Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

17.

Usnesení

z 17. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 06.11.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 86/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 37/2000: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří:  úkol trvá

·        Usnesení č. 52/2000: mezinárodní konference o zaměstnanosti (MKZ):  splněno

·        Usnesení č. 65/2000 b), c) : odborná komise pro energetickou politiku - presentace: splněno

·        Usnesení č. 79/2000: odborná komise cestovního ruchu:   splněno

·        Usnesení č. 85/2000: podpora podnikatelským záměrům:  splněno

Usnesení č. 87/2000: Hipodrom Most,a.s.

( kontrola usnesení č. 84/2000 c) )

P - HSRM projednalo předloženou zprávu Ing. Valvody, místostarosty města Most, na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       konstatuje, že usnesení č.84/2000 c) bylo splněno,

b)      souhlasí s přijetím příspěvku města Most ve výši 101.000,- Kč ( slovy sto jeden tisíc korun) do Fondu podpory projektů,

c)       ukládá finanční komisi zajistit převod finančních prostředků do 30.11.2000 a ošetřit jejich příjem podle daňových pravidel.

Usnesení č. 88/2000: změna znění usnesení č.84/2000

P - HSRM projednalo přednesený návrh Ing. Valvody, místostarosty města Most, na základě diskuse a po vzájemné dohodě mění znění usnesení č.84/2000 takto:

a)       schvaluje navýšení finančních prostředků formou dotace o 100.000,- Kč ( sto tisíc korun), celkově tedy na 500.000,- Kč (pět set tisíc korun) předkladateli Hipodrom, a. s. na projektovou dokumentaci staveb vážnice a věže,

b)      schvaluje uvolnění navýšených finančních prostředků formou dotace ve výši 100.000,- Kč ( sto tisíc korun), předkladateli Hipodrom, a. s. na projektovou dokumentaci staveb vážnice a věže,

c)       souhlasí, že tento příspěvek bude subjektem veden v oddělené účetní evidenci a zúčtován k 31.12.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 89/2000: finanční komise

P - HSRM projednalo předložený písemný materiál finanční komise a :

a)       bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření za období leden až říjen 2000 a očekávanou skutečnost do konce roku 2000,

b)      bere na vědomí informaci o hospodaření odborných komisí HSRM za období leden až říjen 2000 a ukládá předsedům odborných komisí HSRM předložit návrh rozpočtu na rok 2001 do 30.11.2000,

c)       na základě doporučení finanční komise ukládá správní komisi FPP zajistit písemné informace od nositelů jednotlivých projektů k finančnímu vypořádání projektů v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků.

Usnesení č. 90/2000: odborná komise zemědělství a rozvoje venkova: Garderopark v Litvínově

( kontrola usnesení č. 79/2000 b) )

P - HSRM projednalo předloženou informaci Ing. Syrovátky, předsedy komise ZRV, o změnách

v postupu přípravy záměru realizace projektu Garderopark v Litvínově - Janově, tyto bere na vědomí a ukládá Ing. Syrovátkovi předložit projekt po dopracování do jednání správní komise FPP.

Usnesení č. 91/2000: správní komise Fondu podpory projektů

P - HSRM projednalo návrh přednesený Ing. Valvodou, předsedou správní komise FPP, a ukládá rozšířené správní komisi FPP:

a)       předložit do příštího jednání návrh "Výzvy Fondu podpory projektů 2001",

b)      provést a předložit kontrolu projektů z Výzvy 2000.

Usnesení č. 92/2000: správní komise Fondu podpory projektů: žádosti město Lom, Hospic,o.p.s.

P - HSRM projednalo návrhy přednesené Ing. Valvodou, předsedou správní komise FPP, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvěstě tisíc korun) předkladateli město Lom na zpracování studie a projektové dokumentace architektonizace středu města,

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvěstě tisíc korun) předkladateli Hospic,o.p.s. na zpracování studie proveditelnosti,

c)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 50.000,- Kč ( padesát tisíc korun) předkladateli PE-KR Pekařství u Kroupů na zpracování technické dokumentace potřebné k realizaci projektu "Pekárna s mražením PE-KR",

d)      souhlasí, že tento příspěvek bude subjektem veden v oddělené účetní evidenci a zúčtován k 31.12.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 93/2000: správní komise Fondu podpory projektů: žádost města Meziboří

P - HSRM projednalo návrh přednesený Ing. Valvodou, předsedou správní komise FPP, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě konstatuje, že město Meziboří je v Globálním plánu revitalizace pro rok 2001 řešeno komplexně, a ukládá Ing. Veverkové upřesnit finanční požadavky se starostou Meziboří Petrem Červenkou.

Usnesení č. 94/2000: změna znění usnesení č.73/2000 da): Strategie presentace hornictví

P - HSRM projednalo návrh přednesený Ing. Valvodou, předsedou správní komise FPP, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě mění znění usnesení č.73/2000 odst. d) :

a)       schvaluje změnu poskytnutého finančního příspěvku z formy bezúročné půjčky na formu dotace,

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 375.000,- Kč ( tři sta sedmdesát pět tisíc korun) na "Strategii presentace hornictví na Mostecku",

c)       souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.03.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 95/2000: vyhodnocení mezinárodní konference o zaměstnanosti

( kontrola usn. č.52/2000 b))

HSRM jednala o průběhu Mezinárodní konference k zaměstnanosti dne 10.10.2000 v Mostě, vyslovuje poděkování všem organizátorům i účastníkům a ukládá zaslat sborník konference zástupcům vlády, kteří se konference zúčastnili.

HSRM vzala na vědomí zřízení Krajského úřadu práce se sídlem v Mostě.

HSRM se staví za požadavky , které na konferenci zazněly a byly formulovány v závěrečném slově JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSRM a senátora za Mostecko:

1)       umístění velkého zahraničního investora do regionu Severozápad - pánevní oblasti,

2)       vypracování sanačního zákona včetně vytvoření sanačního fondu,

3)       příprava denního vysokoškolského studia v okrese Most,

4)       požaduje zařazení členů HSRM - JUDr. Richarda Falbra, Ing. Josefa Hojdara - do komise, která bude rozhodovat o doporučeních k doprivatizaci energetiky,

5)       dopracování koncepce restrukturalizace hnědouhelného hornictví a urychlení přijetí doprovodného sociálního programu pro propouštěné pracovníky v hnědouhelném hornictví.

Usnesení č. 96/2000: sanační zákon

P - HSRM na základě hodnocení Mezinárodní konference k zaměstnanosti ukládá panu Tlapákovi předat překlad německého sanačního zákona členům předsednictva a předsedům komisí a žádá Ing. Hojdara, předsedu Hospodářského výboru Parlamentu ČR, aby předložil návrh řešení.

Usnesení č. 97/2000: usnesení per rolam

P - HSRM po vyslechnutí úvodního slova Ing. Hojdara k materiálu ministerstva dopravy zmocňuje členy HSRM per rolam k jeho připomínkování.

Usnesení č. 98/2000: informace vládního zmocněnce

P - HSRM vyslechlo informaci Ing. Rubeše o činnosti vládního zmocněnce, tuto vzalo na vědomí.

Usnesení č. 99/2000: Globální plán revitalizace 2001

P - HSRM po vyslechnutí úvodního slova Ing. Veverkové zmocňuje členy HSRM per rolam ke schválení návrhu GPR 2001.

Usnesení č. 100/2000: projekt " Bioetanol"

P - HSRM ukládá Ing. Veverkové sestavit pracovní tým pro veřejné slyšení o projektu Bioetanol, které se koná 16.11.2000 ve Schole Humanitas, informovat o jeho průběhu a připravit doporučení pro do jednání předsednictva HSRM.

Usnesení č. 101/2000: kauza Severografia Most

P - HSRM po vyslechnutí úvodního slova JUDr. Falbra o kauze privatizace Severografie Most vyslovuje poděkování Mostecké uhelné společnosti, a.s. za finanční pomoc formou půjčky, která byla poskytnuta na nákup konkurzní podstaty.

Usnesení č. 102/2000: žádost o poskytnutí podpory pro 7. ročník celostátního turnaje v házené mladších a starších žákyň

P - HSRM projednala žádost Dámského házenkářského klubu Baníku Most předloženou panem Šiftou, asistentem senátora, o finanční příspěvek na 7. ročník celostátního turnaje v házené mladších a starších žákyň, který se koná 01.- 03.12. 2000 v Mostě, a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč ( slovy pět tisíc korun ).

Usnesení č. 103/2000: žádost o poskytnutí podpory při realizaci projektového záměru

P - HSRM projednala žádost pana Angeloviče, zástupce firmy BETA TEAM, o pomoc při odstranění překážek, které brání firmě Maurice Ward a Co.s.r.o. z Irska v investici do areálu bývalého Státního statku v Korozlukách u Mostu. Svoji žádost odůvodňuje irská společnost tím, že hodlá do konce roku 2001vytvořit 500 nových pracovních míst. Nejzávažnější překážkou je předkupní právo Pozemkového fondu ČR na jedné části zmíněného areálu.

P - HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       podporuje žádost o pomoc při odstranění překážek předloženou firmou BETA TEAM zastupující firmu Maurice Ward a Co.s.r.o. z Irska se sídlem Business Centrum Zličín, Na Radosti 399, 155 21 Praha 5,

b)      žádá předkládající firmu o doložení podnikatelského záměru HSRM a Úřadu práce v Mostě do 10.12.2000,

c)       ukládá JUDr. Falbrovi o podpoře písemně informovat předsedu výkonného výboru Pozemkového fondu ČR Ing. Miškovského a ministra zemědělství Ing. Fencla.

Usnesení č. 104/2000: dopis Městského zastupitelstva v Mostě

P - HSRM projednala dopis Městského zastupitelstva v Mostě adresovaný premiérovi a vládě ČR a vyslovuje mu plnou podporu.

Usnesení č. 105/2000: projektový záměr firmy SETA

P - HSRM ukládá odborným komisím průmyslu a podnikání a životního prostředí posoudit předložený záměr firmy SETA Litvínov a předložit závěry do jednání správní komise FFP a následně do jednání rady.

Usnesení č. 106/2000: termín 18. jednání rady 

Termínem 18. jednání HSRM je 19.12.2000 od 9,30 v prostorách hotelu Širák v Mostě.

Informace bez usnesení:

Hostem předsedy rady byl JUDr. Vratislav Pospíšil, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, který informoval členy HSRM o stavu soudnictví v Ústeckém kraji.

V Mostě 14.11.2000

Zpracovala: Ing. Jitka Hurábová