HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
106.
U S N E S E N Í
ze 106. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 14. 11. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Jung

PROGRAM:

 

ZAHÁJENÍ
Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

 

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

2. Přijetí nového člena – YSSEN GROUP, a.s.           
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně 

3. Finanční komise HSRM      
            Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise
            3.1 Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 9. 2011
            3.2 Návrh rozpočtu pro rok 2012
            3.3 Návrh Finančního řádu pro rok 2012

4. Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně 

5. Informace ředitelky kontaktního pracoviště ÚP v Litvínově k nové legislativě
předkládá H. Blažková, ředitelka ÚP Litvínov

6. Informace o přípravě materiálu Kompenzace regionu    
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně 

7.  Různé
           

ZÁVĚR

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě II. (pověření OK pro hodnocení nabídek, aby ve spolupráci se sekretariátem HSRM připravila informaci o realizaci projektů podpořených z Fondu na podporu projektů)
- tajemnice informovala, že zpráva o realizaci projektů se zpracovává a bude předložena v prosinci na Sněmu HSRM

 

Úkol trvá v bodě III. (ukládá Ing. Vozkovi informovat Předsednictvo o vývoji sociální situace nejen na Šluknovsku)
- tajemnice omluvila Ing. Vozku z jednání a informovala, že k tématu vývoje sociální situace HSR-ÚK jmenovala pracovní skupinu, která byla pověřena vypracováním návrhu na řešení sociální situace nejen ve Šluknovském výběžku. Pracovní skupina zasedala a její členové doplnili Desatero Šluknovského výběžku o konkrétní návrhy řešení a zobecnili tento materiál na celou ČR. Dne 21. 11. 2011 bude upravený materiál předložen Sněmu HSR-ÚK ke schválení a tentýž den představen na tiskové konferenci. Následně bude předložen Vládě ČR.

 

Úkol trvá v bodě I. (HSRM se pokusí ve spolupráci s ČSÚ a krajským hygienikem rozklíčovat téma VZP – náklady na pojištěnce)
- Ing. Jung informoval o komplikovaném hodnocení relevantnosti statistických dat k tomuto tématu, data mohou být zkreslena různými vlivy, rozklíčování je složité, o spolupráci požádal předsedkyni ČSÚ. Předpokládá, že v únoru roku 2012 bude mít OHK k dispozici více informací a v tuto dobu navrhne rozhodnout, zda vyzveme přímo státní instituce k vypracování materiálů objasňující téma VZP a nákladů na pojištěnce.

Úkol trvá v bodě II. (požádání V. Aubrechta o průběžné informace ke změně zákona o ochraně ZPF)
- tajemnice sdělila, že od posledního jednání HSRM, na kterém V. Aubrecht informoval o změně zákona, nedošlo k žádnému posunu v této věci

 

Úkol trvá (uložení předsedkyni prověřit důvody vyřazení žádosti PTM o dotaci a zajistit možnost změny rozhodnutí)
- Ing. Veverková informovala, že projektům byly přidělovány body dle potřebnosti pro Ústecký kraj a z toho důvodu se nepodařilo projekt PTM prosadit

 

Usnesení 69/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro    10      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Přijetí nového člena – YSSEN GROUP, a.s.  
Předsednictvo odsouhlasilo přijetí nového člena. 

Usnesení 70/11: Přijetí nového člena – YSSEN GROUP, a.s.  
Předsednictvo HSRM

            přijímá společnost YSSEN GROUP, a.s. za člena HSRM, společnost bude v HSRM zastupovat Ing. Vladimír Serdula, předseda Představenstva

Hlasování:    pro   10        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

           

 

K bodu 3.:  Finanční komise HSRM             
           
3.1 Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 9. 2011
Ing. Dykas, předseda Finanční komise informoval přítomné o čerpání rozpočtu ke konci září 2011 a konstatoval, že čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem HSRM.

Usnesení 71/11: Průběžné čerpání rozpočtu k 30. 9. 2011

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí vývoj hospodaření k 30. 9. 2011

Hlasování:    pro   10        proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

3.2 Návrh rozpočtu pro rok 2012
Předseda Finanční komise předložil návrh Finanční komise na Rozpočet pro rok 2012, který následně upravil Výkonný výbor HSRM.

Usnesení 72/11: Návrh rozpočtu pro rok 2012

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí předložený Návrh rozpočtu pro rok 2012 a doporučuje jej Sněmu HSRM ke schválení

Hlasování:    pro   10        proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

3.3 Návrh Finančního řádu pro rok 2012
Zástupce Finanční komise předložil Návrh Finančního řádu pro rok 2012.
.
Usnesení 73/11: Návrh Finančního řádu pro rok 2012

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí předložený Návrh finančního řádu pro rok 2012 a doporučuje jej Sněmu HSRM ke schválení

Hlasování:    pro   10        proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 4.:  Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM
Ing. Veverková předložila ke schválení program prosincového Sněmu HSRM.

