HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
108.

U S N E S E N Í
ze 108. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 13. 2. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. V. Vozka

PROGRAM:
V úvodu přivítala předsedkyně Ing. Helena Veverková ředitelku OSSZ Most Ing. Ivanu Henžlovou.
Na žádost místopředsedy Ing. Vlastimila Vozky byl program jednání doplněn o bod 7.2. Předsedkyně požádala předsednictvo o schválení programu.

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení                                                                                   
předkládá Bc. Miroslava Jandeková, tajemnice

2.   Hospodaření HSRM k 31. 12. 2011  
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

3. Přijetí nového člena – fyzická osoba Miroslav Perout (zámek Korozluky)
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

4. Vyhodnocení I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2012    
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

5.   Změny v důchodovém a sociálním systému od 1. 1. 2012                                   
předkládá Ing. Ivana Henžlová, ředitelka OSSZ Most

6. Informace z jednání HSR-ÚK
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.   Různé                                                                              
7.1 Nominace na Cenu hejtmana       
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
7.2 Partnerství v projektu „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

 

ZÁVĚR

 

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Program jednání byl schválen
K bodu 1.:     Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě I. (HSRM se pokusí rozklíčovat téma VZP – náklady na pojištěnce)

Úkol trvá v bodě II. (požádání Odborné komise pro RLZ o předložení aktuálních informací o legislativních změnách na únorovém zasedání Předsednictva HSRM)
Úkol trvá v bodě III. (doporučení Odborné komisi pro RLZ, aby doplnila své členy o starosty obcí)

Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni Komise pro kulturu, aby na únorovém jednání Předsednictva předložila přehled projektů, které komise navrhuje podpořit v roce 2012)

Úkol splněn – viz. bod programu 4.

Úkol splněn (stanovisko k dopravní infrastruktuře bylo odesláno prostřednictvím HSR-ÚK na Ministerstvo dopravy a na premiéra Petra Nečase)

 

Usnesení 08/12: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 2.:     Hospodaření HSRM k 31. 12. 2011  
Předseda Finanční komise Ing. Miroslav Dykas přednesl zprávu Finanční komise za rok 2011. Finanční komise projednala hospodářský výsledek HSRM za období leden až prosinec 2011. HSRM vytvořila
v hodnoceném období celkový zisk po zdanění ve výši 812.020,46 Kč. Finanční komise přezkoumala účetnictví za rok 2011 a konstatuje, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady a lze jej označit za vyhovující. Předsednictvu byl také předložen podrobný rozbor položek hospodaření HSRM k 31. 12. 2011.

Usnesení 09/12: Hospodaření HSRM k 31. 12. 2011  
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu HSRM za rok 2011
            II. bere na vědomí Zprávu Finanční komise za rok 2011
III. doporučuje Sněmu HSRM navýšit rozpočet na rok 2012 v položce „Ostatní služby + Odborné komise“ o 75.000 Kč. Jedná se o částku, která byla vyčleněna pro rok 2011 na činnost kulturní komise, ale bude čerpána až v roce 2012.
IV. doporučuje Sněmu schválit čerpání rozpočtu za rok 2011 a Zprávu Finanční komise za rok 2011 

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 3.:     Přijetí nového člena – fyzická osoba Miroslav Perout (zámek Korozluky)
Předsedkyně přednesla žádost p. Perouta o přijetí za člena HSRM a zároveň ho z jednání omluvila. Pan Perout se představí na březnovém zasedání HSRM.

Usnesení 10/12: Přijetí nového člena – fyzická osoba Miroslav Perout (zámek Korozluky)

Předsednictvo HSRM

            přijalo Miroslava Perouta, fyzickou osobu za člena HSRM

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 4.:     Vyhodnocení I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2012    
Místopředseda Ing. Vozka informoval členy HSRM, že do I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2012 bylo předloženo 8 projektů. Odborná komise provedla nejprve kontrolu formálních znaků předložených projektů a seznámila se s podrobnými zprávami o cílech projektů a jejich financování. Odborná komise doporučila ke schválení 4 projekty (viz. tabulka). U projektu č. 2/I./2012 požádala odborná komise předkladatele projektu město Lom o upřesnění projektové žádosti (zda se jedná o podporu seniorů či bydlení) a doporučila ji poté předložit znovu ve II. kole Výzvy Fondu HSRM. Projekt č. 5/I./2012 podporuje cíle HSRM, proto by bylo dobré ho podpořit a financovat jako samostatný projekt HSRM. Projekty č. 7/I./2012 a 8/I./2012 odborná komise nedoporučila podpořit.

Usnesení 11/12: Vyhodnocení I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2012

Předsednictvo HSRM

            I. schvaluje na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM poskytnutí dotací ve výši 253.000,- Kč
            II. schvaluje převod nevyčerpané částky ve výši 47.000,- Kč do II. kola Výzvy
III. schvaluje na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM následující výše dotací pro jednotlivé projekty:

Evidenční číslo projektu

Název projektu

Předkladatel

Dotace

1/I./2012

„Studie využití a rekonstrukce objektu kina a knihovny v Meziboří“.

Město Meziboří

90.000,-

2/I./2012

„Podpora bydlení – pečovatelský byt“.

Město Lom

0,-

3/I./2012

„Výstavba chodníků v Korozlukách“.

Obec Korozluky

100.000,-

4/I./2012

„Páteřní síť dešťové kanalizace v Dobrčicích – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení“.

Obec Skršín

20.000,-

5/I./2012

„Zpracování analýzy zatížení životního prostředí regionů Mostecko a Litvínovsko s důrazem na kvalitu ovzduší jako nástroje pro prosazování akčních plánů a dotačních titulů ze strany vlády ČR“

VÚHU a.s. – Ekologické centrum Most a Kralupy

0,-

6/I./2012

„Projekt odvodnění kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“

MAS Naděje pro Mostecko

43.000,-

7/I./2012

„Strukturální analýza poptávky na trhu práce v mosteckém regionu“

Vysoká škola báňská – TU Ostrava, HGF Most

0,-

8/I./2012

„Stimulace absolventů vysokých škol pro návrat a usídlení v mosteckém regionu“

Vysoká škola báňská – TU Ostrava, HGF Most

0,-

 

Celkem

 

 

253.000,- Kč

            IV. rozhodlo na doporučení Hodnotící komise, že projekt č. 5/I./2012 bude hledat jiný finanční zdroj, než Fond HSRM

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

K bodu 5.:     Změny v důchodovém a sociálním systému od 1. 1. 2012 
Ředitelka OSSZ Most Ing. Ivana Henžlová seznámila členy HSRM se změnami v oblasti důchodového
a nemocenského pojištění a se změnami v organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Podrobná zpráva je součástí tohoto usnesení. Ing. Henžlová také odpověděla na dotazy týkající se problematiky tzv. předdůchodů, započítávání rozhodné doby a danění při souběhu důchodu a zaměstnání. Dále informovala o možnosti zažádat si na ČSSZ Praha o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění a získat tak přehled o získaných dobách pojištění a pozitivně tak ovlivnit výši svého důchodu.

Změny v důchodovém a sociálním systému od 1. 1. 2012 
Předsednictvo HSRM
             bere na vědomí předloženou informaci o aktuálních změnách v důchodovém a sociálním systému platných od 1. 1. 2012

 

K bodu 6.:     Informace z jednání HSR-ÚK
Předsedkyně Ing. Veverková informovala členy HSRM o jednání HSR-ÚK, které se konalo 30. 1. 2012
a na kterém HSR-ÚK řešila:
a) Návrh opatření k řešení sociální situace
Materiál byl předán vládě a odeslán na jednotlivá ministerstva. Zatím reagovali ministr Drábek, ministr Chalupa, předseda parlamentu Štěch a premiér Nečas. K analýze dopisů se znovu sejde pracovní tým. Pracovní tým byl nově doplněn o starostku Obrnic Drahomíru Miklošovou.
b) Kompenzace regionu
Ing. Veverková informovala HSR-ÚK o dosavadním postupu ve věci přípravy materiálu Kompenzace regionu. Karlovarský kraj má materiál již připraven. Ústecký kraj má připravenou část revitalizace území. V nejbližší době bude zpracována oblast dopravy a sociální oblast. Dne 6. 3. 2012 se uskuteční schůzka se zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, poté bude materiál předložen na jednání HSRM.
c) Informace Ústeckého kraje k zajištění ochrany ŽP při skladování, převozu a likvidaci kalů v regionu
K tomuto bodu se jednání HSR-ÚK zúčastnili Ing. Vozka za Most, Mgr. Šťovíček za Litvínov, Ing. Gryndler za Litoměřice a Ing. Budský za Lovosice. Ing. Gryndlem bylo konstatováno, že ÚK nejednal protiprávně při povolení skladování, převozu a likvidaci kalů a předal písemně zpracovanou reakci na vyjádření ÚK, v níž navrhuje přehodnocení technologického postupu při spalování ve smyslu zvýšení účinnosti spalování. Rovněž upozornil, že není možné povolovat výjimky u emisních limitů a sdělil, že město Litoměřice bude usilovat o změnu integrovaného povolení tak, aby neumožňovalo pálení celých pneumatik.  Mgr. Šťovíček informoval, že Zastupitelstvo města Litvínov přijalo ve věci kalů usnesení, ve kterém požaduje především podání podnětu na ČIŽP k prošetření dopadů převozu a skladování materiálu z lagun na životní prostředí, vyjádřilo nesouhlas s navyšováním objemu ukládaného odpadu do prošetření vlivu na životní prostředí a nesouhlas s tím, že bylo integrované povolení vedeno v režimu nepodstatné změny. Zástupce Lovosic sdělil, že město nebylo účastníkem řízení při povolování integrovaného povolení. Město se staví negativně ke spalování a žádá o četné kontroly a zveřejňování jejich výsledků.
d) Informace členů zastupujících HSR-ÚK na konferencích – Fórum Hospodářských novin, Pracovní trh v příhraničí, Tvůj svět zítřka
e) Příspěvek HSRÚ
Ing. Vonka (HSRÚ) navrhl opětovné zřízení Výkonného výboru při HSR-ÚK a rotaci předsedů jednotlivých okresních rad v předsednictví krajské rady. Zástupci jednotlivých rad se v diskusi
k navrženému vyjádřili. Zřízení VV vítají, rotaci předsedů nedoporučují.
f) Informace o změně tajemníka HSRCh
g) Zpráva o využití finančního daru pro PTM
h) Otevřený dopis politické reprezentaci ČR – Výzva 2012
Apel na Vládu ČR ve smyslu zlepšení jejich komunikace s tripartitou a zlepšení politické kultury

Informace z jednání HSR-ÚK
Předsednictvo HSRM

                    bere na vědomí informaci o aktivitách HSR-ÚK 

 

K bodu 7.:     Různé                                                                                   
7.1 Nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyhlásilo Cenu hejtmana Ústeckého kraje, kterou oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje v oblastech regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast, věda a výzkum, kultura a sport. Oceněná osoba obdrží pamětní list a finanční odměnu.
Předsedkyně Ing. Veverková předložila Předsednictvu návrh na nominaci Ing. Stanislava Štýse DrSc. na Cenu hejtmana Ústeckého kraje. Také připomněla, že v roce 2010 navrhla HSRM Ing. Štýse na státní vyznamenání.

Usnesení 12/12: Nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje

Předsednictvo HSRM

            doporučuje nominaci Ing. Stanislava Štýse, DrSc. na Cenu hejtmana Ústecké kraje za rok 2011

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno
7.2 Partnerství v projektu „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“
Místopředseda Ing. Vozka informoval o tom, že v únoru roku 2011 byla statutárnímu městu Most schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad realizace Integrovaného plánu rozvoje města Mostu – Doprava. Prvním dílčím projektem IPRM Doprava je projekt „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“. V současné době probíhá příprava projektové žádosti na projekt Zajištění řízení IPRM DOPRAVA tak, aby mohla být podána v nejbližším možném termínu.
V rámci projektu je povoleno uzavřít partnerství bez finanční spoluúčasti, dokonce je toto partnerství bodově zvýhodněno v hodnocení projektu. Předmětem spolupráce v rámci partnerství mezi statutárním městem Most a HSRM bude zejména účast zástupce partnera na jednání ŘV IPRM, spolupráce na návrhu případných změn a doplnění projektu, spolupráce při zajišťování publicity a propagace projektu.

Usnesení 13/12: Partnerská smlouva bez finanční spoluúčasti v projektu „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“ uzavřená mezi statutárním městem Most a Hospodářskou a sociální radou Mostecka, o.s.

Předsednictvo HSRM

            schvaluje uzavření partnerské smlouvy bez finanční spoluúčasti v projektu „Zajištění řízení IPRM DOPRAVA“ se statutárním městem Most

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

7.3 Apel na poslance a senátory
Pan Červenka, starosta města Meziboří, v návaznosti na bod 6., h) Otevřený dopis politické reprezentaci – Výzva 2012 poukázal na to, že v případě výjezdních zasedání poslanců a senátorů do Ústeckého kraje nejsou zástupci kraje, měst ani krajská tripartita dostatečně informováni o takovýchto akcích a nemají tak možnost se výjezdních zasedání zúčastnit.

Usnesení 14/12: Apel na poslance a senátory
Předsednictvo HSRM
doporučuje poslancům a senátorům, aby v případě svých výjezdních zasedání v Ústeckém kraji dostatečně a v předstihu informovali zástupce kraje, měst a krajskou tripartitu a přizvali je k těmto zasedáním

Hlasování:    pro     11     proti     0     zdržel se    0
Usnesení bylo schváleno

 

Různé

 

Předsedkyně Ing. Veverková poděkovala přítomným za účast na jednání.

Příští jednání HSRM se bude konat 12. 3. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Miroslava Jandeková
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka