HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
109.

U S N E S E N Í
ze 109. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 12. 3. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. V. Vozka

PROGRAM:
Předsedkyně ing. Veverková omluvila předsedu OK RLZ ing. Malého z neúčasti na jednání HSRM
z důvodu mimořádné porady na ÚP a bod 4. původního programu (OK RLZ – Informace
o legislativních změnách platných od 1. 1. 2012), který měl Ing. Malý předložit byl z programu vypuštěn a přesouvá se na dubnové jednání.

ZAHÁJENÍ

předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

2.1 Změna zástupce Krušnohorské strojírny Komořany a.s.  
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně                                                

Nosné téma:

předkládá Ivan Ottis, jednatel společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a Ing. Vladimír Zemánek, ředitel jednotky Chemická výroba

předkládá Jan Pimper, člen OK pro kulturu

5.1 Informace o připravované konferenci k energetice – „Energetické fórum ÚK 2012“
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

 

ZÁVĚR

 

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen
K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě I. (HSRM se pokusí rozklíčovat téma VZP – náklady na pojištěnce)

Úkol trvá v bodě II. (požádání Odborné komise pro RLZ o předložení aktuálních informací o legislativních změnách na únorovém zasedání Předsednictva HSRM)
Úkol trvá v bodě III. (doporučení Odborné komisi pro RLZ, aby doplnila své členy o starosty obcí)

Úkol splněn – viz. bod programu 4.

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol splněn

Úkol trvá

 

Součástí kontroly plnění usnesení bylo také vyjádření Ing. Lukáše Hampla, 1. náměstka ministra dopravy k žádosti o zařazení silničního spojení I/13 do globální sítě (comprehensive network) v rámci revize politiky TEN-T.

 

Usnesení 15/12: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky
K bodu 2.1:     Změna zástupce Krušnohorské strojírny Komořany a.s.  
Předsedkyně seznámila přítomné se změnou zástupce za Krušnohorské strojírny Komořany a.s.

Usnesení 16/12: Změna zástupce Krušnohorské strojírny Komořany a.s.  
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí změnu zástupce za Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Společnost bude zastupovat Mgr. Ondřej Peroutka, předseda představenstva a Ing. Miroslav Zíbar, finanční ředitel.   

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.2:     Připomínkování Zakládací listiny Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. a jmenování zástupce za HSRM do Správní rady PTM
Místopředseda ing. Vozka vysvětlil důvody pro připomínkování Zakládací listiny PTM, především se jedná o změnu zákona č. 231/2010. Členům HSRM byla předložena Zakládací listina s drobnými úpravami. Ing. Vozka dále doporučil vypustit v čl. VIII, bod 2. (jmenovité zastoupení členů správní rady), a to z toho důvodu, že někteří členové správní rady nejsou dosud schváleni. Po schválení všech členů správní rady by byl učiněn vklad jmen do Obchodního rejstříku na Krajském soudě v ÚL a takto ověřené rozhodnutí by pak bylo nedílnou součástí Zakládací listiny. Stejný postup navrhl ing. Vozka i v čl. IX, bod 2. (jmenovité zastoupení členů dozorčí rady). Další doporučenou změnou bylo vypuštění věty v čl. VIII, bod 3: „Každý ze zakladatelů navrhuje jednoho člena správní rady“.

Usnesení 17/12: Připomínkování Zakládací listiny Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s a jmenování zástupce za HSRM do Správní rady PTM

Předsednictvo HSRM

            I. schvaluje úpravu Zakládací listiny Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.
            II. doporučuje Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s. zapracovat veškeré předložené změny do Zakládací listiny
III. potvrzuje Ing. Helenu Veverkovou zástupcem HSRM ve správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. (usnesení 04/12)
IV. ukládá předsednictvu HSRM nominovat na dubnovém jednání HSRM druhého zástupce za HSRM ve správní radě PTM  

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 3.:     Prezentace společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Jednatel společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. pan Ivan Ottis představil organizační strukturu společnosti Unipetrol po restrukturalizaci. Do skupiny Unipetrol patří společnosti: Paramo, Unipetrol RPA, Benzina, Česká rafinérská, VÚAnCH, Butadien Kralupy a Unipetrol Services. Skupina Unipetrol RPA se zaměřuje především na petrochemickou výrobu, zpracování ropy a rafinérských produktů
a energetickou soběstačnost.
Mezi rozvojové plány skupiny Unipetrol patří:

             – Trvalý zájem o Českou rafinérskou; pokračuje úplné začlenění činností společnosti
Paramo

         – Podílení se na rozvoji petrochemie (v oblasti energetiky i petrochemie).

  – Propagace koncepce DOFO, samoobslužné čerpací stanice i akvizice.

V další části prezentace zrekapituloval ing. Zemánek důležité aktivity v roce 2011. Jednalo se o:

V oblasti petrochemie došlo v roce 2011 k optimalizaci nákladů na surovinu používanou pro etylenovou jednotku, k měrné spotřebě etylenu na polyetylenové jednotce, optimalizaci výroby prostřednictvím zvýšení výtěžku vodíku, zvýšení objemu prodeje vybraných výrobků (např. etylenu, sazí Chezacarb), k lepšímu řízení katalyzátoru a optimalizace nákladů na údržbu, snižování různých jiných méně významných nákladů v oblasti výroby a energií.
V roce 2011 došlo také k postupnému odstavování kogenerační jednotky T200, která byla již zastaralým zdrojem elektřiny a páry. Teplárna T200 byla uvedena do provozu v roce 1941. Společnost provozuje i novější teplárnu T700, která pokrývá 68% spotřeby elektrické energie a 100% spotřeby páry ve společnosti. Do provozu byla uvedena v roce 1962 a její odhadovaná životnost je do roku 2030. Společnost také uvažuje o 4 možnostech umístění nového energetického zařízení v Litvínovském závodě.
Mezi další významné projekty skupiny Unipetrol patří projekt UniCRE, který získal pro roky 2010 – 2014 podporu z EU fondů ve výši 600 mil. Kč. Cílem projektu je propojit špičkové vzdělávací
a výzkumné činnosti s průmyslovou praxí. V letošním roce dojde k ukončení tendru na dodavatele, zahájení rekonstrukce prostor a budování laboratoří.
Pro rok 2012 si skupina Unipetrol stanovila následující cíle:
Finanční plány – optimalizační projekty (vodní hospodářství, procesy v SSC, laboratoře), pečlivá analýza každého investičního výdaje s preferencí rozvojových aktivit
Provozní plány – maximální využívání výrobních zařízení, zvýšení objemu přepracované ropy
v Litvínově ve srovnání s rokem 2011, zvýšení prodeje cenných rafinérských produktů proti loňskému roku, pokračování programu bezpečnosti, příprava spalování ropných zbytků na T700
Plány údržby – v rafinerii je plánována malá provozní odstávka ve 2. čtvrtletí 2012, v petrochemické výrobě dojde k provozní odstávce části zařízení Agro ve 2. čtvrtletí 2012
V petrochemickém segmentu zvažuje společnost v roce 2012 maximálně využít instalované kapacity, průběžně optimalizovat organizační strukturu a připravit studii pro provozování etylenovodů po roce 2015.
V rafinérském segmentu má společnost v plánu v tomto roce zvýšit objem zpracované surové ropy, zvýšit spolehlivost zařízení, zaměřit se na ekologické projekty, řešit problematiku odpadních vod, pokračovat ve vysoké úrovni bezpečnosti.
Na závěr pan Ottis shrnul současnou situaci a poukázal na nepříznivé externí prostředí, vysokou cenu ropy, nízké rafinérské i petrochemické marže, regulatorní rizika
a zvyšující se daňovou zátěž. Poukázal také na stárnoucí populaci zaměstnanců a potřebu získat kvalifikované pracovní síly.

Prezentace společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí předloženou prezentaci společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

 

K bodu 4.:     Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu za I. čtvrtletí 2012
Pan Pimper, člen OK pro kulturu informoval členy HSRM, že za první čtvrtletí 2012 přijala Odborná komise pro kulturu celkem 6 žádostí o podporu s celkovou částkou přesahující 100.000,- Kč. Při posuzování došlých žádostí se OK pro kulturu rozhodla, a to i vzhledem k termínu konání akce, doporučit ke schválení festival YOUNG for YOUNG – 2. ročník (Festival mladých divadel), kterou pořádá Městské divadlo v Mostě ve dnech 11. – 14. dubna 2012.
Pan Pimper také informoval, že je možné i nadále předkládat do Odborné komise pro kulturu další žádosti o podporu.  

Usnesení 18/12: Odborná komise pro kulturu – došlé žádosti o podporu za I. čtvrtletí 2012
Předsednictvo HSRM
            I. bere na vědomí předložené žádosti o podporu za I. čtvrtletí 2012
            II. schvaluje na doporučení Odborné komise pro kulturu podporu festivalu YOUNG for YOUNG ve výši 20.000,- Kč

Hlasování:    pro     7     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Různé
K bodu 5.1:     Informace o připravované konferenci k energetice – „Energetické fórum ÚK 2012“
Předsedkyně ing. Veverková informovala o připravované konferenci k energetice s názvem „Energetické fórum ÚK 2012“. Konferenci bude po dohodě s Plzeňským krajem pořádat Ústecký kraj,
a to v červnu v hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Na připravovanou konferenci byli přizváni president Hospodářské komory ČR, zástupci MPO a MPSV.
Program konference bude rozdělen na 3 tematické bloky:
a) „Pilíře energetické bezpečnosti ČR“ – Státní energetická koncepce, surovinová politika a energetická  
bezpečnost ČR
b) „Zdrojové zabezpečení energetiky ČR“ – budoucnost uhelné energetiky v ČR, vliv OZE na
konkurenceschopnost české energetiky
c) „Sociálně společenské dopady“ – veřejné mínění a energetika, energetika a její vliv na rozvoj a ŽP
regionů, energetika a zaměstnanost, revitalizace území dotčeného těžbou – 15 mld.

Informace o připravované konferenci k energetice – „Energetické fórum ÚK 2012“

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o připravované konferenci k energetice – „Energetické fórum ÚK 2012“

 

Různé

 

Předsedkyně Ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání.

Příští jednání HSRM se bude konat 16. 4. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka