Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

16.

Usnesení

z 16. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 18.09.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 75/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 37/2000: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří:  úkol trvá

·        Usnesení č. 52/2000: mezinárodní konference o zaměstnanosti (MKZ):  úkol trvá

·        Usnesení č. 68/2000: Důl Kohinoor, a.s.: splněno

( kontrola usnesení č.48/2000 )

·        Usnesení č. 65/2000 b), c) : odborná komise pro energetickou politiku - presentace

P - HSRM na základě diskuse a informací, které do jednání předložil pan Tlapák a Pudil, konstatuje, že usnesení č. 65/2000 nebylo splněno a svolává k projednání předmětné problematiky skupinu ve složení - JUDr. Falbr, Petr Pudil, Ing. Rouček, Ing. Rubeš, Judr. Šmejcová, Miroslav Tlapák, Ing. Valvoda, Ing.Veverková v termínu 09.10.2000 v 8,00 hod. do zasedací místnosti Úřadu práce v Mostě.

·        Usnesení č. 68/2000: Důl Kohinoor, a.s.: splněno

( kontrola usnesení č.48/2000 )

Usnesení č. 76/2000: jmenování předsedy finanční komise

( kontrola usnesení č.66/2000)

P - HSRM jmenuje na návrh garanta komise Ing. Kulihy do funkce předsedy finanční komise HSRM Ing. Stanislava Stejskala, vedoucího oddělení kontrolingu Chemopetrolu.

Usnesení č. 77/2000: informace náměstka ministra pro místní rozvoj

( kontrola usnesení č. 71/2000 )

P - HSRM vyslechlo informace náměstka ministra pro místní rozvoj PaeDr. Durčoka o přípravě a návrzích dotační politiky MMR pro rok 2001 a tyto informace vzala na vědomí.

Usnesení č. 78/2000: Strategie presentace hornictví na Mostecku ( Hornické muzeum)

( kontrola usnesení č.73/2000)

P - HSRM podporuje projekt Rekonstrukce hornického muzea v historické Mikulášské štole, který předložila do jednání rady obec Hora Svaté Kateřiny, doporučuje začlenit tento projekt do celkové koncepce "Strategie presentace hornictví na Mostecku", a to do etapy " Region Krušnohoří - památky rudného dobývání a jejich využití", a ukládá předsedkyni komise cestovního ruchu a image regionu Heleně Přibíkové předat projekt obce Hora Svaté Kateřiny řešiteli projektu " Strategie".

Usnesení č. 79/2000: odborná komise cestovního ruchu

P - HSRM projednalo předloženou zprávu Heleny Přibíkové, předsedkyně odborné komise pro cestovní ruch a image regionu a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       bere s radostí na vědomí informace o přípravách podzimní slavnosti " Návrat Maribyly" ( symbolu Krušných Hor) na zámku Jezeří a vyslovuje tomuto záměru svou plnou podporu,

b)      postupuje záměr realizace projektu Garderopark v Litvínově - Janově komisi pro zemědělství a rozvoj venkova a předsedovi komise Ing. Syrovátkovi ukládá předložit připomínky do jednání správní komise FPP,

c)       postupuje návrh komise na uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun ) předkladateli Město Lom na zpracování studie a projektové dokumentace architektonizace středu města správní komisi FPP a ukládá předsedovi komise Ing. Valvodovi, aby do příštího jednání předložil závěry komise.

Usnesení č. 80/2000: finanční komise

P - HSRM projednalo předložený písemný materiál finanční komise a bere ho na vědomí.

Usnesení č. 81/2000: žádost firmy Celio, a.s. o přijetí za člena HSRM

P - HSRM projednalo předloženou žádost společnosti Celio, a.s., zastoupenou Ing. Taťánou Dytrychovou, výkonnou ředitelkou společnosti, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství společnosti Celio, a.s., zastoupenou Ing. Taťánou Dytrychovou, výkonnou ředitelkou společnosti, roční členský příspěvek činí 15.000,- Kč a bude uhrazen do 31.10.2000.

Usnesení č. 82/2000: Globální plán revitalizace:

P - HSRM projednalo informaci Ing. Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o postupu přípravy GPR pro rok 2001, tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 83/2000: revitalizace krajiny - hipodrom Most

P - HSRM po prohlídce dostihového areálu projednalo informaci ředitele společnosti Hipodrom, a.s. Miroslava Suchého o předpokládaném rozvoji společnosti a dostihového sportu na Mostecku.

P - HSRM vysoce hodnotí práci vedení společnosti a staví se za to, aby se hipodrom stal regionální záležitostí podporovanou v rámci Globálního plánu revitalizace pro rok 2001 a rozvojových programů Severozápadních Čech.

Usnesení č. 84/2000: žádost o příspěvek - hipodrom Most

P - HSRM projednalo přednesený návrh JUDr. Falbra, předsedy HSRM, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 400.000,- Kč ( čtyři sta tisíc korun) předkladateli Hipodrom, a.s. na projektovou dokumentaci staveb vážnice a věže,

b)      souhlasí, že tento příspěvek bude subjektem veden v oddělené účetní evidenci a zúčtován k 31.12.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce,

c)       ukládá Ing. Valvodovi, předsedovi správní komise FPP a místostarostovi města Most, projednat přidělení finanční dotace ve výši 100.000,- Kč ( sto tisíc korun) na projektovou dokumentaci staveb vážnice a věže hipodromu s kompetentními orgány města Most, které je akcionářem společnosti.

Usnesení č. 85/2000: podpora podnikatelským záměrům

P - HSRM po projednání vyslovuje podporu podnikatelským záměrům " Výroba šatonů na Mostecku", " Pekárna s mražením PE - KR" a ukládá Ing. Veverkové, předsedkyni komise pro průmysl a podnikání, připravit doporučující dopisy potřebné pro jednání s bankovními domy.

Jednání předsednictva HSRM dne 09.10.2000 se nekoná. Důvodem je časové zaneprázdnění členů předsednictva a závěrečné přípravy na Mezinárodní konferenci k zaměstnanosti, která se koná v úterý 10.10.2000 od 9,00 hod. ve velkém sále Repre v Mostě.

V Mostě 03.10. 2000

Zpracovala: Ing. Jitka Hurábová