Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

19.

Usnesení

z 19. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 29.01.2001 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 01/01: Kontrola usnesení

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 111/2000: vyhlášení Výzvy z FFP pro rok 2001: splněno
 
·        Usnesení č. 112/2000: Správní komise FFP pro rok 2001: úkol trvá

Usnesení č. 02/01: Globální plán revitalizace 2001

( kontrola usnesení č. 99/2000)

HSRM vyslechla informaci pana Tlapáka o jednání Rady hospodářské a sociální dohody:

a)       ukládá JUDr. Falbrovi, předsedovi rady, projednat s příslušnými ministry, jejichž pracovníci nesplnili včas úkoly vyplývající z GPR 2000, řádnou nápravu,

b)      požaduje projednání GPR 2001 v RHSD a následně ve vládě ČR a schválení plánu jako Dodatku č. 1 ke GPR 2000,

c)       požaduje vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu tak, aby tyto prostředky byly účelově vázány na realizaci priorit GPR 2001,

d)      požaduje možnost čerpání finančních prostředků z dotačních programů i na projektovou dokumentaci,

a)       požaduje zařazení členů HSR do hodnotitelských a výběrových komisí dotačních programů,

b)      požaduje, aby Ing. Rubeš, vládní zmocněnec, projednal s odpovědnými zástupci Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem a biskupství v Litoměřicích přípravu potřebných podkladů novelizované žádosti o poskytnutí finančních dotací ze strany Ministerstva kultury pro region SZ Čechy, tj. kompletní soupis historických památek včetně potřeby a ocenění výše finančních objemů nutných k rekonstrukci, asanaci a jejich opravám. Tento podklad bude etapizován s ohledem na havarijní stav a současný význam památek, z hlediska nutného rozvoje cestovního ruchu, podpory vzniku nových pracovních míst a rozvoje jednotlivých lokalit v regionu SZ Čech a s důrazem na komplexní péči o historické památky v regionu bez ohledu na současnou správu a vlastnické vztahy.

HSRM ukládá JUDr. Falbrovi, předsedovi rady, projednat body usnesení s předsedou RHSD a místopředsedou vlády Špidlou a ministrem kultury Dostálem.

Usnesení č. 03/01: zařazení členů HSR do hodnotitelských a výběrových komisí

HSRM vyslechla informaci Ing. Rubeše o plnění závěrů Mezinárodní konference k zaměstnanosti - zařazení členů HSR do hodnotitelských a výběrových komisí dotačních programů, tuto bere na vědomí a ukládá předsedovi HSRM zaslat MMR žádost o účast člena rady při jednáních výběrových komisí MMR pro programy finančních podpor MMR v regionu NUTS II SZ Čechy.

Usnesení č. 04/01: mezinárodní průzkum situace v oblasti rozvoje lidských zdrojů

HSRM projednala informaci Mgr. Pavla Weisse, přednosty OkÚ v Mostě, a JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky ÚP v Mostě, o účasti regionu NUTS II - SZ Čechy na projektu "Mezinárodní průzkum situace v oblasti rozvoje lidských zdrojů", který inicioval a financuje Evropský vzdělávací fond a je zaměřen na vybrané sektory.

HSRM tento projekt podporuje, vyzývá všechny své členy k aktivní spolupráci :

a)       ukládá JUDr. Falbrovi, předsedovi rady, vyzvat partnerské hospodářské a sociální rady k podpoře a spolupráci na tomto projektu,

b)      ukládá vedení OHK v Mostě vyzvat k podpoře a spolupráci partnerské hospodářské komory,

c)       žádá Mgr. Pavla Weisse, přednostu OkÚ v Mostě, a JUDr. Janu Šmejcovou, ředitelku ÚP v Mostě, projednat podrobnosti spolupráce v projektu s úřady práce a partnerskými organizacemi v regionu.

Usnesení č. 05/01: hospodářská a sociální rada s krajskou působností

( kontrola usnesení č. 114/2000 b), c))

HSRM projednala informace o jednáních k vytvoření hospodářské a sociální rady s krajskou působností:

a)       ukládá JUDr. Falbrovi, předsedovi HSRM, pokračovat v jednáních vedoucích k vytvoření hospodářské a sociální rady s krajskou působností,

b)      pověřuje Miroslava Tlapáka sestavením skupiny za účasti okresních hospodářských a sociálních rad, zaměstnavatelů, odborů, okresních hospodářských komor s cílem přípravy návrhů statutu hospodářské a sociální rady s krajskou působností. Návrhy budou předloženy do únorového jednání HSRM.

Usnesení č. 06/01: závěry z prosincového jednání s ministrem průmyslu a obchodu

( kontrola usnesení č. 114/2000 a))

HSRM na svém 19. jednání dne 29.01.2001 zhodnotila návštěvu ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. Ministr se na osobní pozvání předsedy HSRM Richarda Falbra zúčastnil 18. jednání HSRM dne 29.12.2000 v Mostě.

HSRM oceňuje přístup ministra Grégra k řešení problémů regionu a k řešení vyváženosti vztahů mezi hnědouhelnou a jadernou energetikou.

HSRM zároveň děkuje ministru Grégrovi za vytvoření ročního časového prostoru k řešení restrukturalizace pánevních oblastí.

HSRM projednala závěry z jednání s ministrem průmyslu a obchodu, po diskusi a ve vzájemné shodě se zástupci ostatních hospodářských a sociálních rad a okresů:

1)        podporuje zřízení státního fondu pro financování útlumu a restrukturalizace hnědouhelného hornictví a ekologických zátěží minulosti,

2)        podporuje vládní způsob privatizace energetiky, tj. takový způsob privatizace společnosti ČEZ,a.s., který umožní rozvíjet konkurenceschopnou českou elektroenergetiku na bázi spotřeby domácích energetických surovin a který zabrání nekontrolovatelné expanzi zahraničních přebytků elektrické energie na český trh,

3)        podporuje vypracování návrhu projektu s prioritním zaměřením na tvorbu nových pracovních míst v rámci sanace a rekultivace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí,

4)        ukládá Miroslavu Tlapákovi k zajištění tohoto úkolu ustavit pracovní skupinu složenou ze zástupců hnědouhelných společností, Rekultivační výstavby Most,a.s., Rekultivací,a.s.,úřadů práce v Mostě, Chomutově a Sokolově a pověřených zástupců hospodářských a sociálních rad,

5)        schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvě stě tisíc korun) na tento projekt,

6)        podporuje vznik hospodářské a sociální rady s krajskou působností.

Usnesení č. 07/01: informace vládního zmocněnce

HSRM vyslechla informaci Ing. Rubeše o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a tuto vzala na vědomí.

HSRM vyslechla komentář k písemnému materiálu "Informace o řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech" :

1)        k bodu 6. lázeňství a cestovní ruch odst.a) opakuje a zdůrazňuje usnesení č. 02/01 odst. f) ve znění: "HSRM požaduje, aby Ing. Rubeš, vládní zmocněnec, projednal s odpovědnými zástupci Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem a biskupství v Litoměřicích přípravu potřebných podkladů novelizované žádosti o poskytnutí finančních dotací ze strany Ministerstva kultury pro region SZ Čechy, tj. kompletní soupis historických památek včetně potřeby a ocenění výše finančních objemů nutných k rekonstrukci, asanaci a jejich opravám. Tento podklad bude etapizován s ohledem na havarijní stav a současný význam památek, z hlediska nutného rozvoje cestovního ruchu, podpory vzniku nových pracovních míst a rozvoje jednotlivých lokalit v regionu SZ Čech a s důrazem na komplexní péči o historické památky v regionu bez ohledu na současnou správu a vlastnické vztahy.",

2)        k bodu 7. rozvoj zemědělství včetně venkovských oblastí odst. b), c) ukládá Ing. Syrovátkovi připravit písemně připomínky k práci Ministerstva zemědělství, tyto projednat s Ing. Rubešem a předložit je do únorového jednání HSRM,

3)        opakuje a zdůrazňuje usnesení č. 02/01 odst. d) ve znění: "HSRM požaduje možnost čerpání finančních prostředků z dotačních programů i na projektovou dokumentaci."

Usnesení č. 08/01: rozpočet HSRM pro rok 2001

HSRM projednala informace, návrhy a doporučení Finanční komise HSRM:

1)       bere na vědomí informaci Finanční komise HSRM o hrubém výsledku hospodaření za období leden až prosinec 2000.

2)       Hrubý hospodářský výsledek ve výši 2.370.924,- Kč ( dva miliony tři sta sedmdesát tisíc devět set dvacet čtyři koruny ) po splnění daňových povinností bude rozdělen následně:

·        úhrada ztráty v důsledku čerpání Fondu podpory projektů bude hrazena z Fondu podpory projektů,

·        vzniklý přebytek hlavní činnosti HSRM bude proúčtován do rezervního fondu,

3)       schvaluje navýšení maximální částky uvolněné na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu 2001 o 500.000,- Kč, tzn. maximální částka uvolněná na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu 2001 činí 2.500.000,- Kč ( dva miliony pět set tisíc korun), tímto revokuje usnesení č. 111/2000 odst.c) ze dne 29.12.2000,

4)       schvaluje ponechat výši členského příspěvku pro rok 2001 ve stejné výši, 

5)       schvaluje navržený rozpočet hospodaření HSRM pro rok 2001 (rozpočet je dán přílohou).

Usnesení č. 09/01: konference " Tvář naší země"

HSRM projednala informaci o konání konference " Tvář naší země", bere na vědomí účast předsedy Odborné komise životního prostředí a infrastruktury Ing. Stanislava Štýse, DrSc., podporuje záměr instalace výstavy " Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy" v rámci této konference a ukládá JUDr. Falbrovi, předsedovi rady, zaslat prezidentovi ČR žádost na instalaci výstavy.

Informace bez usnesení:

q       informace Ing. Josefa Slabého, starosty města Litvínov, o semináři " Servis pro podnikatele", který se konal 26.01.2001 v Litvínově

q       informace Ing. Josefa Slabého, starosty města Litvínov, anglická firma Magnesium elektron pořádá presentaci v Citadele Litvínov dne 09.02.2001v 9,00 hod.

Usnesení č. 10/01: Termín únorového jednání HSRM

20. jednání HSRM se koná dne 26.02.2001 v 9,30 v zasedací místnosti VÚHU,a.s. ( budova B, 4.patro)

V Mostě 31.01.2001

zapsala: Ing. Jitka Hurábová