Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

13.

Usnesení

z 13. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 09.05.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č.46/2000: Program 13. řádného jednání 

P - HSRM schválilo programu 13. zasedání předsednictva.

Usnesení č. 47/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 36/2000: K- centrum v Mostě: splněno

·        Usnesení č. 44/2000: Rámcový projekt „ Systém podpory malého a středního podnikání v podkrušnohorských okresech“ : splněno

Usnesení č. 48/2000: Důl Kohinoor, a.s.

( kontrola usnesení č. 39/2000 )

 

P – HSRM projednalo na svém 13.zasedání dne 09.05.2000 výsledky stávky na Dole Kohinoor v Mariánských Radčicích, upozorňuje vládu ČR na nezbytnost urychleného projednání výjimek, které umožní pokračování útlumu na Dole Kohinoor,a.s. a ukládá předsedovi HSRM JUDr. Falbrovi seznámit s tímto usnesením vládu ČR.

 
Usnesení č. 49/2000: Závěry RHSD ze dne 27.04.2000

( kontrola usnesení č. 42/2000, 43/2000 )

Předsednictvo HSRM na svém 13. zasedání dne 09.05.2000 projednalo výsledky jednání Rady hospodářské a sociální dohody konané dne 29.04.2000:

1)       konstatuje neplnění úkolu Globálního plánu revitalizace ( usnesení vlády ČR č. 122 ze dne 02.02.2000 ), který předpokládal vypracování koncepce restrukturalizace hnědouhelného hornictví v ČR v kontextu vládního usnesení o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín, a rovněž dalších úkolů vyplývajících z GPR,

2)       připomíná jmenování vládního zmocněnce pro Severozápadní Čechy,

3)       vítá rozhodnutí RHSD o svolání rozšířeného jednání předsednictva RHSD za účasti předsedy vlády a předsedy Hospodářské a sociální rady Mostecka ,

4)       ukládá předsedovi HSRM JUDr. Falbrovi s tímto usnesení seznámit vládu ČR a přizvat do dalšího jednání HSRM ministry Lachnita a Schlinga.

Usnesení č. 50/2000: přijetí za člena HSRM

P – HSRM projednalo předloženou žádost Integrované střední školy služeb Hamr o přijetí za člena HSRM a schvaluje členství Integrované střední školy služeb Hamr zastoupené Mgr. Věrou Chýlovou, ředitelkou školy, roční členský příspěvek činí 7.500,-Kč a bude uhrazen do 30.06.2000.

Usnesení č. 51/2000: činnost odborných komisí

P – HSRM se seznámilo s písemnými informacemi o činnosti odborných komisí rady, tyto bere na vědomí, žádá předsedy odborných komisí, aby zápisy z jednání odborné komise neprodleně předali sekretariátu, a připomíná, že novinářům může závěry z jednání komise předkládat pouze garant komise, a to po projednání v předsednictvu nebo ve výkonném výboru HSRM.

Usnesení č. 52/2000: mezinárodní konference o zaměstnanosti (MKZ)

( kontrola usnesení č. 40/2000 )

P – HSRM projednalo předloženou informaci o průběhu přípravy 2.mezinárodní konference o zaměstnanosti:

1)       tuto bere na vědomí,

2)       bere na vědomí informaci členů HSRS o nemožnosti finančně se podílet na MKZ,

3)       souhlasí se změnou místa konání MKZ - Repre v Mostě,

4)       ukládá komisi lidských zdrojů předložit do jednání správní komise v souladu s usnesením č. 41/2000 cc) projekt pro organizaci MKZ.

Usnesení č. 53/2000: správní komise FFP

P – HSRM ukládá správní komisi v rámci hodnocení projektů vybraných v 1.výzvě předložit do příštího jednání:

1)       harmonogram kontrolních dnů a spolu s návrhem personálního zabezpečení ( vzhledem k ustanovení ve smlouvě ),

2)       spolu s finanční komisí přehled o čerpání finančních prostředků určených pro 1.výzvu.

Usnesení č. 54/2000: zpráva finanční komise:

P – HSRM vzalo na vědomí předloženou písemnou zprávu finanční komise.

Usnesení č. 55/2000: Hornické muzeum v Mostě

P – HSRM vzalo na vědomí předloženou písemnou zprávu o jednání pracovní skupiny při odborné komisi cestovního ruchu a image regionu pro přípravu projektu s pracovním názvem „ Hornické muzeum“ .

Usnesení č. 56/2000: Okresní úřad v Mostě

 
1)       P – HSRM projednalo žádost vedoucí Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Mostě paní Heleny Přibíkové o podporu ve věci „ postupů při výběru podaných žádostí o přiznání finanční dotace na realizaci projektů v rámci dotačního programu obnovy venkova – přehodnocení doplňkových kritérií „ , vzalo na vědomí dopis zaslaný referátem na ministerstvo pro místní rozvoj pod č.j.369/2000 a ukládá předsedovi HSRM JUDr. Falbrovi informovat o této problematice ministra pro místní rozvoj.

2)       P – HSRM projednalo informaci starosty města Litvínov Ing. Slabého, žádá vládu o revokaci části usnesení č. 402 z 19.04.2000, kterým byl odebrán přebytek hospodaření Okresního úřadu v Mostě za rok 1999 ve výši 18 mil. Kč, připomíná,že zdroje byly vytvořeny v okrese Most a žádá člena rady poslance Ing. Hojdara, aby přednesl toto stanovisko v poslaneckém klubu, ve sněmovně i v hospodářském výboru.

Usnesení č. 57/2000: Termín dalšího jednání P – HSRM:

14.jednání předsednictva se bude konat v úterý 27.06.2000 v 09,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě 30.05.2000

Zpracovala: Ing. Jitka Hurábová