci Ing. Rubeše. Informace bude předložena na březnovém jednání HSRM.

Informace bez usnesení:

q       informace o zahájení činnosti Cisco Networking Akademy v Mostě

q       informace o vernisáži výstavy Proměny měsíční krajiny v Parlamentu ČR

Termín 21. jednání HSRM je 19.03.2001 v 9,30 na Úřadu práce v Mostě.

Přílohy:  Zápis z jednání SK FPP

 Statut HSRK

V Mostě dne 05.03.2001 

zapsala: Ing. Jitka Hurábová