HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
107.

U S N E S E N Í
ze 107. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 9. 1. 2012 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. V. Vozka

PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení                                                                                   
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

2.   Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru  
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3. Procedurální otázky – změna zástupce společnosti DTS Vrbenský v HSRM
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

4. Jmenování zástupce HSRM do Správní rady PTM  
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

5.   Vyhlášení Výzvy pro uvolnění dotace ve výši 300 tis. Kč z Fondu HSRM                                    předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

6. Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje se zaměřením na Most
předkládá ing. Jiří Aster, místopředseda HSR-ÚK

7.   Informace z jednání HSR-ÚK                                                                              
7.1 Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR      
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
7.2 Připomínkování Návrhu zákona o provozování sázkových her
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda

8.    Různé
           

ZÁVĚR

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě I. (HSRM se pokusí rozklíčovat téma VZP – náklady na pojištěnce)
- na Výkonném výboru HSRM informoval Ing. Jung, že v této věci vyvolá jednání se zástupci Ústeckého kraje a Českého statistického úřadu a zváží zadání průzkumu/analýzy, která by měla větší vypovídající hodnotu, než statistické tabulky, které mohou být mylně interpretovány

Úkol trvá v bodě II. (požádání Odborné komise pro RLZ o předložení aktuálních informací o legislativních změnách na únorovém zasedání Předsednictva HSRM)
Úkol trvá v bodě III. (doporučení Odborné komisi pro RLZ, aby doplnila své členy o starosty obcí)
- tajemnice informovala o osobním jednání s novou tajemnicí komise, kterou požádala o zaktivizování komise a zajištění plnění tohoto usnesení, sdělila, že informace o legislativních změnách budou pravděpodobně předloženy až na březnovém jednání

Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni Komise pro kulturu, aby na únorovém jednání Předsednictva předložila přehled projektů, které komise navrhuje podpořit v roce 2012)

 

Usnesení 01/12: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro    9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

K bodu 2.:     Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru  
Předsednictvo schválilo smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru pro rok 2012, které jsou každoročně uzavírány s Mgr. Kabrnou ve stejném znění a za stejnou odměnu.

Usnesení 02/12: Smlouvy na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru  
Předsednictvo HSRM

            schválilo uzavření smluv o dílo s Mgr. M. Kabrnou na správu a údržbu webových stránek, hardwaru a softwaru pro rok 2012

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

           

 

K bodu 3.:  Procedurální otázky – změna zástupce společnosti DTS Vrbenský v HSRM
Předsedkyně přednesla informaci o změně zástupce společnosti DTS Vrbenský.

Usnesení 03/12: Procedurální otázky – změna zástupce společnosti DTS Vrbenský v HSRM

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí změnu zástupce společnosti DTS Vrbenský, a.s., nově firmu v HSRM zastupuje Ing. Ivan Baláš, člen Představenstva a ředitel společnosti
            II. děkuje dosavadnímu zástupci Ing. Lubošovi Strakovi za spolupráci

Hlasování:    pro   9        proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 4.:  Jmenování zástupce HSRM do Správní rady PTM  
Předsednictvo zvolilo Ing. Veverkovou zástupcem HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea. Druhý zástupce bude zvolen na následujícím jednání. Délka funkčního období bude dohodnuta na zasedání Správní rady a potvrzena notářem. Počátkem funkčního období je únor 2012.

Usnesení 04/12: Jmenování zástupce HSRM do Správní rady PTM  

Předsednictvo HSRM

            jmenuje Ing. Veverkovou zástupcem HSRM ve Správní radě Podkrušnohorského technického muzea

Hlasování:    pro   09        proti     0          zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 5.:  Vyhlášení Výzvy pro uvolnění dotace ve výši 300 tis. Kč z Fondu HSRM 
Členové HSRM byli informováni o vyhlášení další Výzvy z Fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč na podporu zpracování projektové dokumentace. Výzva je uveřejněna na http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/fondy-projekty.html. Zde naleznete Pravidla pro poskytnutí dotace i Žádost. Žádosti se mohou předkládat od 10. 1. 2012 do 31. 1. 2012 do 15.00 hodin.

Usnesení 05/12: Vyhlášení Výzvy pro uvolnění dotace ve výši 300 tis. Kč z Fondu HSRM 
  I. schválilo v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2012 I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z fondu HSRM ve výši 300 tis. Kč
             II. schválilo pravidla pro poskytnutí dotace z fondu HSRM
III. ukládá Odborné komisi pro hodnocení předložených žádostí, aby vyhodnotila žádosti a doporučila Předsednictvu vhodné žadatele a rozdělení finančních prostředků

Předsednictvo HSRM

               
Hlasování:    pro    9       proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 6.: Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje se zaměřením na Most
Ing. Aster, místopředseda HSR-ÚK a předseda dopravní komise Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje přijal pozvání na zasedání Předsednictva a seznámil přítomné s problematikou dopravní obslužnosti především mosteckého regionu. Jeho zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Veverková navrhla připravit ve věci dopravní problematiky stanovisko HSRM a ve spolupráci s HSR-ÚK jej předat na ministerstvo dopravy.

 

Usnesení 06/12: Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje se zaměřením na Most
Předsednictvo HSRM

                    I. bere na vědomí předloženou informaci o aktuální situaci v oblasti dopravní infrastruktury Ústeckého kraje
               II. pověřuje Výkonný výbor HSRM připravit a odeslat stanovisko k dopravní infrastruktuře
 

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0

Usnesení     bylo   schváleno           

 

 

K bodu 7.: Informace z jednání HSR-ÚK                                                                            

6.1 Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR      
Předsednictvo HSR-ÚK odsouhlasilo materiál „Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR“ a představilo tento materiál na tiskové konferenci. Následně byl zaslán členům Vlády ČR. Do dnešního dne HSR-ÚK obdržela reakci pouze ministra Drábka. Předsedkyně vyzvala členy, aby se s dopisem seznámili a vyjádřili svůj názor, který Ing. Veverková přednese na zasedání krajské HSR.

6.2 Připomínkování Návrhu zákona o provozování sázkových her
Ing. Vozka informoval o tom, že HSR-ÚK byla Ústeckým krajem vyzvána k připomínkování Návrhu zákona o provozování sázkových her, ke kterému vypracoval vyjádření.

Usnesení 07/12: Informace z jednání HSR-ÚK           

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o aktivitách HSR-ÚK

Hlasování:    pro    9      proti        0       zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 8.: Různé
V bodě Různé informovala Ing. Veverková o změně ředitele úřadu OHK Most. Novým ředitelem je Ing. Karel Bořecký.
Dále informovala, že soutěž Exportér roku – střední exportéři 2011 vyhrála členská firma OHK Simona Plast-Technik s.r.o.
Předsedkyně dále informovala, že se dne 12. 1. 2012 zúčastní s JUDr. Falbrem schůzky na Ministerstvu financí s náměstkem ministra Mgr. Zajíčkem na téma pokračování 15. mld.
Starosta Meziboří P. Červenka apeloval na J. Šulce, zástupce KÚÚK, že je nutné zajistit informace o budoucnosti Mostecka. Je nutné vědět, zda budou prolomeny limity, zda se bude stavět spalovna odpadů apod., aby se region mohl na změny připravit.
Mgr. Vojíř upozornil na připravovaný program financování z vlastních zdrojů MPO na podporu investorů (žadatelem je investor). Navrhl zástupci města toto doporučit investorům například při výstavbě drobných provozoven v průmyslové zóně Joseph.

Jednání ukončila Ing. Veverková.
Následující jednání HSRM se bude konat 13. 2. 2012 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka