HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

117.
U S N E S E N Í
ze 117. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 4. 3. 2013 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice
2.   Procedurální otázky
2.1 Změna zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s.
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně 
Nosné téma:
3.    Vyhodnocení bezpečnostní situace na Mostecku za rok 2012
předkládá Mgr. Jiří Volprecht, vedoucí územního odboru Policie ČR Most
4.   Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu
předkládá Mgr. Liběna Novotná, předsedkyně OK pro kulturu
5.   Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 12. 2. 2013
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
6.   Různé
6.1 Regionální soutěž v praktické zručnosti žáků středních odborných škol
předkládá Bc. Ivan Baláž, vedoucí učitel odborného výcviku SŠT Most

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     9   proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

 

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě II. (Výkonný výbor stanoví konkrétní projekty z oblasti zemědělství pro možné rozpracování a jejich podporu)

Úkol trvá v bodě II. (OK RLZ dopracovat materiál na podmínky HSRM stanovením konkrétních úkolů)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

 

Usnesení 17/13: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schvaluje jeho plnění

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Změna zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s.
Předsedkyně seznámila přítomné se změnami ve společnosti DTS Vrbenský, a.s. K 31. 12. 2012 došlo ve společnosti ke snížení počtu zaměstnanců (na 102 zaměstnanců), společnost tedy požádala
o snížení členského příspěvku pro rok 2013 (dle Finančního řádu HSRM). Další změnou je zastupování na jednáních HSRM, kterých se bude za DTS Vrbenský, a.s. účastnit pan Lubomír Procházka, předseda představenstva a ředitel společnosti.  

 
Usnesení 18/13: Změna zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s     
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí změnu zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s. Nově bude na jednáních HSRM společnost zastupovat pan Lubomír Procházka, předseda představenstva a ředitel společnosti.
II. snižuje výši členského příspěvku společnosti DTS Vrbenský, a.s., a to na základě informace společnosti DTS Vrbenský, a.s. o změně počtu zaměstnanců k 31. 12. 2012 a platného Finančního řádu HSRM pro rok 2013

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Vyhodnocení bezpečnostní situace na Mostecku za rok 2012
Mgr. Jiří Volprecht, vedoucí územního odboru Policie ČR Most, přednesl informaci k vyhodnocení bezpečnostní situace na Mostecku za rok 2012. Na základě schváleného počtu systemizovaných služebních míst Vládou ČR má od ledna 2013 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje novou organizační strukturu. Došlo k přímému posílení počtu policistů na územních odborech a byly omezeny pozice vedoucích pracovníků. Nová organizační struktura představuje na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje 3163 služebních míst. Organizační změny se dotkly i územních odborů. Na Územním odboru Most došlo ke zřízení nové policejní stanice místo stávajícího obvodního oddělení Meziboří, která bude součástí obvodního oddělení Litvínov.
Na prvních snímcích prezentace představil Mgr. Volprecht srovnání kriminality za roky 2011
a 2012. Oproti roku 2011 došlo na Mostecku k nárůstu kriminality o 4,72%. Zvýšila se také kriminalita majetková a hospodářská a vzrostl počet „žen – pachatelek“. Za poslední rok došlo také ke zvýšení počtu obětí trestných činů.
V roce 2012 policisté evidovali prudké zvýšení krádeží vloupáním do bytů, a to především na Litvínovsku (Hamr), kde byl největší počet vloupání zaznamenán především u neobydlených bytů.
Na dalších několika snímcích popsal pan Volprecht analýzu krádeží motorových vozidel, lokality, ve kterých je zaznamenán větší počet krádeží věcí z automobilů a způsoby vniknutí do automobilů.
V přehledu dopravních nehod mají značný vliv na nehodovosti na Mostecku alkohol a omamné látky.
V závěru pan Volprecht sdělil, že vítá podporu Ústeckého kraje v obnovení protialkoholní záchytné stanice v Mostě a dále informoval o akci „Den záchranářů Ústeckého kraje“, který se po loňském pořádání na mosteckém Polygonu přesouvá do Děčína. Mostecké záchranné jednotky proto plánují uspořádat obdobnou akci opět na Autodromu v Mostě. 
Součástí usnesení je prezentace, která byla předložena na jednání.
V diskusi byly zodpovězeny otázky týkající se:
V. Vozka:         - „výchova“ mladých policistů,
- zvláštní pořádková jednotka (96 policistů, sídlo v Ústí n/L, hlídková činnost, cílový stav
jednotky má být 170 policistů),
- projekt Integrované operační středisko (vznikne v dubnu v Ústí n/L, jedno komunikační
centrum pro všechny záchranné složky)
- projekt Lokalizační a záznamová zařízení (zvýšení akceschopnosti)
H. Veverková:   - strategické kroky k řešení sociálních problémů s nepřizpůsobivými občany
V. Valvoda:       - trestné činy páchané dětmi

 
Usnesení 19/13: Vyhodnocení bezpečnostní situace na Mostecku za rok 2012
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci k vyhodnocení bezpečnostní situace na Mostecku za rok 2012
II. podporuje záměr Ústeckého kraje zřídit v Mostě protialkoholní záchytnou stanici
III. podporuje plánovanou akci „Den s policií“, jehož pořadatelem bude Policie ČR, Územní odbor Most a která se bude konat na mosteckém Polygonu. Jedná se o akci s účastí všech záchranných složek na Mostecku, včetně dalších subjektů zabývajících se bezpečností osob, majetku, BESIP apod.   

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu  
Mgr. Liběna Novotná, předsedkyně komise pro kulturu, informovala o došlých žádostech o podporu, kterými se komise zabývala. K podpoře doporučuje komise 4 projekty. Další žádosti neodpovídaly podmínkám podpory podle statutu kulturní komise, případně potřebují dopracovat.

Usnesení 20/13: Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci o předložených žádostech o podporu
II. schvaluje, na doporučení Odborné komise pro kulturu, podporu projektů:
a) Živá zahrada 2013 – dětská akce na zámku v Korozlukách s dotací ve výši 15.000,- Kč
b) Young for Young – Festival mladých divadel s dotací ve výši 20.000,- Kč
c) Videodějepis Mostecka s dotací ve výši 25.000,- Kč
d) Brána ekologie otevřená aneb Voda pro život s dotací ve výši 15.000,- Kč
Termín pro vyúčtování dotací je do 16. 12. 2013.   

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 12. 2. 2013  
Předsedkyně informovala o jednání HSR-ÚK, které se konalo 12. 2. 2013 v Mostě. HSR-ÚK projednávala:

Paní Nekolová, tajemnice HSR-ÚK, informovala o jednání u kulatého stolu realizačního týmu
a institucionálních partnerů Společenské odpovědnosti firem (CSR) v Ústeckém kraji, které proběhlo
18. 2. 2013 v Mostě. Přítomní se shodli na vytvoření a tématech společného písemného prohlášení na podporu CSR. HSR-ÚK se také od dubna stane členem Odborné sekce CSR při Radě kvality ČR. Pro letošní rok je plánováno uskutečnění několika seminářů a oslovení firem do 50 zaměstnanců. Zástupci přítomných organizací (Statutární město Most, ÚP ČR krajská pobočka v ÚL, VŠFS, OHK Chomutov, People Planet Profit, UJEP, KHK ÚK) informovali o projektech a aktivitách na podporu CSR, které realizují nebo na kterých spolupracují.
Dále paní Nekolová informovala o plánované schůzce předsedy HSR-ÚK a hejtmana ÚK s ministrem školství, která se uskuteční 7. 2. 2013 na téma sladění potřeb trhu práce se vzděláváním.
Závěrem paní Nekolová sdělila, že JUDr. Falbr se seznámil s prezentací „Konkrétní dopady cen elektrických energií do ekonomiky Unipetrolu RPA“, kterou na minulém zasedání HSRM přednášel Ing. Jaromír Vorel a rozhodl se osobně pozvat zástupce Unipetrolu RPA do Evropského parlamentu, kde bude tato prezentace také představena.

Usnesení 21/13: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 12. 2. 2013  
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci z jednání HSR-ÚK ze dne 12. 2. 2013
II. žádá HSR-ÚK, aby ve spolupráci s vedením Ústeckého kraje, vyzvala premiéra k jeho návštěvě v našem regionu

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.:     Různé
K bodu 6.1:     Regionální soutěž v praktické zručnosti žáků středních odborných škol
Pan Baláž, vedoucí učitel odborného výcviku SŠT Most, informoval o 1. ročníku regionální soutěže řemesel zaměřené na strojírenství. Soutěž se bude konat 26. 3. 2013 v Mostě v prostorách SŠT Velebudice. Pozváno bylo 9 škol z Ústeckého kraje, předpokládá se tedy účast 18 žáků. Všichni zúčastnění obdrží ceny. Mezi partnery soutěže patří především podnikatelská sféra Mostecka.
Žáci SŠT Velebudice se soutěží účastní pravidelně, 27. 2. 2013 proběhla celostátní soutěž žáků ve svařování a zúčastnilo se jí 15 škol z Ústecka, v soutěži zedníků obsadili žáci SŠT Velebudice 2. místo a v říjnu 2012, kdy se konala, za účasti 30 škol, soutěž ve strojírenství a programování obdrželi žáci velebudické školy 3 certifikáty.
MUDr. Hájek doporučil pro propagaci řemesel propojit jejich historii se současností. Muzeum hlavního města Prahy, jako správce zámku ve Ctěnicích připravilo stálou expozici pro představení řemesel
a tradiční lidové kultury.
Ing. Švec, ředitel VŠFS, informoval o projektu ROZVOJ West Bohemia, který je zaměřen na podporu spolupráce mezi podnikatelským sektorem, institucemi terciálního vzdělávání a výzkumnými
a vývojovými pracovišti podnikatelských, veřejných a neziskových organizací. Jedním z cílů projektu je vytvářet a zavádět do praxe nástroje a aktivity, které povedou ke zvýšení uplatnitelnosti studentů vysokých a vyšších odborných škol na trhu práce. Na realizaci projektu se podílí celkem 7 subjektů
z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.

 
Usnesení 22/13: Regionální soutěž v praktické zručnosti žáků středních odborných škol 
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci k regionální soutěži v praktické zručnosti žáků středních odborných škol
II. ukládá Výkonnému výboru projednat a navrhnout možnosti podpory propagace SŠT Velebudice

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání.

Příští jednání se bude konat 8. 4. 2013 v Mostě.

 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka