HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
110.
U S N E S E N Í
ze 110. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 16. 4. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

 

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. V. Vozka

 

PROGRAM:
V úvodu předsedkyně oznámila změnu v předloženém programu, a to přesunutí bodů 5.
a 6. před bod 4. Předsednictvo takto upravený program schválilo.

ZAHÁJENÍ

předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

2.1 Přijetí nového člena – Klub freestylového lyžování Most o.s.  
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

     

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda
     

předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

Nosné téma:

předkládá Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel
ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Litvínov  

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda HSR-ÚK

předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

předkládá Ing. Oldřich Malý, předseda OK pro rozvoj lidských zdrojů
a) Informace o legislativních změnách platných od 1. 1. 2012
b) Aktualizace a doplnění členů OK RLZ o starosty obcí

7.1 Informace o průběhu sjezdu OS PHGN
předkládá Jaromír Franta, předseda SOO CCG

ZÁVĚR

Hlasování:    pro     12     proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen

 

 

K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě I. (HSRM se pokusí rozklíčovat téma VZP – náklady na pojištěnce)

Úkol splněn, viz. bod programu 4.

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn, viz. bod programu 2.3

Úkol splněn

 

Usnesení 19/12: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     12     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Přijetí nového člena – Klub freestylového lyžování Most o.s.  
Předseda sdružení, Ing. Roman Dalecký, v krátkosti představil Klub freestylového lyžování Most, který sdružuje akrobatické sportovce.  Klub má v současné době 30 členů a patří mezi ně i členové české reprezentace ve snowboardingu a freestylovém lyžování. Tréninkové centrum vzniklo v Havrani na zrušeném koupališti a je to první tréninkové centrum s molitanovým dopadem pro lyžaře, bikery
a snowboardisty.

Usnesení 20/12: Přijetí nového člena – Klub freestylového lyžování Most o.s.    
Předsednictvo HSRM

            přijalo Klub freestylového lyžování Most o.s. za člena HSRM

Hlasování:    pro     12     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Schválení konečné verze Zakládací smlouvy Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
Ředitel PTM pan Zbyněk Jakš informoval o změnách, ke kterým došlo v Zakládací smlouvě od schváleného znění HSRM dne 12. 3. 2012 (usnesení 17/12). Byla upravena například změna funkčního období členů správní rady ze čtyř na tři roky. Členy dozorčí rady odvolává správní rada místo zakladatele aj. Podrobné změny v Zakládací smlouvě byly součástí podkladových materiálů jednání HSRM.

Usnesení 21/12: Schválení konečné verze Zakládací smlouvy Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Předsednictvo HSRM

            schvaluje konečnou verzi Zakládací smlouvy Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.   

Hlasování:    pro     12     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.3:     Jmenování zástupce za HSRM do Správní rady PTM
Místopředseda ing. Vozka projednal na osobní schůzce s ing. Trykarem jeho zastupování HSRM ve Správní radě PTM. Ing. Trykar vyjádřil souhlas.

Usnesení 22/12: Jmenování zástupce za HSRM do Správní rady PTM

Předsednictvo HSRM

            jmenuje Ing. Josefa Trykara, ředitele HBZS Most, zástupcem HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.  

Hlasování:    pro     12     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 


K bodu 2.4:     Čerpání rozpočtu HSRM za I. čtvrtletí 2012
Předseda Finanční komise ing. Dykas seznámil přítomné s vývojem hospodaření HSRM za období leden až březen 2012 a konstatoval, že se jedná o rovnoměrné čerpání rozpočtu. Dále informoval, že se Finanční komise zabývala stavem Fondu podpory projektů k 31. 12. 2011. V roce 2011, kdy Předsednictvo schválilo pro podporu projektů HSRM v I. kole částku ve výši 300.000,- Kč nebyla k 31. 12. 2011 vyčerpána částka ve výši 31.240,- Kč. Tato částka již čerpána nebude a Finanční komise ji doporučuje převézt zpět do Fondu HSRM.

Usnesení 23/12: Čerpání rozpočtu HSRM za I. čtvrtletí 2012

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSRM za I. čtvrtletí 2012
            II. schvaluje, na základě doporučení Finanční komise, převedení nevyčerpané částky z Fondu podpory projektů za rok 2011 ve výši 31.240,- Kč do Fondu HSRM  

Hlasování:    pro     12     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Prezentace společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. pan Marek Świtajewski seznámil členy HSRM s Litvínovskou rafinérií, současnou situací a plány České rafinérské. Svou presentaci přednesl v českém jazyce.
Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. je největším zpracovatelem ropy v České republice. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. byla založena v roce 1995 se sídlem v Litvínově. V roce 1996 vstoupili do společnosti zahraniční akcionáři a v roce 2003 došlo k transformaci na „processing“ (tj. zpracování ropy vlastníků za přepracovací poplatek pokrývající náklady). Česká rafinérská má dva výrobní závody, a to v Litvínově
s kapacitou zpracování 5,1 mil. t ropy ročně a v Kralupech nad Vltavou s kapacitou zpracování 3,3 mil.
t ropy ročně. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu (51,220 %), Eni (32,448 %) a Shell (16,335 %). Řadí se mezi nejvýznamnější tuzemské společnosti a je držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001. V roce 2009 získala ocenění „Rafinérie roku ve Střední a Východní Evropě“
a v roce 2010 ocenění „Petrol Award“.
Výrobní závod v Litvínově byl vystaven za 2. světové války pro výrobu paliv z mosteckého hnědého uhlí. Po válce nastal další rozvoj, vyráběla se motorová paliva, základní chemikálie, svítiplyn a elektrická energie. V 60. letech došlo k přechodu na ropnou surovinu, napojení na ropovod Družba a ukončení zpracování uhlí. Následně došlo k výstavbě nejvýznamnějších zařízení – NRL, PCH a PSP. V 90. letech,
v rámci privatizace, došlo k začlenění litvínovské rafinérie do České rafinérské a včlenění Chemopetrolu do Unipetrolu. V roce 2006 byl prodán státní podíl v Unipetrolu PKN Orlen.
Do litvínovské rafinérie je dodávána sirná ropa ropovody Družba nebo IKL. Z této suroviny se pak vyrábí LPG, automobilové benzíny, motorová nafta, topné oleje, silniční asfalty, kapalná síra, olejové hydrogenáty. Rafinérie je také schopna vyrábět celý rozsah motorových paliv (pod 10 ppm síry), do kterých přimíchává MEŘO(FAME) a bioetanol podle zákona. Je jedním z výrobců klíčových surovin pro petrochemický a chemický průmysl.
V roce 2011 proběhla v rafinérii Litvínov zarážka, která byla spojena s provozními problémy a výpadkem produkce. Podařilo se udržet náklady v požadované výši odkladem některých činností, výrazným omezením výdajů, ale zároveň byla realizována technologická a organizační opatření s úsporami stovek milionů Kč. Loňský rok byl v České rafinérské naopak mimořádně úspěšný v oblasti bezpečnosti práce.
Pro letošní rok požadují vlastníci další snížení nákladů, tak aby byla společnost konkurenceschopná (a ne ztrátová). Business plan pro rok 2012 byl schválen 18. dubna. V letošním roce dojde k další organizační restrukturalizaci s důrazem na efektivitu základních procesů firmy. Dále k zajištění kvalitního nahrazování odcházejících pracovníků, zejména operátorů s maximem kompetencí. Společnost má v plánu zrealizovat maximum naplánovaných investičních akcí, zejména opatření pro úsporu energií, materiálů a služeb údržby. Společnost klade důraz na dodržení svých závazků k okolním městům a obcím v rámci finančních možností.
V současné době usiluje společnost o dokončení kolektivního vyjednávání s odborovou organizací
a udržení sociální smíru. O ekonomické situaci a výhledech na rok 2012 informovalo vedení společnosti odborovou organizaci v záři 2011 a všechny zaměstnance v prosinci v obou lokalitách. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno v lednu 2012, obě strany měly ale rozdílná východiska. Návrh společnosti spočíval v zachování stávající úrovně platů a většiny benefitů a příplatků, které jsou ve společnosti nadstandardní, při udržení stávajícího počtu pracovních míst. Vzhledem k rozdílným stanoviskům požádaly obě strany o vstup zprostředkovatele. Odborová organizace vyhlásila 21. 3. 2012 stávkovou pohotovost. V průběhu měsíce května proběhnou setkání za účasti zprostředkovatele.
Česká rafinérská je strategickým podnikem ČR, významným plátcem daní, velkým zaměstnavatelem
a zákazníkem podniků v regionu, nemá problémy s dodržováním zákonných požadavků v bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Česká rafinérská dlouhodobě spolupracuje s městy Most, Litvínov
a Meziboří, na konkrétních projektech a žádostech s jednotlivými obcemi regionu. Podporuje činnost Ekologického centra Most, spolupracuje s Podkrušnohorským technickým muzeem. Je členem HSRM
a Euroregionu Krušnohoří.
Součástí usnesení je předložená prezentace společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
V diskusi byly zodpovězeny otázky o aktuálním zásobování ropou (H. Veverková), o zachování bezpečnostních standardů při snižování nákladů (V. Vozka), o dostavbě a rozšíření komunikace I/27 v prostoru závodu (P. Červenka).

Usnesení 24/12: Prezentace společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí předloženou prezentaci společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Informace ze setkání zástupců HSR-ÚK s předsedou vlády Petrem Nečasem
dne 26. 3. 2012

Předseda HSR-ÚK, JUDr. Falbr, informoval o setkání zástupců HSR-ÚK s předsedou vlády Petrem Nečasem. Schůzky se účastnili Ing. Helena Veverková, Ing. Josef Matějka, Vlastimil Aubrecht a JUDr. Richard Falbr. Předmětem schůzky bylo informovat předsedu vlády o prioritách HSR-ÚK a požádat ho
o jejich podporu. Premiér přislíbil, že bude o tématech společného jednání také informovat ministra průmyslu a obchodu a ministra financí.
Hlavními tématy jednání bylo:

JUDr. Falbr dále informoval o plánovaném setkání u kulatého stolu se zástupci jednotlivých ministerstev. Jednání by se mělo uskutečnit v Ústeckém kraji za účasti předsedy Hospodářského výboru PSP ČR Ing. Milana Urbana.

Předsedkyně HSRM podala informaci k čerpání z 15 mld. Kč uvolněných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností. K 1. 3. 2012 byla vyčerpána částka ve výši 12,104 mld. Kč. K realizaci zbývá cca 2,8 mld. Kč. V současné době dochází ale k významnému poklesu cen zakázek, které se realizují.

Usnesení 25/12: Informace ze setkání zástupců HSR-ÚK s předsedou vlády Petrem Nečasem dne 26. 3. 2012
Předsednictvo HSRM
            bere na vědomí informaci ze setkání zástupců HSR-ÚK s předsedou vlády Petrem Nečasem dne 26. 3. 2012

Hlasování:    pro     10    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 20. 3. 2012
Místopředseda ing. Vozka informoval o jednání HSR-ÚK, které se konalo dne 20. 3. 2012. HSR-ÚK projednávala:

Usnesení 26/12: Informace z jednání HSR-ÚK ze dne 20. 3. 2012

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci z jednání HSR-ÚK ze dne 20. 3. 2012

Hlasování:    pro     10    proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schválenoK bodu 6.:     Odborná komise pro rozvoj lidských zdrojů

a) Informace o legislativních změnách platných od 1. 1. 2012
Předseda OK pro RLZ ing. Malý informoval o praktických zkušenostech k legislativním změnám platných od 1. 1. 2012. Z hlediska administrace vyplácení sociálních dávek a evidence uchazečů je i nadále v praxi nejvíce využíván „starý“ systém, pouze 10 % dávek je vypláceno v rámci nového systému, který funguje nedostatečně. Se vznikem krajské pobočky ÚP v Ústí nad Labem došlo také k úbytku pracovníků
a v současné době vychází na jednoho zaměstnance Úřadu práce cca 180 – 250 klientů. Při takové výši klientů na jednoho pracovníka nelze tedy v praxi dostatečně provádět sociální šetření. Dalším negativem spuštěného systému je, že úředník z kteréhokoli Úřadu práce v ČR má možnost nahlédnout do databáze
a zjistit si údaje o klientovi. Dříve to bylo možné jen v rámci okresu.
Pan Malý dále popsal další novinky platné od ledna tohoto roku. Pokud uchazeči o zaměstnání náleží odstupné, může si o podporu v nezaměstnanosti požádat až po 6. měsících od doby, kdy se zaevidoval na Úřadě práce.
Czech POINT je místem, kam vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházejí v určený čas a kde obdrží nabídku volných pracovních míst. Cílem je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám
i nezaměstnaným evidovaným na Úřadu práce. Vytrácí se tak ale kontakt mezi zprostředkovatelem
a uchazečem o zaměstnání.  
Veřejná služba, kterou v obcích zajišťují uchazeči o zaměstnání je prospěšná z hlediska pracovního návyku pro nezaměstnaného. Bohužel ale uchazeč o zaměstnání nemá za tuto práci žádnou finanční odměnu (navýšení výše podpory), stává se tak veřejná služba demotivující.
Uchazeč o zaměstnání má možnost si sám vybrat rekvalifikační kurz. Úřad práce musí posoudit uplatnitelnost kvalifikace, je stanoven maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci, rozdíl ceny si hradí sám uchazeč a v případě, že rekvalifikaci úspěšně nedokončí, musí ji také uhradit.
Evoropské sociální fondy, které byly přeloženy do Ústí nad Labem, přecházejí od 1. 6. 2012 pod externí firmu, stejně jako právnické služby a IT pracovníci.

Usnesení 27/12: Informace o praktických zkušenostech k legislativním změnám platných od
1. 1. 2012 

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o praktických zkušenostech k legislativním změnám platných od
1. 1. 2012
            II. doporučuje HSR-ÚK pozvat mistra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka a seznámit ho s problematikou Úřadů práce a systémem vyplácení sociálních dávek
III. ukládá OK pro rozvoj lidských zdrojů připravit pro ministra práce a sociálních věcí písemný materiál zabývající se zmiňovanou problematikou

Hlasování:    pro  0        proti     0     zdržel se    0

Vzhledem k tomu, že Předsednictvo již nebylo usnášeníschopné, bude usnesení 27/12 schváleno na příštím jednání HSRM.

 

b) Aktualizace a doplnění členů OK RLZ o starosty obcí
Přehled členské základy a jmenování nových členů OK RLZ se přesouvá na květnové jednání HSRM.
 
 

K bodu 7.1:     Informace o průběhu sjezdu OS PHGN
Předseda SOO CCG pan Jaromír Franta informoval o sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, který se konal 16. 3. 2012 v Praze. Na sjezd přijal pozvání premiér Petr Nečas, ředitel ČBÚ Ivo Pěgřímek či předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Sjezd volil nové vedení. Do funkce předsedy OS PHGN byl zvolen pan Jan Sábel, do funkce 1. místopředsedy pan Jaromír Franta a do funkce 2. místopředsedy pan Jaromír Pytlík. Delegáti sjezdu připravili pro Vládu ČR výzvu, ve které požadují:
- snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pro zaměstnance v hornictví
- realizaci systému tzv. zaměstnaneckých předdůchodů
- zrušení územních ekologických limitů

Informace o průběhu sjezdu OS PHGN

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o průběhu sjezdu OS PHGN

 

 

 

Předsedkyně Ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání.

Příští jednání HSRM se bude konat 14. 5. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka