HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
112.

U S N E S E N Í
ze 112. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 10. 9. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Vlastimil Vozka, Jaromír Franta

 

PROGRAM:
V úvodu přivítal místopředseda ing. Vozka ředitele odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR RNDr. Josefa Postráneckého.
Místopředseda oznámil změnu v předloženém programu, bod 3. byl přesunut před bod 1. a takto upravený program byl předsednictvem schválen.

ZAHÁJENÍ

Nosné téma:
3.   Strategie regionálního rozvoje 2014+
předkládá RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR

předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

2.1 Změna ve funkci ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most 
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
     

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

4.   Volby 2012 – otázky pro zástupce politických stran či uskupení, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva Ústeckého kraje
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

5.   Různé
5.1 Udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

5.2 Informace o zrušení Centra rozvoje turismu
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

K bodu 3.:     Strategie regionálního rozvoje 2014+
Ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR, RNDr. Josef Postránecký, přednesl prezentaci na téma „Strategie regionálního rozvoje 2014+“. Zmínil, že se jedná o základní, střednědobý dokument politiky regionálního rozvoje a jeho cílem je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje. Dokument by měl být schválen na podzim tohoto roku.
Závěry z hodnocení dokumentu ukazují, že přetrvávají regionální rozdíly mezi kraji, především míra nezaměstnanosti a ekonomický rozvoj. Dále rostou tendence k vytváření významných shluků, vznikají „vnitřní periferie“ (nejen při hranicích státu, ale i při hranicích mezi jednotlivými kraji), úspěšný rozvoj regionální metropole může zakrýt problémovost v některých specifických oblastech na nižší úrovni
a také dochází k formování rozvojových jader nikoli rozvojových os, kde jedním z důvodů nedostatečného růstu rozvojových os je i nedokončená páteřní síť komunikací vyššího řádu. 
Pan Postránecký dále zmínil nové faktory, které ovlivňují regionální rozvoj, patří mezi ně demografické změny, územní soudržnost, energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb apod. V další části prezentace představil cíle Strategie regionálního rozvoje pro roky 2014 – 2020.
Prezentace je k dispozici na webu HSRM: http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html 
V diskusi byly zodpovězeny otázky týkající rozdělování finančních prostředků (V. Vozka), obnovy obcí (P. Červenka) a nezaměstnanosti a ztráty pracovních míst (P. Kolman).

Usnesení 43/12: Strategie regionálního rozvoje 2014+

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí předloženou informaci ke Strategii regionálního rozvoje 2014+
            II. ukládá předsedkyni oslovit dopisem ministra pro místní rozvoj ve věci delegování zástupce
z ministerstva pro místní rozvoj do HSRM

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol splněn

Úkol trvá v bodě III. (OK RLZ připravit pro ministra práce a sociálních věcí písemný materiál)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

 

Usnesení 44/12: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Změna ve funkci ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most  
Místopředseda ing. Vozka informoval o dopisu, který HSRM obdržela od Mgr. Ivany Soukupové, ve kterém sděluje, že k 30. 6. 2012 končí ve funkci ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most a že k 1. 7. 2012 byla jmenována Mgr. Pavla Zůzová. Paní Soukupová poděkovala HSRM za spolupráci.

Usnesení 45/12: Změna ve funkci ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most     
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí změnu ve funkci ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most. K 1. 7. 2012 byla do funkce jmenována Mgr. Pavla Zůzová.
            II. děkuje Mgr. Ivaně Soukupové za spolupráci

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Přehled schválených projektů z II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu HSRM
Místopředseda ing. Vozka informoval o jednání odborné komise k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM, která se sešla 3. 7. 2012 a doporučila předsednictvu schválit 4 projekty v celkové výši 247.000,- Kč. Předsednictvo usnesením per rollam ze dne 12. 7. 2012 níže uvedené projekty schválilo.

Evidenční číslo projektu

Název projektu

Předkladatel

Schválená dotace

1/II./2012

„Výstavba tréninkového centra pro akrobatické sporty Havraň – II. etapa“

Klub freestylového lyžování Most o.s.

60.000,-

2/II./2012

„Rekonstrukce objektu budovy Základní školy, J. Vrchlického 372, Lom – projektová dokumentace na zateplení objektu“

Město Lom, Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom

90.000,-

3/II./2012

„Identifikace podnikatelského prostředí v mosteckém regionu jako podkladový materiál k žádosti o projekt z ESF do OPVK MPSV“

VŠB – TU Ostrava, HGF Institut kombinovaného studia Most

45.000,-

4/II./2012

„Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci: Areál zámku Korozluky – obnova objektu hospodářské budovy jako zázemí pro veřejnost, vybudování veřejných toalet, pokladny a turistického infocentra zámku s bezbariérovým přístupem“.

Miroslav Perout, správa zámku Korozluky

52.000,-

Celkem schválená dotace

 

 

247.000,-

 

K bodu 2.3:     Jmenování člena OK pro hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM
V návaznosti na změnu ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP Most předložil místopředseda ing. Vozka návrh na jmenování Mgr. Pavly Zůzové členem OK pro hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM. Mgr. Zůzová byla z jednání omluvena, dodala ale písemný souhlas se svým jmenováním.

Usnesení 46/12: Jmenování člena OK pro hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM     
Předsednictvo HSRM

            jmenuje Mgr. Pavlu Zůzovou členem OK pro hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.4:     Aktualizace členů OK pro rozvoj lidských zdrojů 
Vzhledem k tomu, že pan Jiří Kurcin není již náměstkem primátora, došlo k výměně zástupců za město Most v OK RLZ. Z důvodu pracovního vytížení, požádal pan Vítek o vystoupení z OK RLZ.

Usnesení 47/12: Aktualizace členů OK pro rozvoj lidských zdrojů
Předsednictvo HSRM

            I. jmenuje Ing. Luboše Pitína členem OK RLZ
            II. děkuje Jiřímu Kurcinovi a Josefu Vítkovi za spolupráci

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.5:     Návrh na zhodnocení finančních prostředků 
Předseda Finanční komise ing. Dykas doporučil Předsednictvu dvě varianty pro zhodnocení 2.500.000,- Kč volných finančních prostředků:
a) při preferenci výše zhodnocení prostředků ve dvouletém horizontu se jeví nejvýhodněji Termínovaný
vklad Garant u Raiffeisen Bank ve výši 1,7 % p.a. (85.000,- Kč úrokový výnos za 2 roky)
b) při preferenci diversifikace finančních prostředků (pojištění vkladu u jedné banky do výše 100.000       
EUR), doporučuje Finanční komise TK Perfektní spoření u Komerční banky se zhodnocením 1,2 %   
p.a. (60.000,- Kč úrokový výnos za 2 roky)

Výkonný výbor doporučil Předsednictvu, z hlediska bezpečnosti uložených finančních prostředků, variantu b).

Usnesení 48/12: Návrh na zhodnocení finančních prostředků
Předsednictvo HSRM

            schvaluje, na základě doporučení Výkonného výboru a Finanční komise, variantu b) na zhodnocení volných finančních prostředků

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.6:     Vývoj hospodaření za období leden až červenec 2012  
Předseda Finanční komise ing. Dykas seznámil přítomné s vývojem hospodaření HSRM za období leden až červenec 2012 a konstatoval, že se jedná o rovnoměrné čerpání rozpočtu.

 

Usnesení 49/12: Vývoj hospodaření za období leden až červenec 2012
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření HSRM za období leden až červenec 2012

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.7:     Přijetí nového člena – obec Louka u Litvínova  
HSRM obdržela žádost o členství od obce Louka u Litvínova. Paní starostka poděkovala jménem zastupitelstva obce za přijetí v HSRM.

Usnesení 50/12: Přijetí nového člena – obec Louka u Litvínova
Předsednictvo HSRM

            schvaluje žádost o členství v HSRM obce Louka u Litvínova. Obec Louku u Litvínova bude zastupovat paní Mgr. Milana Štveráčková, starostka obce.  

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.8:     Delegování zástupce HSRM do komise RLZ při HSR-ÚK 
Místopředseda ing. Vozka oslovil členy HSRM s návrhem na delegování zástupce HSRM do komise RLZ při HSR-ÚK. Nikdo z přítomných neprojevil zájem být dalším členem v komisi.

Usnesení 51/12: Delegování zástupce HSRM do komise RLZ při HSR-ÚK
Předsednictvo HSRM

            považuje obsazení v komisi RLZ při HSR-ÚK zástupci HSRM za dostačující a nového zástupce za HSRM prozatím delegovat nebude 

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Volby 2012 – otázky pro zástupce politických stran či uskupení, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva Ústeckého kraje
V návaznosti na nadcházející volby do zastupitelstva Ústeckého kraje zpracoval Výkonný výbor pět otázek pro zástupce politických stran. Otázky obdrží všech 19 politických stran, které budou kandidovat do zastupitelstva Ústeckého kraje. Tazatelem se stala HSR-ÚK, která zároveň pozve na své otevřené jednání zástupce 5 nejsilnějších politických stran. Jednání HSR-ÚK se bude konat 25. 9. 2012 od
10 hod. v Mostě, v budově VÚHU. Místopředseda ing. Vozka pozval členy HSRM na toto jednání.

Usnesení 52/12: Volby 2012 – otázky pro zástupce politických stran či uskupení, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva Ústeckého kraje

Předsednictvo HSRM
I. doporučuje HSR-ÚK:

            - oslovení politických stran formou dopisu prostřednictvím e-mailu
- dopisem oslovit všechny politické strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do
zastupitelstva Ústeckého kraje
- pozvat na otevřené jednání HSR-ÚK 5 nejsilnějších politických stran (vybrány budou intuitivně)
            II. schvaluje, že iniciátorem je HSRM a tazatelem HSR-ÚK
III. schvaluje, že odpovědi na položené otázky, které politické strany obdrží, v předstihu
e-mailem, budou zveřejněny vhodnou formou

Hlasování:    pro     9    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Různé
K bodu 5.1:     Udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011
Místopředseda ing. Vozka informoval o slavnostním udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011, které proběhlo 5. 9. 2012 v Ústí nad Labem. Ocenění v kategorii regionálního rozvoje převzal Ing. Stanislav Štýs DrSc., který poděkoval HSRM za svou nominaci a zároveň přítomné informoval o akci, kterou připravuje na příští rok na téma revitalizace území zasažené těžbou hnědého uhlí.


Usnesení 53/12: Udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011
            II. blahopřeje Ing. Stanislavu Štýsovi, DrSc. k získanému ocenění  

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.2:     Informace o zrušení Centra rozvoje turismu
HSRM obdržela zprávu o zrušení Centra rozvoje turismu Mostecka k 30. 6. 2012. Veškeré náležitosti nově spadají do oddělení cestovního ruchu a sportu při Magistrátu města Mostu. 


Usnesení 54/12: Informace o zrušení Centra rozvoje turismu
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o zrušení Centra rozvoje turismu k 30. 6. 2012

Hlasování:    pro     9     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

 

Místopředseda ing. Vozka poděkoval přítomným za účast na jednání.

Příští jednání se bude konat 8. 10. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Vlastimil Vozka, Jaromír Franta