HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

116.
U S N E S E N Í
ze 116. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 11. 2. 2013 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice
2.   Procedurální otázky
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
2.1 Kooptace člena Předsednictva 

Nosné téma:
3.    Konkrétní dopady cen elektrických energií do ekonomiky Unipetrolu RPA
předkládá Ing. Jaromír Vorel, ředitel jednotky Energetické služby
4.   Informace o schůzce s hejtmanem Ústeckého kraje
předkládá JUDr. Richard Falbr, poslanec EP
5.   Hospodaření HSRM k 31. 12. 2012
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise
6.   Vyhodnocení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM
předkládá Ing. Rudolf Jung, člen OK pro hodnocení žádostí z Fondu HSRM
7.   Různé
7.1 Představení publikace Mýty a fakta
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
7.2 Informace o vypořádávání připomínek věcného návrhu horního zákona
předkládá Jaromír Franta, předseda SOO CCG

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     8   proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen
K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol trvá v bodě II. (Výkonný výbor stanoví konkrétní projekty z oblasti zemědělství pro možné rozpracování a jejich podporu)

Úkol trvá v bodě II. (OK RLZ dopracovat materiál na podmínky HSRM stanovením konkrétních úkolů)

 

Usnesení 09/13: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schvaluje jeho plnění

Hlasování:    pro     8    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Kooptace člena Předsednictva
Na základě usnesení 03/13 byli členové HSRM požádání o zaslání návrhů na kooptaci člena Předsednictva. Z došlých návrhů získal největší počet hlasů Ing. Petr Leichner zastupující Dialog Horní Jiřetín, o.s. (7 hlasů). Ing. Leichner vyslovil souhlas se svou kooptací za člena Předsednictva. Dále byli navrženi Ing. Bořek Valvoda – MAS Naděje pro Mostecko, o.p.s. (2 hlasy), Mgr. Oldřich Vojíř – fyzická osoba (1 hlas) a Mgr. Milana Štveráčková – obec Louka u Litvínova (1 hlas).

 
Usnesení 10/13: Kooptace člena Předsednictva    
Předsednictvo HSRM

            kooptuje, na dočasné období únor až květen, ing. Petra Leichnera – Dialog Horní Jiřetín, o.s. za člena Předsednictva

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Volba místopředsedy HSRM
Na základě usnesení 03/13 byli členové Předsednictva požádáni o zaslání návrhů na volbu místopředsedy HSRM. Z došlých návrhů získal největší počet hlasů pan Petr Červenka zastupující město Meziboří (7 hlasů). Dalším navrženým kandidátem byl pan Jaromír Franta – SOO CCG (1 hlas). Pan Červenka vyslovil souhlas se svým zvolením za místopředsedu HSRM.

 
Usnesení 11/13: Volba místopředsedy HSRM    
Předsednictvo HSRM

volí místopředsedou HSRM pana Petra Červenku
Pan Petr Červenka se zároveň stává členem Výkonného výboru HSRM (dle Statutu HSRM, čl. V – Zastoupení v orgánech).

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    1
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.3:     Vystoupení z HSRM – DROPS GROUP a.s.
Předsedkyně informovala o písemné žádosti společnosti DROPS GROUP a.s. k ukončení jejího členství v Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s.

 
Usnesení 12/13: Vystoupení z HSRM – DROPS GROUP a.s.    
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí předloženou písemnou žádost společnosti DROPS GROUP a.s. o ukončení členství v HSRM

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Konkrétní dopady cen elektrických energií do ekonomiky Unipetrolu RPA
Ing. Jaromír Vorel, ředitel jednotky Energetické služby Unipetrol RPA, přednesl prezentaci na téma „Konkrétní dopady cen elektrických energií do ekonomiky Unipetrolu RPA“. V úvodu zdůraznil, že toto téma je kritické již od roku 2005. Jako zásadní problém českého chemického průmyslu způsobeného státem vidí nedostatečnou konkurenceschopnost a mezi dva hlavní nástroje státní regulace označil ETS a POZE. Dále na několika snímcích ukázal ing. Vorel, jak se za posledních deset let neustále zvyšují ceny elektrické energie pro domácnosti i průmyslové podniky. Také zavedením podpory obnovitelných zdrojů stanovil stát progresivní daň z přidané hodnoty bez jasné specifikace, bez seznámení
a souhlasem veřejnosti a bez analýzy dopadů. Na rok 2013 připadají náklady na obnovitelné zdroje, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a druhotné zdroje částkou 44,335 mld. Kč. Dle ing. Vorla je tedy potřeba: obecně            – vnímání chemie jako součásti každodenního života
– vytvoření podmínek dalšího rozvoje
– snížení byrokracie a byrokratických nákladů
– podpora rozvojových projektů
lokální podpora – lokální daně na rozumné úrovni
– souhlasné stanovisko EIA, PE3
státní podpora – zastavení šílenství POZE
– CO2 povolenky – Národní alokační plán
– logistické náklady (Mero, Čepro)
Celá prezentace, která byla předložena na jednání, je součástí tohoto usnesení.
V diskusi vystoupili Mgr. Vojíř a ing. Jung, který informoval o připravovaném 3. ročníku semináře „Energetika Most“ a o přípravě na dalším energetickém fórum, které se uskuteční na podzim.

 
Usnesení 13/13: Konkrétní dopady cen elektrických energií do ekonomiky Unipetrolu RPA
Předsednictvo HSRM

bere na vědomí předloženou informaci o dopadech cen elektrických energií do ekonomiky Unipetrolu RPA 

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Informace o schůzce s hejtmanem Ústeckého kraje
Paní Nekolová, asistentka poslance JUDr. Falbra, informovala o pracovním setkání, kterého se účastnil předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a významní zaměstnavatelé Ústeckého kraje, zástupci jednotlivých hospodářských a sociálních rad a KHK ÚK. Setkání proběhlo 8. února 2013 v Mostě na téma „Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním
v Ústeckém kraji“. Výstupem této schůzky byla žádost na hejtmana, aby byl podán legislativní návrh na změnu financování škol ve smyslu zavedení duálního školství. JUDr. Falbr se společně s hejtmanem Bubeníčkem setká v této věci s ministrem školství Petrem Fialou. Dalším z požadavků, které ze schůzky vzešly, bylo, aby Ústecký kraj, na základě podnětů od zaměstnavatelů z Ústeckého kraje, podporoval profese, kterých je nedostatek na trhu práce a ve vztahu s firmami sladil prognózu vývoje školství
v Ústeckém kraji.

Usnesení 14/13: Informace o schůzce s hejtmanem Ústeckého kraje
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci o schůzce s hejtmanem Ústeckého kraje
II. podporuje aktivity HSR-ÚK a žádá o průběžné informace 

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Hospodaření HSRM k 31. 12. 2012  
Předseda Finanční komise ing. Dykas seznámil přítomné s hospodařením HSRM za období leden až prosinec 2012 a konstatoval, že se jednalo o rovnoměrné čerpání rozpočtu. Překročena byla pouze položka reprografické služby, která byla ale kompenzována v oblasti příjmů. Dále ing. Dykas přednesl zprávu Finanční komise za rok 2012. Finanční komise projednala hospodářský výsledek za uvedené období a konstatovala, že byl vytvořen zisk po zdanění ve výši 485.323,61 Kč, který také doporučuje převést do Fondu HSRM. Finanční komise přezkoumala účetnictví za rok 2012 a došla
k závěru, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady a lze jej označit za vyhovující.  

Usnesení 15/13: Hospodaření HSRM k 31. 12. 2012
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu za rok 2012
II. bere na vědomí Zprávu Finanční komise za rok 2012
III. doporučuje Sněmu schválit hospodaření HSRM za rok 2012 a Zprávu Finanční komise za rok 2012 

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

K bodu 6.:     Vyhodnocení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM       
Ing. Jung, člen OK pro hodnocení žádostí, informoval o vyhodnocení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM. Odborná komise se sešla 31. ledna 2013. Nejprve byla provedena formální kontrola projektů a vzhledem k většímu počtu předložených projektů a celkovému objemu požadovaných dotací, které přesáhly schválený objem finančních prostředků uvolněných pro I. kolo Výzvy 2013, byl proveden výběr projektů. Komise se seznámila s 10 projekty v celkové výši 728.000,- Kč. Po vzájemné dohodě doporučuje komise Předsednictvu rozdělit finančních prostředky mezi 4 žádosti v celkové výši 295.000,- Kč a nevyčerpanou částku ve výši 5.000,- Kč převést do II. kola Výzvy.
Předsedkyně ing. Veverková navrhla, aby bylo na Sněmu HSRM projednáno navýšení položky Fondu podpory projektů.

Usnesení 16/13: Vyhodnocení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM

Předsednictvo HSRM

            I. schvaluje, na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM, poskytnutí dotací ve výši 295.000,- Kč
II. schvaluje převod nevyčerpané částky ve výši 5.000,- Kč do II. kola Výzvy
III. schvaluje, na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM, následující výše dotací pro jednotlivé projekty:

Evidenční číslo projektu

Název projektu

Předkladatel

Dotace

I./2013

„Projektová dokumentace – Korozluky a Sedlec – kanalizační přípojky“

Obec Korozluky

0,-

II./2013

„Projektová dokumentace – Autobusové obratiště, Lom“

Město Lom

85.000,-

III./2013

„Studie stezky pro pěší Meziboří – Litvínov podél silnice 2564“

Město Meziboří

0,-

IV./2013

„Studie proveditelnosti – realizace technologie a zavedení nového výrobku POIRE – zakvašené hruškové šťávy“

Ing. Syrovátka Jiří, CSc.

50.000,-

V./2013

„Projektová dokumentace – rekonstrukce obecního úřadu“

Obec Skršín

60.000,-

VI./2013

„Projektová dokumentace – dálkové vytápění v obci Odolice“

Obec Bělušice

100.000,-

VII./2013

„Projektová dokumentace – malometrážní byty Obrnice“

Obec Obrnice

0,-

VIII./2013

„Projektová dokumentace pro stavební povolení – záchrana a obnova zámku Korozluky – zřízení teplovodního ústředního vytápění památkových expozic“

Perout Miroslav, správa zámku Korozluky

0,-

IX./2013

„Projektová dokumentace pro stavební povolení – obnova a regenerace zámeckého parku Korozluky“

Perout Miroslav, správa zámku Korozluky

0,-

X./2013

„Projektová dokumentace pro stavební povolení – rozšíření veřejného osvětlení odpočinkové pěší zóny k zámku v obci Korozluky“

Perout Miroslav, správa zámku Korozluky

0,-

Celkem

 

 

295.000,-

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 7.:     Různé
K bodu 7.1:    Představení publikace Mýty a fakta
Ing. Jung, předseda OHK Most, představil publikaci Mýty a fakta, kterou zpracovala Odborná sekce Energetika při OHK Most a kterou město Most koncem minulého roku vydalo. Publikace přináší informace z oblasti energetiky, těžby uhlí, využití odpadů a dalších oblastí života a je určena především pro žáky základních škol, jako výuková pomůcka. S publikací je možné se seznámit i na webových stránkách města Mostu.
(odkaz: http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=15833&p1=1127)

 
K bodu 7.2:    Informace o vypořádávání připomínek věcného návrhu horního zákona
Pan Franta, předseda SOO CCG, informoval členy rady o obsahu věcného záměru, který spočívá zejména v opětovném vložení možnosti vyvlastnění při prokázání veřejného zájmu, o větších pravomocích státu ve vztahu k těžbě a směrování vydobytého nerostu a o razantním navýšení poplatků z vydobytého nerostu a dobývacího prostoru. Okomentoval některé připomínky subjektů k věcnému záměru, zejména úřadu vlády - LRV a ministerstva financí. Všeobecná obava je z neodborného politického zásahu do zmiňované normy, tak jak tomu bylo u malé novely horního zákona.
Předložené připomínky k návrhu horního zákona jsou součástí tohoto usnesení.   

 

Různé:

 

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání.

Příští jednání se bude konat 4. 3. 2013 v Mostě.

 

Zapsala: Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili: Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung