HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532

113.
U S N E S E N Í
ze 113. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 8. 10. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

Nosné téma:
2.   Koncepce sportu a katalog sportu města Mostu
předkládá Bc. Petr Šmídl, referent odboru školství, kultury a sportu  

3.   Státní energetická koncepce a Surovinová politika ČR
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně a Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D., jednatel Odborné
sekce energetika OHK Most

4.   Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 25. 9. 2012
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

5.   Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu za III. čtvrtletí 2012
předkládá Jan Pimper, člen OK pro kulturu

6.   Různé
6.1 Příprava konference k Surovinové politice ČR ve vztahu k EU – 29. 11. 2012, Most
předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     10    proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě III. (OK RLZ připravit pro ministra práce a sociálních věcí písemný materiál)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn – odpovědi na otázky naleznete na http://www.hsr-uk.cz/hsr-uk/aktualita-013.html

Úkol splněn

Úkol splněn

 

Usnesení 55/12: Kontrola plnění usnesení
Předsednictvo HSRM
provedlo kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schválilo jeho plnění.

Hlasování:    pro     10    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Koncepce sportu a katalog sportu města Mostu
Referent odboru školství, kultury a sportu pan Petr Šmídl představil koncepční záměry města v oblasti sportu, které byly schváleny Zastupitelstvem města Mostu 29. 3. 2012. Zastupitelstvo svým usnesením deklaruje podporu sportu v příštích letech v oblastech: podpora sportu dětí a mládeže, podpora vrcholového sportu, podpora netradičních sportů a podpora masového sportu. Prioritou města je podporovat sportovní organizace pracující s dětmi a mládeží, především v oblasti fotbalu, ledního hokeje a házené. Sport ve městě je podporován formou finančních příspěvků (ročně cca 3%
z rozpočtu), úhradou výdajů na provoz sportovišť (např. sportovní hala, zimní stadion, Skatepark, Aquadrom, Benedikt, Matylda aj.) a propagací (Mostecké listy, webové stránky města, velkoplošná obrazovka, nově také v MHD).
Pan Šmídl dále informoval o brožuře „Most fandí sportu“, kterou město vydalo v nákladu 3000 kusů
a obsahuje základní údaje o sportovních klubech a organizacích. Tvoří tak přehled veškerého možného sportovního vyžití v Mostě a pomáhá při výběru sportovních aktivit u dětí a mládeže.
V poslední části prezentace se pan Šmídl zaměřil na cyklotrasy ve městě. Při návrhu nových tras je snahou města spojit areály Matylda, Benedikt, hipodrom a golfové hřiště co nejkratší možnou cestou tak, aby trasa byla vedena převážně po stávajících komunikacích pro pěší nebo po komunikacích, které jsou málo frekventované. Počítá se s minimálními stavebními úpravami. Trasy pro cyklisty by měly být vyhrazeny u chodníků, které se budou opravovat, jedná se např. o ulici Josefa Skupy a SNP
a o chodník podél ulice Žatecká. P. Šmídl také představil další návrh cyklotras a celkový pohled na cyklotrasy.  

Veškeré prezentace a brožura „Most fandí sportu“ jsou k dispozici na webu HSRM: http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html 
V diskusi p. Šmídl odpověděl např. na otázky: „Proč při zpracování brožury nebyly osloveny také okolní obce Mostecka?“ (pí Miklošová) nebo „Zda má město k dispozici srovnání z předešlých let, a to kolik dětí sportuje v jednotlivých klubech?“ (p. Valvoda). P. Červenka a p. Jung pochválili město Most za zpracování brožury a p. Jung doporučil, aby se v příští brožuře nezapomnělo i na sponzory, kteří na sport ve městě také přispívají.   

Usnesení 56/12: Koncepce sportu a katalog sportu města Mostu

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci ke koncepci sportu a předložený katalog sportu města Mostu

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Státní energetická koncepce a Surovinová politika ČR
Předsedkyně informovala, že vláda se bude zabývat Státní energetickou koncepcí a Surovinovou politikou ČR až po jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, která se sejde
10. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou aktuální informace k SEK a Surovinové politice ČR představil p. Vojíř svůj pohled, kam se bude ČR v budoucnu orientovat. Jedná se o dva surovinové zdroje – uran (rozumná a neutrální cesta) a uhlí, kde dojde ke snížení těžby uhlí až na 2/3 a ČR se tak stane závislou na dovozu. Přesto, že uhlí je surovina, která má v ČR značnou váhu, stát ji staví do pozadí.  Podle p. Vojíře jsou dokumenty SEK a Surovinová politika ČR mírně v rozporu a je proto nutné jasně stanovit, zda uhlí těžit nebo ne, ve druhém případě pak zajistit energetickou bezpečnost státu.
P. Jung předložil dopisy, které Hospodářská komora ČR zaslala prezidentovi republiky (novela horního zákona) a předsedovi vlády (cena elektřiny).
P. Franta informoval o dopisech, které byly za Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie
a naftového průmyslu zaslány poslancům a ministrům (zrušení tzv. vyvlastňovacích paragrafů v horním zákoně) a ČMKOS (stanovisko k návrhu aktualizace SEK a Surovinové politiky ČR).
HSRM obdržela od starosty Litvínova p. Šťovíčka, který se jednání nemohl zúčastnit, připomínky
k návrhu Surovinové politiky ČR.
V rámci diskuse p. Leichner, předseda sdružení Dialog, vyjádřil nesouhlas s tím, že někteří dělají
z občanů Horního Jiřetína „rukojmí“. Členové sdružení chtějí s těžební společností jednat o případné výstavbě nové vesnice.
P. Vojíř navrhl, aby si HSR-ÚK pozvala po krajských volbách na jednání předsedy vítězných stran, kteří by deklarovali, že mají stejný zájem na české energetice (v otázce prolomení limitů).

Usnesení 57/12: Státní energetická koncepce a Surovinová politika ČR

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci ke Státní energetické koncepci a Surovinové politice ČR

Hlasování:    pro     10     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 25. 9. 2012  
Předsedkyně informovala o jednání HSR-ÚK, které se konalo dne 25. 9. 2012. HSR-ÚK projednávala výsledek schůzky zástupců HSR-ÚK s ministrem Kubou a výsledek pracovního jednání k problematice dopravní sítě TEN-T. Místopředseda p. Aubrecht poskytl informaci k Ekoauditu, místopředseda p. Tlapák informoval o vývoji SEK ČR. HSR-ÚK také jmenovala druhého zástupce do Správní rady PTM. Dalším z bodů jednání byla osobní účast zástupců 6 nejsilnějších politických stran (ODS, ČSSD, KSČM, Severočeši.cz, TOP 09, LEV 21), které kandidují do zastupitelstva Ústeckého kraje. HSR-ÚK předložila všem kandidujícím politickým stranám či uskupením šest otázek, které i s odpověďmi naleznete na www.hsr-uk.cz

Usnesení 58/12: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 25. 9. 2012

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci z jednání HSR-ÚK ze dne 25. 9. 2012

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu za III. čtvrtletí 2012
Pan Pimper, člen OK pro kulturu, informoval, že komise eviduje k III. čtvrtletí 2012 čtyři žádosti
o podporu. Při posuzování žádostí se OK pro kulturu rozhodla doporučit HSRM ke schválení vánoční muzikál pro děti „Neobyčejná noc“, který pořádá Taneční studio Kamily Hlaváčikové ve spolupráci se ZUŠ F. L. Gassmanna Most.

Usnesení 59/12: Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu za III. čtvrtletí 2012

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o předložených žádostech za III. čtvrtletí 2012
            II. schvaluje, na doporučení Odborné komise pro kulturu, podporu projektu „Neobyčejná noc“
s dotací ve výši 40.000,- Kč. Jedná se o vánoční muzikál pro děti, který připravuje a zajišťuje Taneční studio Kamily Hlaváčikové (příjemce dotace) ve spolupráci se ZUŠ F. L. Gassmanna Most. Termín pro vyúčtování dotace je do 31. 1. 2013.

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 6.:     Různé
K bodu 6.1:     Příprava konference k Surovinové politice ČR ve vztahu k EU – 29. 11. 2012, Most
P. Jung, předseda OHK Most, informoval o přípravě konference k Surovinové politice ČR ve vztahu
k Evropské unii. Konferenci pořádá 29. 11. 2012 v Mostě v hotelu Širák OHK Most společně
s Průmyslovou a obchodní komorou Halle-Dessau a HSRM. Výstupy z konference budou zveřejněny
v prosincovém čísle časopisu TEMA.
Pozvánky na konferenci budou členům HSRM rozeslány v předstihu.


Usnesení 60/12: Příprava konference k Surovinové politice ČR ve vztahu k EU – 29. 11. 2012, Most
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o přípravě konference k Surovinové politice ČR ve vztahu k EU, která se bude konat 29. 11. 2012 v Mostě, hotel Širák.

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 

 

Předsedkyně ing. Veverková poděkoval přítomným za účast na jednání.

Příští jednání se bude konat 12. 11. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung