HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

115.
U S N E S E N Í
ze 115. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 14. 1. 2013 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice
2.   Procedurální otázky
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
2.1 Vystoupení města Litvínova z Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. 

3.   Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
4.   Vyhlášení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
Nosné téma:
5.   Základní kroky pro řešení problematiky zemědělství na Mostecku
předkládá Ing. Ivo Bednár, člen představenstva OAK Most
6.   Akční plán Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů
předkládá Ing. Oldřich Malý, předseda OK RLZ
7.   Různé
7.1 Informace k pracovnímu setkání starostů obcí ležících na území MAS Naděje o.p.s.
předkládá Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady MAS Naděje o.p.s.

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     8   proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen
K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn, viz. bod 6. programu

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn, viz. bod 5. programu

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Revokace usnesení (žadatel obdržel finanční příspěvek z jiných zdrojů, který pokryl veškeré náklady na vydání publikace)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

 

Usnesení 01/13: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
I. revokuje usnesení 72/12 (Schválení finančního příspěvku na publikaci „Mýty a fakta“)
II. provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schvaluje jejich plnění

Hlasování:    pro     8    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Vystoupení města Litvínova z Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
Předsedkyně informovala členy HSRM o písemném prohlášení města Litvínova, ze dne 27. 12. 2012, ve kterém starosta města sděluje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva vystupuje město Litvínov
z Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. Ing. Veverková se s Mgr. Šťovíčkem k vzniklé situaci osobně sešla. Zdůraznila, že rozhodnutí města Litvínova ji mrzí, je nutné ale prohlášení města respektovat a věří, že do budoucna se Litvínov opět stane členem HSRM.
V diskusi vystoupili ing. Malý, ing. Vozka a ing. Jung. Jmenovaní se shodli, že vystoupení města Litvínova z hospodářské a sociální rady oslabuje společný tlak na státní orgány při řešení problémů Mostecka. Místopředseda ing. Vozka požádal starosty, aby z organizací nevystupovali, tak jak to činí město Litvínov (výstup i ze Severočeského sdružení obcí a Euroregionu Krušnohoří). Konstatoval, že je důležité držet pohromadě. Ing. Jung podotkl, že nevěří, že město Litvínov vystoupilo z důvodu finančních problémů, vzhledem k tomu, že se s HSRM nepokusili ani jednat.

 
Usnesení 02/13: Vystoupení města Litvínova z Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.    
Předsednictvo HSRM

            bere s politováním na vědomí písemné prohlášení města Litvínova o ukončení členství
v Hospodářské a sociální radě Mostecka, o.s.

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Personální změny v orgánech HSRM
Město Litvínov bylo členem Předsednictva HSRM a starosta Mgr. Milan Šťovíček místostarostou HSRM. Vzhledem k tomu, že město Litvínov vystoupilo z Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. je nutné kooptovat, na dočasné období únor – květen (do jednání Sněmu), nového člena Předsednictva a dále zvolit druhého místopředsedu HSRM. Předsedkyně ing. Veverková požádala členy HSRM o zaslání svých návrhů.

 
Usnesení 03/13: Personální změny v orgánech HSRM    
Předsednictvo HSRM

I. žádá členy HSRM o zaslání návrhů na kooptaci člena Předsednictva (na dočasné období únor – květen)
II. žádá členy Předsednictva o zaslání návrhů na místopředsedu HSRM
Termín: do 28. 1. 2013

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 
K bodu 2.3:     Návrh kandidátů za HSRM na post předsedy HSR-ÚK pro nové volební období
Předsedkyně informovala, že na základě usnesení 7/12/S/III. z jednání Sněmu HSR-ÚK ze dne 26. 11. 2012 byly osloveny jednotlivé hospodářské a sociální rady s žádostí o zaslání návrhu kandidátů na post předsedy HSR-ÚK pro nové volební období. Výkonný výbor HSRM se žádostí zabýval a doporučuje Předsednictvu jediného kandidáta, a to dosavadního předsedu HSR-ÚK JUDr. Richarda Falbra.

 
Usnesení 04/13: Návrh kandidátů za HSRM na post předsedy HSR-ÚK pro nové volební období    
Předsednictvo HSRM

navrhuje na post předsedy HSR-ÚK pro nové volební období JUDr. Richarda Falbra

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru
Předsedkyně předložila ke schválení smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru
a softwaru pro rok 2013, které jsou již dlouhodobě uzavírány s Mgr. Martinem Kabrnou, a to ve stejném znění a za stejných finančních podmínek. Na financování těchto služeb se podílí také 50% HSR-ÚK.

 
Usnesení 05/13: Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru
Předsednictvo HSRM

schvaluje uzavření smluv o dílo s Mgr. Martinem Kabrnou na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru pro rok 2013 

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Vyhlášení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM
Místopředseda ing. Vozka předložil návrh na vyhlášení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace
z Fondu podpory projektů HSRM ve výši 300 tis. Kč (dle schváleného rozpočtu pro rok 2013). Dále předložil ke schválení pravidla pro poskytování dotace a žádost o poskytnutí dotace. Pro I. kolo Výzvy navrhl termín přijímání žádostí od 14. 1. do 28. 1. 2013 do 15 hod. Žádost o poskytnutí dotace je potřeba doručit do kanceláře HSRM osobně nebo poštou. Po ukončení přijímání žádostí se sejde odborná komise, která doporučí Předsednictvu ke schválení vybrané projekty a výši dotace. Místopředseda upozornil, že v pravidlech pro poskytování dotace byl upraven termín pro čerpání dotace, a to do 16. 12. 2013 (odstavec 4. Podmínky pro poskytnutí podpory).
Pravidla společně s žádostí jsou umístěna na webu HSRM: http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/fondy-projekty.html.

Usnesení 06/13: Vyhlášení I. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM

Předsednictvo HSRM

            I. schvaluje, v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2013, I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč
II. schvaluje pravidla a žádost pro poskytnutí dotace z Fondu HSRM
III. schvaluje termín pro příjem žádostí, a to od 14. 1. 2013 do 28. 1. 2013
IV. ukládá Odborné komisi pro hodnocení žádostí, aby došlé žádosti vyhodnotila a doporučila Předsednictvu vhodné žadatele a rozdělení finančních prostředků

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

K bodu 5.:     Základní kroky pro řešení problematiky zemědělství na Mostecku  
Ing. Ivo Bednár, člen představenstva OAK Most, připomenul, že na listopadovém jednání seznámil členy HSRM s problematikou zemědělství na Mostecku. Zmínil, co všechno dnešní zemědělství postrádá, co mu škodí, jak se zúžil sortiment pěstovaných plodin a jak je limitována živočišná výroba. Řešení problematiky zemědělství je tedy velmi komplikované. V okrese je nutné i nadále rozvíjet polní výrobu, která je na solidní úrovni. V případě chovu mléčného skotu existuje už jen pár stájí vhodných
k obnově chovu, ale ty jsou z hlediska velikosti málo významné. Chov skotu bez tržní produkce mléka má své zastoupení a je dobré jej podpořit.
Za základ úspěchu považuje p. Bednár propojení vědy a výzkumu s praktickým zemědělstvím, tak jak je tomu ve vyspělých zemích. Jedná se o projekty šlechtitelské, genetické, výzkum pesticidů, řas, hnojiv, plošné zavádění zemědělské navigace a robotů, kde téměř veškerý materiál včetně know how pouze dovážíme. Dále technologie jako bioplyn, MEŘO, bio líh, rychlá pyrolýza související s výrobou pohonných hmot z biomasy.
Dále p. Bednár zmínil, že podmínkou pro úspěšný návrat pěstování kvalitní čerstvé zeleniny nebo květin do okresu je využití moderních technologií ve sklenících, nejlépe u zdroje tepla z bioplynové kogenerační jednotky nebo využití odpadního tepla tepelné elektrárny, které se dá využít i pro bazénový odchov ryb. Dalším stupněm je pak výroba zeleninových jídel, jejich prodej a distribuce. Obnova intenzivních ovocných sadů spolu s klimatizovaným skladem a zařízení pro zpracování ovoce – moštárna, výroba kompotů, palírna, mrazírna (umístěná také u zdroje odpadního tepla).
Stavy dobytka se neustále snižují a pořízení dostatečně velkého stáda kvalitních prasat či dojných krav s moderní technologií ustájení je velmi drahé, časově náročné a přináší s sebou potřebu kvalifikovaných a obětavých pracovníků, kterých je nedostatek.
U všech takovýchto projektů může HSRM ve spolupráci s městem pomoci rychlým zúřadováním dokladů pro realizaci těchto projektů. Investice do takovýchto projektů jsou ale pro menší zemědělce
v současné době nedosažitelně vysoké. Totéž platí i pro projekty potravinářského zpracování zemědělských produktů.
P. Bednár vidí pomoc pro zemědělce u regulace daní z nemovitosti u půdy. U obdělávaných
a udržovaných zemědělských pozemků daň snížit, naopak u neudržovaných pozemků daň
z nemovitosti zvýšit. Více by to nutilo majitele půdu obdělávat, tím omezit šíření plevelů a snížilo by se také nebezpečí požárů. Kromě pomoci zemědělcům by se snížily i spekulace se zemědělskou půdou.
U rekultivací po důlní činnosti by bylo výhodné využívat pro biologickou část mostecké zemědělce, kteří mají techniku a praktické zkušenosti s agronomickou činností. Dle mínění p. Bednára by taková spolupráce mohla být pro obě strany výhodná, rekultivace by byly levnější a zemědělci by měli doplňkovou činnost.
Z hlediska distribuce potravin do prodejen je pro supermarkety výhodné prodávat potraviny s dlouhými záručními lhůtami, tedy nejlépe různě konzervované, vakuově balené, dlouhodobě skladovatelné, dobře manipulovatelné, jednorázově uskladnitelné a přiměřeně cenově výhodné. Respektování těchto požadavků vytváří neviditelný tlak na výrobu průměrné kvality. Dnešní supermarkety nemají systémového konkurenta, proto fungují jako by žádná konkurence nebyla. Supermarkety jednají
s dodavateli z pozice síly, diktují ceny a vynucují si mnoho dalších, neoprávněných výhod. V roce 2015 se odhaduje, že se zemědělství bude podílet pouze 8 – 10% na ceně výrobku (v roce 1937 to bylo asi 66%). Zemědělcům bude zůstávat stále nižší % z tržby. Je tedy potřeba propojit se zemědělstvím finalizaci výroby a distribuci potravin do prodejen, restaurací i do bytu.

K problematice zemědělství proběhla diskuse. Místopředseda ing. Vozka přislíbil, že problematikou daní z nemovitosti u půdy se bude zabývat.
Dále informoval o vyjádření Ministerstva financí, které po městu požaduje odkup pozemků u „Jezera Most“. Podle původního rozhodnutí měla ale větší část území připadnout městu bezúplatně. Do 31. 3. 2013 bude provedena kontrola pozemků, poté by město chtělo plochy od státu, podle zákona, vydat bezplatně (zejména nejbližší část pod Hněvínem).

 
Usnesení 07/13: Základní kroky pro řešení problematiky zemědělství na Mostecku
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí zprávu o problematice zemědělství na Mostecku
II. ukládá Výkonnému výboru stanovit konkrétní projekty z oblasti zemědělství, které by bylo možné rozpracovat a podpořit

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.:     Akční plán Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů        
Ing. Oldřich Malý, předseda OK RLZ, stručně představil Akční plán Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů, který bude v nejbližší době odbornou komisí upraven a zaktualizován. Dále ing. Malý předložil oblasti, ve kterých by měly být, dle jeho názoru, provedeny legislativní změny. Jedná se o veřejně prospěšné práce, terénní pracovníky a veřejnou službu.

K problematice zaměstnanosti proběhla diskuse. Pí Miklošová a p. Červenka vyjádřili nesouhlas s tím, že veřejně prospěšná práce není placená a měla by být převedena zpět na obce.
Poslanec p. Tancoš informoval o dostavbě rychlostní silnice R7, na kterou v současné době nejsou finance a je tak plánována až na roky 2018 – 2020. Dostavba dálnice D8 bude financována ze státních peněz.
Dr. Hájek navrhl, že by zpracoval materiál na využívání obnovitelných zdrojů jako resocializačního opatření v rámci rekultivovaných území na Mostecku.  

 
Usnesení 08/13: Akční plán Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů  
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí předložený akční plán Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů
II. ukládá Odborné komisi pro rozvoj lidských zdrojů dopracovat předložený materiál na podmínky HSRM stanovením konkrétních úkolů (i legislativně) a materiál předložit na dubnovém jednání HSRM
III. ukládá předsedkyni HSRM pozvat na dubnové jednání HSRM ministryni práce a sociálních věcí Ing. Ludmilu Müllerovou, poslance Dr. Ing. Jaromíra Drábka, ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR Mgr. et Mgr. Radima Gabriela a ředitelku Kontaktního pracoviště ÚP Most Mgr. Pavlu Zůzovou

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 7.:     Různé
K bodu 7.1:    Informace k pracovnímu setkání starostů obcí ležících na území MAS Naděje o.p.s.
Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady MAS Naděje o.p.s., informoval o pracovním setkání starostů obcí ležících na území MAS Naděje o.p.s., které se konalo 7. 1. 2013 ve spolupráci s HSRM. Starostům byly podány zásadní informace o možnostech financování projektů realizovaných obcemi, podnikatelskou a neziskovou sférou v období 2014 – 2020 s podporou Ministerstva zemědělství ČR
v rámci Programu rozvoje venkova ČR. V novém plánovacím období EU se prostřednictvím tzv. místních akčních skupin plánuje distribuce nemalých finančních prostředků na financování různých projektů, které mohou být realizovány obcemi, podnikateli a neziskovými institucemi, nacházejícími se právě na území místních akčních skupin.
K bodu 7.:     Různé

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání a popřála všem vše dobré v novém roce.

 

Příští jednání se bude konat 11. 2. 2013 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka