HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
105.

U S N E S E N Í
ze 105. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 10. 10. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. V. Vozka, Ing. Jung

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení  
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

2. Procedurální otázky - přijetí nových členů    
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

3.   Informace ze zasedání Předsednictva HSR-ÚK   
            3.1 Problematika Šluknovského výběžku    
předkládá Ing. Vlastimil Vozka, místopředseda a Bc. Martin Klika, člen zastupitelstva ÚK
            3.2 Info z VZP – náklady na pojištěnce   
předkládá Vlastimil Aubrecht, místopředseda HSR-ÚK
            3.3 Informace o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
            předkládá Vlastimil Aubrecht, místopředseda HSR-ÚK
            3.4 Plánované pozvání premiéra Nečase
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

4. Horní zákon  
4.1 Novela Horního zákona – další informace ke stanovisku HSR-ÚK    
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
4.2 Informace ve vztahu k Hornímu zákonu
předkládá Jaromír Franta, SOO Czech Coal Group

 

5. Společenská odpovědnost firem – nová aktivita HSR-ÚK   
            předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice HSRM a HSR-ÚK

6.  Různé
            6.1 Informace Správní rady Podkrušnohorského technického muzea
předkládá Zbyněk Jakš, ředitel PTM
6.2 Aktuální informace k Destinační agentuře Krušné hory, o.p.s.
            předkládá Kateřina Suchá, ředitelka Destinační agentury

ZÁVĚR

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá v bodě II. (pověření OK pro hodnocení nabídek, aby ve spolupráci se sekretariátem HSRM připravila informaci o realizaci projektů podpořených z Fondu na podporu projektů)

 

Usnesení 60/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro    10      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky   
Předsednictvo odsouhlasilo přijetí dvou nových členů Bc. Lukáše Pulcharta, fyzické osoby a  Ing. Milana Nečase, fyzické osoby.

Usnesení 61/11: Procedurální otázky   
Předsednictvo HSRM

            I. přijímá  Bc. Lukáše Pulcharta, fyzickou osobu za člena HSRM
II. přijímá Ing. Milana Nečase, fyzickou osobu za člena HSRM

Hlasování:    pro   10        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

 

           

 

K bodu 3.:  Informace ze zasedání Předsednictva HSR-ÚK   

3.1 Problematika Šluknovského výběžku    
Ing. Vozka seznámil přítomné s desaterem Šluknovského výběžku a stanoviskem RROS ČMKOS ÚK k této problematice. Akcentoval, že se jedná o sociální problematiku, nikoliv rasovou a je vyústěním dlouhodobě neřešených problémů. Dále sdělil, že HSR-ÚK vnímá, že se jedná o problém celorepublikový. Předsednictvo krajské rady jmenovalo pracovní skupinu ve složení M. Tlapák, JUDr. Falbr, V. Aubrecht, Ing. Vozka, Ing. Aster, Ing. Sukdol, J. Horáček, Ing. Cingr a Ing. Šulc a tuto skupinu pověřilo vypracováním stručného návrhu na neodkladné kroky k úspěšnému řešení uvedené problematiky. Informoval o osobní návštěvě JUDr. Falbra v regionu. Veškeré materiály, které má HSR-ÚK k této problematice k dispozici naleznete na http://www.hsr-uk.cz/.
Bc. Martin Klika, člen zastupitelstva ÚK  rovněž informoval o aktuální situaci na Děčínsku a Šluknovsku. Vyjadřoval se k jednotlivým bodům desatera a informoval o materiálu, strategii, kterou připravuje Ústecký kraj. Rovněž informoval o plánovaném setkání hejtmanky se starosty obcí ÚK dne 21.10., na kterém budou starostové seznámeni s legislativními návrhy v této záležitosti.

Usnesení 62/11: Problematika Šluknovského výběžku    
Předsednictvo HSRM

I. bere na vědomí informaci k problematice Děčínska a zejména Šluknovského výběžku a seznámilo se se stanoviskem Ústeckého kraje k této problematice
II. doporučuje D. Miklošovou, starostku Obrnic do pracovní skupiny ustanovené HSR-ÚK, skupina byla pověřena vypracováním návrhu na neodkladné kroky k řešení sociální problematiky nejen ve Šluknovském výběžku
III. ukládá Ing. Vozkovi, aby Předsednictvo HSRM pravidelně informoval o vývoji sociální situace nejen veŠluknovském výběžku
IV. vyzývá členy HSRM, aby předložili pracovnímu týmu své náměty na řešení neúnosné sociální situace

Hlasování:    pro   10        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

3.2 Info z VZP – náklady na pojištěnce   
Vlastimil Aubrecht, místopředseda HSR-ÚK okomentoval přehled nákladů VZP na standardizovaného pojištěnce v letech 2008 až 2010. Předsednictvo rozhodlo, s ohledem na svůj plán činnosti, že se pokusí ve spolupráci s ČSÚ a krajským hygienikem tématu blíže věnovat. V. Aubrecht doporučil požádat Zdravotní výbor parlamentu o zajištění podrobnějších informací.

3.3 Informace o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
Vlastimil Aubrecht, místopředseda HSR-ÚK seznámila přítomné s novelou zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato změna způsobila zásadní navýšení platby odvodů za zábor zemědělské půdy. Pozemky v nově vybudovaných průmyslových zónách se tak stávají neprodejnými a investice jsou touto novelou ohroženy. Dle aktuálních informací Hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh k zákonu o podporovaných zdrojích energií (tisk 369/3), který by mohl částečně řešit problém vyjmutí pozemků ze ZPF. Týká se dopravních staveb, energetických zařízení a průmyslových zón schválených vládou.

3.4 Plánované pozvání premiéra Nečase
Ing. Veverková informovala přítomné, že JUDr. Falbr přislíbil pozvat premiéra Nečase na jednání Předsednictva HSR-ÚK.

 

Usnesení 63/11: Informace ze zasedání Předsednictva HSR-ÚK  
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci z VZP (náklady na pojištěnce) a v rámci plánu činnosti se pokusí ve spolupráci s ČSÚ a krajským hygienikem téma rozklíčovat
II. bere na vědomí informaci o změně Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, žádá V. Aubrechta o průběžné informace k řešení této problematiky, vyslovuje nesouhlas s připravovanou novelou a podporuje stanovisko Hospodářského výboru PSP
III. bere na vědomí plánované pozvání premiéra Nečase na zasedání HSR-ÚK s cílem přípravy výjezdního zasedání vlády v Ústeckém kraji

Hlasování:    pro   10        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

 

 

K bodu 4.:  Horní zákon  

4.1 Novela Horního zákona – další informace ke stanovisku HSR-ÚK     
Na jednání HSR-ÚK Miroslav Tlapák, místopředseda HSR-ÚK informoval přítomné o aktivitách rady k novele zákona č. 44/88 Sb.. HSR-ÚK odeslala nesouhlasné stanovisko k novele předsedovi vlády RNDr. Nečasovi a předsedkyni PS M. Němcové. Na stanovisko odpověděl pouze premiér, na jeho dopis HSR-ÚK reagovala. Mgr. Šťovíček předložil Předsednictvu návrh usnesení, který vyslovuje podporu odstranění vyvlastňovacích paragrafů z Horního zákona, toto usnesení nebylo Předsednictvem schváleno. Veškeré dokumenty k této problematice naleznete na webových stránkách www.hsr-uk.cz.

4.2 Informace ve vztahu k Hornímu zákonu
Jaromír Franta, předseda SOO Czech Coal Group předložil stanovisko RROS ČMKOS ÚK k dopisu premiéra Hospodářské a sociální radě ÚK a dále dopis, který Nečas adresoval J. Frantovi. Oba materiály rovněž naleznete na webu HSR-ÚK.

 

Usnesení 64/11: Horní zákon  
Předsednictvo HSRM

            podporuje odstranění vyvlastňovacích paragrafů z Horního zákona, protože tím dojde ke zrovnoprávnění obcí a vlastníků nemovitostí s těžebními společnostmi a bude posílen trvale udržitelný rozvoj obcí, jejichž katastrálního území se těžba bezprostředně týká

Hlasování:    pro   1        proti   6           zdržel se  1
USNESENÍ  NEBYLO  SCHVÁLENO

 

Usnesení 65/11: Horní zákon  
Předsednictvo HSRM

             I. bere na vědomí nesouhlasné stanovisko HSR-ÚK k novele zákona č. 44/88 Sb. a vyjadřuje mu podporu
II. bere na vědomí reakci premiéra Nečase na stanovisko HSR-ÚK
III. bere na vědomí dopis, který HSR-ÚK odeslala premiéru Nečasovi
IV. bere na vědomí stanovisko RROS ČMKOS ÚK k dopisu premiéra pro HSR-ÚK
V. bere na vědomí dopis premiéra adresovaný předsedovi SOO Czech Coal Group
            VI. bere na vědomí informaci J. Franty ohledně novely Horního zákona

Hlasování:    pro   6        proti   1           zdržel se  1
Usnesení   bylo     schváleno         

 

 

 

K bodu 5.:  Společenská odpovědnost firem – nová aktivita HSR-ÚK   
Bc. Šifaldová, tajemnice HSR-ÚK a HSRM informovala o nové aktivitě HSR-ÚK. Předsednictvo krajské rady na červnovém jednání přijalo Společenskou odpovědnost firem (CSR) jako svou novou aktivitu a jmenovala pracovní tým ve složení G. Nekolová, M. Tlapák, Ing. Cingr a Bc. Šifaldová a tento tým pověřila zahájením aktivit v této věci. Bc. Šifaldová jménem HSR-ÚK žádala HSRM o vyjádření podpory. Informovala, že k CSR bude zřízen samostatný web, na kterém bude možné sledovat vývoj tohoto záměru.

Usnesení 66/11: Společenská odpovědnost firem – nová aktivita HSR-ÚK   

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci k nové aktivitě HSR-ÚK na téma Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji a vyjadřuje podporu

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

 

K bodu 6.: Různé

6.1 Informace Správní rady Podkrušnohorského technického muzea
Zbyněk Jakš, ředitel PTM sdělil, že žádost muzea o dotaci z ROP na rekonstrukci PTM byla vyřazena a Ing. Veverková přislíbila zjistit možnosti změny tohoto rozhodnutí. HSRM je spoluzakladatelem PTM a jeho aktivity podporuje.

Usnesení 67/11: Informace Správní rady Podkrušnohorského technického muzea
Předsednictvo HSRM

               ukládá předsedkyni prověřit důvody vyřazení žádosti PTM o dotaci a zjistit možnosti změny rozhodnutí a dalšího případného řešení, jelikož se jedná o projekt podporovaný HSRM
 

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0

Usnesení     bylo   schváleno           

 

6.2 Aktuální informace k Destinační agentuře Krušné hory, o.p.s.
Kateřina Suchá, ředitelka Destinační agentury předložila aktuální informace k činnosti Destinační agentury a informovala o změně plánovaného sídla do prostor OÚ Klíny.
Dále informovala o dodatku k zakládací listině, který obsahuje změnu sídla, změnu statutárního orgánu apod.

Usnesení 68/11: Aktuální informace k Destinační agentuře Krušné hory, o.p.s.
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí změnu plánovaného sídla Destinační agentury Krušné hory na OÚ Klíny
II. bere na vědomí změnu statutárního orgánu, dle nového zákona je statutárním orgánem ředitel, nikoliv Správní rada
III. bere na vědomí personální změnu v zakládajících členech, předsedou Klínovecko, o.s. je nyní Roman Žák
IV. bere na vědomí personální změnu v dozorčí radě, R. Janču nahradil Ing. P. Zeman

 

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0

Usnesení     bylo   schváleno           

 

 

Jednání ukončila Ing. Veverková.
Následující jednání HSRM se bude konat 14. 11. 2011 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Rudolf Jung