Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

11.

Usnesení

z 11. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 13.03.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č.21/2000: Program 11. řádného jednání 

P - HSRM schválilo změny v programu 11. zasedání předsednictva, zařazuje do programu jednání v bodě 8) různé informace Ing. Stanislava Štýse , DrSc. K vybavení pavilonu EXPO 2000 v Hanoveru, předřazuje bod 4) Rekultivační výstavba Most, a.s. před bod 2).

Usnesení č. 22/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn. č. 99/99 a) : Důl Kohinoor:

Znění usnesení č.99/99 a):

P - HSRM považuje dohodu účastníků jednání na MPO ČR ze dne 07.12.1999 o řešení následků krize vzniklé na Dole Kohinoor společnosti MUS,a.s. za východisko, které není ideální, ale je reálnější než podnikatelský záměr SHD - PEEL, s.r.o, který se zástupcům odborů Dolu Kohinoor na jednání nepodařilo obhájit. P - HSRM předpokládá, že zástupci vlády podepsaní pod dohodou ze dne 07.12.1999 dodrží své závazky.

rozprava k problematice Dolu Kohinoor:

·        MPO si vybralo variantu, ve které má stát v roce 2000 vložit na prodloužení těžby 560 mil.Kč a do roku 2005, kdy má být útlum ukončen, tři miliardy korun,

·        Byla vytvořena dceřiná akciová společnost, v dozorčí radě jsou zástupci státu.

·        Na jednání o finančních prostředcích na útlum hlubinného dolu Kohinoor, které proběhlo počátkem března, ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a ministr sociálních věcí Vladimír Špidla uvedli, že na útlum dolu může vláda letos věnovat pouze 161,8 miliónů korun.

Usnesení č. 23/2000: Důl Kohinoor

P – HSRM projednalo přednesenou informaci pana Pudila, zástupce MUS,a.s. a pana Tlapáka, předsedy Sč SOO ukládá:

a)       panu Tlapákovi, garantovi komise lidských zdrojů, svolat odborný tým ve složení: zástupci HSRM, MUS,a.s., Dolu Kohinoor, a.s. a JUDr. Jana Šmejcová, ředitelka ÚP Most,

b)      závěry z jednání předloží pan Tlapák do příštího jednání HSRM.

·        usn. č.104/99 Výběrová komise MPO: splněno

·        usn. č. 05/2000: Ekologické centrum Most: splněno

·        usn. č. 09/2000: informace o vzniku nových Hospodářských a sociálních rad

je samostatným bodem jednání

·        usn. č. 12/2000 d) : Globální plán revitalizace – vládní zmocněnec: 

je samostatným bodem jednání

·        usn. č. 14/2000: informace o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru

Usnesení č. 24/2000: informace o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru:

P – HSRM vyslechlo informace zástupců ŘMV a tyto bere na vědomí.

·        usn. č. 16/2000: informace o činnosti K-centra:

schůzka se neuskutečnila z důvodů nemoci, úkol nadále trvá.

·        usn. č. 18/2000: dvoudenní mezinárodní konference o zaměstnanosti

Usnesení č. 25/2000: mezinárodní konference o zaměstnanosti:

P – HSRM projednala předložený návrh zajištění 2. Mezinárodní konference k zaměstnanosti a:

a)       bere ho na vědomí,

b)      schvaluje termín 19. – 20. 09. 2000,

c)       žádá o pomoc a spolupráci ředitelku úřadu práce JUDr. Šmejcovou,

d)      ukládá p. Tlapákovi, garantovi a Ing. Juřinovi, předsedovi komise lidských zdrojů projednat možnosti financování konference s jednotlivými členy, hosty a příznivci HSRM a HSRS,

e)      doporučuje svým členům a stálým hostům urychleně dohodnout financování nákladů konference tak, aby se tato mohla konat v rozsahu a termínu uváděném v předloženém návrhu,

f)         ukládá předsedovi komise lidských zdrojů svolat organizační výbor a předložit informace o průběhu přípravy v příštím jednání.

Rekultivační výstavba Most, a.s.:

rozprava k dané problematice:

Nelze zpochybňovat regulérnost zadání veřejné zakázky v roce 1995 na základě výzvy jednomu zájemci ( RVM,a.s.) s využitím možnosti dané ustanovením § 50 písm. b) tehdy platného zákona č. 199/1994 Sb. ( což vyplývá i z vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ). Nelze tedy ani zpochybňovat platnost smlouvy o dílo ze dne 15.12.1995, uzavřenou mezi RVM,a.s. a PKÚ, s.p. na celou komplexní revitalizaci území. Smlouva opravňuje i zavazuje RVM, a.s. provádět veškeré práce na revitalizaci až do jejího celkového ukončení.

Vyhlášení veřejné soutěže na stejnou veřejnou zakázku, která byla již jednou podle zákona č.199/1994 Sb. zadána a na kterou je uzavřena stále platná a nijak nezrušená smlouva o dílo, je samo o sobě zmatečné. Ve směru jejího zrušení ve vztahu k řediteli státního podniku PKÚ by měl zasáhnout kontrolní orgán tohoto státního podniku – dozorčí rada, jejímž členem je zástupce ředitele odboru hornictví Ing. Kuneše Ing. Miroslav Uher. Ministerstvo průmyslu je spoluodpovědné za nápravu nezákonného stavu ( viz dopis C. Zapletala).

Usnesení č. 26/2000: Rekultivační výstavba Most, a.s.:

P – HSRM se podrobně seznámilo s problematikou nově vyhlášené obchodní veřejné soutěže na práce, na které má RVM, a.s. Most řádně podepsanou smlouvu a:

a)       trvá na platnosti a dodržování uzavřené Smlouvy o dílo na zajištění komplexní revitalizace krajiny ze dne 15.12.1995,

b)      žádá zrušit obchodní veřejnou soutěž vyhlášenou PKÚ, s.p. v Obchodním věstníku č. 5 ze dne 02.02.2000,

c)       pokud již byly pro rok 2000 státním podnikem Palivový kombinát Ústí nad Labem podepsány smlouvy o dílo na revitalizaci předmětného území s jinými zhotoviteli, žádá tyto zrušit z důvodů jejich protiprávního uzavření,

d)      souhlasí se zněním dopisu ministru průmyslu Miroslavu Grégrovi ( příloha usnesení),

e)      ukládá JUDr. Falbrovi přizvat do květnového zasedání ministra průmyslu a obchodu.

globální plán revitalizace

znění usn. 12/2000 c), d):

P – HSRM se podrobně seznámilo s průběhem projednávání GPR ve vládě dne 02.02.2000 a

c)       navrhuje zmocněncem vlády pro koordinaci činností spojených s realizací Globálního plánu Ing. Helenu Veverkovou, vedoucí řešitelského týmu,

d)       ukládá JUDr. Richardu Falbrovi usilovat o to, aby vládní zmocněnec jmenovaný do konce února 2000 byl zařazen do působnosti prvního místopředsedy vlády ČR.

Usnesení č. 27/2000: zmocněnec vlády pro koordinaci činností spjených s realizací GPR:

P – HSRM projednala informace o průběhu přípravy funkce zmocněnce vlády předložené JUDr. Richardem Falbrem a Ing. Helenou Veverkovou a:

a)       trvá na návrhu jmenování zmocněncem vlády pro koordinaci činností spojených s realizací Globálního plánu Ing. Helenu Veverkovou, vedoucí řešitelského týmu GPR,

b)      souhlasí s navrženými kompetencemi uvedenými v čl.III odst.1) vládního návrhu,tj.:

 ba) sledovat a koordinovat naplňování činností věcně příslušných ministerstev spojených s realizací opatření uvedených v GPR,

 bb) prostřednictvím 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí připomínkovat materiály v připomínkových řízeních z hlediska možných dopadů na pánevní oblasti,

 bc) úzce spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a ministrem pro místní rozvoj na přípravě a realizaci všech opatření potlačujících růst nezaměstnanosti v regionu, 

 bd) předkládat vládě prostřednictvím 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí pololetní informace o stavu plnění úkolů včetně návrhů opatření, popřípadě upřesnění stávajících.

c) definuje podmínky pro výkon funkce zmocněnce vlády pro koordinaci činností spojených s realizací Globálního plánu takto:

ca) funkce zmocněnce vlády pro koordinaci činností spojených s realizací Globálního plánu bude ustavena na základě mandátní smlouvy,

cb) Ing. Helena Veverková bude uvolněna za všech funkcí mimo její činnost ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s.

d) ukládá JUDr. Falbrovi informovat o stanovisku HSRM 1. místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu a usilovat o to, aby byly splněny všechny podmínky potřebné pro jmenování Ing. Veverkové, kandidátky HSRM a HSRS, do funkce zmocněnce vlády pro koordinaci činností spojených s realizací Globálního plánu,

Pozn. Ing. Veverková ( po dohodě s akcionáři ) pověří vedením ústavu odpovědnou osobu na dobu výkonu funkce zmocněnce vlády, ponechá si pouze funkci předsedy představenstva.

Usnesení č. 28/2000: informace o vzniku nových Hospodářských a sociálních rad

P – HSRM projednala informaci pana Tlapáka o jednání s představiteli Chomutovska a o vzniku Hospodářské a sociální rady Chomutovska a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 29/2000: zpráva finanční komise

P – HSRM projednala zprávu o hospodaření za rok 1999, kterou předložil Ing. Horčička, předseda FK, a:

a)       ukládá FK v souladu s projednaným materiálem podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1999,

b)      souhlasí s návrhem FK konvertovat zůstatek KTV v USD ve výši 183 488,90 USD na českou měnu v termínu 31.03.2000,

c)       projednala a schválila opravu usnesení č.105/99 z důvodů administrativní chyby, opravné usnesení zní nyní takto:

P- HSRM schválilo návrh FK na minimální výši členských příspěvků pro rok 2000 následně:

Soukromá osoba min. 1 500,00Kč max.1 000 000,00Kč

Nezisková org. a obce

 do 10 tis.obyvatel  min. 7 500,00Kč max. 5 000 000,00Kč

 Obce nad 10 tis.obyvatel  min. 15 000,00Kč max. 50 000 000,00Kč

 Podniky do 250 zaměstnanců min. 15 000,00Kč max. 50 000 000,00Kč

 Podniky nad 250 zaměstnanců min. 74 000,00 Kč max.100 000 000,00Kč

 Zahraniční členové  min. 74 000,00Kč max. 100 000 000,00Kč.

Usnesení č. 30/2000: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

P – HSRM projednala zprávu pana Smrčky a vyjadřuje podporu vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří dle připravené Dohody mezi zúčastněnými subjekty a vyzývá společnosti, které se zavázaly k finanční podpoře, k uzavření dvoustranných smluv o financování provozu ECM s VÚHU,a.s. tak, aby provoz centra mohl být ve smyslu usn. 05/2000 zahájen dne 01.04.2000.

Usnesení č. 31/2000: Orbis Pictus

P – HSRM projednala informaci Ing. Raina o personálních změnách ve společnosti a o nové koncepci postupu činností a toto bere na vědomí.

Usnesení č. 32/2000:  doplnění výstavy Expo 2000 v Hannoveru

P – HSRM projednalo předloženou informaci Ing. Štýse o jednáních s Doc. Melenou ze studia DADA a:

a)       doporučuje generálnímu komisaři EXPO 2000 Václavu Bartuškovi využití některých částí scénáře zpracovaného kolektivem „Studio DADA“ v rámci kompletace výstavy. Především se jedná o uplatnění motivů těžebně – rekultivačních fotodvojčat a výsledků rekultivační tvorby krajiny SHP,

b)      schvaluje záštitu JUDr. Richarda Falbra, předsedy HSRM, nad výstavou „Proměny měsíční krajiny“, jejíž vernisáž se uskuteční 2.června 2000 v Drážďanech.

Usnesení č. 33/2000: Termín dalšího jednání P – HSRM:

Po dohodě zúčastněných se bude 12.jednání předsednictva konat ve středu 12.04.2000 v 09,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě 20.03.2000