HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

U S N E S E N Í
ze 119. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 13. 5. 2013 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Petr Červenka

 

PROGRAM:
Předsedkyně oznámila změnu v programu, doplnění bodu 2.3 a sloučení bodů 5. a 7. Předsednictvo upravený program schválilo.

ZAHÁJENÍ
1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice
2.   Procedurální otázky
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
2.1 Vystoupení z HSRM – Ing. Jiří Čechura, fyzická osoba
2.2 Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
2.3 Externí partner HSRM – Střední škola technická Most
3.   Hospodaření HSRM
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise
3.1 Vývoj hospodaření za období leden až březen 2013
3.2 Zánik členství – Bc. Lukáš Pulchart, fyzická osoba
4.   Příprava jednání Sněmu HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
5.   Přínosy Rovné šance pro zaměstnavatele Mostecka
předkládá Lucie Bartoš, vedoucí informační a osvětové kampaně a Bc. Roman Kysela, vedoucí projektu
6.   Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 15. 4. 2013, společenská odpovědnost organizací – jedna z priorit HSR-ÚK
předkládá Gabriela Nekolová, DiS., tajemnice HSR-ÚK
7.   Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území
předkládá Mgr. MUDr. Tomáš Hájek, Dr., Managing Partner Project Solutions s.r.o.

8.   Různé
8.1 Závěry z jednání správní rady Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
předkládá Kateřina Suchá, ředitelka Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
8.2 Informace z jednání s poslancem Ing. Jaromírem Drábkem
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     9   proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě II. (Výkonný výbor stanoví konkrétní projekty z oblasti zemědělství pro možné rozpracování a jejich podporu)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn, viz. bod programu 8.1

Úkol splněn

Úkol splněn, Akční plán byl projednán a výstup bude předán do poloviny května

 

Usnesení 31/13: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schvaluje jeho plnění

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Vystoupení z HSRM – Ing. Jiří Čechura, fyzická osoba
Předsedkyně informovala o žádosti Ing. Jiřího Čechury ukončit členství jako fyzická osoba
v Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s., vzhledem k ukončení svých činností jako OSVČ.  

 
Usnesení 32/13: Vystoupení z HSRM – Ing. Jiří Čechura, fyzická osoba     
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí předloženou písemnou žádost Ing. Jiřího Čechury, fyzické osoby o ukončení členství v HSRM z důvodu ukončení svých činností jako OSVČ

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
Ředitelka Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. pí Suchá předložila Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. Tímto dodatkem dochází ke změně týkající se možnosti odvolání člena správní nebo dozorčí rady i z jiných důvodů, o kterých zakladatelé rozhodnou.

 
Usnesení 33/13: Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.     
Předsednictvo HSRM

schvaluje Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti s názvem Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. Změna se týká doplnění čl. VIII, bod 6: Zakladatelé mohou člena správní nebo dozorčí rady odvolat i z jiných důvodů, o kterých rozhodnou.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.3:     Externí partner HSRM – Střední škola technická Most
Předsedkyně informovala o dopise od ředitele Střední školy technické Most, který z důvodu omezených finančních prostředků od svého zřizovatele Ústeckého kraje není schopen uhradit členský příspěvek pro rok 2013 a zastávat tak i nadále statut řádného člena HSRM. Z důvodu dlouholeté spolupráce se SŠT Most byl řediteli nabídnut zvláštní druh členství, tzv. externí partner, který je osvobozen od platby členského příspěvku.

 
Usnesení 34/13: Externí partner HSRM – Střední škola technická Most    
Předsednictvo HSRM

schvaluje Střední školu technickou Most externím partnerem v Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s. (dle čl. III, odst. 2 Statutu HSRM).  

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Hospodaření HSRM
K bodu 3.1:     Vývoj hospodaření za období leden až březen 2013  
Předseda Finanční komise ing. Dykas okomentoval vývoj hospodaření HSRM za první čtvrtletí 2013
a sdělil, že se jedná o rovnoměrné čerpání rozpočtu.

 

Usnesení 35/13: Vývoj hospodaření za období leden až březen 2013
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM za období leden až březen 2013

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.2:     Zánik členství – Bc. Lukáš Pulchart, fyzická osoba   
Předseda Finanční komise ing. Dykas sdělil, že při kontrole naplňování členských příspěvků pro rok 2013 došla Finanční komise k závěru doporučit předsednictvu ukončení členství Bc. Lukáši Pulchartovi, a to z důvodu neuhrazení členských příspěvků za roky 2011 – 2013. P. Pulchart byl vyrozuměn doporučeným dopisem v září 2012, bohužel bez odezvy.

Usnesení 36/13: Zánik členství – Bc. Lukáš Pulchart, fyzická osoba
Předsednictvo HSRM

schvaluje, dle Statutu HSRM, čl. III – Členství v HSRM, odst. 4, zánik členství v Hospodářské
a sociální radě Mostecka, o.s. Bc. Lukáš Pulchartovi, fyzické osobě, a to z důvodu neuhrazení členského příspěvku za roky 2011 – 2013.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Příprava jednání Sněmu HSRM
Předsedkyně seznámila přítomné s programem jednání a upozornila na místo konání Sněmu, který se tentokrát, na pozvání paní starostky Miklošové, bude konat v Obrnicích.

Usnesení 37/13: Příprava jednání Sněmu HSRM
Předsednictvo HSRM

I. stanovuje termín jednání Sněmu HSRM na 10. 6. 2013 od 11 hodin
II. stanovuje místo konání Sněmu HSRM v Obrnicích, v budově „Integrovaného centra volnočasových aktivit“ (stará ZŠ), ul. Mírová 127
III. stanovuje program jednání Sněmu následovně:
1. Schválení programu Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
4. Stanovení volební komise
5. Volba člena Předsednictva
6. Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2013
7. Hospodaření HSRM
7.1 Schválení Zprávy Finanční komise za rok 2012
7.2 Schválení čerpání rozpočtu za rok 2012
7.3 Navýšení rozpočtu 2013 v položce „Podpora projektů, dary“
7.4 Vývoj hospodaření za období leden až duben 2013
7.5 Vypršení Termínovaného vkladu EKONTO GARANT u Raiffeisen Bank
8. Schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM
9. Upravený Akční plán v oblasti trhu práce a zaměstnanosti
10. Různé
IV. doporučuje Sněmu HSRM schválit navýšení částky Fondu podpory projektů pro II. kolo Výzvy o 200.000,- Kč

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 5.:     Přínosy Rovné šance pro zaměstnavatele Mostecka
Paní Lucie Bartoš společně s Bc. Romanem Kyselou představili projekt „Rovná šance“, jehož realizátorem je společnost ASISTA, s.r.o. Most. Hlavním cílem projektu je informovat a motivovat zaměstnavatele v regionu Mostecka, aby v praxi uplatňovali rovné příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytvořili tak podmínky pro spojení pracovního uplatnění a rodinného života. Mezi další cíle projektu patří pořádání informačních kampaní, workshopů a seminářů, 40 osobám z cílové skupiny projektu poskytnout cílenou rekvalifikaci nezbytnou pro konkrétní pracovní místo, podpora 16 pracovních míst
u vhodných zaměstnavatelů a uskutečnění 4 genderových auditů u vybraných zaměstnavatelů.
Výsledky k jednotlivým klíčovým aktivitám naleznete v prezentaci, která je umístěna na webu HSRM.

Závěrem pozval pan Kysela přítomné na seminář „Genderové rozpočtování“, který se bude konat
29. května 2013 od 10 hod. v hotelu Cascade v Mostě.

Usnesení 38/13: Přínosy Rovné šance pro zaměstnavatele Mostecka
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o projektu Rovná šance a jeho přínosy pro zaměstnavatele

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.:     Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 15. 4. 2013, společenská odpovědnost organizací – jedna z priorit HSR-ÚK
Tajemnice HSR-ÚK pí Nekolová informovala o výjezdním zasedání HSR-ÚK, které se konalo v Bílině 15. 4. 2013 za účasti členů Hospodářské a sociální rady Teplicka.
HSR-ÚK projednávala:

Jednou z priorit HSR-ÚK je společenská odpovědnost organizací, která má za cíl zlepšit komunikaci mezi místními podniky a regionem a podpořit firmy, které se v regionu chovají odpovědně. Předseda JUDr. Falbr se stal členem Sekce CSR při Radě kvality ČR. Aktivity CSR jsou prezentovány na webu csrportal.cz. Dále pokračuje realizace projektu SOF se zaměřením na sladění osobního a profesního života a pro-rodinnou politiku.

 

 

Usnesení 39/13: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 15. 4. 2013, společenská odpovědnost organizací – jedna z priorit HSR-ÚK
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci z jednání HSR-ÚK ze dne 15. 4. 2013
II. bere na vědomí informaci ke společenské odpovědnosti organizací   

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 7.:     Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území
Mgr. Hájek přednesl informaci k realizovaným projektům umístění fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci rekultivovaných území a nastínil situaci na Mostecku z hlediska identifikace vhodných pozemků k umístění fotovoltaiky.
Celou prezentaci s podrobnými závěry naleznete na webu HSRM. Mapy jsou k dispozici v sekretariátu HSRM.
V diskusi se vyjádřil ing. Jung, který se domnívá, že potenciál ve fotovoltaice je u nás již vyčerpán
a doporučuje zapojit do těchto vizí i přečerpávací elektrárny (jako komplex).

Usnesení 40/13: Výsledky rešerše informací, údajů, podkladů k možnostem a podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření v rámci těžbou narušených území
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci k podmínkám instalace fotovoltaiky jako resocializačního opatření
v rámci těžbou narušených území
II. ukládá OK pro infrastrukturu a životní prostředí připravit souhrnný návrh řešení

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.:     Různé
K bodu 8.1:     Závěry z jednání Správní rady Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.

Pí Suchá, ředitelka Destinační agentury Krušné hory, o.p.s., přednesla závěry z posledního jednání Správní rady Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. Novým předsedou Správní rady byl zvolen Mgr. Martin Klika a novým členem Správní rady se stal pan Martin Strakoš. Správní rada schválila výroční zprávu a hospodaření za rok 2012.
 
Usnesení 41/13: Závěry z jednání Správní rady Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí závěry z jednání Správní rady Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.2:     Informace z jednání s poslancem Ing. Jaromírem Drábkem
Předsedkyně informovala o setkání s poslancem Ing. Jaromírem Drábkem ze dne 22. 4. 2013. Ing. Veverková hovořila s poslancem na téma dočerpání tzv. 15 mld. Kč. Pan poslanec přislíbil v této věci svou pomoc. 

Různé
Usnesení 42/13: Energetické fórum 2013
Předsednictvo HSRM

schvaluje, aby Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s. byla partnerem při pořádání Energetického fóra 2013.

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 

Místopředseda pan Červenka poděkoval přítomným za účast na jednání.

Příští jednání, Sněm HSRM, se bude konat 10. 6. 2013 v Obrnicích.

 

Zapsala: Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili: Ing. Helena Veverková, Petr Červenka