Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

15.

Usnesení

z 15. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 17.07.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 67/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

Usnesení č. 68/2000: Důl Kohinoor, a.s.

( kontrola usnesení č.48/2000 )

Hospodářská a sociální rada Mostecka na svém 15.jednání dne 17.07.2000 projednala neplnění slibu vlády týkajícího se "Technického plánu likvidace Dolu Kohinoor,a.s.". Jedná se o poskytnutí výjimky pro čerpání 150 mil. Kč z částky určené na útlum pro vyplacení trojnásobku výdělku kromě zákonného odstupného ve výši dvou měsíčních příjmů. Rada se znepokojením přijala informaci, že propuštění horníci v rozporu s dohodou o ukončení stávky na Dole Kohinoor dostávají pouze zákonné odstupné ve výši dvou měsíčních příjmů.

Hospodářská a sociální rada Mostecka vyslovuje podporu Cyrilu Zapletalovi, předsedovi Odborového svazu PHGN, v jednáních, která v nejbližších dnech povede s představiteli příslušných ministerstev, a věří, že do 31.08.2000 bude o věci rozhodnuto.

Usnesení č. 69/2000: Globální plán revitalizace - priorita Rozvoj venkova a zemědělství

P - HSRM projednalo informace Ing. Jiřího Syrovátky o problémech podnikání v zemědělství a:

a)       ukládá zástupci Agrární komory Mostecka připravit podkladové materiály pro zpracování Globálního plánu revitalizace na rok 2001 s požadavky na konkrétní aktivity v oblasti zpracovatelského průmyslu. Termín předložení je 25.08.2000.

b)      ukládá koordinátorovi zapracovat do GPR 2001 zpracování komplexní studie zemědělství v pánevních okresech, především ve vztahu k

·        revitalizaci krajiny po důlní těžbě,

·        reálnosti pěstování plodin pro technické využití,

·        možnostem zpracování zemědělské produkce v pánevních okresech,

·        důvodům ke vstupu ČR do EU a její zemědělské politice,

c)       ukládá vládnímu zmocněnci zajistit z 200 mil. Kč pro rok 2000 prostředky na zpracování studie uvedené v bodě b) ve výši 0,8 mil. Kč. Termín plnění: listopad 2000.

Usnesení č. 70/2000: žádost o finanční příspěvek

P - HSRM projednalo přednesený návrh pana Tlapáka, garanta odborné komise lidských zdrojů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvěstě tisíc korun) předkladateli Olze Syrovátkové - zámecké sady Chrámce na zakoupení investičního celku "linka na džemy",

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou bezúročné půjčky ve výši 100.000,- Kč ( sto tisíc korun) předkladateli Olze Syrovátkové - zámecké sady Chrámce na zakoupení investičního celku "balička",

c)       souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.07.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 71/2000: informace vládního zmocněnce

P - HSRM projednalo informaci vládního zmocněnce Ing. Františka Rubeše o průběhu jednání komise pro výběr žádostí Regionálních programů podpory rozvoje na území NUTS 2 Severozápad a vzhledem ke stanovisku ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita ze dne 27.06.2000, že 200 mil. Kč bude na základě usnesení vlády č.122 ze dne 02.02.2000 použito na realizaci opatření stanovených GPR, vyjadřuje nesouhlas s tím, že podstatná část finančních prostředků na podporu regionů Severozápad byla rozdělena bez respektování opatření uvedených v GPR pro rok 2000.

Usnesení č. 72/2000: přijetí za člena HSRM

P - HSRM projednalo předloženou žádost Sdružení odborových organizací Mostecké uhelné ( SOO MUS) zastoupené Vlastimilem Waicem, předsedou SOO MUS, o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Sdružení odborových organizací Mostecké uhelné ( SOO MUS) zastoupené Vlastimilem Waicem, předsedou SOO MUS, roční členský příspěvek činí 15.000,- Kč a bude uhrazen do 15.10.2000.

Usnesení č. 73/2000: Strategie presentace hornictví na Mostecku ( Hornické muzeum)

( kontrola usnesení č. 64/2000 )

P - HSRM projednalo přednesenou informaci Heleny Přibíkové, předsedkyně odborné komise pro cestovní ruch a image regionu, a:

a)       bere na vědomí vítěze vyhlášené veřejné zakázky Okresního muzea v Mostě na "Strategii presentace hornictví na Mostecku", kterým se stal Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.,

b)      bere na vědomí výši ceny za "Strategii presentace hornictví na Mostecku",

c)       vítá příspěvek OkÚ v Mostě ve výši 241.500,- Kč na "Strategii presentace hornictví na Mostecku",

d)      projednalo přednesený návrh Heleny Přibíkové, předsedkyně odborné komise pro cestovní ruch a image regionu, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

da) schvaluje uvolnění finančních prostředků formou bezúročné půjčky ve výši 375.000,- Kč ( tři sta sedmdesát pět tisíc korun) na "Strategii presentace hornictví na Mostecku",

db) souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.07.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

e)      žádá vládního zmocněnce o urychlené projednání " Protokolu o vyhodnocení žádostí o čerpání prostředků v rámci GPR - priorita lázeňství, cestovní ruch" ze dne 04.04.2000 ve smyslu usn. č. 42/2000 z 12. jednání předsednictva HSRM dne 12.04.2000,

f)         ukládá Ing. Veverkové, vedoucí řešitelského týmu GPR pro rok 2001, zahrnout tuto "Strategii…" jako prvořadou do priority lázeňství, cestovní ruch spolu s vyčíslením předpokládaných nákladů, které mají být na projekt vynaloženy v průběhu roku 2001,

g)      ukládá JUDr. Falbrovi, aby ve spolupráci s členy HSRM poslanci Ing. Hojdarem a Mgr. Vojířem projednal zařazení projektu do státního rozpočtu na rok 2001,

h)       bere na vědomí výsledky mezinárodního pracovního setkání v Hornickém muzeu v Knappenrode v SRN, kterého se zúčastnili zástupci pracovního týmu HSRM pro "Strategii presentace hornictví na Mostecku" na pozvání ředitele muzea personálního ředitele firmy BUL v Hoyeswerdě:

ha) partneři v SRN přijali návrh na spolupráci ve velkém mezinárodním projektu presentace hornictví v příhraničních oblastech Krušnohoří s důrazem na cestovní ruch,

hb) v rámci výborných partnerských vztahů mezi BUL a VÚHU budou nalezeny finanční zdroje na projektování a realizaci společného projektu,

hc) bude připravena dohoda mezi BUL a VÚHU o spolupráci na projektu pod záštitou HSRM, ministra pro místní rozvoj a ministra práce a sociálních věcí.

Usnesení č. 74/2000: různé

P - HSRM bere na vědomí:

1)       informaci Ing. Junga, místopředsedy Krajské hospodářské komory Ústí nad Labem o změně názvu regionálních komor a sídle KHK UL, které bude pravděpodobně v Mostě. OHK zůstanou nadále základním článkem komor v ČR,

2)       informaci Ing. Junga, předsedy OHK v Mostě, a Luboše Měkoty, člena představenstva OHK, o vytváření odborných sekcí OHK. V sekcích pracují skupiny profesionálů v jednotlivých podnikatelských oborech, kteří jsou jednak připraveni hájit a prosazovat své zájmy, ale také se podílet na řešení problematiky regionu. Tyto sekce jsou potenciálem odborných podnikatelských znalostí a zkušeností sdružovaných podle jednotných pravidel činnosti OHK.

Termín 16. jednání předsednictva HSRM

16. jednání se bude konat 18.09.2000 od 13,00 hod. na Hipodromu v Mostě. Součástí jednání bude prohlídka hipodromu.

Prohlídka Zámeckých sadů Chrámce

Členové HSRM prohlédli prostory a zřízení Zámeckých sadů v Chrámcích.

V Mostě 11.09.2000

Zpracovala Ing. Jitka Hurábová