Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

12.

Usnesení

z 12. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 12.04.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č.34/2000: Program 12. řádného jednání 

P - HSRM schválilo změny v programu 12. zasedání předsednictva, zařazuje do programu jednání do bodu 1) presentaci akciové společnosti Chemopetrol, vyhovuje žádosti RVM,a.s. a vyřazuje bod 4) z dnešního jednání, zařazuje projednávání problematiky Důl Kohinoor do kontroly usnesení, do bodu 5) různé zařazuje na žádost Ing. Veverkové Rámcový projekt „Systém podpory malého a středního podnikání v podkrušnohorských okresech“.

Usnesení č. 35/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        Usnesení č. 16/2000: informace o činnosti K - centra

Usnesení č. 36/2000: K- centrum v Mostě

P – HSRM projednalo přednesené stanovisko komise lidských zdrojů k problematice K-centra v Mostě a :

a)       ztotožňuje se názorem na nezbytnost existence takového nestátního zařízení v Mostě,

b)      podporuje žádost občanského sdružení Most k naději o navýšení finančních prostředků na činnost K- centra v Mostě,

c)       schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 300.000,-Kč (slovy třistatisíc korun) pro K – centrum v Mostě se splatností k 30.06.2001.

·        Usnesení č. 30/2000: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
 
Usnesení č. 37/2000: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

P – HSRM projednalo přednesenou informaci o činnosti ECM, tuto bere na vědomí a ukládá Ing. Veverkové připravit informaci o přípravě a zahájení činnosti centra pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody dne 27.04.2000. 

Usnesení č. 38/2000: presentace akciové společnosti Chemopetrol

P – HSRM vyslechlo presentaci akciové společnosti Chemopetrol, kterou přednesl Ing. Miroslav Kuliha, generální ředitel společnosti, a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 39/2000: Důl Kohinoor

HSRM projednala na svém zasedání dne 12.04.2000 situaci vzniklou na Dole Kohinoor a po vyslechnutí informace představitelů MUS, a.s., závodního dolu Ing. Ličky a pana Tlapáka, předsedy Sč SOO:

1)       potvrzuje všechna svá usnesení k situaci vzniklé na dole Kohinoor přijímaná postupně od září 1999,

2)       vyzývá havíře v zájmu vlastní bezpečnosti a zdraví k vyfárání,

3)       zaručuje v dohodě s vedením MUS, a.s. beztrestnost účastníků okupační stávky s tím, že nebude přistoupeno k pracovně právním ani hmotně právním postihům,

4)       pokud budou havíři pokračovat v protestu pod zemí, vyzývá stávkový výbor k respektování pokynů závodního dolu Kohinoor,

5)       předsedu Závodní odborové organizace PHGN Dolu Kohinoor Vladimíra Perlíka vyzývá, aby nezasahoval do řízení dolu,

6)       žádá SHD – Peel, s.r.o. a MUS,a.s. k urychlenému ukončení jednání o prodeji Dolu Kohinoor.

HSRM konstatuje, že jednou z příčin stávky je otálení vlády s jasným stanoviskem k budoucnosti těžby hnědého uhlí, zejména v souvislosti se spuštěním Jaderné elektrárny Temelín. HSRM připomíná nutnost splnit úkol Globálního plánu revitalizace týkající se restrukturalizace hnědouhelného hornictví, který by měl být v dubnu 2000 ministerstvy průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí předložen.

Usnesení č. 40/2000: mezinárodní konference o zaměstnanosti

P – HSRM projednalo předloženou informaci o průběhu přípravy 2.mezinárodní konference o zaměstnanosti a ukládá předsedovi komise lidských zdrojů předložit do příštího jednání návrh programového, organizačního a finančního zajištění konference.

Usnesení č. 41/2000: zpráva finanční komise:

P – HSRM projednalo předloženou zprávu Finanční komise HSRM o výsledku hospodaření za 1.čtvrtletí 2000 a očekávanou skutečnost do konce roku 2000 a:

a)       a tuto zprávu bere na vědomí,

b)        na základě dosavadního výsledku hospodaření HSRM konstatuje, že nelze uvolnit prostředky z jejího běžného hospodaření pro potřeby financování Mezinárodní konference zaměstnanosti (dále jen MKZ),

c)       FK doporučuje následující postup:

ca) oslovit zainteresované firmy a obce v regionu s žádostí o finanční příspěvek k této akci.

Odpovídá: komise pro lidské zdroje

 Ing. Juřina, p. Tlapák

 cb) na základě reálné odezvy vyhodnotit stav finančního zabezpečení MKZ a navrhnout HSRM dofinancování z Fondu projektů. V případě zajištění více prostředků, než-li činí rozpočet MKZ, zajistit převod tohoto přebytku do Fondu projektů.

Odpovídá: finanční komise

 Ing. Horčička

cc) Vypracovat projekt pro organizaci MKZ ve formě zadávaných dokumentů projektu na podporu zaměstnanosti.

Odpovídá: komise pro lidské zdroje

 Ing. Juřina, p. Tlapák

Usnesení č. 42/2000: správní komise FFP

1) P - HSRM projednalo předloženou písemnou zprávu Správní komise FPP a průběhu výběrových kol Fondu podpory projektů a:

a)       bere s potěšením na vědomí, že do projednávání komise bylo přihlášeno 46 projektů,

b)      bere na vědomí, že k potvrzení mu bylo předloženo Správní komisí FPP 12 projektů,

c)       konstatuje, že předložené projekty zahrnují všechny radou stanovenou prioritu,

d)      ukládá JUDr. Falbrovi předložit Protokol o vyhodnocení žádostí o čerpání prostředků v rámci GPR - priorita lázeňství a cestovní ruch do jednání Rady hospodářské a sociální dohody dne 27.04.2000.

2) P - HSRM potvrzuje Usnesení rozšířené Správní komise FPP HSRM v předloženém znění: 

Usnesení rozšířené Správní komise FPP HSRM

Usnesení č. 1/2000:

Hodnotitelská komise po diskusi a vzájemné dohodě doporučuje:

a)  na realizaci investičních akcí použít částku ve výši 40 mil. Kč,

b)  na přípravu dokumentace pro zpracování plánu oprav a rekonstrukcí vybraných památkových objektů ve vazbě na turistický ruch v roce 2001 a 2002 s termínem předložení návrhu do 30.06.2000 ponechat částku 5 mil. Kč,

c)  v případě, že do 30.06.2000 nebude na přípravu dokumentace dle bodu 2) tohoto usnesení celá částka nebo její část připravena k čerpání, budou zbývající finanční prostředky poskytnuty na realizaci návrhu oprav ze skupiny „ náhradníci“.

Usnesení č. 2/2000:

Hodnotitelská komise na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje 12 projektů v celkové výši 40.000.000,- Kč ( slovy čtyřicet miliónů korun) na investiční akce.

Seznam doporučených projektů:

 

Okres Louny:

 

evidenční číslo: LN 03

název projektu: zámek Nový Hrad, obec Jimlín

předkladatel: Okresní úřad v Lounech 

doporučená částka: 6 mil. Kč

evidenční číslo: LN 06

název projektu: zámek Peruc

předkladatel: Obec Peruc 

doporučená částka: 1,5 mil. Kč

Okres Most:

evidenční číslo: MO 01

název projektu: Rekonstrukce zámku čp.1 v Litvínově

předkladatel: Okresní muzeum Most 

doporučená částka: 10 mil. Kč

Okres Chomutov:

evidenční číslo: CV 01

název projektu: Hrad Hasištejn, konzervace hradní zříceniny – I.etapa

předkladatel: Okresní úřad v Chomutově 

doporučená částka: 4,7 mil. Kč

evidenční číslo: CV 03

název projektu: Rekonstrukce zámku Červený Hrádek

předkladatel: Město Jirkov 

doporučená částka: 3 mil. Kč

evidenční číslo: CV 13

název projektu: Obnova kostela sv. Václava Výsluní

předkladatel: Obec Výsluní ( nadace kostela sv. Václava ) 

doporučená částka: 0,8 mil. Kč

Okres Teplice:

evidenční číslo: TP 01

název projektu: Statické zajištění havarie, oprava krovu a střešní krytiny , kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce

předkladatel: Farní úřad v Bohosudově 

doporučená částka: 1,5 mil. Kč

evidenční číslo: TP 02

název projektu: Oprava krovu a střešní krytiny poutní kostel Bolestné Matky Boží, Bohosudov

předkladatel: Farní úřad v Bohosudově 

doporučená částka: 2 mil. Kč

evidenční číslo: TP 11

název projektu: Oprava fasádního pláště kostel sv. Petra a Pavla v Bílině

předkladatel: Církev římskokatolická – arciděkanský úřad v Bílině 

doporučená částka: 1,5 mil. Kč

Okres Sokolov:

evidenční číslo: SO 04

název projektu: Areál kapucínského kláštera s kostelem sv. Antonína Paduánského, Sokolov

předkladatel: Město Sokolov 

doporučená částka: 5 mil. Kč

evidenční číslo: SO 06

název projektu: Zajištění, zprovoznění a zpřístupnění technické a kulturní památky Důl Jeroným v Čisté (III. Etapa)

předkladatel: Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les 

doporučená částka: 4 mil. Kč

Usnesení č. 3/2000:

Hodnotitelská komise na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje zařadit projekt

MO 02 s pracovním názvem "Hornické muzeum v Mostě" do přípravy dokumentace pro zpracování plánu oprav a rekonstrukcí vybraných památkových objektů ve vazbě na turistický ruch v roce 2001 a 2002 s doporučenou částkou ve výši 0,5 mil. Kč. 

Usnesení č. 4/2000:

Hodnotitelská komise na základě diskuse a po vzájemné dohodě doporučuje jako náhradníka projekt TP 03 Statické zajištění zámku čp. 1 Mirošovice.

Komise se dohodla, že všechny ostatní projekty budou uloženy v bance projektů a budou k dispozici pro zařazení do dalšího vhodného podpůrného programu.

Usnesení č. 43/2000: Globální plán revitalizace

P – HSRM projednalo přednesenou informaci Ing. Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o přípravě návrhu podmínek a pravidel pro realizaci opatření v rámci GPR a ukládá Ing. Veverkové ve spolupráci s HSRS připravit návrh pravidel pro výběr projektů v rámci GPR a tento předložit na příštím jednání HSRM.

Usnesení č. 44/2000: Rámcový projekt „ Systém podpory malého a středního podnikání v podkrušnohorských okresech“

P – HSRM projednalo přednesený návrh Ing. Veverkové, předsedkyně odborné komise pro průmysl a podnikání, a na základě diskuse a po vzájemné dohodě:

a)    schvaluje uvolnění finančních prostředků formou dotace ve výši 200.000,- Kč ( dvěstě tisíc korun ) předkladateli Okresní hospodářské komoře v Mostě na projekt „Systém podpory malého a středního podnikání v podkrušnohorských okresech“,

b)    souhlasí, že tyto příspěvky budou subjektem vedeny v oddělené účetní evidenci a zúčtovány k 31.12.2000. Nevyužité prostředky budou k tomuto datu vráceny. Subjekt přijímající účelový příspěvek musí ošetřit příjem příspěvku podle daňových pravidel platných pro příjemce.

Usnesení č. 45/2000: Termín dalšího jednání P – HSRM:

13.jednání předsednictva se bude konat v úterý 09.05.2000 v 09,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě 21.04.2000

Zpracovala: Ing. Jitka Hurábová