HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o. s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

114.
U S N E S E N Í
ze 114. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o. s.
dne 12. 11. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

PROGRAM:
V úvodu předsedkyně oznámila doplnění předloženého programu o bod 2.2 (OK pro kulturu) a zrušení bodu 6. (Ústecký program zaměstnanosti 2020), který se přesouvá na lednové jednání. Předsednictvo takto upravený program schválilo.

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

2.   Procedurální otázky
2.1 Přijetí nového člena – Mgr. et MUDr. Tomáš Hájek, Dr., fyzická osoba 
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

předkládá Jan Pimper, člen OK pro kulturu

3.   Finanční komise
předkládá Ing. Jiřina Dvořáková, členka finanční komise
3.1 Vývoj hospodaření za období leden až září 2012
3.2 Návrh rozpočtu pro rok 2013
3.3 Návrh finančního řádu pro rok 2013 

4.   Příprava jednání Sněmu HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

Nosné téma:
5.   Problematika zemědělství Mostecka z pohledu Okresní agrární komory Most
předkládá Ing. Ivo Bednár, člen představenstva OAK Most

 

6.   Různé

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě III. (OK RLZ připravit pro ministra práce a sociálních věcí písemný materiál)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

 

Usnesení 61/12: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schválilo jeho plnění.

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Přijetí nového člena – Mgr. et MUDr. Tomáš Hájek, Dr., fyzická osoba
Pan Hájek se v krátkosti představil. V HSRM by se rád věnoval obnově kulturní krajiny Mostecka
a nabízí také pomoc v oblasti hygieny.

 
Usnesení 62/12: Přijetí nového člena – Mgr. et MUDr. Tomáš Hájek, Dr., fyzická osoba    
Předsednictvo HSRM

            přijalo Mgr. et MUDr. Tomáše Hájka, Dr., fyzickou osobu, za člena HSRM

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 2.2:     Odborná komise pro kulturu – podpora kulturní akce Korozlucké Vánoce
Pan Pimper představil kulturní akci s názvem Korozlucké Vánoce. Jedná se o tradiční akci, která by měla umocnit vánoční atmosféru na Mostecku. Připravena je vánoční pohádka, koledy, komorní koncert, sváteční mše svatá, vánoční tržiště, živý betlém aj. Akce se bude konat 16. prosince 2012
v areálu zámku Korozluky a v koncertním sálu zámku. Zároveň proběhne také křest DVD Míry Kuželky. Tuto akci pořádá pan Miroslav Perout (příjemce dotace) společně s partnery: ZUŠ Moskevská Most, ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Divadlo nad Labem – Jiří Kraus, Městské divadlo Most, Zdarr, Studio Ponte records – Míra Kuželka.

 
Usnesení 63/12: Odborná komise pro kulturu – podpora kulturní akce Korozlucké Vánoce    
Předsednictvo HSRM

schvaluje, na doporučení Odborné komise pro kulturu, podporu kulturní akci Korozlucké Vánoce s dotací ve výši 15.000,- Kč. Příjemce dotace je pan Miroslav Perout. Termín pro vyúčtování dotace je do 31. 12. 2012.

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 
K bodu 3.:     Finanční komise
K bodu 3.1:     Vývoj hospodaření za období leden až září 2012
Ing. Dvořáková, členka finanční komise, předložila informaci k vývoji hospodaření za období leden až září 2012 a konstatovala, že se jedná o rovnoměrné čerpání rozpočtu.

 
Usnesení 64/12: Vývoj hospodaření za období leden až září 2012
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM za období leden až září 2012
II. schvaluje, na základě doporučení Výkonného výboru, uvolnění finanční částky ve výši 30.000,- Kč bez DPH na pořádání česko-německé konference „Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení“ a na vydání mimořádného čísla časopisu TEMA. Konferenci pořádá OHK ve spolupráci s HSRM a pod záštitou europoslance JUDr. Richarda Falbra. 

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.2:     Návrh rozpočtu pro rok 2013
Ing. Dvořáková, členka finanční komise, předložila návrh rozpočtu pro rok 2013, který zpracovala Finanční komise a následně ho upravil Výkonný výbor. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení nákladů pouze u položky reprografické služby, naopak k poklesu došlo u položek ostatní služby + odborné komise, mzdy a 34% SZP z mezd. V příjmové části došlo k navýšení členských příspěvků oproti letošnímu roku.

 
Usnesení 65/12: Návrh rozpočtu pro rok 2013
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí předložený návrh rozpočtu pro rok 2013
II. doporučuje Sněmu HSRM schválit návrh rozpočtu pro rok 2013 

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

K bodu 3.3:     Návrh finančního řádu pro rok 2013
Ing. Dvořáková, členka finanční komise, předložila návrh finančního řádu pro rok 2013. Výše členských příspěvků zůstává stejná jako letošní rok.

 
Usnesení 66/12: Návrh finančního řádu pro rok 2013
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí předložený návrh finančního řádu pro rok 2013
II. doporučuje Sněmu HSRM schválit návrh finančního řádu pro rok 2013 

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Příprava jednání Sněmu HSRM
Předsedkyně ing. Veverková seznámila přítomné s programem jednání Sněmu HSRM a všechny členy HSRM na toto jednání pozvala. Zároveň požádala všechny členy o zaslání návrhů nosných témat pro rok 2013 s termínem zaslání nejpozději do 30. 11. 2012.

Usnesení 67/12: Příprava jednání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

            I. stanovuje termín jednání Sněmu HSRM na 10. 12. 2012 od 10.00 hodin
II. stanovuje místo konání Sněmu HSRM v areálu Benedikt v Mostě
III. stanovuje program jednání Sněmu HSRM následovně:
1. Schválení programu Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
4. Informace o činnosti HSRM za rok 2012
5. Hospodaření HSRM
5.1 Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2012
5.2 Schválení rozpočtu pro rok 2013
5.3 Schválení finančního řádu pro rok 2013
6. Návrhy nosných témat pro rok 2013
7. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2013
Předsednictvo HSRM
8. Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 30. 11. 2012
9. Schválení účelové dotace na podporu činnosti Festivalového orchestru Petra Macka
10. Informace z jednání HSR-ÚK (Sněm) ze dne 26. 11. 2012
11. Různé
11.1 Závěry z konference Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní
zabezpečení – 29. 11. 2012, Most
11.2 Informace z jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Problematika zemědělství Mostecka z pohledu Okresní agrární komory Most
Ing. Ivo Bednár, člen představenstva OAK Most, seznámil členy HSRM s problematikou zemědělství na Mostecku. V úvodu zmínil, že pro Prahu je Mostecko z hlediska zemědělství bezvýznamný okres, a to
z důvodu malé celkové výměry, velkého procenta zalesnění, velkého úbytku kvalitní zemědělské půdy (těžba, výsypky, zástavba na zelené louce aj.), roztříštěnosti půdní držby, celkově sníženého potenciálu hospodaření oproti velkým zemědělským produkčním oblastem a tradice „Mostecké uhelné pánve“.
V Mostě také přestal působit Pozemkový fond ČR, který svou pobočku přesunul do Chomutova. OAK Most má ale své zastoupení v HSRM, kde se jí dostává prostoru.
Dále ing. Bednár nastínil současnou situaci. V ČR došlo k výraznému poklesu živočišné výroby a okres Most patří v tomto směru k nejvíce postiženým. Chovatelé prasat a drůbeže prošli hlubokou cenovou krizí, je na ně vytvářen tlak pod nákladovými výkupními cenami a některé chovy i skončily. U komodit drůbež, vejce se pro mostecké chovatele příznivě projevuje ukončení výjimek z evropských norem pro chovy a porážky v Polsku a tím omezení tamního vývozu do ČR. V těchto oborech fungují chovatelé, kteří včas zavedli nejnovější poznatky a technologie. V okrese Most, přes problémy, zůstávají
v limitované podobě chovy prasat a producenti drůbežích brojlerů, jsou zachovány. V kategorii zvířat ovce a kozy se v našem okrese zmírnil pokles stavů, pro svoji nenáročnost se zvýšil počet malochovatelů. Na Mostecku se chovají drtivou většinou ovce mastných plemen. Problém je ale
s odbytem vlny, chovatelé se jí pouze zbavují.
U hovězího masa u nás jeho spotřeba klesá. Vyváží se živý dobytek, ne maso a mastné výrobky. Stavy dobytka se neustále snižují a jejich obnova může trvat i desítku let. Z toho plyne i odpovídající úbytek pěstovaných krmných plodin na našich polích.
U mléka je jednoznačným kladem kvalita českých dojných stád, která jsou na světové úrovni
v užitkovosti (dojivosti). Výkupní ceny mléka jsou střídavě pod nákladové a přežívají jen ti, kteří využívají nejnovější poznatky a technologie (roboty na dojení, zemědělské bioplynové stanice, špičkový genetický potenciál). Česká společnost si málo váží chovatelů, kteří hospodaření věnují neuvěřitelné penzum práce. Většina mlékáren v Čechách neodolala novým konkurentům, zkrachovala a zůstala dlužit zemědělcům. Chovatelé vysokým procentem vyvážejí surové mléko do mlékáren v Německu. Na Mostecku je již jediný chovatel p. Rajter, který dodává do Drážďan společnosti Müller, která má nasávací oblast přes 100 km. Hotové výrobky pak dovážíme zpět do supermarketů.
Roste proto zastoupení obilovin, olejnin a v těchto komoditách jsme exportní zemí. Toto zboží je vyváženo ve všech kvalitách: potravinářské, krmné i na technické účely, ovšem s minimální přidanou hodnotou. Cukrová řepa – cukr, byl vynikajícím exportním artiklem, ve kterém jsme byli světovou velmocí. Cukrovka bývala tradiční i na Mostecku. Po privatizaci cukrovarů a zavedení cukerných kvót
v EU následovalo zavření většiny cukrovarů v ČR a přenesení jejich cukerných kvót mimo republiku. Zbylých několik cukrovarů ovládly zahraniční korporace. Mostu nejbližším cukrovarem jsou Dobrovice
u Mladé Boleslavi vzdálené cca 120 km. V našem okrese se cukrovka prakticky přestala pěstovat.
Pěstování zeleniny, ovoce, brambor a květin pokrývá potřebu ČR z cca 65% (u květin se % blíží nule!). Pěstitelé musí čelit konkurenci vysoce trvanlivých, mechanicky odolných odrůd dovážených z velmi vzdálených destinací (JAR) po celý kalendářní rok. Na Mostecku dnes neexistují sady ani zahradnictví, natož skleníkové hospodářství. „Čerstvou“ zeleninu a ovoce tak i v sezóně kupujeme dovezenou stovky a stovky kilometrů, ošetřenou tak, aby přepravu vydržely bez újmy a „holandské“ květiny z Jižní Afriky darujeme svým blízkým.

K problematice zemědělství proběhla diskuse. Ing. Štýs informoval o akci „Konference o zemědělském využití rekultivovaných ploch“, která se uskuteční 4. 12. 2012 v Mostě pod záštitou ministra životního prostředí Petra Bendla.  

 
Usnesení 68/12: Problematika zemědělství Mostecka z pohledu Okresní agrární komory Most
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci k problematice zemědělství Mostecka z pohledu Okresní agrární komory Most
II. ukládá ing. Ivu Bednárovi, ve spolupráci s ing. Stanislavem Štýsem a ing. Jiřím Syrovátkou, s termínem do 31. 12. 2012, připravit základní kroky pro řešení problematiky zemědělství na Mostecku.   

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 6.:     Různé

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkoval přítomným za účast na jednání.

 

Příští jednání, Sněm HSRM, se bude konat 10. 12. 2012 v areálu Benedikt Most od 10 hodin.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka