Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

18.

Usnesení

z 18. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 21.12.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 107/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 87/2000: Hipodrom Most, a.s.: splněno

·        Usnesení č. 88/2000: změna znění usnesení 84/2000 ( příjem finančních prostředků): splněno

·        Usnesení č. 89/2000: finanční komise: splněno

·        Usnesení č. 90/2000: Garderopark v Litvínově :  splněno

·        Usnesení č. 91/2000: správní komise Fondu podpory projektů:  splněno

·        Usnesení č. 96/2000: sanační zákon:  splněno

·        Usnesení č. 97/2000: usnesení per rolam:  splněno

·        Usnesení č. 99/2000: Globální plán revitalizace 2001:   splněno

·        Usnesení č. 100/2000: projekt " Bioetanol"

·        Usnesení č. 102/2000: žádost o poskytnutí podpory pro 7. ročník celostátního turnaje v házené mladších a starších žákyň: splněno

Předsednictvo Dámského házenkářského klubu Baníku Most touto cestou děkuje za finanční i materiální podporu HSRM a jejich členů. Celostátního turnaje v házené mladších a starších žákyň se zúčastnilo 250 hráček z celé České republiky.

·        Usnesení č. 103/2000: žádost o poskytnutí podpory při realizaci projektového záměru: splněno

Usnesení č. 108/2000: žádost o přijetí za člena HSRM

P – HSRM projednalo předložené žádosti o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství:

1.       Báňských staveb Most, a.s. zastoupené Ing. Jiřím Smrčkou, generálním ředitelem společnosti, roční členský příspěvek činí min. 74.000,-Kč,

2.       Agrobohemie, a.s. Praha zastoupené Ing. Luďkem Křenkem, provozně-ekonomickým ředitelem, roční členský příspěvek činí min. 74.000,-Kč,

3.       Města Lom zastoupené Bc. Josefem Nétkem, starostou města, roční členský příspěvek činí min. 7.500,-Kč.

Usnesení č. 109/2000: informace vládního zmocněnce

P - HSRM vyslechlo informaci Ing. Rubeše o činnosti vládního zmocněnce, tuto vzalo na vědomí.

Usnesení č. 111/2000: vyhlášení Výzvy z Fondu podpory projektů pro rok 2001

( kontrola usn. č. 91/2000)

P - HSRM projednalo zprávu Ing. Bořka Valvody, předsedy správní komise FPP  a

a)       schvaluje Podmínky zadávání a vyhodnocování projektů dotovaných z Fondu podpory projektů HSRM,

b)      vyhlašuje dnem 02.01.2001 1. kolo Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty,

c)       schvaluje maximální částku uvolněnou na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy dva miliony korun českých),

d)      schvaluje maximální výši dotace na jeden projekt v částce 250.000,- Kč ( slovy dvěstě padesát tisíc korun českých),

e)      schvaluje minimální výši spoluúčasti žadatele v částce 10% žádané dotace,

f)         souhlasí s konečným termínem předkládání návrhů na rozvojové projekty dne 28.02.2001.

Usnesení č. 112/2000: Správní komise Fondu podpory projektů

P - HSRM ukládá předsedovi správní komise FPP Ing. Valvodovi svolat do 30-ti dnů pracovní schůzku rozšířené správní komise, jejímž programem bude

a)       závěrečné vyhodnocení Výzvy 1999,

b)      dopracování postupu hodnocení předkládaných projektů, studií a návrhů Výzvy 2001.

Usnesení č. 113/2000: prodloužení smlouvy v rámci Výzvy 1999

P - HSRM projednalo žádosti o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Výzvy 1999

a souhlasí s převodem finančních prostředků do roku 2001 pro tyto subjekty:

a)       Statutární město Most, výše převedených prostředků 200.000,- Kč,

b)      Obec Nová Ves v Horách, výše převedených prostředků 133.000,- Kč,

c)       Krušnohorská iniciativa, výše převedených prostředků 200.000,- Kč,

d)      Energie, o.p.s. , výše převedených prostředků 50.000,- Kč.

návštěva ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra ( bez usnesení )

Jednání předsednictva se na osobní pozvání předsedy rady Richarda Falbra zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

1.       vystoupení ministra průmyslu a obchodu

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr ve svém vystoupení zhodnotil hospodářskou situaci, zrekapituloval jednotlivé kroky hospodářské politiky, zdůvodnil postupy a představil záměry v příštích dvou letech, zhodnotil činnost a práci Ministerstva průmyslu a obchodu:

q       nárůst HNP ( průmysl 5,9%, stavebnictví 4,8% ),

q       růst reálných mezd v průměru o 1,9% ( průmysl 9,1%, stavebnictví 8,9% ),

q       schodek obchodní bilance,

q       české výrobky jsou konkurenceschopné v kvalitě, užitné hodnotě, ceně,

q       příliv zahraničního kapitálu ( 6 mld.),

q       MPO - neprovádí již pouze dílčí transformační kroky, ale změnilo se v "národohospodářské centrum", což dokladují jednotlivé předložené materiály tzv. politiky,

q       úzká spolupráce s MMR a MDaS,

q       kapitola energetika: těžba uranu (kvalita je nejlepší za celá léta, delikátnost ve vztahu k Rakousku)

q       privatizace energetiky ( 200 mld. Kč) :

-         distribuční společnosti musí být privatizovány společně s ČEZ, jinak by přes ně do ČR plynuly přebytky energie z okolního světa, jinou variantu jednoznačně odmítl,

-         musí být podpora naší energetice a jejímu vývozu,

-         hnědouhelné doly budou privatizovány najednou nebo budou prodány následně velkému evropskému zájemci.

q       doporučení vytvořit státní fond, ze kterého bude financován útlum a restrukturalizace hnědouhelného průmyslu,

q       dopracování restrukturalizace hnědouhelného průmyslu,

q       MPO nepůjde cestou drobení prostředků, ale naopak jejich soustřeďováním ve spolupráci s dalšími ministerstvy ( MMR, MDaS),

q       ministr je zásadně proti parcelaci Žateckého letiště, neboť jeden investor připraví další aktivity pro další podnikatele,

q       ministr požádal HSR o podporu hospodářské politiky v kapitole energetika a chemie.

2. závěry Mezinárodní konference zaměstnanosti

Předseda HSRM Richard Falbr seznámil ministra se závěry Mezinárodní konference k zaměstnanosti, která se konala 10.10.2000 v Mostě:

1)       umístění velkého zahraničního investora do regionu Severozápad - pánevní oblasti,

- o velkém investorovi se jedná, ale není zaručeno, že to bude BMW.

2)       vypracování sanačního zákona včetně vytvoření sanačního fondu,

- ministr doporučuje a podporuje:

a)       vypracování návrhu projektu s prioritním zaměřením na tvorbu nových pracovních míst v rámci sanace a rekultivace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí,

b)      pro tento úkol ustavit pracovní skupinu HSRM složenou ze zástupců hnědouhelných společností, Rekultivační výstavby Most,a.s., Rekultivací,a.s.,Úřadu práce v Mostě a pověřeného zástupce HSRM,

c)       požadovat na vládě ČR zřízení fondu pro financování útlumu a restrukturalizace hnědouhelného hornictví a ekologických zátěží minulosti

3)       příprava denního vysokoškolského studia v okrese Most,

- ministr podporuje umístění vysoké školy do našeho regionu, doporučuje školu s technickým zaměřením,

4)       požaduje zařazení členů HSRM - JUDr. Richarda Falbra, Ing. Josefa Hojdara - do komise, která bude rozhodovat o doporučeních k doprivatizaci energetiky,

- ministr zodpověděl, že Ing. Hojdar bude zařazen do komise z titulu své funkce předsedy Hospodářského výboru PČR, kandidaturu JUDr. Falbra ministr plně podporuje a bude o zařazení usilovat,

5)       dopracování koncepce restrukturalizace hnědouhelného hornictví a urychlení přijetí doprovodného sociálního programu pro propouštěné pracovníky v hnědouhelném hornictví.

- dtto bod 3)

3. připravené projekty

V rámci diskuse byly představeny připravené projekty, které jsou podporovány HSRM, neboť podporují restrukturalizaci pracovních sil v okrese Most.

a)       Šenovská huť, a.s. , představený panem Guttenbergem,

b)      Projekt bioetanol, představený Ing. Soldátem,

c)       Výroba eurooken, dveří a nábytku, představený JUDr. Falbrem,

ministr byl seznámen se stavem přípravy a s problémy, které brání realizaci projektů.

d)      Severografia, s.p. Most : předseda HSRM poděkoval ministrovi za kroky, které učinil pro záchranu tohoto podniku a požádal ho další pomoc při dořešení celé kauzy.

Ministr průmyslu a obchodu přislíbil účinnou pomoc svého resortu všem výše jmenovaným projektům, a dále prohlásil, že při iniciativě zdola vždy urychluje úřednické postupy.

e)      primátor města Most informoval, že město Most je od počátku prosince vlastníkem pozemků vhodných pro vytvoření průmyslové zóny.

4.       diskuse

V diskusi vystoupili členové HSRM i hosté:

q       podpora záměru na vytvoření sanačního fondu,

q       doporučení, aby Czech invest připravil podporu pro podniky, které vytvářejí 50-100 pracovních míst,

q       podpora kvalitním projektům pro budoucí pracovníky konkrétních projektových záměrů,

q       nutnost vzniku Krajské hospodářské a sociální rady.

Usnesení č. 114/2000: příprava usnesení pro jednání HSRM v lednu 2001

P - HSRM na základě návštěvy ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra 18.jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka dne 21.12.2000, po diskusi a ve vzájemné shodě se zástupci ostatních hospodářských a sociálních rad a okresů ukládá:

a)       na nejbližším jednání předsednictva HSRM projednat a formulovat závěry vyplývající z jednání s ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem,

b)      Richardu Falbrovi, předsedovi HSRM, zahájit a vést jednání vedoucí k vytvoření hospodářské a sociální rady s krajskou působností,

c)       Miroslavu Tlapákovi připravit návrh statutu hospodářské a sociální rady s krajskou působností.

Usnesení č. 115/2000: termín lednového zasedání rady

Termínem 19. jednání HSRM je 29.01.2001 od 10,00 v zasedací místnosti Úřadu práce v Mostě.

V Mostě dne 08.01.2001 

zapsala: Ing. Jitka Hurábová