HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
111.
U S N E S E N Í
ze 111. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 14. 5. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. V. Vozka, Ing. R. Jung

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

2.1 Schválení usnesení 27/12 z jednání HSRM dne 16. 4. 2012  
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
     

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

Nosné téma:

předkládá Mgr. Jiří Volprecht, vedoucí územního odboru Policie ČR Most  

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

5.1 Pozvání na „Regionální energetické fórum 2012“
předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     8    proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě I. (HSRM se pokusí rozklíčovat téma VZP – náklady na pojištěnce)

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

 

Usnesení 28/12: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

V rámci Kontroly plnění usnesení doplnil ing. Jung informaci k Usnesení 63/11 týkající se problematiky zdravotního stavu obyvatel. Ing. Jung v této věci jednal s hejtmankou Ústeckého kraje a upozornil ji na dlouhodobě vnímaný negativní pohled na Ústecký kraj, především z hlediska vývoje průměrného věku dožití obyvatel. Paní hejtmanka vyjádřila souhlas se zpracováním studie posuzující délku dožití obyvatel Ústeckého kraje včetně důvodů pro zjištění.

Usnesení 29/12: Doplnění informace týkající se problematiky zdravotního stavu obyvatel
v Ústeckém kraji

Předsednictvo HSRM
žádá HSR-ÚK o podporu záměru zadání a zpracování studie týkající se zdravotního stavu obyvatel. Předpokládáme, že bude provedena současně odborná oponentura a se závěry budou seznámeny, stejně jako HSR-ÚK i ostatní regionální rady.            

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Schválení usnesení 27/12 z jednání HSRM dne 16. 4. 2012  
Místopředseda ing. Vozka připomenul, že na dubnovém jednání Předsednictva HSRM předložil předseda OK RLZ ing. Malý informaci o provedených změnách v rámci platnosti Zákona
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (změny od 1. 1. 2012). Vzhledem
k tomu, že Předsednictvo již nebylo na dubnovém jednání, při projednávání tohoto bodu, usnášeníschopné, nechal ing. Vozka o usnesení 27/12 hlasovat. Usnesení bylo v rámci diskuse upraveno o drobné změny.

Usnesení 27/12: Informace o praktických zkušenostech k legislativním změnám platných od
1. 1. 2012     
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o praktických zkušenostech k legislativním změnám platných od
1. 1. 2012
            II. doporučuje HSR-ÚK pozvat ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka na otevřené jednání i za účasti poslanců Ústeckého kraje, zástupců regionálních rad a seznámit ho
s problematikou Úřadů práce a systémem vyplácení sociálních dávek
III. ukládá OK pro rozvoj lidských zdrojů připravit pro ministra práce a sociálních věcí písemný materiál zabývající se zmiňovanou problematikou

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Aktualizace a doplnění členů OK RLZ o starosty obcí
Předsednictvo se seznámilo se zaktualizovanou členskou základnou OK RLZ. Komise doplnila své členy také o obce Obrnice, Lišnice a Havraň. Poslední dvě zmiňované obce vyjádřily zájem stát se členy HSRM. Jejich žádosti o členství budou projednány na nejbližším jednání Předsednictva HSRM.
Aktuální členská základna OK RLZ:
Předseda:         Ing. Oldřich Malý
Garant:             Petr Červenka
Tajemník:         Vítězslava Dudková
Členové:           Mgr. Ivana Soukupová (KoP Most); Hana Blažková (KoP Litvínov); Mgr. Pavla
Zůzová (KoP Most); Josef Vítek (KoP Most); Mgr. Naděžda Krupcová (město Most); Jiří Kurcin (město Most); Erika Sedláčková (město Litvínov); Mgr. Jiří Škrábal (SŠT Most – Velebudice); Ing. Josef Švec (VŠFS Most); Ing. Dagmar Prošková (Asociace institutů vzdělávání dospělých); Josef Čepelák (OHK Most); Ing. Jaroslava Podolánová (OAK Most); Lubomír Holý (SOO CCG); Ing. František Kružík (VŠB Most); Gabriela Nekolová, Dis. (kancelář poslance EP JUDr. R. Falbra); Bc. Martin Klika (Svazek obcí v regionu Krušných hor); Petr Mrvík (Czech Coal a.s.); společnost Unipetrol RPA s.r.o.


OK RLZ doplnila své členy o obce:        Obrnice           Stanislav Zaspal, místostarosta
Lišnice             Petr Pillár, starosta
Havraň             Zdeňka Smetanová, starostka

Usnesení 30/12: Aktualizace a doplnění členů OK RLZ o starosty obcí
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí členskou základnu OK RLZ
II. jmenuje nové členy OK RLZ: Mgr. Pavlu Zůzovou; Josefa Vítka; Eriku Sedláčkovou; Ing. Jaroslavu Podolánovou; Gabrielu Nekolovou, Dis.; Bc. Martina Kliku; Petra Mrvíka; Stanislva Zaspala; Petra Pillára a Zdeňku Smetanovou

Hlasování:    pro     8     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.3:     Jmenování nových členů – Ing. Jiří Čechura, fyzická osoba a Ing. Jiří Rous, fyzická osoba
Vzhledem k tomu, že se ing. Čechura a ing. Rous z jednání Předsednictva HSRM omluvili, budou jejich žádosti o členství v HSRM předloženy na příštím jednání. Oba pánové budou mít tak možnost se osobně představit.

 

K bodu 3.:     Vývoj bezpečnostní situace v okrese Most za rok 2011
Vedoucí územního odboru Policie ČR, Mgr. Jiří Volprecht, přednesl prezentaci na téma „Kriminalita na území okresu Most za rok 2011“. V úvodu zmínil organizační strukturu policie. Policisté jsou rozděleni na výkonné policisty (např. obvodní oddělení, kriminální služba, hospodářská kriminalita aj.)
a nevýkonné policisty (pouze pár policistů, kteří spadají vedením pod Ústecký kraj). Policie ČR spravuje na území Mostecka 6 obvodních oddělení (OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách); OOP Litvínov (PS Lom); OOP Meziboří; OOP Obrnice; OOP Most; OOP Most Zahradní).
Pan Volprecht poukázal na velký úbytek policistů za období 8 – 10 let, což je způsobeno také tím, že od roku 2008 byl pozastaven nábor policistů. Další zkušení a osvědčení policisté odcházejí do stálé pořádkové jednotky. Ta má na starost chránit bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a policisté jsou nasazováni také v případech mimořádných událostí. P. Volprecht zdůraznil, že je to účelná věc, policisté jsou schopni během, krátkého časového úseku, být kdekoliv
a neovlivní to řádný výkon jejich služby, šlo to ale vyřešit i jiným způsobem, například posílit policisty na okresech.
Na území okresu Most došlo v loňském roce k mírnému poklesu kriminality, mírně klesá přestupková agenda nebo majetková kriminalita. Most je jedním z 6 okresů v ČR, kde kriminalita klesla. P. Volprecht ocenil dobrou práci policistů, také spolupráci s obcemi a dokonalý kamerový systém. Z hlediska činnosti základních útvarů vyzdvihl p. Volprecht město Meziboří, ve kterém se v loňském roce podařilo objasnit nejvíce trestních řízení. Je to ale zohledněno také zatížeností obvodního oddělení.
Součástí usnesení je prezentace, která byla předložena na jednání.
V diskusi byly zodpovězeny otázky týkající se pěších hlídek v ulicích (P. Macek), zřízení Stálé pořádkové jednotky (R. Jung, V. Vozka) a zavedení prevence „3x a dost“ (J. Šulc).


Usnesení 31/12: Vývoj bezpečnostní situace v okrese Most za rok 2011

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí předloženou informaci o vývoji bezpečnostní situace v okrese Most za rok 2011
            II. vyjadřuje obavu z poklesu policistů a jeho dalšímu snižování vzhledem k očekávanému nárůstu kriminality

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Příprava jednání Sněmu HSRM  
Místopředseda ing. Vozka stručně seznámil přítomné s programem jednání Sněmu HSRM a všechny členy HSRM na toto jednání pozval.

Usnesení 32/12: Příprava jednání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

I. stanovuje termín jednání Sněmu HSRM na 11. 6. 2012 od 11.00 hodin
II. stanovuje místo konání Sněmu HSRM v zasedací místnosti VÚHÚ, Budovatelů 2532, Most
III. stanovuje program jednání Sněmu HSRM následovně:
1. Schválení programu Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
4. Informace o činnosti HSRM za období leden až květen 2012
5. Hospodaření HSRM
5.1 Schválení Zprávy Finanční komise za rok 2011
5.2 Schválení čerpání rozpočtu za rok 2011
5.3 Navýšení rozpočtu 2012 v položce „Ostatní služby + odborné komise“
5.4 Vývoj hospodaření za období leden až květen 2012
5.5 Smlouva o účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou
5.6 Přehled čerpání Fondu podpory projektů k 31. 5. 2012
6. Schválení II. kola Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM
7. OK pro kulturu – došlé žádosti o podporu za II. čtvrtletí 2012
8. Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 17. 5. 2012
9. Různé

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.1:     Pozvání na „Regionální energetické fórum 2012“
Předseda OHK ing. Jung pozval přítomné na Regionální energetické fórum 2012, které se bude konat 5. června 2012 od 9 hod. v Ústí nad Labem. Hlavním tématem jednání bude diskuse o přípravě Energetické koncepce České republiky a možnost její aplikace v regionech Ústeckého a Plzeňského kraje. Konference se koná pod odbornou záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR a svou účast přislíbil i ministr práce a sociálních věcí. Odbornými garanty REF se staly HSRM a OHK Most.


Usnesení 33/12: Pozvání na „Regionální energetické fórum 2012“

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o konání „Regionálního energetického fóra 2012“
            II. schvaluje, na základě doporučení Výkonného výboru, uvolnění finanční částky ve výši 10.000,- Kč na prezentaci výsledků „Regionálního energetického fóra 2012“ v mimořádném čísle časopisu TÉMA

Hlasování:    pro     7    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schválenoRůzné:

 

 

 

Místopředseda ing. Vozka poděkoval přítomným za účast na jednání.

Příští jednání – Sněm HSRM se bude konat 11. 6. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung