Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

14.

Usnesení

z 14. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 27.06.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č.58/2000: Program 14. řádného jednání 

P - HSRM schválilo program 14. zasedání předsednictva.

Usnesení č. 59/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 36/2000: K- centrum v Mostě: splněno

( Byla podepsána smlouva o půjčce mezi HSRM a občanským sdružením Most k naději, které zaštiťuje

K – centrum v Mostě a peníze byly převedeny na jeho účet. )

·        Usnesení č. 37/2000: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří:  úkol trvá
·        Usnesení č. 08/2000: Důl Kohinoor, a.s.:  úkol trvá
·        Usnesení č. 49/2000: Závěry RHSD ze dne 27.04.2000: splněno

·        Usnesení č. 52/2000: mezinárodní konference o zaměstnanosti (MKZ):   úkol trvá

·        Usnesení č. 53/2000: správní komise FFP:  splněno

·        Usnesení č. 55/2000: Hornické muzeum v Mostě:  úkol trvá

·        Usnesení č. 56/2000: Okresní úřad v Mostě:  splněno

Usnesení č. 60/2000: Mezinárodní konference k zaměstnanosti

( kontrola usnesení č. 52/2000 )

P – HSRM projednalo předložený projekt Mezinárodní konference k zaměstnanosti a :

a)       schvaluje změnu termínu konference na 10.října 2000,

b)      schvaluje rozpočet konference ve výši 330.000,- Kč ( slovy třistatřicet tisíc korun ),

c)       schvaluje program konference,

d)      schvaluje seznam účastníků,

e)      pověřuje Miroslava Tlapáka, garanta komise lidských zdrojů, zastupováním HSRM ve věcech smluvních i organizačně- technických spojených s přípravou a konáním Mezinárodní konference k zaměstnanosti,

f)         schvaluje, aby organizační zajištění konference, překlady a tlumočení (mimo simultánního) bylo zadáno Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, který již v roce 1998 podobnou konferenci pořádal, a to na smlouvu o dílo na organizační zajištění konference do výše 150.000,- Kč ( slovy stopadesát tisíc korun) a na smlouvu o dílo na překlady a tlumočnické práce do výše 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun),

g)       s radostí bere na vědomí příspěvek Úřadu práce v Mostě ve výši 100.000,- Kč a příspěvek Severočeského sdružení odborových organizací ve výši 20.000,- Kč s tím, že tyto částky nebudou převedeny na účet konference, ale budou propláceny na základě faktur,

Usnesení č. 61/2000: žádost o finanční příspěvek - společnost ENERGIE, o.p.s.

P – HSRM projednalo přednesený návrh Ing. Juřiny, předsedy odborné komise lidských zdrojů, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě doplňuje usn. č.102/b z 13.12.1999 ve znění: “ P – HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 150.000,- Kč ( sto padesát tisíc korun ) předkladateli Energie, o.p.s. na projekt Poskytování služeb a chráněných dílen společnosti ENERGIE o.p.s. pro mentálně a zdravotně postižené občany v Meziboří, e.č. 08/99 Fr .takto:

a)       schvaluje navýšení finančních prostředků formou dotace o 50.000,- Kč ( padesát tisíc korun), celkově tedy na 200.000,- Kč (dvěstě tisíc korun) předkladateli Energie, o.p.s.,

b)      schvaluje uvolnění navýšených finančních prostředků formou dotace ve výši 50.000,- Kč ( padesát tisíc korun ) předkladateli Energie, o.p.s. na zpracování studie proveditelnosti pro projekt Poskytování služeb a chráněných dílen společnosti ENERGIE o.p.s. pro mentálně a zdravotně postižené občany v Meziboří, e.č. 08/99 Fr.,

c)       souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2000. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 62/2000: žádosti o finanční příspěvek - COMERSEN, s.r.o., Šenovská huť,a.s.

P – HSRM projednalo přednesený návrh Ing. Veverkové, předsedkyně odborné komise pro průmysl a podnikání, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)       schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 250.000,- Kč ( dvěstěpadesát tisíc korun ) předkladateli COMERSEN s.r.o. Litvínov na zpracování projektové dokumentace (technologické i stavební) včetně studie proveditelnosti pro projekt „Výroba dřevěných eurooken, dveří a nábytku“,

b)      schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvěstě tisíc korun ) předkladateli Šenovská huť, a.s. Litvínov na zpracování podnikatelského záměru pro projekt „Zavedení sklářské výroby na Litvínovsku

c)       souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 30.06.2001. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 63/2000: žádosti o finanční příspěvek - Obec Nová Ves v Horách

P – HSRM projednalo přednesený návrh Ing. Štýse, předsedy odborné komise pro infrastrukturu a životní prostředí, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě doplňuje usn. č.102/d z 13.12.1999 ve znění: “ P – HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 83.000,- Kč ( osmdesát tři tisíc korun ) předkladateli Obec Nová Ves v Horách na projekt Kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod Nová Ves v Horách - Mníšek - projekt k územnímu řízení, e.č. 018/99 Fr.“ takto:

a)       schvaluje navýšení finančních prostředků formou dotace o 50.000,- Kč ( padesát tisíc korun), celkově tedy na 133.000,- Kč (stotřicettři tisíce korun) předkladateli Obec Nová Ves v Horách,

b)      schvaluje uvolnění navýšených finančních prostředků formou dotace ve výši 50.000,- Kč ( padesát tisíc korun ) předkladateli Obec Nová Ves v Horách na doplnění v projektu Kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod Nová Ves v Horách - Mníšek - projekt k územnímu řízení, e.č. 018/99 Fr.“ ,

c)       souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2000. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny.  Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 64/2000: „Strategie prezentace hornictví na Mostecku“ ( Hornické muzeum)

P – HSRM projednalo přednesenou zprávu Heleny Přibíkové, předsedkyně odborné komise pro cestovní ruch a image regionu, a:

a)       souhlasí s koncepcí Strategie prezentace hornictví na Mostecku, které je rozdělena do pěti etap,

b)      bere na vědomí vznik pracovního týmu pro přípravu Strategie prezentace hornictví na Mostecku,

c)       bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky Okresním úřadem v Mostě na studii proveditelnosti pro I.etapu.

Usnesení č. 65/2000: odborná komise pro energetickou politiku - presentace

P - HSRM projednalo přednesenou zprávu Ing. Roučka, předsedy komise pro energetickou politiku:

a)       tuto bere na vědomí,

b)      doporučuje, aby v komisi, která bude podle závěrů RHSD ze dne 15.06.2000 vytvořena pod vedením náměstka ministra průmyslu a obchodu Kubelky, byla vedle ostatních ( tři hnědouhelné společnost, ČEZ,a.s., MPSV, svaz zaměstnavatelů, odbory ) zastoupena HSRM svými členy: Ing. Rouček (komise pro energetickou politiku), Ing. Veverková ( VÚHU,a.s.), JUDr. Šmejcová ( ÚP Most ),

c)       ukládá JUDr. Falbrovi projednat toto doporučení s předsedou RHSD Špidlou. 

Usnesení č. 66/2000: informace finanční komise 

P - HSRM projednalo písemnou zprávu finanční komise, tuto bere na vědomí a ukládá garantovi komise, Ing. Kulihovi, připravit do příštího jednání rady návrh na předsedu komise. P- HSRM děkuje Ing. Radkovi Horčičkovi za jeho činnost ve finační komisi.

1.        dopravní obslužnost regionu

( dotazy a diskuse nad problematikou obslužnosti regionu s náměstky ministra DaS )

2.        Globální plán revitalizace

( návštěva ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita )

diskuse

3.        Různé

4.        Termín 15. jednání předsednictva HSRM