Usnesení 74/11: Návrh programu a termínu konání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

            I. schválilo termín a místo konání Sněmu HSRM na 12. 12. 2011 od 10.00 hod. v areálu Benedikt v Mostě
            II. schválilo program jednání Sněmu následovně:
1. Schválení programu jednání Sněmu
2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu      
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu                                
4. Informace o činnosti HSRM v roce 2011                                                    
5. Informace o průběžném hospodaření HSRM za obd. leden až září 2011  
6. Schválení rozpočtu HSRM pro rok 2012, schválení finančního řádu pro rok 2012
7. Návrhy nosných témat pro rok 2012                                               
8. Harmonogram jednání HSRM pro rok 2012                                     
9. Různé – Vyhodnocení efektivity Fondu podpory projektů a vyhlášení další Výzvy

Hlasování:    pro   10        proti     0          zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

 

K bodu 5.:  Informace ředitelky kontaktního pracoviště ÚP v Litvínově k nové legislativě
Ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce v Litvínově pí Blažková přednesla aktuální informace k sociální reformě a k organizační struktuře ÚP.

- Úřad práce ČR vznikl na základě zákona č. 73/2011 Sb. jako nástupce 77 okresních ÚP. Zřídil 14 krajských poboček v ČR. Krajská pobočka v Ústí nad Labem má 19 kontaktních pracovišť – v okrese Most jsou to: kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově. V rámci těchto kontaktních pracovišť probíhá styk s klienty ÚP. Záměrem je, aby dosažitelnost služeb poskytovaných úřadem práce zůstala stejná jako v předchozích letech.

- Vize krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem:
- „Sociální reforma I“ – účinnost od 1. 1. 2012
- boj proti nelegální práci
- užší spolupráce s krajem, zaměstnavateli a dalšími partnery působícími na trhu práce

- Organizační struktura krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem – od 1.10.2011:
Ke dni 14. 11. 2011 byl z funkce ředitele krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem odvolán Ing. Oldřich Malý. Ode dne 15. 11. 2011 byl ředitelem krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem jmenován Mgr. et Mgr. Radim Gabriel: kontakt: 950 171 410, radim.gabriel@ul.mpsv.cz.

Oddělení zaměstnanosti – úsek aktivní politiky zaměstnanosti vede: Ing. Jaroslav Kunc, kontakt: 950 137 360, jaroslav.kunc@mo.mpsv.cz

Odborná působnost kontaktních pracovišť v Mostě a v Litvínově:
- plní úkoly v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání,
- podílí se na realizaci opatření aktivní politiky zaměstnanosti
- spolupracuje se zaměstnavateli a dalšími subjekty ve vymezeném regionu
- plní úkoly v oblasti státní sociální podpory

- Informace k sociální reformě I základní změny:

Sjednocení místa a administrace dávek
– na každém kontaktním pracovišti ÚP, bude možné od 1. 1. 2012 vyřídit veškeré služby jak v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením.
Karta sociálních systémů
– pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně postižení občané čerpat stejné výhody, jaké mají dnes z titulu průkazu TP, ZTP. Karta bude sloužit i jako karta platební.
Rodičovský příspěvek
Rodiče si budou moci podle svých potřeb změnit určenou výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za 3 měsíce. Limitem pro jeho výši je výše peněžité pomoci v mateřství, resp. částka Kč 11 500,- měsíčně. Výplata příspěvku končí buď vyčerpáním celkového částky (Kč 220 000,-), nebo dovršením 4.roku věku dítěte.
Veřejná služba
Institut veřejné služby bude od 1.1.2012 převeden z obcí do kompetence ÚP ČR. GŘ ÚP ČR má zájem zachovat veřejnou službu v obcích, které ji již organizují a uzavřít s obcemi dohody o jejím pokračování a rozšířit možnosti nabídky výkonu veřejné služby i u dalších subjektů. Koncept veřejné služby se v současné době zpracovává, GŘ ÚP určí podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, počítá se i se zavedením tzv. koordinátorů veřejné služby pro poskytovatele veřejné služby. Téma veřejné služby bude projednáno v nejbližším možném termínu na úrovni starostů měst a obcí v okrese Most.
Podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2012
Mění se podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, která spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat 12 měsíců doby důchodového pojištění, a to ze 3 let na 2 roky.
Mění se podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání:
- pokud ÚP zprostředkuje vhodné zaměstnání a občan jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání,
- stejně tak bude moci být občan evidován až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání a zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu porušení pracovní kázně.
- Výše podpory v nezaměstnanosti ani délka podpůrčí doby se nemění.
Odstupné
Podpora nebude poskytována uchazeči, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné – podpůrčí doba se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči přísluší odstupné. Pokud zaměstnavatel uchazeči odstupné nevyplatí, úřad práce občanovi vyplatí kompenzaci ve výši 65 odstupného a poté ji bude vymáhat na zaměstnavateli.
Nový nástroj – zvolená rekvalifikace
Zákon počítá s tím, že si uchazeč o zaměstnání sám vybere poskytovatele rekvalifikace. Bude stanoven maximální limit úhrady ceny.
Sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentury práce
ÚP ČR bude moci zařadit občana na základě individuálního akčního plánu a s jeho souhlasem do programu tzv. „sdíleného zprostředkování zaměstnání“. Cílem je zvýšit efektivitu zprostředkování zaměstnání (v současné době připadá v okrese Most na 1 zprostředkovatelku v průměru 450 uchazečů o zaměstnání).
Postih práce na černo
Zpřísňuje se postih za výkon nelegální práce, pokuta se zvyšuje z Kč 10 000 na Kč 100 000,-. Pořádkovou pokutu až do výše Kč 10 000,- bude možné uložit občanovi, jenž se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a vykonává pro ni práci. Jako opatření k potírání nelegální práce se zvyšuje maximální částka pokuty za umožnění výkonu nelegální práce na Kč 10 mil. Minimální výše pokuty činí Kč 250 000,-. Kontrolní činnost se nově slučuje pod Státní úřad inspekce práce.
Czech POINT – DONEZ
MPSV ČR spolu s ÚP ČR realizují projekt „Docházka nezaměstnaných – DONEZ. Cílem je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám i nezaměstnaným evidovaným na úřadech práce. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházejí v určený čas v běžné pracovní době na kontaktní místo Czech POINT, kde obdrží nabídku volných pracovních pozic.
Podpora osob zdravotně postižených
Příspěvek na mobilitu:
Jedná se o opakující nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším 1 roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku bude v jednotné výši Kč 400,- měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcky:
Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým či zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Dávka bude zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožní sebeobsluhu, např. zakoupení a úpravy vozidla a bytu.

Od 10.11.2011 se konají tzv. „kulaté stoly“ pro zaměstnance samospráv, ÚP, OSSZ a pro zástupce občanských sdružení a dalších iniciativ v regionech. Dle harmonogramu MPSV ČR se kulatý stůl v našem kraji uskuteční 16. 12. 2012 v Ústí nad Labem.
Současně je možné všechny změny sledovat na novém resortním webu nazvaný: Sociální reforma – změny 2012: http://socialnireforma.mpsv.cz.

(text k tomuto bodu dodala H. Blažková)

Usnesení 75/11: Informace ředitelky kontaktního pracoviště ÚP v Litvínově k nové legislativě

Předsednictvo HSRM

                I. bere na vědomí informaci H. Blažkové, ředitelky kontaktního pracoviště ÚP v Litvínově k sociální reformě a k organizační struktuře ÚP
            II. žádá zástupce Odborné komise pro RLZ o předložení aktuálních informací o legislativních změnách na únorovém zasedání Předsednictva HSRM
III. doporučuje Odbornou komisi pro RLZ doplnit o starosty obcí

Hlasování:    pro    10       proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 6.: Informace o přípravě materiálu Kompenzace regionu    
Ing. Veverková informovala přítomné o aktivitách pracovní skupiny HSR-ÚK, která byla pověřena vypracováním materiálu Kompenzace regionu, jehož cílem je zajistit uvolňování finančních prostředků vzniklých v regionu Severozápad tak, aby se navrátily zpět do regionu. Ing. Veverková sdělila, že na přípravě kompenzací spolupracuje se zástupci Karlovarského kraje, HSRS, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje. Na jednom z jednání pracovního týmu byla stanovena prioritní témata materiálu a rozděleno gestorství osob pracovního týmu k jednotlivým tématům. Každý z gestorů byl požádán o vypracování podkladu k jeho tématu. Ing. Lenc na jednání týmu informoval o schůzce s Ing. Římanem, poradcem předsedy vlády. Ing. Říman doporučil kompenzace rozdělit na dva okruhy – okamžité a výhledové. Okamžité jsou témata, která je možné z hlediska uvolňování peněz řešit ihned. Výhledové jsou takové okruhy, u kterých je nutná změna legislativy. O přípravě Kompenzací bude informován Hospodářský výbor Parlamentu ČR, který zasedá v Mostě dne 23.11.2011.

 

Usnesení 76/11: Informace o přípravě materiálu Kompenzace regionu   
Předsednictvo HSRM
bere na vědomí informaci Ing. Veverkové o průběhu a závěrech dosavadních jednání k přípravě materiálu Kompenzace regionu

 

Hlasování:    pro   10        proti    0           zdržel se  0

Usnesení     bylo   schváleno           

 

 

K bodu 7.: Různé
V rámci bodu Různé požádala předsedkyně členy HSRM o zasílání námětů na témata do plánu činnosti HSRM pro rok 2012.

Usnesení 77/11: Různé

Předsednictvo HSRM

            vyzývá své členy k předložení návrhů témat do plánu činnosti HSRM na rok 2012, a to nejpozději do 25. 11. 2011

Hlasování:    pro     10      proti        0       zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

Jednání ukončila Ing. Veverková.
Následující jednání HSRM se bude konat 12. 12. 2011 v Mostě. Bude se jednat o zasedání Sněmu.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung