HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

118.
U S N E S E N Í
ze 118. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 8. 4. 2013 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung

 

PROGRAM:
Předsedkyně oznámila změnu v programu. Z důvodu neúčasti poslance Ing. Jaromíra Drábka, který se na poslední chvíli z jednání omluvil, bylo nosné téma (Akční plán v oblasti trhu práce a zaměstnanosti)
z programu staženo. Předsednictvo upravený program schválilo.

ZAHÁJENÍ
1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice
2.   Procedurální otázky
2.1 Změna zástupce společnosti Slovácké strojírny, a.s. – závod 05 KSK
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně 
3.   Podpora propagace činnosti HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
4.   Aktivity HSR-ÚK, podpis Paktu zaměstnanosti a Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK
předkládá Gabriela Nekolová, DiS., tajemnice HSR-ÚK
5.   Informace Ing. Stanislava Štýse DrSc., předsedy OK pro infrastrukturu a životní prostředí
      5.1 Podmínky pro možné uplatnění fotovoltaiky – výstup z OS životního prostředí OHK Most
      5.2 Příprava výstavy v Bruselu
      5.3 Exkurze po rekultivacích Mostecka
6.   Aktuální informace z Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
předkládá Kateřina Suchá, ředitelka Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
7.   Aktuální informace z Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
předkládá Zbyněk Jakš, ředitel PTM
8.   Různé

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     9   proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen
K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě II. (Výkonný výbor stanoví konkrétní projekty z oblasti zemědělství pro možné rozpracování a jejich podporu)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn, viz. bod programu 3.

 

Usnesení 23/13: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schvaluje jeho plnění

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Změna zástupce společnosti Slovácké strojírny, a.s. – závod 05 KSK
Předsedkyně informovala o změně ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. – závod 05 KSK. K 31. 3. 2013 ukončil pracovní poměr Ing. Zdeněk Veselý, který společnost zastupoval na jednání HSRM. Novým ředitelem závodu 05 KSK se stal Ing. Stanislav Mayer, který se bude jednání HSRM účastnit.  

 
Usnesení 24/13: Změna zástupce společnosti Slovácké strojírny, a.s – závod 05 KSK     
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí změnu zástupce společnosti Slovácké strojírny, a.s. – závod 05 KSK. Nově bude na jednáních HSRM společnost zastupovat Ing. Stanislav Mayer, ředitel závodu 05 KSK.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Podpora propagace činnosti HSRM
Výkonný výbor se zabýval možností většího zviditelnění činnosti HSRM, v návaznosti také na předešlé jednání, kdy byla řešena propagace úspěchů studentů SŠT Velebudice. Výkonný výbor doporučuje
v této věci spolupracovat s panem Pimperem, který se bude podílet na propagaci a prezentaci činnosti HSRM. Předsedkyně ing. Veverková vyzvala členy HSRM, aby v případě konání své akce oslovili sekretariát HSRM nebo pana Pimpera s podklady pro možnost jejich zveřejnění.

Usnesení 25/13: Podpora propagace činnosti HSRM
Předsednictvo HSRM

schvaluje, na základě doporučení Výkonného výboru, uzavřít smlouvu o dílo s Bc. Janem Pimperem na podporu propagace a prezentace činnosti HSRM. Smlouva se uzavírá na období od dubna 2013 do 31. 12. 2013 na částku ve výši 4.000,- Kč/měsíc z položky rozpočtu „Mimořádné výdaje“.   

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    1
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Aktivity HSR-ÚK, podpis Paktu zaměstnanosti a Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK
Tajemnice HSR-ÚK, pí Nekolová, informovala o opětovném podepsání Smlouvy o spolupráci, která byla po roční pauze uzavřena mezi HSR-ÚK a Ústeckým krajem dne 28. 3. 2013. Partneři se dohodli na spolupráci v oblasti průmyslu a podnikání, zaměstnanosti a sociálních věcí, dopravy, školství aj.
Dále pí Nekolová informovala o podpisu Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě
a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Memorandum bylo podepsáno 28. 3. 2013 zástupci Ústeckého kraje, HSR-ÚK, KHK ÚK a UJEP. Pakt zaměstnanosti by se měl stát strategickým rozvojovým dokumentem, který má přispět k podpoře zaměstnanosti a vzdělanosti v regionu do roku 2020.
Závěrem pí Nekolová informovala o schůzce předsedy HSR-ÚK a hejtmana Ústeckého kraje
s ministrem školství k tématu duálního školství. Dále pak o dopise adresovaném na Radu Ústeckého kraje ve věci podání žádosti o finanční podporu k Výzvě č. 44 z Operačního programu vzdělávání
a konkurenceschopnost, jejímž cílem je investiční i metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. Rada Ústeckého kraje původně podání této žádosti odmítla.

Usnesení 26/13: Aktivity HSR-ÚK, podpis Paktu zaměstnanosti a Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informaci o aktivitách HSR-ÚK a informaci o podpisu Paktu zaměstnanosti
a Smlouvy o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK   

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Informace Ing. Stanislava Štýse DrSc., předsedy OK pro infrastrukturu a životní prostředí
K bodu 5.1:     Podmínky pro možné uplatnění fotovoltaiky – výstup z OS životního prostředí OHK Most
Ing. Štýs informoval o jednání Odborné sekce životního prostředí při OHK Most, na kterém bylo projednáváno téma  fotovoltaiky. Členové sekce se dohodli, že se k tomuto tématu opětovně sejdou i za účasti zástupců uhelných společností.

K bodu 5.2:     Příprava výstavy v Bruselu
Ing. Štýs informoval o chystané výstavě, která se bude konat 17. 9. 2013 v Bruselu. Bude zde vystaveno asi 35 obrazů. Ing. Štýs připravuje také katalog s textem o našem regionu.

 

K bodu 5.3:     Exkurze po rekultivacích Mostecka
Ing. Štýs představil členům HSRM program exkurze po rekultivacích Mostecka, který připravil. Vzhledem k časově náročnému programu byl termín přesunut z plánovaného 13. 5. 2013, kdy se koná řádné zasedání HSRM na den následující, tedy 14. 5. 2013.   

Usnesení 27/13: Exkurze po rekultivacích Mostecka  
Předsednictvo HSRM

žádá členy HSRM o vyslovení zájmu účastnit se exkurze po rekultivacích v termínu 14. 5. 2013 

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.:     Aktuální informace z Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.

Pí Suchá, ředitelka Destinační agentury Krušné hory, o.p.s., představila aktivity agentury, která byla založena v prosinci 2010. V úvodu připomněla zakladatele destinační agentury a cíle, na které se agentura zaměřuje. Jedná se především o jednotnou propagaci Krušných hor, koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti cestovního ruchu, rozvoj spolupráce s německými partnery a rozvoj šetrného cestovního ruchu v Krušných horách.
Nejdůležitější aktivitou v roce 2011 byla příprava projektové dokumentace „Destinačního centra Krušné hory“ včetně arboreta. Dále byl vydán katalog „Ubytování v Krušných horách s tipy na výlet“. Při přípravě katalogu bylo osloveno 120 ubytovatelů. V tomto roce byl také spuštěn nový webový portál.
V loňském roce vydala destinační agentura zimní katalog lyžařských areálů s mapou upravovaných běžeckých drah v Krušných horách. Byly vytvořeny turistické informace do mobilu, tzv. QR kody
a tištěná brožura s názvem „Drsná krajina s čistou duší“, která popisuje historii Krušných hor a její specifika. Destinační agentura každoročně publikuje inzeráty a články v tisku a účastní se veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V září 2012 byla uspořádána odborná exkurze po Krušných horách pro starosty a podnikatele. V říjnu vyhlásila destinační agentura fotosoutěž o nejkrásnější fotografie
z Krušných hor. Z celkově došlých více než 700 fotografií bylo vybráno 10 vítězných, které budou použity při vydání některých dalších brožur.
V závěru pí Suchá informovala o personálních změnách a financování destinačních agentur.
 
V diskusi vystoupil ing. Jung, který vyjádřil nespokojenost se zacílením destinační agentury, která zapomíná na oblast Mostecka a pánevních oblastí a její zážitkovou turistiku. Ing. Valvoda navrhl požádat Ústecký kraj o koncepci Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. Předsedkyně ing. Veverková informovala o zasedání správní rady, které se bude konat 22. 4. 2013. Na základě výsledků z tohoto jednání může HSRM podat své návrhy a připomínky
Usnesení 28/13: Aktuální informace z Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informace o aktivitách Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.
II. ukládá předsedkyni HSRM, aby informovala na květnovém zasedání členy HSRM
o výsledcích z jednání Správní rady Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schválen
K bodu 7.:     Aktuální informace z Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
Pan Jakš, ředitel PTM, informoval o aktivitách Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. Muzeu se podařilo získat dva nové exponáty, buldozer sovětské výroby typu DT75 a důlní odklizovou úzkorozchodnou lokomotivu typu 900 BS 200. V loňském roce získalo muzeum dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu Podkrušnohorského technického muzea“. Z dotace bude vybudována nová kotelna pro vytápění areálu muzea, expozice rudného dobývání a opravena administrativní budova, kde bude zřízeno zázemí pro zaměstnance. Dále pan Jakš informoval, že došlo k převodu drtiče skrývky od Severočeských dolů. Závěrem poděkoval HSRM za přidělení dotace ke zpracování projektové dokumentace v rámci Výzvy HSRM.

Předsedkyně ing. Veverková navrhla uspořádat v září 2013 výjezdní zasedání HSRM v prostorách Podkrušnohorského technického muzea.

Usnesení 29/13: Aktuální informace z Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí informace o aktivitách Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 8.:     Různé

Usnesení 30/13: Projednání Akčního plánu v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem Úřadu práce ČR, krajská pobočka Ústí nad Labem
Předsednictvo HSRM

I. rozhodlo, že nebude v termínu 22. 4. 2013 pořádat samostatné jednání k tématu „Akční plán v oblasti trhu práce a zaměstnanosti“ za účasti poslance Ing. Jaromíra Drábka
II. ukládá místopředsedovi Petru Červenkovi projednat materiál Akční plán v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s ředitelem ústecké krajské pobočky Úřadu práce ČR Mgr. Radimem Gabrielem a požádat ho, aby zaujal ke zpracovanému materiálu písemné stanovisko a připravil reálné možnosti řešení pro rok letošní a další léta

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání.

Příští jednání se bude konat 13. 5. 2013 v Mostě.

 

Zapsala: Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung